Kolportör evangelisten kapitel 4. Från sida 32ren sida tillbaka

Inflytandet av våra tryckalster.

(32)Jag har blivit visad, att våra tryckalster borde tryckas på de olika språken och spridas i alla civiliserade länder, oavsett vad det kostar. Vad är penningarnas värde i vår tid i jämförelse med värdet av människosjälar? . . . rätt

(32)Jag har blivit visad, att pressen är en makt i det ondas eller det godas tjänst. Genom den kan man nå och påverka den allmänna meningen så, som man icke kan på något annat sätt. Den press, som ledes av män, som frukta Gud, kan bliva en stor makt i det godas tjänst och bringa många till sanning er kunskap. . . . . rätt

(32)I andra länder.
Jag har blivit visad, att våra förlagsalster redan ha påverkat människor i andra länder och nedbrutit fördomens och vantrons stängsel. Jag har blivit visad, att män och kvinnor med stor interesse läsa tidningar och småskrifter innehållande den närvarande sanningen. De läsa de för dem så nya och förunderliga bevisen och slå med nyvaknat interesse upp sina biblar, under det sanningar, som förr varit dunkla, bliva klara och förståeliga, isynnerhet frågan angående sabbaten. Och i det de rannsaka skriften för alt se, om det förhåller sig så, uppgår helt nytt ljus för dem; ty änglar äro tillstädes för att inprägla i deras sinnen de sanningar, som finnas i de skrifter, de läsa. rätt

(33)Rannsakande under bön och tårar.
Jag såg dem hålla tidningar och traktater i den ena handen och bibeln i den andra och med tårade kinder böja sig i ödmjuk bön till Gud om alt han måtte leda dem fram till hela sanningen - just vad han gjorde för dem, innan de båda därom. Och allt eftersom sanningen vann inträde i deras hjärtan och de såga harmonien i kedjan av sanningspunkter, blev bibeln en ny bok för dem; de tryckte den till sitt hjärta med innerlig glädje, och ansiktet strålade av helig fröjd. rätt

(33)De verka för andra.
Dessa voro icke tillfreds med att blott själva glädja sig i ljuset, och de begynte att även verka för andra. Somliga gjorde stora uppoffringar för sanningens sak och för att hjälpa bröder, som voro i mörker. På detta säll bereddes vägen för utförandet av ett stort verk genom spridandet av traktater och tidningar på andra språk, - "Life Sketches of Ellen G, White", sid. 214, 215. rätt

nästa kapitel