Kolportör evangelisten kapitel 6. Från sida 40ren sida tillbaka

Ett upprop till missionsarbete.

(40)"Elmshaven", St. Helena, Cal., den 6 dec. 1902.
Kära bröder och systrar! Del nya året ligger framför oss, och planer böra läggas för ett ihärdigt, fortgående arbete i Mästerens tjänst. Det finnes mycket att uträtta för sakens befrämjande. Jag har blivit undervisad om, att kolportörsarbetet skall återupplivas. och att del skall bedrivas med ständigt växande framgång. Det är Herrens verk, och en välsignelse skall vila över dem, som med flå och allvar taga del däri. rätt

(40)Sälj böcker, som sprida ljus.
Herren har givit sitt folk riklig undervisning, bud på bud, litet här och litet där. Människorna akta litet på bibeln; och Herren har givit det mindre ljuset för alt leda män och kvinnor fram till det större ljuset. O, huru mycket gott kunde icke uträttas, om de böcker, som innehålla detta ljus, lästes med en fast föresats att efterleva de principer, de framhålla! Vi skulle då bliva vittne till tusen gånger större vakenhet, tusen gånger större självförsakelse och verksamhetsiver. Och många flera själar skulle glädja sig i den närvarande sanningens ljus. rätt

(40)Mina bröder och systrar, verken allvarligt för spridandet av dessa böcker. Läggen hela eder själ i detta arbete, och Guds välsignelse skall vila över eder. Gån ut i tro och med bön om, att Gud skall bereda hjärtana att taga emot ljuset. Varen vänliga och förekommande. Visen genom en rättskaffens vandel, att I ären sanna kristna. Vand ren och verken efter Guds vilja, och eder stig skall bliva såsom de rättfärdigas stig, som lyser klarare och klarare intill dagens höjdpunkt. rätt

(41)För affärsmän och predikanter.
Visa böckerna för affärsmän och ordets förkunnare, vilkas sinnen blivit riktade på de särskilda sanningarna för vår tid. Budskapet skall förkunnas "på vägarna" - för människor, som taga aktiv del i affärslivet, för folkets lärare och ledare. Tusenden kunna nås på detta enkla, anspråkslösa sätt. De mest upplysta, de som betraktas som världens mest begåvade män och kvinnor, kunna ofta känna sig tilltalade och uppbyggda av en sådan persons ord, som känner Gud och kan tala om sin kärlek till honom på ett lika naturligt sätt, som en världsmänniska talar om sina intressen. Ofta har ett väl förberett och inlärt tal ringa inflytande, under det att ord, som talas av ett sant och uppriktigt Guds barn, i att sin enkelhet ofta kunna öppna hjärtedörrar, som länge varit tillslutna för Kristus och hans kärlek. rätt

(41)Ingen må tänka, att han kan lägga armarna i kors och ingenting göm. Det är en ren omöjlighet, att någon kan bliva frälst genom tiknöjdhet och overksamhet. Tänk på, vad Kristus uträttade under sitt jordeliv, hur altvarligt och outtröttligt han arbetade. Han lät sig aldrig dragas bort från del arbete, han hade att utröra. Följa vi hans exempel? Han försakade allt rör att fullborda Guds frälsningsverk för ett fallet människosläkte, under utförandet av sitt himmelska uppdrag var han lydig intill döden, ja, intill korsets död. Han hade icke haft något att göra med synden, ville icke av dra, men han kom hit till denna världen och påtog sig alla människors synder, på del alt syndare skulle kunna stå rättfärdiga inför Gud. Han kämpade mot frestelser och vann en härlig seger för oss, Guds egen rene och obefläckade Son bar syndens skuld och straff och tog emot den dödsdom, som räddade människosläktet från undergång. rätt

(42)Anden giver allvar.
Del var en glädje för Kristus att hjälpa de behövande, uppsöka de förlorade, rädda de döende och uppmuntra de betrykta, att helbrägdagöra de sjuka och tala tröstens och medlidandes ond till de sörjande och lidande. Ju mera vi besjälas av hans Ande, desto ivrigare och allvarligare skola vi verka för vår omgivning, och ju mera vi göra rör andra, desto större kärlek skola vi hava till arbetet och desto större glädje av alt följa i Mästarens fotspår. Vårt hjärta skall bliva fyllt av Guds kärlek, och med heligt allvar och en överbevisningens kraft skola vi tala om den korsfäste Frälsaren. rätt

(42)Glädje och mod.
Jag frågar dem, till vilka sanningens ljus har kommit: Vad ämnen I göra under det år, som ligger framför eder? Viljen I upphöra med alt strida mol varandra, varigenom I försvagen och omintetgören människornas tro? Viljen I hellre använda tiden till att styrka det övriga, som håller på att dö? När vårt folk beflitar sig om alt trofast arbeta för Mästaren, skola klagomålen upphöra. Många skola vakna upp ur den sömnaktighet, som ruinerar dem till kropp och själ. I arbetet för själar skola de få erfarenheter, som de kunna omtala för andra, då de samlas för att tillbedja Gud. De vittnesbörd, de avlägga, skola då icke vara torra och innehållslösa, utan fulla av liv och glädje, i stället för att tänka på och tala om sina bröders och systers fel och sina egna prövningar, skola de länka på och tala om Kristi kärlek och ivrigt sträva efter att bliva mera dugliga arbetare för honom. rätt

(43)Kristus skall undervisa dem.
Många som försagda och mismodiga, svaga i tro och tillförsikt. Låt dessa göra något för alt hjälpa en eller annan, som har det sämre ställt än de själva, och de skola växa sig starka i Guds kraft. Låt dem taga fatt på det goda arbetet att sälja våra böcker. Härigenom skola de hjälpa andra, och den erfarenhet, de förskaffa sig, skall stärka deras tillförsikt att de äro Guds medhjälpare. När de bedja Henen om hjälp, skall han leda dem till sådana som söka ljus. Kristus skall vara dem nära och undervisa dem om vad de skola säga och göra. Genom att uppmuntra andra skola de själva bliva uppmuntrade. rätt

(44)Änglar bereda vägen.
Jag beder eder, kära kristna medarbetare, att göra vad I kunnen för att sprida de böcker, som Herren har sagt borde utsås tätt över hela världen. Gören edert bästa för att placera dem i så många hem som möjligt. Besinnen, hur stort arbete som kunde utföras, om ett större antal troende ville förena sig i att genom spridandet av dessa böcker för människorna framhålla det ljus, som Herren sagt skulle skina för dem. Gå framåt i arbetet under gudomlig vägledning och blicka upp till Herren efter hjälp. Den helige Ande skall ledsaga eder, och himmelska änglar skola åtfölja eder och bereda vägen. rätt

(44)Fullständigt överlämnande åt Gud.
Om I haven försumma I såningstiden, om I haven låtit de gyllene tillfällena passera omvända, om I haven strävat efter att behaga eder själva, viljen I då icke nu ångra eder och vända om, innan del blir för sent, och söka återköpa den behagliga tiden? Ansvaret att bruka edra gåvor i Mästarens tjänst vilar tungt på eder. Kommen till Herren och överlämnen eder själva helt åt honom. Läggen bort knotande otro, avundsjuka och dåliga tanker och gripen verket an i ödmjuk tro på Gud och under bön om tillgift för eder årslånga försummelse. Bedjen Herren om hjälp. Om I allvarlig och av hela hjärtat söken honom, skolen I finna honom, och han skall styrka och välsigna eder. rätt

(44)Hjälpen de omåttliga.
I edert arbete skolen I påträffa sådana, som kämpa mot en förvänd aptit. Talen styrka och uppmuntran till sådana. Låten icke satan utsläcka hoppets sista gnista i deras hjärtan. Till den vilsefarande, darrande själ, som kämpar mot ondskans makter, säger Kristus: "Kom till mig." Och han uträcker sina händer och lyfter honom upp. Det arbete, som han utförde, kunnen I utföra, då I såsom hans sändehud vandren från plats till plats. Arbeten i tro, förväntande att själar skola vinnas för honom, vilken gav sill liv för att människor skulle kunna återförenas med Gud. Samarbeten med Gud i att förmå drinkaren och rökaren att övergiva de vanor, som sänka dem under djurens ståndpunkt. rätt

(45)Herren kallar många.
Herren kallar många flera ut i kolportörsarbetet. . . . För Kristi skull beder jag eder, mina bröder och systrar, att under del nya året använda tiden väl till att sprida den närvarande sanningens dyrbara ljus bland människorna. Förbundets ängel ålägger sina tjänare att förkunna sanningen i alla delar av världen. Han har utsänt sina änglar med nådens budskap; men som om dessa icke skyndade sig hastigt nog att tillfredsställa hans längtande, kärleksfulla hjärta, lägger han på varje medlem av sin församling ansvaret för detta budskaps förkunnande. "Och den som hör det, han säga: Kom", bjuder han. Varje församlingsmedlem bör visa sin trohet mot uppdraget genom att inbjuda de törstiga att dricka av livets vallen. En sluten skara av levande vittnen skall meddela världen inbjudningen. Viljen I utföra eder del i detta stora verk? rätt

(46)Män och kvinnor.
Jesus sänder ut kallelse efter många missionärer, män och kvinnor, som vilja överlämna sig åt Gud och äro villiga att inträda i hans tjänst. O, att vi kunde komma ihåg, att vi ha en hel värld att arbeta för! Skola vi icke gå framåt, steg för steg, och låta Gud använda oss såsom sina medhjälpare? Skola vi icke lägga oss på hans altare? Då skall Kristi kärlek beröra och omdana våra hjärtan och göra oss villiga att för hans skull kasta oss in i arbetet.
Ellen G. White rätt

nästa kapitel