Kolportör evangelisten kapitel 8. Från sida 65ren sida tillbaka

Kolportören och bibelarbetet.

(65)Jag har mottagit brev med förfrågningar angående kolportörens plikter. Några ha framhållit, att de vid besök hos människorna funnit passande tillfällen att framhålla den närvarande sanningen och nästan sett sig tvungna att hålla bibelläsningar. Dessa tillfällen kunde de icke med gott samvete försumma. Å andra sidan komma även brev, som omtala att våra kolportörer försumma sitt arbete för att hålla bibelläsningar över ämnen, som tillkomma våra lärare, och att den fördom, som dessa bibel. läsningar uppväcka, gör del svårt för kolportörerna alt leverera sina böcker; och några begära råd angående dessa ting. rätt

(65)Uppehållen eder icke vid läropunkter.
Vi tro, att det ligger sanning i båda dessa framställningar, såväl att kolportörerna finna lämpliga tillfällen alt leda människorna till en bättre förståelse av bibeln som att det på grund av det bruk, de göra av dessa tillfällen, uppstår fördom och arbetet förhindras. När kolportören går ut till sitt arbete, bör han icke tillåta, att hans intresse drages bort från hans bestämda arbete, utan han bör på ett förståndigt sätt beflita sig om att hålla sig till saken. Och dock bör han, under det han är trogen i sin kolportage, icke försumma tillfällen till att hjälpa, dem, som söka efter ljus och behöva skriftens tröst. Om kolportören vandrar med Gud, om han beder, om himmelsk visdom till att göra gott och intet annat än gott i sitt arbete, skall han snart upptäcka, vad de personer, som han kommer i beröring med, egentligen behöva. Han skall på bästa sätt utnyttja dessa tillfällen till att draga själar till Kristus, i del han icke dväljes vid läropunkter utan vid Guds kärlek, hans barmhärtighet och godhet, .sådan den uppenbaras i frälsningsplanen, Besjälad av Kristi ande skall han vara redo att uttala de rätta orden till den som är anfäktad. rätt

(65)Själens stora behov består i att känna Gud och den han har sänt. Jesus Kristus, Bibeln innehåller en mängd praktiska lärdomar, som kolportören tryggt kan framhålla. Om han på detta sätt kan meddela - kunskap om praktisk religion, skall han därigenom styrka människorna, som slå i behov av just denna själens dyrbara föda. rätt

(66)Behov av gudomlig vägledning.
Guds fordringar må alltid slå inför oss. Vi böra aldrig glömma, alt vi skola avlägga räkenskap för vårt livs handlingar. Kännande det stora ansvar, som ligger i denna tanke, skola kolportörerna vaka över själar, och deras böner skola uppstiga från uppriktiga läppar om visdom att i rätt tid tala till dem, som behöva hjälp. Sådana arbetare skola genom sin lydnad för sanningen oavlåtligen höja, rena och luttra själen. De skola äga en sann .uppfattning om en själs värde; och de skola på bästa sätt tillvarataga varje tillfälle till att uppenbara Kristi rika nåd. Må kolportören gå fram med denna bön på sina läppar: "Herre, vad vill du, att jag skall göra?" Må han arbeta såsom inför Guds åsyn och i heliga änglars närvaro; må han önska alt vinna Guds bifall i alla ting; då skall hans arbete icke bliva utan frukt. rätt

(67)Mindre av strid och mera av Kristus.
Vi behöva mindre av strid och mera, mycket mera av Kristus. Vår återlösare är medelpunkten för vår tro och vårt hopp, De som kunna framställa hans oändliga kärlek och uppväcka hjärtana till att giva honom sinn bästa och heligaste känslor, utföra ett arbete, som är stort och heligt. Genom flit i kolportörsarbetet, genom att trofast framställa Golgata kors för folket, utför kolportören dubbel nytta. rätt

(67)Nämn Jesu namn med vördnad.
Men på samma gång vi uppställa dessa arbetsmetoder, kunna vi dock icke framhålla ett fullkomligt rättesnöre, som var och en skall följa. Omsländigheterna förändra tillvägagångssättet. Gud skall undervisa dem, som längta efter vägledning, Han skall säga till sitt mänskliga redskap: "Tala till den eller den om Jesu kärlek." Så snart Jesu namn med kärlek och ömhet uttalas, komma Guds änglar nära för alt uppmjuka och övervinna hjärtat. rätt

(68)Tala om Kristi kärlek.
Ofta bliva läropunkter framhållna utan någon särskild verkan; ty människorna vänta, att andra skola vilja påtvinga dem sina åsikter; men när man uppehåller sig vid Kristi kärlek, gör hans nåd intryck på hjärtat. Det finnes många, som uppriktigt söka efter ljus, som icke veta, vad de skola göra för att bliva frälsta. O, berätta för dem om Guds kärlek, om det offer, som gjordes på Golgata kors för att rädda dem, som äro nära att gå förlorade. Säg dem, att de skola underordna sin vilja under Guds vilja; och "om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå, om denna lära är från Gud" (Joh, 7; 17). rätt

(68)Kristus såsom han är.
Ingen kan bliva en framgångsfull själavinnare, innan han för egen del avgjort frågan om överlämnande till Gud. Vi måste personligen ikläda oss Herren Jesus Kristus. För var och en av oss må han bliva visdom, rättfärdighet, helgelse och förlossning. När vi i tron falla Kristus såsom vår personlige Frälsare, skola vi framställa honom inför andra i ett nytt ljus. Och när människorna få se Kristus såsom han är, skola de icke kivas om läropunkter; de skola fly till honom för att få förlåtelse, renhet och evigt liv. rätt

(68)Vad som mest är att frukta.
Den svårighet, som mest är att frukta, är den, att kolportören, som träffar dessa sökande själar, själv icke är omvänd, att han icke själv av egen erfarenhet känner till Kristi kärlek, som övergår allt förstånd. Om han icke själv är i besittning av denna kunskap, hur skall han då kunna undervisa andra om denna dyrbara sanning? Människorna behöva lära känna själva kärnan av en sann tro, det sätt varpå de skola mottaga Kristus och förtrösta på honom såsom sin personliga Frälsare. De behöva veta huru de skola följa i hans fotspår, varhelst han går. Må arbetarens följa steg för steg följa Jesu fotspår och icke utmärka någon annan väg, på vilken man skulle kunna komma till himmelen. rätt

(69)Själar i gott förvar.
Då en själ genom detta personliga arbete blivit förd till Kristus, överlämna då åt Gud att påverka det ödmjuka hjärta, som överlämnat sig åt honom; låt Gud kalla honom att upplaga just det verk, som han anser honom passande för. Gud har lovat, att hans nåd skall vara nog för alla, som vilja komma till honom. De som överlämna sig åt Jesus och öppna hjärtedörren och bjuda honom komma in, skola varna i gott förvar. Han säger: "Jag är vägen och sanningen och livet" (Joh, 14: 6). När de hava Jesus, hava de också sanningen. De skola bliva fullkomnade i honom. rätt

(69)Drag människorna till Återlösaren.
Många kristna bekännare ha skilt sig från Kristus, den stora medelpunkten, och göra sig själva till medelpunkt; men såvitt de önska hava någon framgång i sill arbete att draga andra till Frälsaren, må de först själva komma tillbaka till honom och lära sig inse sitt fullkomliga beroende av hans nåd. Satan har gjort sitt yttersta för alt sönderbryta den kedja, som förenar människorna med Gud; han vill binda deras själar vid sin egen vagn och göra dem till slavar i sin tjänst, men vi må motarbeta honom och draga människorna till Återlösaren. rätt

(70)Varen trogna lärjungar.
Kolportörerna böra vara. trogna lärjungar och finna ut, på vilket sätt de bäst kunna vinna framgång. Och under det de äro sysselsatta härmed, böra de hålla sina ögon och öron och sitt förstånd öppna och mottaga visdom från Gud, så att de kunna förstå att hjälpa dem, som omkomma på grund av bristande kunskap om Kristus. Varje arbetare bör koncentrera att sin energi och använda att sin kraft i den högsta av allt slags tjänst - den att befria människorna ur satans snara och föra dem till Gud, fastgörande beroendets kedja genom Jesus Kristus vid den tron, som omgives av löftets regnbåge. - "Manual for Canvassers", sid. 35-39. rätt

(70)Medel för budskapets hastiga utbredande.
Bokverksamheten är ett stort och gott arbete; men det har icke alltid intagit den upphöjda och helgade ställning, som Gud bestämt, att det skulle göra, emedan själviska intressen spelat allt för stor roll för somliga av dem, som varit förbundna med detta arbete. Bokverksamheten skulle vara det medel, varigenom sanningens ljus med hast kunde utstråla till världen. De tryckalster, som utgivas, böra vara sådana, att de befästa varje trons pelare, som blivit rest på Guds ords grund och genom hans Andes uppenbarelse. rätt

(71)Den sanning, som Gud överlämnat till sitt folk i dessa yttersta dagar, borde bevara dem ståndaktiga inför sådana, som inkomma i församlingen och vilja framställa falska läromeningar. Den sanning, som stått orygglig mot fiendens anfall i över ett halvt århundrade skall även framdeles vara Guds folks klippa och tröst. rätt

(71)Vårt bevis inför icke kristna att vi äga Guds sanning, skall beslå däri, att vi leva ett liv av sträng självuppoffring. rätt

(71)Vi må icke utsätta vår tro för hån, men att tid hava hans exempel för ögonen, vilken, oaktat han var himmelens konung, steg hit ned och levde ett självuppoffringens och självförsakelsens liv för att bevisa rättfärdigheten av sin Faders ord. rätt

(71)Låt oss alla besluta oss för att göra vårt allrabästa, så att våra goda gärningar kunna vara ett ljus för världen. - "Testimonies", band 9, sid. 69, 70. rätt

nästa kapitel