Kolportör evangelisten kapitel 9. Från sida 72ren sida tillbaka

Finansfrågan.

(72)Verket står stilla, emedan de, som föregiva sig följa Kristus, icke efterleva de evangeliska principerna. Det vårdslösa sätt, varpå några kolportörer, både unga och gamla, ha utfört sitt arbete, visar, alt de ha viktiga lärdomar att inhämta, Mycket vårdslöst arbete har framställts för mig. Somliga ha gjort efterlåtenheten till en vana och denna efterlåtenhet har förts in i Guds verk. Förlagen ha ådragit sig skuld, därigenom att kolportörerna underlåtit att uppfylla sina förbindelser. Kolportörerna ha känt sig illa behandlade, når de tillhållits att punktligt betala sina böcker hos förlaget. Att fordra punktlig betalning är dock det enda säll, varpå affärer kunna hållas i gång. rätt

(72)Dörren stängd och reglad.
Sakerna böra ordnas på sådant sätt, att kolportörerna ha nog att leva av utan att komma i ekonomiska svårigheter. Denna frestelsens dörr må stångas och reglas. Hur ärlig en kolportör än må vara, kunna förhållanden uppstå, varunder han råkar i svår frestelse. Lättja och liknöjdhet äro icke frukter, som växa på det kristliga trädet. Ingen kan vara pliktförgäten eller oärlig i utförandet av Herrens verk och likväl stå utan skuld inför Guds ögon. Alla, som äro det, förneka genom sitt handlingssätt Kristus. Under det de föregiva sig bevara Guds lag och lära andra att hålla den, uraktlåta de själva att iakttaga dess principer. rätt

(73)Herrens ägodelar böra förvaltas med trohet. Då han givit människan liv, hälsa och sunt förnuft, givit henne fysisk och moralisk styrka, som han önskar, att hon skall utveckla, böra då icke dessa gåvor med trohet och flit användas till hans namns ära? Ha våra bröder betänkt, att de må avlägga räkenskap för alla de gåvor, han givit dem? Ha de handlat visligt med sin Herres pund eller ha de oförsiktigt slösat bort det och slå upptecknade i himmelen såsom otrogna tjänare? Många ödsla med sin Herres penningar genom ett överdådigt levnadssätt, de förvärva sig ingen erfarenhet i självförnekelse utan slösa bort penningarna på fåfänglighet och försumma att taga upp korset. Många, vilka haft dyrbara tillfällen, ha ödslat bort sitt liv och ha nu råkat i lidande och armod. rätt

(73)Gud uppmanar till bestämda förbättringar i olika grenar av verket. De affärsuppgörelser, som komma till stånd i förbindelse med hans verk, må präglas av större omtänksamhet och punktlighet. Verkliga, beslutsamma försök alt genomföra erforderliga reformer ha icke gjorts. - "Testimonies", band 6, sid, 337-338. rätt

(73)Kolportörerna vänta att bliva hjälpta.
Somliga kolportörer mena, att de, då de råka i förlägenhet, för tillfället kunna innehålla penningar, som tillhöra förlaget, vilket blott medför, alt de råka i ännu större svårigheter och åter fordra hjälp, De som förvalta förlagets medel höra samvetsgrant hålla uppsikt över alt kassabehållningen icke på detta sätt uttömmes. Om kolportörerna icke genom sitt arbete kunna insända till förlaget varje krona, som rätteligen tillhör det, må de hellre sluta just där de äro. De höra icke befatta sig med kotportörsarbetet, om de icke kunna inbringa medel till förtaget i stället för att draga därifrån. rätt

(74)Ingen må ådraga sig skuld.
Alla böra iakttaga sparsamhet. Ingen arbetare bör sköta sina affärer så, att han ådrager sig skuld. Att draga penningar från förlaget, innan dessa äro förtjänta, utgör en snara. På detta sätt sina hjälpkällorna ut, så att man icke kan underhålla missionsarbetarna. När en person frivilligt ådrager sig skuld, insnärjer han sig själv i ett av de nät, som satan sätter ut för att fånga själar. - "Manual for Canvassers". sid. 65. rätt

nästa kapitel