Lantliv kapitel 3. Från sida 12ren sida tillbaka

En uppmaning till föräldrar

(12)Håll barnen borta från ogudaktiga omgivningar
Inga timliga fördelar får fresta föräldrar att försumma sina barns uppfostran. Närhelst det är möjligt är föräldrar skyldiga att skapa hem på landet för sina barn. Barnen och ungdomarna borde skyddas noga. De borde hållas borta från de ogudaktiga omgivningar som finns i våra städer. Låt dem vara omgivna av inflytandet från ett verkligt kristet hem – ett hem där Kristus bor. – Brev 268 (1906) rätt

(12)Innan hemsökelsen drabbar
Herren uppmanar alla som tillhör det sanna Israel att innan den översvämmande hemsökelsen drabbar jordens invånare, förbereda sig för den händelsen. Till föräldrar sänder han varningsropet: Samla era barn i era egna hem. Håll dem borta från dem som inte respekterar Guds bud, som lär ut och praktiserar det som är ont. Flytta ut från de stora städerna så fort som möjligt. Upprätta församlingsskolor. Ge era barn Guds ord som grund för all deras utbildning. – Testimonies for the Church, vol 6, sid 195. rätt

(12)Jag har instruerats av Herren att varna vårt folk för att flockas i städerna för att hitta hem åt sina familjer. Till fäder och mödrar har jag instruerats att säga: Var noga med att hålla era barn i er egen närhet. – Manuskript 81 (1900) rätt

(12)Barnens själar, i förhållande till komfort och bekvämlighet
Låt inte längre barnen utsättas för frestelser i de städer som är färdiga för undergång. Herren har varnat och rått oss att dra ut ur städerna. Så låt oss inte göra fler investeringar i städerna. Fäder och mödrar, hur värderar ni era barns själar? Håller ni på att förbereda era familjemedlemmar för förvandling för himlen? Förbereder ni dem för att bli medlemmar i den kungliga familjen, barn till den himmelska Konungen? ”Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Vad är komfort och bekvämlighet värt, jämfört med era barns själar? – Manuskript 76 (1905) rätt

(13)Kristna egenskaper skaffar man sig lättare på avskilda platser
Det är inte en familj på hundra som kommer att vinna fysiskt, mentalt eller andligt på att bo i stan. Tro, hopp, kärlek och lycka kan man mycket lättare skaffa sig på avskilda platser, där det finns fält, kullar och träd. Ta era barn bort från åsynen och ljudet av staden, bort från skramlandet och oväsendet från spårvagnar och hästskjutsar, och deras sinnen kommer att bli sundare. Ni kommer då att upptäcka att det är lättare att få dem att ta emot sanningarna i Guds ord. – Manuskript 76 (1905) rätt

(13)Skicka barnen till skolor som ligger i städerna, där alla slags frestelser väntar på att attrahera dem och bryta ner deras moral - och arbetet med att bygga upp en karaktär kommer att bli tio gånger svårare, både för föräldrar och barn. - Fundamentals of Christian Education, sid 326 (1894) rätt

(13)En tillflykt på landet
Föräldrar bör förstå att deras barns uppfostran är en viktig del av arbetet med att rädda själar. På landet kommer man att få ett överflöd av nyttig motion när man uträttar det som behöver göras, och det kommer att ge fysisk hälsa genom att utveckla nervsystem och muskler. Ut från städerna, är mitt budskap när det gäller era barns utbildning. rätt

(13)Gud gav våra första föräldrar förutsättningarna för sann utbildning när han gav dem i uppdrag att odla jorden och ta hand om sitt trädgårdshem. Efter att synden kommit in, genom olydnad för Herrens krav, blev arbetet som måste utföras för att odla jorden mycket mer omfattande, för jorden bar ogräs och tistlar på grund av förbannelsen. Men själva sysselsättningen gavs inte på grund av synden. Den store Mästaren själv välsignade arbetet med att bruka jorden. rätt

(14)”Som det var på Noas tid”
Det är Satans mening att dra män och kvinnor till städerna, och för att nå sitt mål uppfinner han alla möjliga nymodigheter och förströelser, spänning av alla slag. Och städerna på jorden idag håller på att bli som städerna var före floden. rätt

(14)Vi borde känna ett ständigt ansvar när vi ser hur Kristi ord uppfylls: ”Som det var på Noas tid, så skall det vara under Människosonens dagar.” Matt 24:37. Före floden uppfanns alla slags nöjen för att få män och kvinnor att slå Gud ur hågen och att synda. Idag, år 1908, arbetar Satan intensivt för att samma onda förhållanden ska råda. Och jorden håller på att bli fördärvad. Kristna kommer inte att respektera religionsfrihet särskilt mycket, för många av dem förstår inte andliga ting. rätt

(14)Vi kan inte låta bli att se att världens slut snart är här. Satan påverkar mäns och kvinnors sinnen, och många verkar fyllda av en längtan efter nöjen och spänning. Som på Noas tid ökar all slags ondska. Skilsmässor och giftermål är tidens melodi. Vid en sådan tid som denna borde det folk som försöker hålla Guds bud leta efter avsides platser, borta från städerna. rätt

(14)Inget jobbigt
Vem vill låta sig varnas? Vi säger återigen: Ut från städerna. Betrakta det inte som något jobbigt, att du måste resa till kullarna och bergen, utan sök den avskilda plats där du kan vara ensam med Gud, för att lära dig hans vilja och hans metoder … rätt

(14)Jag manar vårt folk att göra det till sitt mål i livet att söka andlighet. Kristus är dörren. Det är därför jag säger till vårt folk: Betrakta det inte som något jobbigt när ni kallas att lämna städerna och flytta ut på landet. Här väntar rika välsignelser på dem som vill gripa tag i dem. Genom att betrakta naturens scenerier och Skaparens verk, genom att studera det Gud skapat, kommer ni att förvandlas till hans avbild utan att ni märker det. – Manuskript 85 (1908) rätt

(14)Att försäkra sig om det bästa resultatet av våra liv
En dyr bostad, exklusiv inredning, att stoltsera, lyx och bekvämlighet, utgör inte förutsättningarna för ett lyckligt och produktivt liv. Jesus kom till denna jord för att uträtta det viktigaste arbetet som någonsin utförts bland människor. Han kom som Guds ambassadör, för att visa oss hur vi ska leva för att försäkra oss om det bästa i livet. Vilka förutsättningar valde den oändlige Fadern för sin Son? Ett avskilt hem i de galileiska bergen, ett hushåll som försörjde sig på ärligt, respektabelt arbete, ett enkelt liv, dagliga strider mot svårigheter och umbäranden, självuppoffring, sparsamhet och tålmodigt gladlynt arbete, studietimmarna tillsammans med sin mamma med den öppna skriftrullen, tystnaden i gryningen eller solnedgången i den gröna dalen, naturens heliga tjänst, studiet av skapelsen och försynen och själens umgänge med Gud – dessa var förutsättningarna och förmånerna i Jesu tidiga liv. rätt

(15)Ädla män kom från landsbygden
Likadant var det med flertalet av de bästa och ädlaste männen i alla tider. Läs berättelserna om Abraham, Jakob, Josef, Mose, David och Elisa. Studera de mäns liv som levt på senare tid och som visat sig mest värdiga att inneha förtroendeposter och ansvarsfyllda positioner, de män vars inflytande har gjort störst nytta för att göra världen bättre. rätt

(15)Många av dessa män växte upp i lantliga hem. De visste inte mycket om lyx. De ägnade inte sin ungdom åt nöjen. Många tvingades kämpa mot fattigdom och umbäranden. De lärde sig tidigt att arbeta, och deras aktiva liv i friska luften gav styrka och smidighet till alla deras förmågor. Eftersom de var tvingade att förlita sig på sin egen förmåga lärde de sig att hantera svårigheter och att övervinna hinder, och de blev modiga och uthålliga. De lärde sig att klara sig själva och självbehärskning. Eftersom de till stor del skyddades från dåligt sällskap, var de nöjda med naturliga glädjeämnen och nyttigt sällskap. De hade enkel smak och måttliga vanor. De styrdes av principer, och de växte upp till rena, starka och hederliga män. När de kallades till sin livsuppgift hade de fysisk och mental styrka, ett rörligt intellekt, förmåga att planera och att genomföra sina planer och ståndaktighet när det gällde att stå emot det onda. Detta gjorde dem till goda krafter i världen. rätt

(15)Bättre än rikedomar
En frisk kropp, ett sunt sinne och en ädel karaktär är bättre än några andra rikedomar som du kan ge dina barn i arv. De som inser vad verklig framgång i livet är, kommer att visa vis i rätt tid. De kommer att ha det bästa i livet i tankarna när de väljer ett hem. rätt

(16)Istället för att bo där man bara kan se människors verk, där det man ser och hör ofta leder tankarna till det som är ont, där buller och oreda leder till trötthet och oro – gå dit där du kan se på Guds verk. Finn vila för själen i naturens skönhet, tystnad och frid. Låt blicken vila på de gröna fälten, dungarna och kullarna. Se upp på den blå himlen, som inte skyms av stadens damm och rök, och andas in himlens livgivande luft. Flytta till en plats där du kan ge dina barn ditt sällskap, långt från stadslivets tidsfördriv och utsvävningar, där du kan lära dem att lära av Gud genom hans verk, och träna dem för nyttiga liv med integritet. – The Ministry of Healing, sid 265-267 (1905) rätt

(16)Många fördelar med ett aktivt liv utomhus
Det vore bra för er att komma bort från era förvirrande bekymmer, och hitta en avskild plats på landet, där det fördärvliga inflytande på de ungas moral inte är så starkt. rätt

(16)Det är sant, ni skulle inte bli helt befriade från besvär och bekymmer på landet, men där skulle ni undvika många onda ting och stänga dörren för en flod av frestelser som hotar att behärska era barns sinnen. De behöver sysselsättning och omväxling. Enformigheten hemma gör dem oroliga och rastlösa, och de har skaffat sig ovanan att umgås med byns dåliga pojkar, och får på så sätt sin utbildning på gatan … rätt

(16)Det skulle göra dem mycket gott att bo på landet. Ett aktivt liv utomhus skulle främja deras hälsa både mentalt och kroppsligt. De skulle ha en trädgård att arbeta i, där de både kunde roa sig och finna nyttig sysselsättning. Att sköta växter och blommor bidrar till att förbättra både smak och omdöme, och bekantskap med Guds nyttiga och vackra skapelse har en förfinande och förädlande inverkan på sinnet, eftersom de leder tankarna till den som är alltings Skapare och Mästare. – Testimonies for the Church, vol 4, sid 136 (1876) rätt

(16)Vänta er inga mirakel för att rätta till följderna av felaktiga val
Jag betraktar dessa blommor, och varje gång jag ser dem tänker jag på Eden. De är ett uttryck för Guds kärlek till oss. På detta sätt ger han oss en liten försmak av Eden redan i denna värld. Han vill att vi ska glädja oss åt det vackra i hans skapelse, och att vi i det ska se ett uttryck för vad han vill göra för oss. rätt

(17)Han vill att vi ska leva där vi har svängrum. Hans folk ska inte tränga ihop sig i städerna. Han vill att de ska ta sina familjer ut ur städerna, för att de bättre ska kunna förbereda sig för det eviga livet. Snart kommer de att bli tvungna att lämna städerna. rätt

(17)Dessa städer är fyllda av all slags ondska – med strejker, mord och självmord. Satan uppehåller sig i dem, och kontrollerar människor i deras fördärvliga verk. Under hans inflytande dödar de för dödandets skull, och det kommer de att göra mer och mer … rätt

(17)Om vi utsätter oss själva för skadligt inflytande, kan vi vänta oss att Gud ska göra ett underverk för att sudda ut resultatet av våra felaktiga val? – Nej, verkligen inte. Lämna städerna så fort som möjligt, och köp en liten bit mark där du kan ha en trädgård, där dina barn kan se blommorna växa och lära sig enkelhet och renhet från dem. – General Conference Bulletin, 30 mars 1903 rätt

nästa kapitel