Liv och Hälsa kapitel 1. Från sida 13.     Från sida 15 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Avsnitt ét: Orsaker till att en reform är nödvändig (1890)

(13)Till Guds ära
Vi har fått ett enda liv att leva och var och en borde ställa sig frågan: Hur kan jag utnyttja mina förmågor så att de ger den största behållningen? Hur kan jag bäst ära Gud och vara till störst nytta för mina medmänniskor? Livet får ju värde endast om det utnyttjas för dessa ändamål. rätt

(13)Att utvecklas är vår första plikt mot Gud och våra medmänniskor. Varje förmåga som Skaparen har begåvat oss med bör utvecklas till högsta grad av fullkomlighet, så att vi kan göra så mycket gott som möjligt.. Därför är den tid väl använd som används till att grundlägga och bevara fysisk och psykisk hälsa. Vi har inte råd att försvaga eller förlama någon enda av kroppens eller själens funktioner. Gör vi det, får vi ta följderna härav. rätt

(13)Liv eller död
Varje människa har möjlighet att i stor utsträckning bli det hon själv väljer. Detta livets välsignelser, såväl som det eviga livet, har hon inom räckhåll. Hon kan utveckla en gedigen karaktär och få nya krafter dag för dag. Hon kan dagligen göra framsteg i både kunskap och visdom samt få erfara ny glädje genom nya framsteg i karaktärens utveckling. Förmågorna stärks genom övning. Ju mer hon går framåt när det gäller visdom, desto större blir förutsättningarna att göra ännu mer framsteg. Intelligensen, kunskapen och de goda karaktärsdragen utvecklas alltså i kraft och till mer fullkomlig symmetri. rätt

(13)Människan kan tillåta sina förmågor att avta och förtvina genom overksamhet eller fördärvas genom onda vanor, brist på självkontroll eller moralisk och religiös uthållighet. Det bär utför med henne och begären driver henne bort. Det är lättare att ge vika för de onda krafterna, som alltid är verksamma och drar henne nedåt, än att bekämpa dem och gå framåt. Utsvävningar, sjukdom och död blir följden. Sådan är många människors livshistoria, människor som kunde ha använts i Guds och mänsklighetens tjänst. rätt

(13)Sök fullkomlighet (1905)
Gud önskar att vi skall uppnå den fullkomlighet som har möjliggjorts för oss genom Guds gåva i Kristus. Han kallar oss att välja den rätta sidan, att välja gemenskap med himmelska hjälpare och anta principer, som kommer att återställa Guds avbild i oss. I hans skrivna ord och i naturens stora bok har han uppenbarat livets principer. Det är vår uppgift att skaffa oss kunskap om dem och genom lydnad samarbeta med Gud för att återställa hälsan till både kropp och själ. rätt

(13)Den levande organismen är Guds egendom. Den tillhör honom på grund av skapelsen och återlösningen. Genom missbruk av någon av våra förmågor berövar vi Gud den ära som tillkommer honom. rätt

(13)En lydnadsfråga (1897)
Vår skyldighet att frambära rena och sunda kroppar till Gud har inte blivit tillräckligt förstådd. Försummad kroppsvård är en skymf mot Skaparen. Det finns gudomligt fastställda regler som, om de efterlevs, skall bevara människan från sjukdom och för tidig död. rätt

(13)Anledningen till att vi inte åtnjuter mer av Guds välsignelse är, att vi inte tar vara på det ljus han gett oss när det gäller livets och hälsans lagar. rätt

(13)Gud är upphovet till de fysiska såväl som de moraliska lagarna. Hans lag är skriven med hans eget finger på varje nerv, varje muskel och varje förmåga, som anförtrotts människan. Gud har skapat våra kroppar underbart och vist, och han vill bevara dem friska, bara vi lyder hans lagar och samarbetar med Honom. Varje lag som styr den mänskliga organismen skall betraktas som lika gudomlig när det gäller sitt ursprung och sin natur, samt lika viktig, som Guds ord. All vårdslöshet och allt missbruk av denna Herrens underbara mekanism genom förakt av de fysiska lagarna är brott mot Guds lag. rätt

(14)Vi ser och beundrar Guds verk i naturens värld. Men människokroppen är emellertid det mest underbara. Det är lika synd att överträda hälsolagarna som det är att överträda Guds tio bud. Den som överträder Guds hälsolagar kommer också att bryta Guds lag som talades från Sinai. rätt

(14)Vår Frälsare varnade sina lärjungar att just före hans andra ankomst skulle förhållanden råda i världen som liknar dem som existerade före syndafloden. Ätande och drickande skulle komma att gå till överdrift och världen skulle hänge sig åt förlustelser och nöjen. Detta tillstånd existerar i hög grad i vår tid. Världen hänger sig åt felaktiga matvanor och följer dess seder och bruk. Detta leder till slaveri under fördärvliga vanor, som gör oss mer och mer lika Sodoms dömda invånare. Jag har förvånats över att jordens invånare inte blivit förgjorda liksom människorna i Sodom och Gomorra. Jag ser att det finns tillräckligt med orsaker till världens förfall och höga dödssiffror.. Blinda lidelser behärskar förnuftet och varje upphöjt ädelt hänsynstagande offras av många för självisk lusta. rätt

(14)Att hålla kroppen sund och frisk, så att alla organ kan arbeta harmoniskt, bör vara föremål för studium hela livet igenom. Guds barn kan inte förhärliga sin Skapare med sjukliga kroppar och förkrympta själskrafter. De som i något avseende är omåttliga i mat och dryck missbrukar sin fysiska energi och försvagar sina moraliska krafter. rätt

(14)Eftersom naturens lagar är Guds lagar, är det vår tydliga plikt att omsorgs-fullt studera dem och rätta oss efter deras krav. Likgiltighet för dessa saker är synd. Se 1 Kor 6:15, 19, 20. Våra kroppar är Kristi dyrköpta egendom, och vi har inte frihet att göra med den som vi behagar. Människan har gjort det. Hon har behandlat sin kropp som om överträdelsen av dess lagar inte medförde något straff. Genom felaktiga matvanor har hennes organ och krafter försvagats och blivit sjuka och förkrympta. Dessa resultat har Satan åstadkommit genom sina förföriska frestelser, och han använder dem för att smäda Gud. Han ställer fram människans kropp inför Gud, som Kristus har köpt åt sig som sin egendom. Men ack, vilken vanprydande representant för sin Skapare är inte människan! Eftersom hon har syndat mot sin kropp och levt felaktigt har Gud blivit vanärad. rätt

(14)All den stund naturens lagar är Guds lagar, är det vår klara plikt att omsorgsfullt studera dem och rätta oss efter deras krav. Likgiltighet om dessa ting är synd. 1 Kor 6:15,19,20. Våra kroppar är Kristi dyrköpta egendom, och vi har inte frihet att göra med den som vi behagar. Människan har gjort det. Hon har behandlat sin kropp som om överträdelsen av dess lagar inte medförde något straff. Genom felaktiga matvanor har hennes organ och krafter försvagats och blivit sjuka och förkrympta. Dessa resultat har Satan åstadkommit genom sina skenfagra frestelser och han använder dem för att smäda Gud. Han ställer från människans kropp inför Gud, som Kristus har köpt åt sig som sin egendom. Men ack, vilken vanprydande representant för sin Skapare är inte människan! Eftersom hon har syndat mot sin kropp och levt felaktigt har Gud blivit vanärad. rätt

(14)När män och kvinnor blir riktigt omvända kommer de att samvetsgrant ta hänsyn till de livets lagar som Gud har nerlagt i deras varelse och härigenom försöka undvika fysisk, själslig och moralisk svaghet. Lydnad för dessa lagar måste göras till en personlig plikt. Vi får själva ta följderna om lagarna överträds. Vi måste stå till svars inför Gud för följderna av våra vanor och handlingar. Därför är frågan, inte ”vad världen skall tänka”, utan ”hur skall jag som kristen behandla den kropp som Gud har gett mig?” Skall jag verka för mitt högsta kroppsliga och andliga bästa genom att bevara min kropp som ett tempel för den helige Ande, eller skall jag bryta ner mig själv genom världens seder och bruk? rätt

(14)När män och kvinnor blir riktigt omvända kommer de att samvetsgrant ta hänsyn till de livets lagar som Gud har nerlagt i deras varelse och härigenom försöka undvika fysisk, själslig och moralisk svaghet. Lydnad för dessa lagar måste göras till en personlig plikt. Vi får själva ta följderna om lagarna överträds. Vi måste stå till svars inför Gud för följderna av våra vanor och handlingar. Därför är frågan, inte ”vad världen skall tänka”, utan ”hur skall jag som kristen behandla den kropp som Gud har gett mig?” Skall jag verka för mitt högsta kroppsliga och andliga bästa genom att bevara min kropp som ett tempel för den helige Ande, eller skall jag bryta ner mig själv genom världens seder och bruk? rätt

(15)Straff för likgiltighet (1866)
Gud har utformat lagar som styr vår kropp. Dessa lagar är gudomliga. För varje överträdelse av dessa lagar följer ett straff som förr eller senare utmäts. De flesta sjukdomar som människosläktet har lidit av, och ännu lider av, har man själv orsakat genom okunnighet om sina egna kroppars lagar. Man tycks vara alldeles likgiltig när det gäller hälsan och arbetar ihärdigt med att bryta ner sig själv. När man är nerbruten och försvagad till kropp och själ, sänder man efter läkare och medicinerar därpå sig själv till döds. rätt

(15)Man är inte alltid okunnig (1900)
När man talar till en del människor om hälsan, säger de ofta: ”vi vet en hel del mer än vi tillämpar.” De inser inte att de är ansvariga för varje stråle ljus de fått beträffande deras fysiska hälsa och att var och en av deras vanor ligger öppen för Guds granskande öga. Vårt fysiska liv får inte behandlas hur som helst. Varje organ, varje fiber i vår varelse skall med vördnad skyddas från skadliga seder. rätt

(15)Ansvar för ljuset (1880)
När ljuset över hälsoreformen gick upp för oss, och sedan dess, har frågorna blivit mer och mer angelägna. ”Praktiserar jag sann nykterhet och återhållsamhet i alla avseenden?” ”Är min kost sådan att den gör det möjligt för mig att utföra det mesta möjliga goda?” Om vi inte kan besvara dessa frågor jakande står vi dömda inför Gud. Han håller oss nämligen ansvariga för det ljus som lyst på vår väg. Gud har haft överseende med okunnighetens tider, men när ljuset har kommit, fordrar han att vi ändrar våra hälsonedbrytande vanor och ställer oss i ett rätt förhållande till de fysiska lagarna. rätt

(15)Hälsan är en skatt. Av alla jordiska ägodelar är den det mest dyrbara. Rikedom, lärdom och ära blir dyrköpta när de fås på bekostnad av hälsan. Inget av allt detta kan ge lycka om hälsan saknas. Det är en fruktansvärd synd att missbruka hälsans gåva som vi fått av Gud. Sådant missbruk försvagar oss för hela livet och gör oss till förlorare, även om vi på detta sätt får aldrig så mycket utbildning. rätt

(15)Gud har rikligt sörjt för alla sina skapade varelsers livsuppehälle och lycka. Om alla handlade i överensstämmelse med hans vilja, skulle hälsa, frid och glädje komma att råda i stället för elände och ständigt lidande. Noggrann efterlevnad av de lagar, som Gud har gett oss, skall tillförsäkra oss hälsa och ingenting skall kunna bryta ner vår fysik. rätt

(15)Ett felfritt offer (1890)
I den gamla judiska offertjänsten fordrades det att varje offer skulle vara felfritt. Denna tjänst lär oss att våra kroppar skall frambäras såsom ett levande, heligt och välbehagligt offer för Gud, vår andliga tempeltjänst. Vi är Guds skapade verk. Då psalmisten mediterar över Guds underbara skapelse människokroppen, utropar han: ”Jag är skapad så övermåttan underbart!” Många som är vetenskapligt utbildade och förtrogna med sanningens teori, förstår ändå inte de lagar som styr deras egen kropp. Gud har gett oss våra förmågor och talanger och det är vår plikt, som Guds söner och döttrar, att utnyttja dem på bästa sätt. Om vi genom att ständigt ge efter för en fördärvad aptit försvagar de själs - och kroppskrafter som Gud har gett oss, blir det omöjligt att ära Gud som vi borde. rätt

(15)Gud fordrar att kroppen skall överlämnas åt honom som ett levande offer. De gamla hebréernas offer skulle vara felfria. Kommer det då att behaga Gud att ta emot ett mänskligt offer som är fyllt med sjukdom och fördärv? Han lär oss att vår kropp är den helige Andes tempel och han fordrar att vi skall sköta detta tempel, så att det kan vara en passande boning för Anden. rätt

(15)Aposteln Paulus ger oss denna förmaning: ”Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp.” 1 Kor 6:20. Vi bör alla vara noga med att bevara kroppen i bästa möjliga hälsotillstånd, så att vi tjänar Gud på ett fullkomligt sätt och gör vår plikt mot familj och samhälle. Men Gud, som är nådig och barmhärtig och kärleksfull, tar emot den ångerfulle syndaren som inser att han har skadat sin kropp. Då tar han emot det obetydliga offer som frambärs till honom. O, vilken underbar nåd att Gud inte nekar att ta emot resterna av en lidande, ångerfull syndares missbrukade liv! I sin kärlek frälser han dessa själar såsom genom eld. Men, ack, vilket dåligt, beklagansvärt offer att komma med till en ren och helig Gud! rätt

(16)Syftet med hälsoreformen (1870)
Herren har låtit sitt ljus lysa över oss i dessa yttersta dagar för att den dysterhet och det mörker, som genom syndig njutningslystnad har samlats under tidigare generationer, i någon mån skulle skingras och för att de onda följderna av omåttlighet i mat och dryck skulle minskas. rätt

(16)Herren har i sin vishet velat leda sitt folk. De skulle ta avstånd från världen, så att deras barn inte så lätt skulle ledas till avguderi och bli besmittade av det rådande fördärvet i vår tid. Hans avsikt är att troende föräldrar med sina barn skall framstå som Kristi representanter, kandidater för det eviga livet. Alla som är delaktiga av gudomlig natur skall undgå det fördärv, som i följd av den onda begärelsen råder i världen. Det är omöjligt för den som ger efter för en obehärskad aptit att uppnå en fullkomlig kristen karaktär. rätt

(16)Herren har låtit hälsoreformens ljus upplysa oss i dessa yttersta dagar. Detta för att vi skall vandra i ljuset och därigenom undkomma många av de faror vi kommer att utsättas för. Satan verkar med stor kraft för att leda människor till att ge efter för aptiten, tillfredsställa sina böjelser och fördriva tiden med dåraktiga nöjen. Han lockar med ett liv i självisk njutning och sinnlig eftergivenhet. Omåttlighet utsuger kroppens och själens krafter. Den som på så sätt blir övervunnen har ställt sig på Satans mark. Där blir han frestad och oroad och slutligen behärskad av rättfärdighetens fiende. För att bevara vår hälsa är måttlighet nödvändigt - i arbete och när det gäller mat och dryck. Vår himmelske Fader har sänt ljuset över hälsoreformen som ett skydd mot de onda följderna av en fördärvad aptit. De som älskar renhet och helighet skall förstå hur de med urskiljning skall använda allt det goda som han försett dem med. Genom att tillämpa måttlighet i det dagliga livet kan de helgas genom sanningen. rätt

(16)Håll alltid i minnet att syftet med hälsoreformen är att åstadkomma den högsta möjliga utveckling av ande, själ och kropp. Alla naturens lagar, som också är Guds lagar, är avsedda för vårt bästa. Lydnad för dem kommer att öka vår lycka här i livet och hjälpa oss med förberedelsen för det eviga livet. rätt

(16)Betydelsen av hälsans principer (1909)
Jag har blivit visad, att de principer som gavs oss från början är lika betydelsefulla och skall tas hänsyn till lika samvetsgrant nu som då. Somliga har aldrig följt ljuset beträffande dieten. Det är på tiden att man tar fram ljuset under skäppan och låter det lysa klart. Principerna om hälsoenlig livsföring har stor betydelse för oss som individer och som ett folk. rätt

(16)Alla håller nu på att prövas för att visa om de håller måttet. Vi har blivit döpta till Kristus, och om vi gör vår del genom att skilja oss från allt som drar oss ner och gör oss till det vi inte bör vara, skall vi få kraft att växa upp till Kristus som är vårt huvud och få se och erfara hans frälsning. rätt

(16)Endast när vi förstår principerna för ett hälsoenligt levnadssätt, kan vi bli helt väckta till att inse de fördärvliga följderna av en olämplig diet. Den som insett sitt felaktiga levnadssätt och har mod att ändra sina vanor, skall finna att reformen kräver kamp och mycket uthållighet. När en sund smak har formats, kommer man att inse, att den mat man förut trodde var ofarlig, sakta men säkert lade grunden till dålig matsmältning och andra sjukdomar. rätt

(17)Hälsoreformatorer i främre ledet (1909)
Sjundedagsadventisterna är bärare av viktiga och ödesmättade sanningar. För mer än fyrtio år sedan gav Herren oss särskilt ljus angående hälsoreformen, men hur följer vi egentligen detta ljus? Hur många har inte vägrat att leva i överensstämmelse med Guds anvisningar! Vi skulle som ett folk göra framsteg enligt det ljus vi fått. Det är vår plikt att förstå och respektera hälsoreformens principer. När det gäller nykterhet och återhållsamhet borde vi ha kommit längre än alla andra människor. Trots det finns det ibland oss välinformerade församlingsmedlemmar, och även pastorer, som har lite respekt för det ljus Gud har gett oss i detta ämne. De äter och arbetar som de behagar. rätt

(17)Lärare och ledare ibland oss bör stå fasta på Bibelns grund beträffande hälsoreformen och ge ett klart vittnesbörd om denna till dem som tror att vi lever i de sista dagarna av denna världens historia. En klar linje måste dras mellan dem som tjänar Gud och dem som tjänar sig själva. rätt

(17)”Medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.” Tit 2:13,14. Är det rätt att dessa står efter andra religionsbekännare, som inte tror på vår Frälsares snara återkomst? Guds egendomsfolk, som han renar åt sig för att förvandlas och tagas till himlen utan att smaka döden, skulle vara före alla andra när det gäller goda gärningar. I deras ansträngningar att rena sig borde deras bekännelse vara mycket högre än andras. ”Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i Gudsfruktan fullborda vår helgelse.” 2 Kor 7:1. rätt

(17)Hälsoreform och bön för sjuka (1909)
För att bli renade och bevaras rena måste sjundedagsadventisterna ha den helige Ande i sina hjärtan och i sina hem. Herren har upplyst mig om att om vår tids Israel ödmjukar sig inför honom och renar själens tempel från all orenhet, kommer han att höra deras böner för de sjuka och välsigna användandet av Guds hjälpmedel mot sjukdomar. När människan i tro gör allt hon kan för att bekämpa sjukdom och använder de enkla behandlingsmetoder som Gud har anvisat, då skall Gud välsigna hennes ansträngningar. rätt

(17)Men om Guds folk, efter att ha fått så stort ljus, håller fast vid orätta vanor, hänger sig åt självisk njutning och inte vill ändra sin livsföring, kommer de att skörda överträdelsens säkra följder. Om de är fast beslutna att tillfredsställa en fördärvad aptit, kosta vad det kosta vill, kommer Gud inte att göra underverk för att rädda dem från följderna. ”…ni kommer att ligga i kval.” Jes 50:11. rätt

(17)De som i övermod säger: ”Herren har botat mig, jag kan äta och dricka som jag vill,” kommer inom kort att åter behöva Herrens återställande kraft till kropp och själ. Eftersom Gud i sin nåd har botat dig, får du inte tro att du kan förena dig med världen i dess själviska njutningar. Gör som Jesus sade efter att han gjort en människa frisk: ”Gå, och synda inte mer !” Joh 8:11. Matlusten får inte bli din gud. rätt

(17)Jag såg att anledningen till att Gud inte mera allmänt besvarade sina tjänares böner för de sjuka ibland oss var, att han därigenom inte kunde bli förhärligad så länge de överträdde hälsans lagar. Jag såg också Guds plan att hälsoreformen och Hälsoinstitutet skulle bereda vägen för trons bön som skulle bli helt och fullt besvarad. Tro och goda gärningar skall gå hand i hand för att hjälpa de lidande och bereda dem att ära Gud här i livet och bli räddade vid Jesu återkomst. rätt

(17)Många har väntat sig att Gud skulle bevara dem från sjukdom endast därför att de bett honom om det. Men Gud har inte tagit hänsyn till deras böner, eftersom deras tro inte fullkomnades genom gärningar. Gud kommer inte att utföra ett underverk för att bevara dem från sjukdom som inte sköter sin hälsa, utan ständigt bryter mot hälsans lagar och inte gör några ansträngningar för att förebygga sjukdom. När vi gör allt vi kan för vår hälsa kan vi förvänta oss följder med rika välsignelser. Vi kan då i tro be Gud välsigna våra ansträngningar och bevara vår hälsa. Han kommer då att besvara våra böner, om hans namn därigenom blir förhärligat! rätt

(17)Den som ådrar sig sjukdom genom att tillfredsställa sin aptit och sedan använder droger för att få hjälp, kan vara viss om att Gud inte träder emellan för att rädda hälsa och liv, som man så vårdslöst riskerar. Många följer som en sista utväg Guds Ord och ber församlingens äldste bedja för dem. Gud finner det inte lämpligt att besvara böner för sådana, eftersom han vet att om de blir återställda, skulle de än en gång offra sin hälsa på den felaktiga aptitens altare. rätt

(18)Lärdom från Israels felsteg (1909)
Herren gav det gamla Israel föreskrifter, och om de ville hålla sig troget till honom och göra allt vad han begärde, skulle han bevara dem från all sjukdom som han hade låtit komma över egyptierna. Men detta löfte gavs på villkor av lydnad. Hade israeliterna följt den undervisning Gud gav och dragit fördel av sina förmåner, skulle de ha blivit till lärdom för världen när det gäller hälsa och välstånd. Israel svek sin uppgift att förverkliga Guds avsikter och förlorade därigenom de välsignelser som de kunde ha fått. Men Josef, Daniel, Moses och Elia och många andra utgör lysande exempel på resultatet av en väl tillrättalagd livsföring. Samma trohet idag kommer att ge samma resultat. Följande är skrivet till oss: ”Men ni är ett utvalt släkte, ett konungslikt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.” 1 Petr 2:9. rätt

(18)Den kristna tävlingskampen (1890)
”Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning - de för att vinna en seger-krans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar.” 1 Kor 9:24,25. rätt

(18)Här framhålls de goda följderna av självbehärskning och återhållsamhet i livsföringen. De olika tävlingar man hade i det forntida Grekland till sina gudars ära, framhålls här av aposteln Paulus för att illustrera den andliga kampen och dess belöning. De som deltog i dessa tävlingar tränades under strängaste disciplin. Varje njutning som verkade försvagande på de fysiska krafterna var förbjuden. Överdåd i mat och vin fick inte förekomma. rätt

(18)Det pris som de tävlande strävade efter att vinna var en segerkrans, som var förgänglig. Den mottogs under folkmassans bifall och applåder och ansågs vara den högsta ära man kunde vinna. Om man kunde uthärda så mycket och förverkliga så stor självförnekelse i hopp om att vinna ett värdelöst pris, som i bästa fall bara en enda kunde få, hur mycket mer skulle man då inte vara villig att försaka för att vinna en oförgänglig krona och ett evigt liv! rätt

(18)Daniels exempel (1890)
För att rätt förstå betydelsen av återhållsamhet i alla stycken, måste vi se ämnet från Bibelns synpunkt. Vi kan inte finna en mera övertygande illustration av sann återhållsamhet och dess välsignelse, än den vi har i berättelsen om Daniel och hans hebreiska vänner vid Babylons hov. Gud hedrar alltid den som handlar rätt. De bästa ungdomarna från olika länder som den store erövraren hade underlagt sig, hade sammanförts till Babylon. Ändå var de hebreiska langarna bland alla dessa utan medtävlare. Deras resliga gestalter, spänstiga gång, öppna och ärliga ansikten, ofördunklade sinnen och friska andedräkt var ett vittnesbörd om goda vanor och ett tecken på den förfining, varmed naturen hedrar den som följer dess lagar. Berättelsen om Daniel och hans medbröder har blivit upptecknad i Guds ord till lärdom för ungdom i kommande tider. Vad de kunde göra, kan också andra utföra. Stod inte dessa hebreiska ynglingar orubbliga i sin övertygelse mitt under de största frestelser? Vittnade de inte på ett utomordentligt sätt om sann återhållsamhet? Dagens ungdom skulle kunna avge ett liknande vittnesbörd. Denna lärdom gör vi väl i att besinna. Vi är ständigt frestade till överdrifter. Faran ror oss är inte knapphet, utan överflöd. Den som vill bevara sina krafter oförsvagade till att användas i Guds tjänst, måste iaktta sträng återhållsamhet i njutandet av Guds rika gåvor och helt ta avstånd från Varje skadlig eller förnedrande njutning. Särskilt i våra stora städer är allt slags överdåd nära till hands. De som i likhet med Daniel nekar att orena sig kommer att få riklig lön för sina återhållsamma vanor. Med större fysisk styrka och ökad uthållighet äger de ett förråd av kraft och energi att ta till vid kritiska tillfällen. rätt

(19)Rätta fysiska vanor befrämjar intellektuell skärpa. Intellektuell kraft, fysisk styrka och långt liv beror på oföränderliga lagar. Naturens Gud ingriper inte för att skydda människan från följderna av att hon överträder naturens lagar. Det ligger en stor sanning gömt i ordspråket: "Envar är sin egen lyckas smed." Daniel' och hans kamrater hade fördelen av rätt uppfostran och utbildning i unga år. Men bara dessa förmåner skulle inte ha gjort dem till det de var. Den tid kom då de själva måste stå på egna ben. Framtiden var beroende av hur de valde. De beslöt sig ror att vara trogna det de hade lärt sig i sin ungdom. Guds fruktan, som är vishetens begynnelse, utgjorde grunden till deras storhet. Den helige Ande stärkte Varje ärligt uppsåt och varje ädelt beslut. rätt

(19)Det pris som de tävlande strävade efter att vinna var en segerkrans, som var förgänglig. Den mottogs under folkmassans bifall och applåder och ansågs vara den högsta ära man kunde vinna. Om man kunde uthärda så mycket och förverkliga så stor självförnekelse i hopp om att vinna ett värdelöst pris, som i bästa fall bara en enda kunde få, hur mycket mer skulle man då inte vara villig att försaka för att vinna en oförgänglig krona och ett evigt liv! rätt

(19)Vi borde allvarligt se till att alla våra vanor, all vår smak och alla våra böjelser fostras i överensstämmelse med livets och hälsans lagar. På så sätt kan vi uppnå det allra högsta fysiska välbefinnande och äga ett intellekt som kan skilja mellan gott och ont. rätt

(19)Daniels exempel (1890)
För att rätt förstå betydelsen av återhåll-samhet i alla stycken, måste vi se ämnet från Bibelns synpunkt. Vi kan inte finna en mer övertygande illustration av sann återhållsamhet och åtföljande välsignelser än den vi har i berättelsen om Daniel och hans hebreiska vänner vid Babylons hov. rätt

(19)Gud hedrar alltid den som handlar rätt. De bästa ungdomarna från olika länder, som den store erövraren hade underlagt sig, hade sammanförts till Babylon. Ändå var de hebreiska fångarna, bland alla dessa ungdomar, utan medtävlare. Deras resliga gestalter, spänstiga gång, öppna och ärliga ansikten, klara sinnen och friska andedräkt var ett vittnesbörd om goda vanor och ett tecken på den förfining, som naturen hedrar den med som följer dess lagar. rätt

(19)Berättelsen om Daniel och hans medbröder har blivit upptecknad i Guds ord till lärdom för ungdom i kommande tider. Vad de kunde göra, kan också andra utföra. Stod inte dessa hebreiska ungdomar orubbliga i sin övertygelse mitt under de största frestelser? Vittnade de inte på ett utomordentligt sätt om sann återhållsamhet? rätt

(19)Dagens ungdom skulle kunna avge ett liknande vittnesbörd. Denna lärdom gör vi väl i att besinna. Vi är ständigt frestade till överdrifter. Faran för oss är inte knapphet, utan överflöd. Den som vill bevara sina krafter oförsvagade till att användas i Guds tjänst, måste tillämpa sträng återhållsamhet när de njuter av Guds rika gåvor och helt ta avstånd från varje skadlig eller förnedrande njutning. Särskilt i våra stora städer är allt slags överdåd nära till hands. De som i likhet med Daniel nekar att orena sig kommer att få riklig lön för sina återhållsamma vanor. Med större fysisk styrka och ökad uthållighet är de utrustade med ett förråd av kraft och energi som de kan ta till vid kritiska tillfällen. rätt

(19)Rätta fysiska vanor bidrar till intellektuell skärpa. Intellektuell skärpa, fysisk styrka och långt liv beror på oföränderliga lagar. Naturens Gud ingriper inte för att skydda människan från följderna av att hon överträder naturens lagar. Det ligger en stor sanning gömt i ordspråket: ”Var och en är sin egen lyckas smed.” Daniel och hans kamrater hade fördelen av rätt uppfostran och utbildning i unga år. Men bara dessa förmåner skulle inte ha gjort dem till vad de var. Den tid kom då de måste stå på egna ben. Deras framtid var beroende av hur de valde. De beslöt sig för att vara trogna det de hade lärt sig i sin ungdom. Gudsfruktan, som är vishetens början, utgjorde grunden till deras storhet. Den helige Ande stärkte varje uppriktig avsikt och varje ädelt beslut. rätt

(19)I dessa ynglingars (Daniel, Hanaja, Mikael och Asarja) utbildning vid hovet ingick även att de skulle äta av den mat och dricka av det vin som kom från kungens bord. Här ställdes Daniel på ett svårt prov. Skulle han vara trogen sina fäders undervisning och komma i onåd hos kungen, och riskera inte bara att äventyra sin karriär, utan kanske också att förlora livet? Eller skulle han inte bry sig om Herrens bud och behålla kungens ynnest, och därmed vara säker på stora intellektuella förmåner och de mest smickrande framtidsutsikter? rätt

(19)Daniel tvekade inte länge. Han beslöt att vara orubbligt trogen sina principer och låta följderna bli vad som helst. Hans hjärtas föresats var att inte orena sig med kungens mat eller med dennes vin. rätt

(19)Det finns många kristna bekännare idag som skulle dra slutsatsen att Daniel var alldeles för noggrann och påstå att han var fanatisk och ensidig. De anser att mat och dryck har för lite betydelse för att det skall krävas ett lika beslutsamt ställningstagande som Daniel gjorde. Men de som säger så kommer på domens dag att finna att de vänt ryggen till Guds uttryckliga fordringar och ställt upp sina egna åsikter som norm för vad som är rätt eller orätt. De kommer på domens dag att finna, att det som tycktes vara oviktigt för dem inte var det för vår Herre. De som accepterar och lyder ett av Guds bud därför att det passar dem, medan de å andra sidan förkastar ett annat bud därför att det skulle kräva uppoffring av dem för att lyda det, sådana människor sänker rättfärdighetsnormen. Genom sitt föredöme leder de andra till att förakta Guds heliga lag. ”Så säger Herren” skall vara vårt rättesnöre i allt. rätt

(20)Daniels karaktär har framställts för världen som ett slående exempel på vad Guds nåd kan göra för människor som har en fallen natur och som är fördärvade av synden. Berättelsen om hans ädla, självförnekande liv är en uppmuntran för hela mänskligheten. Härav kan vi hämta kraft för att ädelmodigt stå emot frestelser och orubbligt och ödmjukt stå för det rätta under de svåraste prövningar. rätt

(20)Daniel kunde nog ha funnit en rimlig ursäkt för att slippa vara återhållsam. Men Guds gillande var dyrbarare för honom än den mäktigaste jordiske härskares bifall – ja, till och med dyrbarare än själva livet. Genom sitt hänsynsfulla uppträdande vann han överste Aspenas förtroende. Aspenas var den hovman som hade uppsikt över de unga hebréernas utbildning. Daniel bad honom att få slippa äta av kungens kost och dricka av hans vin. Aspenas fruktade att om han gav sitt samtycke till detta skulle han kunna ådra sig kungens misshag och sätta sitt eget liv i fara. Han trodde, liksom många människor i vår tid, att återhållsamhet i matvanor skulle ge människan ett blekt och sjukligt utseende och bristfällig muskelstyrka. Däremot skulle överflöd på mat ge ett friskt och vackert utseende och överlägsen fysisk energi. rätt

(20)Daniel bad då att saken skulle avgöras efter tio dagars prov. Daniel och hans medbröder ville få tillstånd att äta en enkel kost, grönsaker och vatten, medan deras kamrater under samma tid skulle äta av kungens mat. När Daniels önskemål beviljades, var han säker på att han hade vunnit sin sak. Trots att han var ung hade han sett den skadliga inverkan som vin och överdådigt liv hade på den fysiska och mentala hälsan. Efter tio dagars prov visade det sig att resultatet var motsatsen till det som Aspenas hade trott. Dessa ungdomar var inte överlägsna bara till utseendet, utan även i fysisk energi och psykisk styrka. Som en följd av detta prov fick Daniel och hans medbröder tillåtelse att i fortsättningen äta den enkla dieten under hela deras utbildningstid. rätt

(20)Guds bifall vunnet.
Herren gav sitt tydliga bifall åt dessa hebreiska ungdomars fasthet och självförsakelse. ”Åt dessa fyra unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet, och Daniel förstod alla slags syner och drömmar.” Dan 1:17. Vid slutet av de tre utbildningsåren, när deras färdigheter och förmågor skulle prövas av kungen, visade det sig att ingen kunde mäta sig med Daniel, Hanaja, Mikael och Asarja. De fick då göra tjänst vid hovet. ”Han fann att de i alla frågor som krävde vishet och förstånd var tio gånger klokare än någon annan av de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike.” Dan 1:20.. rätt

(20)I Daniels och hans trossyskons erfarenhet har vi bevis för principfasthetens seger över aptiten. Deras erfarenhet visar oss att genom trohet mot Guds vilja kan unga män segra över köttets begär, även om det kräver stora offer. rätt

(21)Oförberedda för det höga ropet (1867)
Jag blev visad att hälsoreformen är en del av den tredje ängelns budskap och är lika nära förenad därmed, som handen och armen är med kroppen. Jag såg att vi som ett folk måste gå vidare i detta stora verk. Pastorer och andra bland vårt folk måste handla gemensamt i denna sak. Guds folk är inte berett för den tredje ängelns höga rop. De har ett verk att utföra för sig själva, som de inte bara skall lämna över till Gud att göra för dem. Han har överlämnat detta verk åt dem för att de skall utföra det. Det är en individuell uppgift, som ingen kan göra för någon annan. ”Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande, och i gudsfruktan fullborda vår helgelse.” 2 Kor 7:1. rätt

(21)Förberedelse för senregnet (1867)
Gud begär att hans folk skall rena sig från allt som är orent, till kött och ande, och bli fullkomligt helgade i Herrens fruktan. Alla som är likgiltiga och finner ursäkter för att undandra sig detta verk och väntar på att Herren skall göra det som de själva skall göra, kommer inte att hålla måttet. De ödmjuka på jorden, däremot, som håller Guds lag, skall bli beskyddade på Herrens vredes dag. rätt

(21)Jag fick se att om Guds folk för egen del inte gör några ansträngningar, utan väntar på att få vederkvickelsen för att det skall rätta deras fel och ta bort deras synder, om de väntar på att det skall rena dem från köttets och andens besmittelser och göra dem passande att delta i den tredje ängelns höga rop, då skall de visa sig vara för lätta i Guds vågskål. Vederkvickelsen, dvs Guds kraft, kommer endast dem till del som förberett sig för detta genom att göra vad Gud har ålagt dem, nämligen att rena sig från allt som besmittar kropp och ande och fullkomnar helgelsen i Guds fruktan. rätt

(21)Vädjan till de tveksamma (1902)
Försummelse att följa Guds sunda principer har fläckat Guds folks historia. Det har varit en ständig tillbakagång när det gäller hälsoreformen och som en följd av detta har Gud blivit vanärad genom stora brister i det andliga livet. rätt

(21)Om Guds folk hade vandrat i ljuset skulle murar aldrig ha rests. Skall vi som haft så stora tillfällen tillåta världens barn att gå före oss beträffande hälsoreformen? Skall vi försvaga våra sinnen och våra förmågor genom att äta felaktigt? Skall vi överträda Guds heliga lag genom själviska vanor? Skall vår inkonsekvens bli en visa bland folk? Skall vi leva så okristliga liv, att Frälsaren kommer att skämmas för att kalla oss bröder? rätt

(21)Bör vi inte i stället utföra det hälsomissionsarbete, som är evangeliet i praktisk tillämpning, genom att leva så att Guds frid kan råda i våra hjärtan? Bör vi inte undanröja varje stötesten från de otroendes fötter och alltid ha i minnet vad som tillhör en kristen bekännelse. Det är bättre att sluta upp med att bära det kristna namnet än att bekänna det och samtidigt ge efter för begär som stärker lägre lidelser. rätt

(21)Gud kallar varje församlingsmedlem att helga sitt liv oreserverat åt Herrens tjänst. Han fordrar en genomgripande reformation. Hela skapelsen suckar och våndas under förbannelsen. Guds folk bör inta en sådan ställning att de kan tillväxa i nåden och genom sanningen bli helgade till ande, själ och kropp. Då de bryter alla hälsofördärvande vanor kommer de att få en klarare uppfattning om vad sann gudsfruktan är. En underbar förändring kommer att märkas i den religiösa erfarenheten. rätt

(21)Alla håller på att prövas (1910)
Det är av stor betydelse att var och en av oss fyller sin uppgift och har en klar uppfattning om vad vi bör äta och dricka och hur vi bör leva för att bevara hälsan. Alla prövas nu om de vill acceptera hälsoreformens principer eller följa en kurs som innebär att de ger efter för det egna jaget.. rätt

(22)Ingen borde tänka att han kan göra som han vill när det gäller kosten. Bevisa i stället inför alla som sitter till bords med dig, att du ärar Gud genom att följa principer i ditt sätt att äta och i allt annat. Du har inte råd att göra på något annat sätt, eftersom du skall bygga upp en karaktär för det eviga livet. Stort ansvar vilar på varje människa. Låt oss förstå vad detta ansvar innebär och bära det på ett värdigt sätt i Herrens namn. rätt

(22)Till alla som är frestade att ge efter för aptiten vill jag säga: ge inte efter för frestelsen, utan inskränk dig till att äta hälsosam kost. Du kan lära dig att njuta av den. Herren hjälper alla som försöker hjälpa sig själva. Men hur kan han arbeta med dem som inte anstränger sig för att göra Guds vilja? Må vi göra vår del och ”med fruktan och bävan arbeta på vår frälsning.” Må vi göra det med fruktan och bävan, så att vi inte behandlar vår kropp på ett felaktigt sätt, den kropp som vi, inför Gud, har förpliktelse att bevara i ett så hälsosamt tillstånd som möjligt. rätt

(22)Sann reform är hjärtats reform (1896)
De som verkar i Herrens tjänst får inte söka världslig tillfredsställelse eller själviska fördelar. Läkarna på våra institutioner måste vara genomsyrade av hälsoreformens levande principer. Människan kommer aldrig att bli verkligt återhållsam förrän Kristi nåd blir en förblivande grundsats i hjärtat. Alla högtidliga löften i världen kan inte göra dig eller din hustru till hälsoreformatorer. Inga inskränkningar i dieten kan bota en sjuklig aptit. Bröder och systrar kommer inte att tillämpa återhållsamhet i allt förrän deras hjärtan är förvandlade genom Guds nåd. Guds plan för er är att börja med den verkliga centrumet för alla svårigheter, era hjärtan. Därifrån utgår rättfärdighetens principer. Reformen kommer att verka utåt såväl som inåt. rätt

(22)De som höjer sina normer så nära Guds plan som de kan, enligt det ljus han har gett i sitt ord och sin Andes vittnesbörd, kommer inte att ändra sitt handlingssätt för att tillfredsställa vänners och släktingars krav. Och detta gäller oavsett om det är en, två eller en hel skara som lever i strid med Guds visa förordningar. Om vi handlar enligt rätta principer i dessa saker och följer stränga regler för vår diet, om vi som kristna fostrar vår smak efter Guds vilja, kommer vi att utöva ett inflytande som motsvarar Guds vilja. Frågan är: är vi villiga att vara sanna hälsoreformatorer? rätt

(22)En fråga av grundläggande betydelse (1909)
Jag har blivit instruerad att frambära ett budskap till hela vårt folk angående hälsoreformen, eftersom många har avfallit från sin tidigare trohet mot hälsoreformens principer. Guds avsikt med sina barn är att de skall växa upp till fullvuxna män och kvinnor i Kristus. För att kunna göra detta måste de rätt använda varje kraft i kroppen, sinnet och själen. De har inte rätt att slösa bort någon som helst fysisk eller psykisk kraft. rätt

(22)Frågan hur vi bevarar hälsan är av grundläggande betydelse. När vi studerar denna fråga i Guds fruktan skall vi finna, att det är bäst för både fysisk och andlig framgång att ha en enkel livsföring. Låt oss ivrigt studera detta ämne. Vi behöver kunskap och omdömesförmåga för att kunna gå framåt på ett vist sätt. Naturens lagar skall inte motarbetas, utan lydas. rätt

(22)De som tagit emot upplysning om det skadliga med att använda kött, te, kaffe och feta och ohälsosamma maträtter, och som är fast beslutna att sluta förbund med Gud genom offer, de kommer inte att fortsätta att tillfredsställa sin aptit för mat som de vet är ohälsosam. Gud fordrar att aptiten renas och självförnekelse tillämpas när det gäller sådant som inte är bra för vår hälsa. Detta är ett verk som måste utföras för att Guds folk skall kunna träda fram inför Gud som ett fullkomligt folk. rätt

(22)Kvarlevan av Guds folk måste vara ett omvänt folk. Framställningen av detta buds-kap skall resultera i själars omvändelse och helgelse. Vi skall erfara Guds Andes kraft i denna rörelse. Detta är ett underbart, definitivt budskap, som betyder allt för den som tar emot det och det skall förkunnas med hög röst. Vi måste ha en verklig, förblivande tro på att detta budskap skall gå framåt och få en allt större betydelse fram till tidens slut. rätt

(23)Det finns en del trossyskon som accepterar vissa delar av Vittnesbörden som Guds budskap, medan de förkastar sådant som fördömer deras älsklingsrätter och omhuldade njutningsmedel. Dessa personer motarbetar sitt eget och församlingens bästa. Det är väsentligt att vi vandrar i ljuset medan vi har det. De som gör anspråk på att tro på hälsoreformen, men ändå inte följer dess principer i det dagliga livet, skadar sin egen själ och gör ett felaktigt intryck på troende och otroendes sinnen. rätt

(23)Det vilar ett heligt ansvar på alla som känner sanningen. Deras gärningar skall stämma överens med deras tro. Deras liv skall vara förädlat och helgat och de skall vara förberedda för det verk som måste utföras med hast i dessa sista dagar. ”Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus.” Apg. 3:19,20. Det finns många ibland oss som brister i andlighet och som, om de inte blir helt omvända, säkert går förlorade. Vågar du löpa denna risk? rätt

(23)Endast Kristi kraft kan åstadkomma den förvandling av hjärta och sinne som alla måste erfara, som vill få del med honom i det nya livet i Guds rike. ”Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike ” Joh. 3:3. Endast den religion som kommer från Gud kan leda till Gud. För att kunna tjäna honom rätt måste vi vara födda på nytt av Guds Ande. Det leder till vaksamhet. Det kommer att rena hjärtat och förnya sinnet och ge oss ny förmåga att känna och älska Gud. Det skall också göra oss villiga att lyda alla Guds bud. Detta är sann tillbedjan. rätt

(23)Ett enat framträdande (Brev 48, 1902)
Gud har gett oss i uppgift att arbeta för att hälsoreformen skall gå framåt. Herren vill att hans folk skall vara enigt i detta. Du förstår säkert att vi inte skall överge den ståndpunkt som Herren uppmanat oss stå fast vid under de senaste trettiofem åren! Akta dig för att ställa dig i opposition till detta verk. Det kommer att gå framåt, eftersom det är Herrens medel till att lindra lidandet i världen och rena sitt folk. rätt

(23)Var försiktig så att du inte orsakar splittring. Min broder, även om du inte tar emot den välsignelse som kommer från hälsoreformen och kan välsigna både dig och din familj, så skada i varje fall inte andra genom att motsätta dig det ljus som Gud gett. Ingenting är så nedbrytande för Herrens vakter, som att ha att göra med människor med intellektuell förmåga att förstå, men som genom ord och handling handlar mot det ljus Gud gett. Vi tar skada om vi inte bryr oss om det ljus Gud gett till oss. Ingen kan hoppas på framgång i Guds verk och samtidigt i lära och liv handla emot det budskap Gud gett. rätt

(23)Välsignelsen en stötesten (1867)
Ängeln sade: ”Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen.” 1 Petr 2:11. rätt

(24)Du har blivit ovän med hälsoreformen. Du tycker att den är ett onödigt bihang till sanningen. Det är den inte, den är en del av sanningen. Här finns en uppgift för dig, som kommer att vara mer angelägen och prövande för dig än något annat som du kommit i kontakt med. Medan du tvekar och försummar att gripa den välsignelse som det är din förmån att ta emot, lider du stor förlust. Du har blivit ovän med just den välsignelse som himlen har fört i din väg för att hjälpa dig till framgång. Satan framställer detta för dig i det mest motbjudande ljus för att få dig att bekämpa det som skulle vara det bästa för din fysiska och psykiska hälsa. rätt

(24)Tänk på domen (Brev 135, 1902)
Herren kallar frivilliga till sin armé. Sjuka män och kvinnor behöver bli hälsoreformatorer. Gud vill arbeta tillsammans med sina barn för att bevara deras hälsa, förutsatt att de äter förståndigt och inte överbelastar magen. Han har i sin nåd gjort naturens väg trygg och säker. Alla kan gå på den vägen. Han har för vår näring gett oss jordens nyttiga och hälsobringande produkter. rätt

(24)Herren väntar nu på att hans folk skall bli visa och förståndiga. När vi ser allt elände, all sjukdom och allt lidande som drabbat världen på grund av okunnighet om det bästa sättet att ta hand om vår kropp, hur kan vi då låta bli att varna andra? Kristus har förklarat att som det var på Noas tid, när jorden var uppfylld av våld och fördärvad genom brottslighet, så skall det vara när Människosonen (Jesus) kommer tillbaka. Gud har gett oss ett stort ljus och om vi vandrar i ljuset, så skall vi få se hans frälsning. rätt

(24)Förändringar är nödvändiga. Nu är det lämplig tid för oss att ödmjuka våra stolta och egensinniga hjärtan och söka Herren medan han låter sig finnas. Som ett folk behöver vi ödmjuka våra hjärtan inför Gud, eftersom motsägelsens ärr vanpryder våra handlingar. rätt

(24)Herren kallar oss att leva i överensstämmelse med Guds vilja. Dagen är långt framskriden och natten är nära. Vi ser redan Guds straffdomar på både land och hav. En andra nådatid kommer inte att beviljas oss. Vi har inte råd att välja fel väg. Må var och en tacka Gud för att vi ännu har möjlighet att bygga upp karaktären för det kommande eviga livet. rätt

nästa kapitel