Liv och Hälsa kapitel 25. Från sida 97.     Från sida 441 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Avsnitt tjugofem: Undervisning om hälsoprinciper

(97)Behovet av hälsoundervisning (1905)
Undervisning om hälsoprinciper har aldrig varit mer nödvändigt än nu. Trots underbar framgång på så många områden när det gäller välbefinnande och bekvämlighet, och det gäller även sanitära förhållanden och behandling av sjukdomar, minskar ändå fysisk kraft och uthållighet. Detta kräver uppmärksamhet från alla som är angelägna om sina medmänniskors välbefinnande. rätt

(97)Vår konstlade civilisation uppmuntrar till ödeläggelse av sunda principer. Sedvänjor och mode strider mot det naturliga. Praktiserandet av dessa, och den eftergivenhet som de fostrar, försvagar kontinuerligt såväl fysisk som mental styrka och lägger outhärdliga bördor på människosläktet. Dryckenskap, brott, sjukdom och misär finns överallt. rätt

(97)Många överträdelser av hälsans lagar sker av okunnighet och undervisning är nödvändigt. Människor behöver inse betydelsen av att leva efter den kunskap de fått. rätt

(97)Det finns ett stort behov av undervisning när det gäller dietreformen. Om vi vill höja den moraliska standarden i något land dit vi kallas att arbeta, måste vi börja förbättra deras fysiska vanor. En god, välutvecklad karaktär beror på rätt användning av sinnets och kroppens krafter. rätt

(97)Många kommer att bli upplysta (1900)
Herren har framställt för mig att många, många människor kommer att räddas från fysiskt, mentalt och moraliskt förfall genom inflytandet från hälsoreformen. Hälsoföredrag skall hållas och litteratur ges ut. Många blir då upplysta och hälsoreformens principer kommer att tas emot med glädje. Dessa människor kommer då att gå framåt steg för steg och ta till sig de särskilda sanningarna för vår tid. rätt

(97)Evangeliets verk och hälsomissionsarbete skall gå framåt hand i hand. Evangeliet skall förenas med hälsoreformens sanna principer. Kristendomen skall tillämpas i det praktiska livet genom ett allvarligt, grundligt reformationsarbete. Sann biblisk religion är ett utflöde av Guds kärlek till den fallna människan. Guds folk skall gå framåt i raka led, så att sanningen kan inpräntas i deras hjärtan, som vill göra det rätta i denna oerhört allvarliga tid. All vår förmåga skall användas för att framhålla hälsoreformen, så att män och kvinnor kan förstå nödvändigheten av dessa principer och praktiserar dem. rätt

(97)Allt eftersom vi närmar oss tidens slut, måste vi höja hälsoreformen högre och högre. Detsamma måste göras med kristen nykterhet. Båda måste framhållas på ett mer positivt och bestämt sätt. Vi måste ständigt sträva efter att upplysa människorna, inte endast med ord, utan genom föreskrifter och exempel som har ett verksamt inflytande. rätt

(97)Omfattande naturreform påbjuds (1888)
Aposteln Paulus säger: ”Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.” Rom 12:1, 2. rätt

(97)Löv från livets träd (1909)
Jag har blivit instruerad att vi inte skall fördröja det arbete som behöver göras när det gäller hälsoreformen. Genom detta arbete kommer vi i kontakt med själar från olika håll. Jag har fått särskilt ljus om att många själar skall ta emot och lyda sanningen för vår tid vid våra sanatorier. I dessa institutioner skall män och kvinnor lära sig att ta hand om sin kropp och samtidigt undervisas om den rätta tron. De skall få undervisning om vad det betyder att ”Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.” Joh 6:54. Kristus sade: ”Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv.” Joh 6:63. rätt

(98)Våra institutioner skall vara skolor där instruktioner skall ges beträffande hälsomissionsarbete. De av synden sjuka själarna skall där få ”löv från livets träd”, som kan ge dem tillbaka frid, tro och hopp i Jesus Kristus. rätt

(98)Det krävs moraliskt mod av kostreformatorer (1890)
Mycket av värde kan utföras genom att upplysa alla, som vi kommer i kontakt med, om de bästa medlen för att bota och förebygga sjukdomar. Läkarna som anstränger sig för att upplysa sina patienter om orsakerna till deras sjukdomar, och för att lära dem hur man kan undvika dem, kanske har ett strävsamt arbete. Men om de är samvetsgranna reformatorer kommer de att tala tydligt om den ruinerande inverkan som felaktiga mat- och dryckesvanor och felaktig klädsel har. De kommer inte att öka det onda genom att ordinera giftiga mediciner, tills den utmattade människonaturen ger upp kampen, utan kommer i stället att lära patienterna att forma rätta vanor genom att vist använda naturens enkla botemedel. rätt

(98)I alla våra hälsoinstitutioner borde ges plats för undervisning om hälsans lagar. Såväl patienter som personal bör omsorgsfullt och grundligt vara insatta i hälsoreformens principer. Detta arbete kräver moraliskt mod. Trots att många tar vara på de råd som ges, finns det sådana som tar illa upp när de presenteras. Men en sann Kristi lärjunge, vars sinne är i överensstämmelse med Guds sinne, kommer, trots att han själv är en lärjunge, att undervisa och leda andras sinnen uppåt, bort från de rådande villfarelserna i världen. rätt

(98)Evangeliets verk och missionen i städerna (1909)
Som ett folk har vi fått i uppdrag att göra hälsoreformens principer kända. Det finns en del som tycker att dietfrågan inte är tillräckligt betydelsefull för att ingå i deras evangeliska verksamhet. Men dessa gör ett stort misstag. Guds Ord förklarar i 1 Kor 10:31: ”Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.” Återhållsamhet, med allt vad det innebär, har en viktig plats i frälsningsverket. rätt

(98)I samband med vår mission i städerna bör lämpliga rum finnas tillgängliga, där de som fått sitt intresse väckt kan samlas och få undervisning. Detta nödvändiga arbete får inte utföras så dåligt, att det ger ett ogynnsamt intryck på människornas sinnen. Allt som utförs bör på ett fördelaktigt sätt vittna om sanningens Upphovsman och på ett lämpligt sätt representera heligheten och betydelsen av sanningarna i den tredje ängelns budskap (Upp 14:9-12). rätt

(98)I all vår mission bör förståndiga kvinnor, kunniga i hälsosam matlagning, leda hushållsarbetet. Borden borde vara rikligt försedda med mat av bästa kvalitet. Om någon har en fördärvad smak som kräver te, kaffe, kryddor eller ohälsosamma rätter, bör han upplysas. Försök väcka samvetet, framhåll biblisk hälsolära. rätt

(98)Pastorer bör undervisa om reformens principer (1890)
Vi bör inte endast uppfostra oss själva för att kunna leva efter hälsans lagar, utan även lära andra en bättre väg. Många, även bland dem som bekänner sig tro på de särskilda sanningarna för denna tid, är beklagligt okunniga om hälsa och återhållsamhet. De behöver undervisas steg för steg och följa föreskrift efter föreskrift. Dessa måste framhållas för dem på ett levande sätt. De får inte förbigås som något oväsentligt. Nästan varje familj behöver väckas i denna fråga. Samvetet måste väckas, så att man inser plikten att praktisera den sanna reformens principer. Gud fordrar att hans folk skall vara återhållsamma i allt. Om Guds folk inte praktiserar sann återhållsamhet kommer de inte att, och kan inte heller, vara mottagliga för sanningens helgande inflytande. rätt

(98)Våra pastorer borde handla förståndigt i denna fråga. De bör inte nonchalera den eller vika åt sidan för sådana som kallas extremister. De bör ta reda på vad sann hälsoreform innebär och framhålla dess principer genom föreskrifter och ett konsekvent föredöme. Försök väcka intellektet och samvetet. Använd alla tillgängliga förmågor till ert förfogande och fullfölj arbetet med utgivning av litteratur i detta ämne. Undervisa, undervisa, undervisa är det budskap som har inpräglats hos mig. rätt

(99)Vädjan till pastorer, distriktsledare och andra (1900)
Våra pastorer borde förstå hälsoreformen. De behöver vara insatta i hälsolära och fysiologi och förstå de lagar som styr det fysiska livet och dess betydelse för sinnets och själens hälsa. rätt

(99)Tusentals och åter tusentals människor vet mycket lite om den underbara kropp som Gud gett dem eller om den omsorg som kroppen bör få. De anser att det är viktigare att studera ämnen som har mycket mindre betydelse. Pastorerna har här ett arbete att utföra. När de själva tar ställning för hälsoreformen kommer mycket att vinnas. Då kan de tala korrekt om detta ämne och leda folket högre och högre i denna reform. När de själva vandrar i ljuset, kan de frambära ett vittnesbörd som är av stort värde för dem som behöver just detta budskap. rätt

(99)Dyrbara välsignelser och rika erfarenheter skulle vinnas om pastorerna kombinerade presentationen av hälsofrågan med sitt övriga arbete i församlingarna. Folket måste få ljus om hälsoreformen. Detta har försummats och många håller på att dö i brist på kunskap om denna. De kommer inte att sluta med självisk eftergivenhet innan de får denna kunskap. rätt

(99)Ledarna i våra distrikt behöver inse att det är hög tid att de ställer sig på rätt sida i denna fråga. Pastorer och lärare skall ge andra det ljus som de själva fått. Gud skall styrka och hjälpa sina tjänare om de står fast och inte avviker från sanning och rättfärdighet för att anpassa sig till självisk eftergivenhet. rätt

(99)Undervisning i hälsomissionsarbete är ett steg framåt som har stor betydelse när det gäller att väcka människan till att ta moraliskt ansvar. Om pastorerna hade tagit sig an detta arbete, enligt det ljus som Gud har gett, skulle en genomgripande reform ha åstadkommits när det gäller att äta, dricka och klä sig. Men vissa personer har stått i vägen för hälsoreformen. De har hållit tillbaka folket genom sin likgiltighet eller genom dömande ord eller kommit med skämt och kvickheter. Själva har de, i likhet med många andra, fått erfara lidande ända till döds. Men ändå har de inte lärt sig vishet. På grund av folkets ovilja till självförnekelse har det varit först genom hård kamp som egentlig framgång kunnat vinnas. Men i sitt eget och andras lidande har de insett följderna av att följa en felaktig kurs. rätt

(99)Församlingen skriver sin historia. Varje dag gäller striden: ”Framåt.” Vi angrips av osynliga fiender på alla sidor, och antingen segrar vi, genom Guds nåd, eller blir besegrade. Jag uppmanar allvarligt dem som intagit en neutral ståndpunkt beträffande hälsoreformen att bli omvända. Detta ljus är dyrbart och Herren har gett mig budskapet att allvarligt uppmana alla dem, som har ansvar i någon gren av hans verk att vara på sin vakt, så att sanningen får makten i hjärta och liv. Bara då kan de möta de frestelser som de säkert kommer att ställas inför. rätt

(100)Att försumma hälsoreformen diskvalificerar en person att bli pastor (1900)
Varför visar en del av våra pastorer så lite intresse för hälsoreformen? Jo, därför att undervisningen om återhållsamhet till alla delar motsäger deras själviska levnadsvanor. På en del platser har detta varit den stora stötestenen som legat i vägen för att få människorna att undersöka, praktisera och undervisa om hälsoreformen. Ingen borde tillsättas som lärare för folket, om hans undervisning eller exempel motsäger det hälsobudskap, som Gud gett sina tjänare att frambära. Det skulle bara medföra förvirring. Hans åsidosättande av hälsoreformen skulle göra honom olämplig att stå som Herrens budbärare. rätt

(100)Det ljus som Herren i sitt ord har gett i detta ämne är tydligt, och människor testas och prövas på många sätt, så att det blir uppenbart vilken ställning de tar. Vi står mitt uppe i de avslutande scenerna i denna världs historia och sabbatshållarna bör vara samstämmiga. Den som är reserverad när det gäller att undervisa folket i denna fråga går inte på den väg där den store Läkaren går före. Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.” Matt 16:24. rätt

(100)Guds verk hindras genom självisk efterlåtenhet (1900)
Hälsoreformens budskap skall framhållas i varje församling och i varje skola. Ingen föreståndare eller lärare skulle anförtros att undervisa de unga om han inte själv praktiserar sin kunskap i detta ämne. Alla borde stå skuldra vid skuldra och hjärta till hjärta i detta verk. rätt

(100)Hälsoreformen har framhållits i församlingarna, men detta ljus har inte blivit hjärtligt mottaget. Mäns och kvinnors liv har motverkat hälsobudskapet, som skall förbereda ett folk för Herrens stora dag. Om församlingarna väntar sig att få kraft, måste de leva upp till det ljus som Gud har gett. Men om medlemmarna i församlingarna åsidosätter ljuset i denna sak skall de säkert få skörda både fysisk och andlig tillbakagång. Och vilket inflytande kan då de äldre församlingsmedlemmarna ha på dem som nyligen har tagit emot sanningen? Herren kan inte verka nu för att leda många själar fram till sanningen på grund av de församlingsmedlemmar som aldrig har varit omvända och de som en gång varit omvända men har avfallit. Vilken påverkan skulle inte dessa ohelgade medlemmar ha på nyomvända? Skulle de inte göra det budskap kraftlöst som Gud gett sitt folk och som vi skall frambära? rätt

(100)Varje medlem bör dela med sig av sanningen
Vi har kommit till den tid då varje församlingsmedlem borde ta del i hälsomissionsarbete. Världen är ett sjukhus, full med både fysiskt och andligt sjuka offer. Överallt går människor under på grund av brist på kunskap om de sanningar som anförtrotts oss. Församlingsmedlemmar behöver vakna upp, så att de förstår vilket ansvar de har att upplysa andra om dessa sanningar. De som blivit upplysta om sanningen skall vara ljusbärare i världen. Att dölja vårt ljus i denna tid är ett fruktansvärt misstag. Guds budskap till sitt folk idag är: ”Stå upp var ljus, ty ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig.” Jes 60:1. rätt

(100)Lärare, gå framåt (1909)
Hälsoreformens verk är Herrens medel för att lindra lidandet i världen och för att helga sin församling. Undervisa folket om hur de kan vara Guds hjälpande hand genom att samarbeta med arbetets Mästare till att upprätta andlig och fysisk hälsa. Detta verk bär himlens signatur och skall öppna dörrar för andra dyrbara sanningar. Det finns rum för alla att arbeta som på ett förståndigt sätt vill ta sig an detta arbete. rätt

(101)Håll hälsoreformen i första ledet, är det budskap som jag har instruerats att frambära. Visa så tydligt dess värde, att behovet av en omfattande spridning kan förstås. Avhållsamhet från all skadlig mat och dryck är frukten av sann religion. Den som är grundligt omvänd överger alla skadliga vanor och begär. Genom fullständig avhållsamhet kommer längtan efter hälsoförstörande eftergifter att övervinnas. rätt

(101)Jag är instruerad att säga till dem som undervisar om hälsoreformen: Gå framåt! Världen behöver allt ert inflytande, så att ni kan pressa tillbaka tidens moraliska förfall. Må de som undervisar om den tredje ängelns budskap stå fasta i sin uppgift. rätt

(101)Hur bör hälsoreformens principer presenteras? (1905)
Felaktiga vanor när det gäller att äta samt bruket av ohälsosam mat är inte bara i liten utsträckning orsaker till den omåttlighet och den brottslighet och det elände som är en förbannelse i världen. Framhåll reformens stora betydelse. Visa att dess avsikt är att tillförsäkra kroppen, sinnet och själen den högsta möjligheten att utvecklas. Visa att naturens lagar, som är Guds lagar, är avsedda för vårt bästa. Visa att lydnad för dem främjar lycka i livet och hjälper oss med förberedelsen för det liv som kommer. rätt

(101)Försök förmå folket att studera uppenbarelsen av Guds visdom och kärlek i naturen. Försök få dem att studera människans underbara organism och de lagar som styr den. De som förstår bevisen på Guds kärlek, och som begriper något av hans visa och goda lagar och följderna av att lyda dem, kommer att få en helt annan syn på sina förpliktelser. I stället för att betrakta lydnaden för hälsans lagar som ett offer eller självförnekelse, har de uppfattningen att detta är en ovärderlig välsignelse. Världen är i stort behov av detta och den står öppen för att ta emot budskapet. rätt

(101) Guds krav måste få göra ett starkt intryck på samvetet. Män och kvinnor måste väckas för att förstå sin plikt att utöva självkontroll och behovet av renhet och befrielse från varje begär som fördärvar och från varje befläckande vana. De behöver få det faktum inpräntat i sig, att samtliga kroppens och sinnets krafter är gåvor från Gud och skall bevaras i bästa möjliga tillstånd för hans tjänst. rätt

(101)Följ Mästarens metod (1905)
Endast Kristi metod kan ge verklig framgång när det gäller att nå människorna. Frälsaren umgicks med dem som en som längtade efter att få göra dem gott. Han visade dem sympati, mötte deras behov och vann deras förtroende. Sedan sade han: ”Följ mig.” rätt

(101)Vi behöver komma människorna närmare genom personligt arbete. Om det predikades mindre, och mer tid användes till personligt tjänande, skulle vi få se bättre resultat. De fattiga behöver hjälp, de sjuka vård, de ensamma och sorgsna tröst, de okunniga undervisning och de oerfarna råd. Vi bör gråta med dem som gråter och glädjas med dem som är glada. Styrkt av Guds kärlek, åtföljt av trons och bönens kraft, kan inte och skall inte detta verk bli utan frukt. rätt

(101)Vi bör alltid komma ihåg att syftet med hälsomissionsarbete är att visa syndiga män och kvinnor, att de kan komma till mannen från Golgata, som tar bort världens synd. Genom att se på honom förvandlas de till hans avbild och får del av hans liv. Guds tjänare bör ständigt framhålla den store Läkaren för modlösa människor. Visa dem den ende som kan bota både fysisk och andlig sjukdom. Tala om för dem att det finns en, som har medlidande med våra svagheter. Uppmuntra dem att överlämna sig åt honom, så att han kan ta hand om dem, han som gav sitt liv för att det skulle bli möjligt för dem att få evigt liv. Tala om hans kärlek. Tala om hans makt att frälsa. rätt

(101)Visa takt och artighet (1905)
I allt ditt arbete skall du komma ihåg, att du är nära förenad med Kristus och en del av den stora återlösningsplanen. Kristi kärlek skall såsom en helande, livgivande ström flöda genom ditt liv. När du försöker dra andra innanför hans kärleks cirkel, låt då renheten i ditt tal, ditt osjälviska tjänande och glädjen i ditt uppträdande vittna om kraften i hans nåd. Ge en ren och rättfärdig bild av Kristus till världen, så att människorna kan se hans skönhet i dig. rätt

(101)Det lönar sig inte att försöka reformera andra genom att angripa vad man kan tycka vara felaktiga vanor. Sådant gör ofta mer ont än gott. När Jesus samtalade med den samaritiska kvinnan talade han inte nedsättande om Jakobs brunn, utan visade i stället något som var bättre. ”Jesus svarade henne: om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.” Joh 4:10. Jesus förde över samtalet till de skatter, som han hade att ge och erbjöd kvinnan något bättre än det hon ägde, det levande vattnet, glädjen och hoppet i evangeliet. rätt

(102)Detta är en illustration på hur vi bör arbeta. Vi måste erbjuda människorna något bättre än det de har, nämligen Kristi frid som övergår allt förstånd. Vi måste också framhålla Guds heliga lag, som är avskriften av hans karaktär och ett uttryck för det han önskar att de skall bli. rätt

(102) Reformatorer borde vara de mest osjälviska, vänligaste och artigaste bland alla människor på jorden. Den arbetare som saknar artighet, och som visar otålighet gentemot andras okunnighet eller egensinnighet, och som talar förhastade ord eller handlar tanklöst, kan stänga dörrar till hjärtan, som han sedan aldrig kan öppna igen. rätt

(102)Hur dietreformen kan få framgång (1902)
Från hälsoreformens början fann vi det nödvändigt att undervisa, undervisa och åter undervisa. Gud önskar att vi skall fortsätta med detta. I detta arbete, precis som i allt annat evangeliskt arbete, skall vi möta människorna där de befinner sig. Innan vi kan lära dem att laga mat enligt hälsoreformen, dvs mat som är näringsrik, smaklig och ändå billig, skall vi inte framhålla de mest avancerade delarna av dietreformen. rätt

(102)Människorna bör undervisas om hur de skall laga mat utan att använda mjölk eller smör. Tala om för dem att den tid snart kommer när det inte är säkert att använda ägg, mjölk, grädde eller smör, eftersom sjukdomar i djur ökar i proportion till att människornas synder ökar. Den tid är nära då hela djurvärlden skall stöna under sjukdomar som förbannar vår jord, på grund av det fallna människosläktets orättfärdighet. rätt

(102)Guds folk bör undervisa människorna hur de kan bevara hälsan och öka sina krafter genom att undvika att laga för mycket mat. Förklara genom föreskrift och exempel, att den mat som Gud gav Adam i hans syndfria tillstånd är den bästa för människan, när hon försöker uppnå samma syndfria tillstånd. rätt

(102)Det ljus som Gud har gett när det gäller hälsoreformen har getts för vår och världens frälsning. Män och kvinnor bör informeras om att människokroppen är sammansatt av vår Skapare för att vara hans tempel, där han kan ta sin boning. Han vill att vi skall vara trogna förvaltare av vår kropp. ”Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.” 2 Kor 6:16. rätt

(103) Framhåll hälsoreformens principer och låt Herren leda dem som har ett uppriktigt hjärta. Framhåll principerna i deras mest tilldragande form. Se till att hälsoböcker får en omfattande spridning. rätt

(103)Inflytandet från våra hälsopublikationer (1875)
Människorna har ett sorgligt behov av det ljus som lyser från våra hälsoböcker och tidningar. Gud vill använda dessa som länkar i en kedja, genom vilka ljuset skall fånga människors intresse och få dem att rikta uppmärksamheten på varningen i den tredje ängelns budskap. Våra hälsopublikationer är redskap för att sprida det ljus som världens invånare måste få i denna tid, när Guds beredelseverk pågår. När de tysta budbärarna presenteras för människorna på rätt sätt, utför de ett gott och reformerande inflytande i nykterhetens och folkhälsans intresse. Det borde göras allvarligare ansträngningar för att upplysa människorna. Större eller mindre traktater med välskrivna artiklar i hälsoämnen borde spridas som höstens löv. rätt

(103)Hantera köttfrågan förståndigt (1896)
I detta land (Australien) finns en organiserad vegetarisk förening, men den har relativt få medlemmar. Kött är här den billigaste födan och används därför mycket av människor från alla samhällsklasser. Det är nödvändigt att hantera denna fråga med förstånd och inte förhasta sig med en ändring i dieten. Vi bör ta hänsyn till livslånga vanor och inte anse att köttätaren är en stor syndare. rätt

(103)Tid att tiga (1895)
Jag har aldrig känt att det varit min plikt att säga att ingen bör äta kött under några omständigheter. Att säga det när folket blivit uppfostrat att i stor utsträckning leva på kött, vore att gå till ytterlighet. Jag har aldrig känt att det varit min plikt att vara kategorisk. Vad jag har sagt har sagts med pliktkänsla. Men jag har varit försiktig i mina uttalanden. Jag vill inte vara en annan människas samvete. rätt

(103)Jag har gjort samma erfarenhet i detta land (Australien) som på de nya fälten i Amerika. Jag har sett familjer som levt under omständigheter, vilka inte tillåtit dem att äta hälsosamt. Efter slakt har otroende grannar sänt kött till dem, som de kokat soppa på, och tillsammans med bröd har stora barnfamiljer försetts med mat. Det var inte min plikt, och jag tror inte heller någon annans, att undervisa dem om det felaktiga i att äta kött. Jag känner uppriktig medkänsla med de familjer som nyligen kommit till tro och är så pressade av fattigdom, att de inte vet varifrån de skall få nästa måltid. Under sådana förhållanden är det inte min plikt att diskutera hälsosam mat med dem. Det finns tid när man skall tala och det finns tid när man skall tiga. När tiden är inne att tala, är det på sin plats att tala uppmuntrande ord snarare än att tillrättavisa och döma. De som levt på köttdiet hela sitt liv och inte förstår det skadliga i att fortsätta med den, måste bemötas med ömhet. rätt

(103)Matlagningskurser bör startas på många platser. De kan börja blygsamt. Förståndiga personer skall göra sitt bästa för att sprida kunskap om matlagning, och Herren kommer att bistå med insikt och skicklighet. Hans ord lyder: ”Hindra dem inte för jag vill uppenbara mig själv som deras vägledare.” rätt

(103)Det har framställts för mig, att dugliga män och kvinnor har fått undervisning av Gud för att kunna laga hälsosam och smaklig mat. Bland dem fanns många ungdomar, men även sådana som nått mogen ålder. rätt

(103)Jag har fått instruktioner om att jag skall uppmuntra till att anordna matlagningskurser på alla platser där hälsomissionsarbete pågår. Skall vi inte göra allt vi kan för att detta arbete skall gå framåt i alla våra stora städer? Tusentals och åter tusentals människor, som bor nära oss, behöver vår hjälp på olika sätt. Pastorerna kan påminna sig Jesu ord i Matt 5:13,14: ”Ni är världens ljus…” rätt

(103)Tålamod, lugn och fasthet är nödvändigt i hälsoreformarbetet. rätt

(103)Världen har hängett sig åt frosseri. Vi kan vänta oss att möta människor med stor aptit, och får då inte gå så snabbt fram att vi förlorar sådana människor, vars samvete och intellekt är överbevisade om den sanning vi förkunnar. Vi måste möta människorna där de befinner sig. Vi skall heller inte göra matfrågan till någon slags ”tentamen”, utan uppfostra intellektet och försöka väcka moralen. På så sätt kan människorna klokt och förståndigt ta till sig hälsoreformen, så som Paulus presenterar den i Rom 13:8-14, 1 Kor 9:24-27, 1 Tim 3:8-12. Driv inte människorna fram, utan led dem i stället. Vi bör vara mycket försiktiga, så att vi inte går framåt alltför snabbt, så att vi tvingas vända om tills deras fötter står stadigt på hälsoreformens plattform. rätt

(103)Vi bör framför allt inte med vår penna rekommendera sådant som vi själva inte kan praktisera vid våra matbord. Det skulle då bli hyckleri. rätt

(103)I Michigan kan vi klara oss bättre utan salt, socker och mjölk än de som bor i andra områden där det är brist på frukt. Vi känner till faran med att använda sådana saker fritt, och i många fall tror vi att det är bäst för hälsan att helt utelämna mjölk och socker. Men just nu har vi ingen börda för detta. Människorna befinner sig så långt borta från ett hälsoenligt levnadssätt. Vi tror därför att allt vi kan göra är att uppmana dem att avstå från skadliga eftergifter och skadlig stimulantia.. Vi ger ett bestämt vittnesbörd emot användning av tobak, snus, alkohol, kaffe, te, köttmat, smör, starka kryddor, animaliskt fett, mäktiga bakelser, pajer, för mycket salt och alla nervretande ämnen som används i maten. rätt

(103) Om vi framhåller hälsoreformen på ett extremt sätt för personer som inte tidigare fått kännedom om denna reform, kan de bli modfällda. Vi måste leda folket med tålamod, steg för steg, och komma ihåg att det finns fällor och fallgropar. rätt

(103)Dietreformen borde gå framåt. Allteftersom djurens sjukdomar ökar, blir mjölk och ägg allt farligare att använda. Överallt borde människor få kunskap om att laga mat på ett smakligt och hälsosamt sätt. Vissa personer har återgått till köttmat efter det att de börjat äta vegetariskt. Detta är verkligen dåraktigt och avslöjar en bristande kunskap när det gäller att laga mat på rätt sätt. rätt

(103)I våra skolor skall det finnas skolkök och kunniga lärare (1913)
Att kunna laga mat på ett skickligt sätt är en stor konst, eftersom matlagning är så nära förenat med livet. Därför har den som lagar mat en viktig och upphöjd ställning. Ingen skall uppmuntras till att laga mat där något som helst kött ingår, för detta leder tillbaka till mörkret och okunnigheten i Egypten. rätt

(103)Kroppsarbete förtjänar mycket större uppmärksamhet än det fått. Personlig utbildning bör erbjudas vid våra skolor i så många användbara yrken som möjligt, även inom sjukvård, sömnad och liknande. Det är väsentligt att alla elever är grundligt insatta i de dagliga plikterna. Även män tar del i hemmets skötsel och pojkar bör därför också få kunskap om hushållsarbete. Att laga mat, bädda, diska, tvätta, hålla rummet i ordning och laga sina kläder gör inte en pojke mindre manlig. rätt

(103)Framhåll återhållsamhet i dess mest tilldragande form
Herren vill inte att pastorer, läkare eller församlingsmedlemmar skall övertala människor som inte känner vår tro att göra plötsliga förändringar i dietfrågor. Upphöj hälsoreformens principer och låt Herren leda de som är uppriktiga i sitt hjärta. De kommer att lyssna och tro. Herren vill inte att hans dyrbara sanningar skall framhållas på ett sådant sätt att de skapar fördomar. Lägg inte stötestenar för dem som vandrar på okunnighetens mörka stig. Även om det är en god sak det gäller bör man inte vara entusiastisk i överkant i sitt förhållandet till andra. Framhåll hälsoreformen i dess mest tilldragande form. rätt

(104)Vi får inte gå fram oförsiktigt. De arbetare som går in på nya områden för att upprätta församlingar skall inte skapa svårigheter genom att ställa hälsofrågan i förgrunden. De bör akta sig för att dra gränserna alltför snäva. rätt

nästa kapitel