Liv och Hälsa kapitel 3. Från sida 31.     Från sida 60 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Avsnitt tre: Hälsoreformen och de tre änglarnas budskap

(31)Så som handen till kroppen (1873)
Den 10 december 1871 fick jag se på nytt att hälsoreformen är en del av det stora verk, som skall förbereda ett folk för Jesu ankomst. Den är lika nära förenad med den tredje ängelns budskap, som handen med kroppen. Människan har föraktat de tio buden, men Herren vill inte straffa lagens överträdare förrän han sänder dem ett varningsbudskap. Den tredje ängeln förkunnar detta budskap. Om människan alltid lytt Guds tio bud, skulle sjukdomens förbannelse aldrig ha funnits till. rätt

(31)Att förbereda ett folk
Män och kvinnor kan inte bryta naturens lag utan att bryta mot Guds lag, när de ger efter för en fördärvad aptit och tillfredsställer sinnliga lidelser. rätt

(31)All vår glädje eller våra lidanden kan spåras tillbaka till lydnad eller olydnad för naturens lagar. Vår himmelske Fader ser det beklagliga tillståndet hos människor som, ibland medvetet men ofta omedvetet, bryter mot de lagar han har fastställt. I kärlek och förbarmande med människosläktet låter han därför hälsoreformen komma fram i ljuset. rätt

(31)Han gör sin lag allmänt känd, precis som straffet som följer på överträdelsen av denna, så att alla kan lära känna den och rätta sig efter naturens lag. Han förkunnar sin lag så tydligt, och gör den så betydelsefull, att den är som en stad som ligger på ett berg. rätt

(31)Att klart framhålla naturens lag, och uppmana till lydnad för den, är ett verk som åtföljer den tredje ängelns budskap för att förbereda ett folk för Herrens ankomst. rätt

(31)Adams fall och Kristi seger
Så som Adam genom sitt fall förlorade det välsignade Eden, så kan Adams barn, genom Kristus, behärska aptiten och återfå Eden genom att vara återhållsamma i allt. rätt

(31)En hjälp till att förstå vad som är sanning
Okunnighet är inte längre en ursäkt för överträdelse av lagen. Ljuset lyser klart och ingen behöver leva i okunnighet, eftersom den store Guden själv är människans lärare. Alla är genom de mest heliga förpliktelser mot Gud tvungna att ta hänsyn till den sunda filosofi och sanna erfarenhet, som han nu ger dem när det gäller hälsoreformen. Herrens plan är att detta stora ämne skall förkunnas så att allmänhetens intresse väcks. Det är omöjligt för män och kvinnor, som har syndiga vanor som försvagar hjärnan och förstör hälsan, att fatta heliga sanningar. Genom dessa kan de helgas, renas, upphöjas och bli passande att umgås med himlens änglar i härlighetens rike.… rätt

(31)Helgad eller bestraffad
Aposteln Paulus förmanar församlingen: ”Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst.” Rom 12:1. Människan kan alltså göra sin kropp ohelig genom syndiga eftergifter. Om hon är ohelig, är hon oduglig till att bli en andlig tillbedjare och är då ovärdig himlen. Om människan tar vara på det ljus som Gud i sin nåd har gett när det gäller hälsoreformen, kan hon helgas genom sanningen och bli passande för odödlighet. Men om hon föraktar detta ljus och bryter mot naturens lagar, måste hon betala priset för det. rätt

(31)Elias och Johannes verk en förebild (1872)
Johannes Döparen framträdde i Elias ande och kraft, för att förbereda vägen för Herrens ankomst, och för att vända folkets hjärtan till de rättfärdigas sinnelag. Han var en förebild för dem som lever i dessa yttersta dagar, åt vilka Gud har anförtrott heliga sanningar att förkunnas för människorna, för att förbereda vägen för Kristi andra ankomst. Johannes var en reformator. Ängeln Gabriel kom direkt från himlen och gav hans föräldrar upplysning om hälsoreformen. Ängeln sade: ”Vin och starka drycker skall han inte dricka”, och redan från födelsen ”skall han bli uppfylld av den helige Ande.” Luk 1:15. rätt

(32)Johannes skilde sig från sina vänner och från livets lyx. Hans kamelhårsdräkt var en ständig tillrättavisning åt de judiska prästerna för deras överdådiga utstyrsel, ja, även till folket i allmänhet. Hans diet var helt vegetarisk och bestod av gräshoppor och vildhonung (se Fotnot nedan). rätt

(32)Fotnot: Översättarens anm. Det grekiska ordet för gräshoppa som används i Matt. 3:4 är ”akrides” som språkligt och antropologiskt bevisas vara Johannesbröd, från det s.k. bröd-fruktträdet. Följande är en översättning av ett recept utgivet av Loma Linda universitetet i Kalifornien: ”Carobbönan kommer från Johannesbrödträdet. Bönan pulvriseras. Den har hög naturlig sockerhalt, ungefär 50 %. Tillsammans med arom och utseende påminner den om kakaobönan. Ersätt choklad med carobpulver. Det har läckrare smak än någon konfekt. Vad är Carob? Carob importeras från Medelhavsområdet. Det innehåller väl avvägda och lätt assimilerade alkaliska näringsämnen, en naturens källa av kalcium, fosfor, järn, magnesium och många andra mineraler och vitaminer. Trädet är erkänt som en universell näringskälla. Johannesbrödet, trädets frukt, var utan tvivel den huvudsakliga födan i Edens lustgård. Den har varit ett kraftigt närande, läckert och välbalanserat livsmedel, som varit till hjälp i tider av hungersnöd. Det är känt under olika namn. Det kristna namnet är Johannesbröd, och kännetecknar därmed den mat som Johannes Döparen levde av i öknen. Israeliterna kallar det BRAKSUR, som betyder ”bröd.” Namnet ”HUSKS” förekommer i sammanhang med den förlorade sonen. Romarna kallade frukten Carobi. Carob var den stärkande maten för Mohammeds segrande arméer. ALGAROBA heter det i Spanien och LOCUSTBÖNOR på de Brittiska öarna. Dess historia är lika gammal som tiden. Frukten har försett stora arméer med deras sockerbehov och försett många människor under överskådlig tid med mjöl, för både mat och dryck. rätt

(32)Profeten Malaki profeterade: ”Se jag skall sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning.” Mal 4:5,6. Här beskriver profeten detta verks egenart. De som skall förbereda vägen för Kristi andra ankomst symboliseras av den trogne Elia, precis som Johannes kom i Elias ande och kraft för att förbereda vägen för Kristi första ankomst. rätt

(32)Detta stora ämne om reform skall föras fram så att allmänheten vaknar upp. Återhållsamhet i alla avseenden skall förenas med budskapet, för att vända Guds folks hjärtan bort från avguderi, frosseri, lyxiga kläder och överdåd i andra saker. rätt

(32)En påtaglig kontrast
Gud vill på ett särskilt sätt leda och välsigna dessa som förnekar sig själva, är ödmjuka och återhållsamma, vilket skall känneteckna de rättfärdiga. Dessa kännetecken skall framhållas som motsats till de omåttliga och hälsoförstörande vanor som är utmärkande för denna tidsålder. rätt

(32)Den som vänder sig bort från ljuset i en sak förhärdar sitt hjärta, så att han inte kommer att fästa avseende vid ljuset i andra saker. Vem det än är som åsidosätter de moraliska kraven när det gäller mat och kläder, förbereder han därmed vägen för att bryta mot Guds fordringar som gäller vårt eviga väl. rätt

(32)Det folk som Gud leder kommer att vara ett säreget folk. De kommer inte att likna världen. Om de följer Guds ledning, kommer de att verkställa hans avsikter och helt underordna sig Guds vilja. Kristus kommer att bo i deras hjärtan. Guds tempel kommer att vara heligt. ”Er kropp”, säger aposteln, ”är ett tempel åt den helige Ande.” 1 Kor 6:19. rätt

(32)Gud begär inte av sina barn, att deras självförnekelse skall skada den fysiska hälsan. Herren begär av dem, att de skall lyda naturens lag, så att deras kroppsliga hälsa bevaras. Naturens stig är den väg han märkt ut och den är bred nog för varje kristen. Gud har i överflöd försett oss med rika och varierande gåvor för vårt livsuppehälle och som vi kan njuta av. Men för att vi skall kunna njuta av en oförstörd aptit, som bevarar hälsan och förlänger livet, sätter han gränser för aptiten. Han säger: Var försiktig, var återhållsam, ge inte efter för en onaturlig aptit. Om vi tillägnar oss en fördärvad aptit, bryter vi mot kroppens lagar och tar på oss ansvaret att missköta vår kropp och ådra oss sjukdom. rätt

(33)Ge hälsoverksamheten dess plats (1900)
Den likgiltighet många har visat hälsolitteraturen är en förolämpning mot Gud. Att skilja hälsoverksamheten från andra former av verksamhet stämmer inte med Guds plan. Sanningen för vår tid innefattar också arbetet med hälsoreformen, lika säkert som det gäller andra grenar i den evangeliska verksamheten. Ingen gren kan ensam bilda ett träd, om den skiljs från de andra grenarna. rätt

(33)Hälsans evangelium har en del duktiga förespråkare, men deras arbete har försvårats. Många pastorer, ledare för konferenser och andra medlemmar som innehaft ledande ställningar, har försummat att ge frågan om hälsoreformen tillbörlig uppmärksamhet. De har inte erkänt den som ”kroppens högra hand”, i förhållande till Guds verk. Fastän många medlemmar och pastorer har visat denna del av verksamheten mycket liten respekt, så har Herren trots det bekänt sig till den och gett den stor framgång. rätt

(33)När detta verk utförs på rätt sätt, öppnar det vägen för att kunna nå människors hjärtan med andra sanningar. När den tredje ängelns budskap tas emot i sin helhet, kommer hälsoreformen att få sin plats vid konferensens rådläggningsmöten, i församlingsarbetet, i hemmen och på borden och för övrigt i allt som har med hushåll att göra. Då kommer den högra handen att tjäna och beskydda kroppen. Men fastän hälsoverksamheten har sin givna plats i förkunnelsen av den tredje ängelns budskap, får dess förespråkare absolut inte låta den ta adventsbudskapets plats. rätt

(33)Behov av självbehärskning (1905)
En av de mest beklagansvärda följderna av människans första syndafall är förlusten av självbehärskning. Endast när denna förmåga återvinns, kan det bli tal om verklig framgång. rätt

(33)Kroppen är det enda medlet genom vilket själen och sinnet utvecklas för att bygga upp karaktären. Därför försvagas och förfaller människans fysiska krafter genom själafiendens frestelser. Han lyckas här genom att hela människan överlämnas åt det onda. Vår fysiska naturs böjelser är sådana, att om de inte behärskas av en högre makt, kommer de att leda till fördärv och undergång, sakta men säkert. rätt

(33)Kroppen skall underordnas människans högre andliga förmågor. Lidelserna skall behärskas av viljan, som i sin tur skall behärskas av Gud. Förnuftets kungliga makt, helgad genom gudomlig nåd, skall styra våra liv. Guds fordringar måste bli en samvetssak. Män och kvinnor måste väckas att inse sin plikt att behärska sig och bli rena och fria från alla fördärvliga begär och dåliga vanor. De behöver få detta faktum inpräglat, att alla själens och kroppens krafter och förmågor är gåvor från Gud och skall bevaras i bästa möjliga tillstånd för att användas i hans tjänst. rätt

(33)Pastorerna och församlingsmedlemmarna i samarbete (1867)
En viktig del av pastorernas uppgift är att troget framhålla hälsoreformen för folket, eftersom den hör ihop med den tredje ängelns budskap och är en del av samma verk. De bör inte försumma den själva och bör ivrigt framhålla den för alla, som säger sig tro på sanningen för vår tid. rätt

(34)Jag blev visad, att hälsoreformen är en del av den tredje ängels budskap, lika nära förenad med kroppen som armen och handen. Jag såg att vi som ett folk måste gå framåt i detta stora verk. Pastorer och medlemmar måste handla i samförstånd med varandra. Guds folk är inte berett för den tredje ängelns höga rop. De har ett verk att utföra som de inte bör överlämna åt Gud att utföra för dem. Herren har överlämnat detta verk åt individen. Ingen kan göra det för någon annan. rätt

(34)En del av, men inte hela budskapet (1867)
Hälsoreformen är nära förenad med den tredje ängelns budskap. Men den är inte detta budskap..... Den har sin plats bland de ämnen, som talar om beredelsen för att möta de händelser som den tredje ängelns budskap talar om. Hälsoreformen skall inta en framskjuten plats. Vi bör med iver ta vara på varje reform, men undvika att ge intryck av osäkerhet och fanatism. rätt

(34)Hälsoreformens förhållande till våra hälsoinstitutioner (1901)
Våra hälsoinstitutioner skall vara nära och oskiljaktigt förenade med evangeliets verk. Herren har undervisat oss om att evangeliets verk skall gå framåt och däri innefattas hälsoreformen med alla dess områden. Vi skall upplysa världen, eftersom den är blind för de händelser som håller på att inträffa och som förbereder vägen för de plågor, som Gud skall tillåta komma över världen. Guds trogna väktare måste varna människorna. rätt

(34)Hälsoreformen bör inta en mer framträdande plats i förkunnelsen av den tredje ängelns budskap. Dessa principer finns i Guds ord. Det är Herrens plan att hälsoreformens uppbyggande verk skall vara en del av det sista stora kraftprovet att förkunna evangeliets budskap. rätt

(34)Våra sanatorier och församlingar kan nå upp till en högre och heligare standard. Vårt folk skall undervisas om hälsoreformen och praktisera den. Herren uppmanar oss att återuppliva dessa principer. Sjundedags-adventisterna har fått en särskild uppgift att som Guds sändebud verka för människors väl till både kropp och själ. Vi är Herrens utvalda folk med uppgift att förkunna sanningar med himmelskt ursprung. Den allvarligaste och heligaste uppgift som någonsin anförtrotts människor är att förkunna den första, andra och tredje ängelns budskap för världen. rätt

(34)Ett banbrytande verk (1905)
Jag har blivit visad att vi inte bör dröja med att utföra det som bör göras i hälsoreformarbetet. Genom sådan verksamhet kan vi nå människor, både höga och låga. rätt

(35)Jag kan se att hälsomissionsarbetet skall vara en banbrytande verksamhet, genom vilken sjuka själar kan nås. rätt

(35)Många förutfattade meningar, som hindrar sanningen för vår tid att nå folkets hjärtan, kan avlägsnas om mer uppmärksamhet visades denna verksamhetsgren. Då de blir intresserade av detta ämne, är vägen ofta förberedd för andra sanningar. När de ser att vi har insikt i hälsofrågor, blir de mera benägna att tro att vi också har en sund biblisk troslära. Mycket har gått förlorat därför att denna gren i Herrens verk har försummats. rätt

(35)Om församlingens medlemmar visade större intresse för reformerna, genom vilka Gud försöker förbereda dem för sin ankomst, skulle deras inflytande vara betydligt större än det nu är. Gud har talat till sitt folk och han förväntar sig att de skall höra och lyda hans röst..... Detta är något som vi måste förstå för att bli beredda för de händelser som är nära inpå oss. Detta reformverk borde ha en framträdande plats. Satan och hans medhjälpare försöker hindra det och gör allt de kan för att göra dem bekymrade som helhjärtat engagerar sig i det. Ändå bör ingen av denna anledning bli missmodig eller overksam. Profeten Jesaja beskriver ett av Herrens karaktärsdrag på detta sätt: ”Han skall inte misslyckas eller bli modlös, förrän han har grundat rätten på jorden. Öarna skall vänta på hans lag.” Jes. 42:4 (översättning från den engelska bibeln King James Version). Må därför ingen av hans efterföljare tala om misslyckande eller förlora modet, utan komma ihåg det pris som har betalats för att människan inte skall förgås utan ha evigt liv. rätt

(35)Den ursprungliga dieten vald av Skaparen (1905)
För att veta vilken mat som är den bästa för oss, måste vi känna till Guds ursprungliga plan för vår diet. Gud som skapade människan, och visste hennes behov, bestämde maten för Adam. ”Och Gud sade: ”Se jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta skall ni ha som föda.” 1 Mos 1:29. Då människan lämnade paradiset och livnärde sig på att bruka jorden fick hon också lov att äta markens örter. Det var i strid med Guds plan att ta livet av något skapat väsen. Döden skulle inte finnas i paradiset. Frukten från träden i Eden var den mat som människan behövde. rätt

nästa kapitel