Liv och Hälsa kapitel 6. Från sida 43.     Från sida 117 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Avsnitt sex: Ärftlig degenerering

(43)Medveten okunnighet om livets lagar (1872)
Den underliga brist på principer som kännetecknar denna generation, och som visar sig i ringaktning för livets och hälsans lagar, är förvånansvärd. Okunnighet om dessa ämnen härskar överallt, trots allt ljus. De flestas huvudsakliga bekymmer gäller: Vad skall vi äta, vad skall vi dricka, vad skall vi klä oss med? Trots all upplysning i tal och skrift om hur vi borde sköta våra kroppar är aptiten den starka lag som i allmänhet styr män och kvinnor. rätt

(44)Följder för samhället på grund av obehärskad aptit (1890)
Naturen kommer att protestera mot varje överträdelse av livets lagar. Även om den uthärdar så länge den kan, kommer emellertid straffet till slut och drabbar då såväl de psykiska som de fysiska krafterna. Men det slutar inte med att bara överträdaren drabbas. Följderna av människans eftergivenhet märks hos avkomman, och således fortplantas det onda släkte efter släkte. rätt

(44)Naturen kommer att protestera mot varje överträdelse av livets lagar. Även om den uthärdar så länge den kan, kommer emellertid straffet till slut och drabbar då såväl de psykiska som de fysiska krafterna. Men det slutar inte med att bara överträdaren drabbas. Följderna av människans eftergivenhet märks hos avkomman, och således fortplantas det onda släkte efter släkte. rätt

(44)Dagens ungdom är en säker fingervisning om framtidens samhälle. De flesta älskar nöjen och vill inte arbeta. De saknar moraliskt mod till självförnekelse och till det som plikten fordrar. De har liten självbehärskning och blir upprörda av minsta anledning. Många i alla åldrar och samhällsställningar är utan principer och samvetsbetänkligheter. Med sina fåfängliga och slösaktiga vanor dras de till ett lastbart liv och fördärvar samhället, tills vår värld blir ett andra Sodom. Om begären och lidelserna behärskades av gudsfruktan och förnuft, skulle samhället visa ett helt annat ansikte. Gud har aldrig avsett att det nuvarande bedrövliga tillståndet skulle existera. Det har uppstått genom svåra överträdelser av naturens lagar. rätt

(44)Överträdelse av lagarna - andliga och fysiska (1898)
Senare träffade Jesus honom på tempelplatsen och sade till honom: ”Se, du har blivit frisk.. Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig.” Joh 5:14. Jesus undervisade alltså om att sjukdom är en följd av brott mot Guds lagar, både naturens och de andliga. Det stora eländet i världen skulle inte existera om bara människorna levde i överensstämmelse med Skaparens plan för oss människor. Kristus hade varit det gamla Israels ledare och lärare och undervisade om att god hälsa kommer från lydnad för Guds lagar. Den store Läkaren, som botade de sjuka i Palestina, hade talat till sitt folk i molnstoden. Han hade visat vad de skulle göra och vad Gud ville göra för dem. Han sade: ”Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är Herren, din läkare.” 2 Mos 15:26. rätt

(44)Kristus gav Israel bestämda instruktioner om deras levnadsvanor och han försäkrade dem: ”Herren skall låta varje sjukdom vika från dig. Ingen av Egyptens alla svåra sjukdomar som du känner till skall han lägga på dig, men han skall lägga dem på alla som hatar dig.” 5 Mos 7:15. ”Så förde han dem ut med silver och guld, i hans stammar stapplade ingen.” Ps. 105:37. rätt

(44)Dessa lärdomar gäller även oss. För alla som vill bevara hälsan, finns det villkor som måste uppfyllas. Alla bör lära sig vad dessa villkor är. Herren är inte nöjd med okunnighet om hans lagar, vare sig naturens eller andliga lagar. Vi skall vara Guds medarbetare för att återställa såväl kroppens som själens hälsa. rätt

(44)Självförvållat lidande (1866)
Den mänskliga familjen har ådragit sig sjukdomar av olika slag genom felaktiga levnadsvanor. De har inte satt sig in i hur de skall leva hälsoenligt, och deras överträdelse av hälsans lagar har fört med sig detta beklagansvärda tillstånd. I alla sina vanor har man inte tagit hänsyn till liv och hälsa. När så sjukdom kommit över dem, har man trott att Gud varit upphovet till lidandet. Men människorna själva har ådragit sig följderna av sitt felaktiga levnadssätt. rätt

(45)Att förbereda vägen för alkoholismen (1905)
Alkoholism börjar ofta i hemmet. Genom vanan att äta fet och ohälsosam mat försvagas matsmältningsorganen och ett begär väcks efter ännu mer stimulerande mat. Begär efter stimulanser kommer allt oftare och blir allt svårare att stå emot. Kroppen blir mer eller mindre fylld med gifter, och ju svagare den blir, desto starkare blir längtan efter det som stimulerar. Ett steg i fel riktning förbereder vägen för ett annat. Många som inte skulle göra sig skyldiga till att duka fram vin och alkohol av något slag på sitt bord, överhopar det med mat som väcker en sådan törst efter starka drycker, som det är nästan omöjligt att stå emot.… rätt

(45)Många får lida som en följd av sina föräldrars överträdelser. Fastän de inte är ansvariga för sin sjukdom, är det likväl deras plikt att förvissa sig om vad som är brott mot hälsans lagar eller inte. De bör undvika sina föräldrars felaktiga vanor och genom ett rätt livsstil få en bättre hälsa. rätt

(45)Priset för ett gott mål
Naturen uthärdar så länge den kan utan motstånd. Men sedan reser den sig för att försöka befria sig från de hinder och den felaktiga behandling den utsatts för. Då uppträder huvudvärk, frossa, feber, nervositet, förlamning och många andra symtom. Hur många gånger har du inte köpt vad du kallar ”ett gott mål” på bekostnad av ett feberaktigt kroppstillstånd, förlorad aptit och förlorad sömn. Oförmåga att njuta av maten, en sömnlös natt, timmar av lidande, allt för att smaken skulle bli tillfredsställd. Att följa felaktiga vanor när det gäller mat och dryck fördärvar hälsan och därmed också livets skönhet. rätt

(45)Tusentals människor har gett efter för en fördärvad aptit, och fått feber eller någon annan form av symtom på sjukdom som lett till säker död.... Dessa som vållat sin egen död har lovprisats av pastorer och släktingar och blivit, enligt deras ord, förda till himlen. Vilken tanke! Frossare i himlen! Nej, nej, sådana kommer aldrig in genom pärleportarna i Guds gyllene stad. De kan aldrig bli upphöjda till Jesu högra sida, till den dyrbare Frälsare som led på Golgata, han som levde i ständig självförnekelse och självuppoffring. För dessa är en plats förberedd bland de ovärdiga, som inte har någon del i det bättre livet, i den arvedel som Gud har lovat. rätt

(45)Vädjan om reform (1905)
När matsmältningsrubbningar uppstått som en följd av att magen misshandlats på olika sätt, bör omsorgsfulla ansträngningar göras för att rädda det som ännu finns kvar. Magen kanske inte kan bli helt återställd efter lång misshandel, men en rätt diet kan förhindra ytterligare svaghet. Många kommer att återställas mer eller mindre fullständigt. Det är inte lätt att föreskriva regler för varje fall, men genom att leva efter rätta principer när det gäller dieten, kan mycket vinnas. rätt

(45)(1909)
Bara när vi blivit upplysta om principerna för ett hälsoenligt levnadssätt, kan vi helt bli väckta till insikt om de onda följderna av olämplig diet. När smaken blivit rätt fostrad, kan man förstå, att den mat man förut ansåg oskadlig, sakta men säkert lade grunden till matsmältningsrubbningar och andra sjukdomar. Gud fordrar att hans folk ständigt skall gå framåt. rätt

(45)Vi behöver lära oss att eftergift för aptiten är det största hindret för intellektuell förkovran och själens helgelse. Trots all vår bekännelse till hälsoreformen är det många av oss som äter olämpligt.... Må var och en som söker komma i besittning av andlig renhet komma ihåg, att i Kristus finns kraft att behärska aptiten. rätt

nästa kapitel