Liv och Hälsa kapitel 8. Från sida 48.     Från sida 145 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Avsnitt åtta: Att behärska aptiten (1864)

(48)Försummad självbehärskning var den första synden
I paradiset var Adam och Eva syndfria och ägde fullkomlig hälsa. Symmetri och skönhet utmärkte deras fullkomliga gestalter. Vilken motsats till människosläktet i våra dagar! Skönheten är borta, fullkomlig hälsa känner vi inte till. Överallt möter oss sjukdom, missbildning och sinnesslöhet. Jag frågade om orsaken till detta förunderliga förfall och blev hänvisad till paradiset. Den sköna Eva bedrogs av ormen, så att hon åt av frukten från det enda träd, som Gud förbjudit Adam och Eva att äta från, eller ens röra vid, för att de inte skulle dö. rätt

(48)Eva hade fått allt hon behövde för att bli lycklig. Hon var omgiven av all slags frukt som hon fritt kunde äta av. Trots det tycktes den förbjudna frukten vara mer begärlig. Hon var omåttlig i sin längtan, hon åt och genom hennes inflytande åt också hennes man. Förbannelse drabbade båda. Även jorden blev förbannad på grund av deras synd. Sedan deras fall har omåttlighet förekommit i nästan alla former. Aptiten har behärskat förnuftet. Människorna har följt olydnadens väg, och precis som Eva har de blivit bedragna av Satan, så att de inte brytt sig om Guds förbud. De har hyst falska förhoppningar om att följderna nog inte skulle bli så svåra som de hade befarat… rätt

(48)Noas dagar och våra (1890)
Då Jesus satt på Oljeberget undervisade han sina lärjungar om de tecken, som skulle föregå hans ankomst. ”Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla - så skall Människosonens ankomst vara.” Matt 24:37-39. rätt

(48)Samma synder som förorsakade domen över världen på Noas tid, finns i våra dagar. Män och kvinnor går så långt i mat och dryck att det slutar i frosseri och dryckenskap. Denna förhärskande synd, att ge efter för en fördärvad aptit, uppeggade människornas lidelser på Noas tid och ledde till allmänt fördärv. Våld och synd nådde upp till himmelen och det moraliska fördärvet sopades bort från jorden genom syndafloden. rätt

(48)Samma synder, frosseri och dryckenskap, avtrubbade de moraliska känslorna hos Sodoms invånare till den grad, att brott tycktes vara mäns och kvinnors nöje i den fördärvade staden. Kristus varnar världen på detta sätt: ”Som det var på Noas tid, så skall det vara under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt skall det vara den dag då Människosonen uppenbarar sig.” Luk. 17:26-30 rätt

(48)Kristus har här givit oss en viktig lärdom. Han påvisar faran med att låta mat och dryck komma i främsta rummet. Han gör oss bekant med följderna av en obehärskad aptit. De moraliska krafterna blir försvagade, så att synden inte tycks vara så allvarlig. Brott betraktas som obetydligheter, och lidelserna behärskar sinnena till dess goda principer och impulser utrotas och Gud blir smädad. Allt detta är följden av att äta och dricka till överdrift. Kristus påpekar att detta är det tillstånd som kommer att råda vid hans tillkommelse. Att äta, dricka och klä sig har gått till sådan överdrift att det blivit rent brottsligt. Dessa tillhör de utmärkande synder, som i de yttersta dagarna förebådar Jesu snara återkomst. Tid, pengar och krafter, som tillhör Herren, men som har anförtrotts oss, slösas på kläder och lyxartiklar på grund av ett fördärvat begär, som minskar livskraften och åstadkommer lidande och förfall. rätt

(49)(1890)
Aptiten är en av de starkaste frestelser som människan har att möta. I begynnelsen skapade Gud människan felfri. Hennes sinne var fullkomligt och hennes organ var harmoniskt utvecklade till storlek och styrka. Men genom den listige fiendens förförelser kom hon att förakta Guds förbund, och naturens lagar utkrävde därför sitt fulla straff. Sedan denna första eftergift för aptiten har människosläktets njutningslystnad ökat mer och mer, tills hälsan offrats på aptitens altare. Invånarna i världen före syndafloden ville ha kött, fastän Gud vid denna tid inte hade tillåtit animalisk kost. Deras fördärvade aptit kände inga gränser. De åt och drack till dess att de gett efter för sin fördärvade aptit i sådan utsträckning, att den inte kände några gränser, och de blev så fördärvade, att Gud inte längre kunde fördra detta. Deras syndamått var fullt och Gud renade då jorden från dess moraliska förfall genom syndafloden. rätt

(49)Esau besegrad av sin aptit (1868)
Esau offrade sin förstfödslorätt för en favoriträtt. När han fått sin lystnad mättad, insåg han sin dårskap, men fann ingen möjlighet till förändring, fastän han ivrigt med tårar sökte därefter. Det finns många som liknar Esau. Han representerar människor som har en dyrbar välsignelse inom räckhåll, ett odödligt arv, ett liv som varar lika länge som det liv Gud har. Han som är universums Skapare kan ge oss gränslös lycka och en evig härlighet som är fullkomlig. Men de har under så lång tid gett efter för sin aptit, sina lidelser och sina böjelser, att deras förmåga att urskilja och uppskatta värdet av de eviga tingen har försvagats. rätt

(49)Israels begär efter kött (1890)
När Israels Gud förde sitt folk ut ur Egypten, nekade han i det längsta att förse dem med köttmat. Han gav dem i stället bröd från himmelen och vatten från den hårda klippan. Men de var inte nöjda med detta. De kände avsky för den mat de fick och längtade tillbaka till Egyptens köttgrytor. De föredrog slaveri, ja, till och med döden hellre än att gå miste om kött-maten. Gud tillmötesgick då deras önskan och gav dem kött att äta, till dess att deras frosseri åstadkom hemsökelse, som många dog av. rätt

(49)Våra första föräldrar ansåg det hade liten betydelse att genom en enda handling överträda Guds befallningar - att äta av ett träd, som var så ljuvligt att se på och så gott att äta av. Men därmed bröts deras trohet mot Gud och porten öppnades för den störtflod av skuld och jämmer som sedan har översvämmat världen. Det fördärvade tillstånd som nu råder i världen blev framställt för mig. Denna syn var fruktansvärd. Jag har förvånat mig över att jordens invånare inte redan gått under, precis som människorna i Sodom och Gomorra. Jag har sett tillräckligt med orsaker till det förfall och den dödlighet, som råder i världen. Blinda passioner behärskar förnuftet och många offrar alla högre ideal för sina lustar. rätt

(49)Kristi seger för oss (1876)
I öknen mötte Kristus de stora, lockande frestelser, som angriper människan. Där drabbade han ensam samman med den listige och lömske fienden. Men han övervann honom. Den första frestelsen gällde aptiten, den andra förmätenhet och den tredje kärlek till världen. Satan har besegrat miljontals människor genom att fresta dem till att ge efter för aptiten. Genom att tillfredsställa aptiten blir nervsystemet upphetsat och hjärnans krafter försvagade, så att det blir omöjligt att tänka lugnt och förnuftigt.... Sedan kan fienden komma med sina två andra frestelser och finna vägen öppen och förberedd. Alla hans talrika frestelser har sina rötter i dessa tre förförelser. Av alla de lärdomar vi kan dra från vår Herres första stora frestelse är ingen viktigare än den som avser att behärska aptiten och lidelserna....Genom omåttlighet försöker Satan fördärva de intellektuella och moraliska krafter som Gud gav till människan som ovärderliga gåvor. På så sätt blir det omöjligt för människor att kunna sätta värde på det som har betydelse för evigheten. Genom sinnliga eftergifter försöker han utplåna varje spår av likhet med Gud i själen. rätt

(50)Ohämmad tillfredsställelse av begären med åtföljande sjukdom och förnedring, som förekom när Kristus var här på jorden, kommer åter och i högre grad att existera vid tiden för hans andra ankomst... Vi lever nu på gränsen till denna fruktansvärda tid, då hjärtats alla tankar och avsikter ständigt skall vara onda, som på Noas tid (se 1 Mos 6:5). Endast genom den obeskrivliga ångest som Frälsaren utstod, kan vi inse vilken fara det innebär att ohämmat tillfredsställa våra begär. Kristi föredöme lär oss, att vårt enda hopp om evigt liv är att låta begären och lidelserna underordnas Guds vilja. rätt

(50)Se på frälsaren
I vår egen kraft är det omöjligt att stå emot den fallna naturens högljudda krav. Genom den fallna naturen leder oss Satan till frestelse. Kristus visste att fienden skulle komma till varje människa för att dra fördel av hennes medfödda svagheter, för att genom falska antydningar förleda alla som inte förtröstar på Gud. Men genom att gå på den väg som alla människor måste gå på, har Herren banat väg för oss, så att vi kan segra. Han vill inte att vi skall vara i underläge i kampen mot Satan. Han vill inte att vi skall vara skrämda och modfällda på grund av ormens angrepp. ”Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.” Joh 16:33. rätt

(50)Må den som kämpar mot aptitens frestelser se på Frälsaren när Han frestades i öknen! Se honom i hans ångest på korset, då han ropar: ”Jag törstar”! Han har uthärdat allt, som är möjligt för oss att uthärda. Hans seger är vår. rätt

(50)Jesus litade på sin himmelske Faders visdom och styrka. Han förklarade: ”Herren, Herren skall hjälpa mig, därför behöver jag inte skämmas, därför gör jag mitt ansikte hårt som sten. Jag vet att jag inte kommer på skam.” ”Se, Herren, Herren kommer att hjälpa mig....” Jes 50:7, 9. rätt

(50)”Det är inte mycket mer jag kommer att säga er, ty denne världens furste kommer. Mot mig förmår han ingenting.” Joh 14:30. rätt

(50)Det fanns inget hos Jesus, som gav efter för Satans frestelser. Han samtyckte inte till synden. Inte ens med en tanke gav han efter för frestelsen. Det behöver inte vi heller göra. Kristi mänskliga natur var förenad med hans gudomliga natur. Han var förberedd för striden genom den helige Andes inneboende, och han kom hit ner för att göra oss delaktiga av den gudomliga naturen. Så länge vi genom tron är förenade med honom, har synden inget herravälde över oss. Gud vill fatta den troendes hand och leda den till att hålla ett fast grepp om Kristi gudom, så vi kan få en fullkomlig karaktär. rätt

(50)Kristus började återlösningsverket precis där fallet började. Hans första frestelse handlade om det som fick Adam på fall. Det var genom att fresta aptiten som Satan övervann en stor del av människosläktet, och genom denna framgång trodde han sig ha fått herravälde över denna planet. Men i Kristus fann han en som kunde stå emot honom. Han fick lämna slagfältet besegrad. Jesus sade: ”…denna världens furste kommer. Mot mig förmår han ingenting.” Joh 14:30. I Kristi seger ligger en försäkran. Också vi kan segra i vår kamp mot fienden. Men det är inte vår himmelske Faders mening att frälsa oss utan ansträngning från vår sida. Vi skall samarbeta med Kristus. Vi måste göra vår del, och gudomlig kraft i förening med våra ansträngningar skall ge oss seger. rätt

(50)Vår kristna plikt (1868)
När vi inser vad Gud kräver av oss, kommer vi att förstå, att han fordrar återhållsamhet i alla avseenden. Avsikten med vårt liv är att förhärliga Gud i vår kropp och vår själ, som tillhör honom. Gud begär ett levande offer. Därefter är det vår plikt inför Gud att bevara våra kroppar i bästa tänkbara hälsotillstånd, så att vi kan uppfylla hans fordringar, ”Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.” 1 Kor 10:31. rätt

(50)(1900)
Aposteln Paulus skriver: ”Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning - de för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. I stället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt skall komma till korta vid provet, när jag predikar för andra.” 1 Kor. 9:24-27. rätt

(51)Det betyder mycket att vara trogen mot Gud. Han har fordringar på dem som är engagerade i hans tjänst. Han vill att kropp och själ skall bevaras i bästa tänkbara hälsotillstånd. Varje förmåga, varje anlag skall behärskas av Gud och vara så starka som noggranna, strängt återhållsamma vanor kan göra dem. Vi är förpliktade inför Gud att oreserverat överlämna oss åt honom med kropp och själ, med insikt om att alla våra förmågor är gåvor som Gud anförtrott oss och som skall användas i hans tjänst. rätt

(51)All vår energi och förmåga bör ständigt stärkas och förbättras, så länge vår nådatid varar. Endast de som uppskattar dessa principer, och har vant sig vid att förståndigt och i gudsfruktan vårda sina kroppar, bör väljas till att bära ansvar i Guds verk. De som länge har trott på sanningen för vår tid, men ändå inte kan skilja mellan rättfärdighetens rena principer och det ondas principer, och som har en dunkel uppfattning om rättvisa, nåd och Guds kärlek, bör befrias från ansvar i detta verk. Varje församling behöver få ett klart, genomträngande vittnesbörd som ger basunen ett bestämt ljud. rätt

(51)Om vi kan väcka en känslighet för vad som är moral hos vårt folk när det gäller återhållsamhet, kommer en stor seger att vinnas. Återhållsamhet i alla stycken. Man bör bli undervisad om återhållsamhet i alla avseenden och sedan tillämpa det. Måttlighet i mat och dryck, sömn och klädsel är en av de stora principerna i det religiösa livet. Sanningen som tagits emot i själens helgedom kommer att hjälpa oss att behandla vår kropp på ett riktigt sätt...Vårt eviga väl beror på hur vi i detta livet använder vår tid, våra krafter och vårt inflytande. rätt

(51)Aptitens slavar (1864)
Det finns församlingsmedlemmar som inte använder tobak, snus, te eller kaffe, men som trots det blir skyldiga genom att på olika sätt ge efter för sin aptit. De kräver starkt kryddat kött med feta såser och deras aptit har blivit fördärvad. De är inte ens nöjda med kött, om det inte har tillagats på det mest skadliga sättet. Matsmältningsorganen är betungade och magen är sjuk, men den ansträngs ändå för att klara av den ökade arbetsbörda som den blivit påtvingad. rätt

(51)Njutningslystnadens verkningar på fysiken, sinnet och moralen (1890)
Många studerande är beklagligt okunniga om att dieten har stor betydelse för hälsan. Somliga har aldrig gjort en beslutsam ansträngning för att behärska aptiten eller tillämpa riktiga regler för sin diet. De äter för mycket vid måltiderna, och en del äter mellan målen när de får lust. Om de som bekänner sig vara kristna önskar svar på sina förbryllande frågor, t.ex. varför sinnet är så slött och deras andliga strävan så svag, behöver de i många fall inte gå längre än till matbordet. rätt

(51)Många skiljer sig själva från Gud genom att tillfredsställa aptitens böjelser. Han som märker när en sparv faller till marken, och som räknat alla våra huvudhår, han märker också den synd som innebär att man tillfredsställer en fördärvad aptit, vilket får till följd att man försvagar sina fysiska krafter, förlamar sitt intellekt och dödar den moraliska fattningsförmågan. rätt

(52)Onaturlig aptit bör tyglas (1890)
Gud har genom sin försyn lett sitt folk ut från världens omåttliga levnadsvanor. Han har lett dem bort från att ge efter för aptiten och sinnliga begär, till att ställa sig på självförnekelsens och måttlighetens plattform. Det folk som Gud leder kommer att vara ett speciellt folk. Det skall inte likna världen. Om det följer Guds ledning, kommer det att fullborda Hans avsikter, och låter då sin vilja underordnas Guds vilja. Kristus bor då i deras hjärtan. Guds tempel blir heligt. ”Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?” 1 Kor 6:19. rätt

(52)Gud begär inte av sina barn att de skall förneka sig själva till skada för sin fysik. Han begär att de lyder naturens lagar, så att de bevarar sin hälsa. Naturens väg är den kungsväg han har utstakat, och den är tillräckligt bred för vilken kristen som helst. Gud har frikostigt försett oss med varierande förråd för livets behov och njutning. Men för att vi skall kunna njuta av en naturlig aptit, som bevarar hälsan och förlänger livet, vill han att vi skall vara återhållsamma med vår aptit. Han säger: Var försiktig, håll igen och förneka den fördärvade aptiten. Om vi gynnar en ona-turlig aptit, överträder vi kroppens lagar och blir ansvariga för den sjukdom vi ådrar oss. rätt

(52)(1909)
Som ett folk behöver vi reformeras, särskilt pastorer och bibellärare. Jag har undervisats om att säga till våra pastorer och till ledare för våra konferenser: er användbarhet som arbetare för Gud när det gäller att rädda de förlorade beror i stor utsträckning på om ni lyckas tygla aptiten. Om ni segrar över aptitens begär, blir det lätt för er att behärska era lidelser. Intellektet och de moraliska krafterna blir starkare. ”De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord….” Upp 12:11. rätt

(52)Återhållsamhet ökar livskraften (1875)
De män som förkunnar det sista varningsbudskapet till vår värld, ett budskap som kommer att avgöra människors öde, bör i sitt eget liv tillämpa de sanningar som de predikar för andra. De bör vara föredömen för folket när det gäller mat och dryck, i rent språk och ren livsstil. Frosseri, eftergifter för de lägre begären och svåra synder döljer sig under helighetens täckmantel hos många som bekänner sig vara Kristi representanter runtom i världen. Det finns personer med utomordentlig begåvning, som inte uträttar hälften så mycket som de skulle kunna göra, om de var återhållsamma i alla avseenden. Efter-gift för aptiten och lidelserna fördunklar sinnet, minskar fysisk styrka och försvagar de moraliska krafterna. Deras tankar är inte klara, deras ord saknar kraft och får inte liv genom den helige Ande, så att de kan nå åhörarnas hjärtan. rätt

(52)Alla som har en rätt uppfattning om den uppoffring Kristus gjorde, när han lämnade sitt hem i himlen och kom till denna värld för att genom sitt liv visa oss hur vi kan stå emot frestelser, kommer med glädje att förneka sig själva och välja att vara delaktiga med Kristus i hans lidanden. rätt

(52)Herrens fruktan är vishetens begynnelse. De som segrar som Kristus segrade, behöver ständigt vara på sin vakt mot Satans frestelser. De bör vara återhållsamma när det gäller aptiten och lidelserna. Allt detta bör behärskas av ett upplyst samvete, så att intellektet kan vara oförsvagat och uppfattningsförmågan klar, så att Satans verk och snaror inte tolkas som om det kommer från Gud. Många önskar få del av den slutliga lönen och den seger som skall ges åt dem som segrar, men de är inte villiga att uthärda den möda, försakelse och självförnekelse som deras Återlösare gick igenom. Det är endast genom lydnad och ständiga ansträngningar som vi kan övervinna som Kristus övervann. rätt

(53)Aptitens makt kommer att visa sig bli tusentals människors undergång. Om de hade segrat på denna punkt, skulle de haft moralisk kraft att segra över varje annan frestelse från Satan. Men aptitens slavar kommer att misslyckas med att uppnå en fullkomlig karaktär. Människans ständiga överträdelse under sextusen år har åstadkommit sjukdom, lidande och död. Allt eftersom vi närmar oss tidens slut kommer Satans frestelse att ge efter för aptiten att bli allt starkare och allt svårare att stå emot. rätt

(53)Vanornas förhållande till helgelse (1881)
”En son hedrar sin far, en tjänare sin herre. Om nu jag är en far, var är då den heder som borde visas mig? Och om jag är en herre, var är då fruktan för mig? Detta säger Herren Sebaot till er präster som föraktar mitt namn. Och ni frågar: ”På vilket sätt har vi föraktat ditt namn?” Jo, genom att ni på mitt altare offrar oren mat. Och ni frågar. ”På vilket sätt har vi kränkt din renhet?” Genom att ni säger ”Herrens bord betyder ingenting.” Om ni bär fram ett blint djur som offer, är inte det något ont? Om ni bär fram det som är lamt och sjukt, är inte det något ont? Kom med sådant till din ståthållare! Tror du han blir glad och tar nådigt emot dig? Säger Herren Sebaot.” Mal 1:6-8. rätt

(53)Låt oss noga tänka på dessa varningar och tillrättavisningar. Fastän de är ställda till det gamla Israel, är de inte mindre tillämpliga på Guds folk idag. Vi bör även ge akt på apostelns vädjan till sina bröder, när han uppmanar dem, vid Guds barmhärtighet, att frambära sina kroppar ”som ett levande och heligt offer som behagar Gud”. Rom 12.1. Detta är sann helgelse. Det är inte bara en teori, en känsla eller tomma ord, utan en levande, verksam livsprincip i det dagliga livet.....Ingen som bekänner sig vara gudfruktig bör anse att kroppens hälsa är något oväsentligt, och trösta sig med att omåttlighet inte är synd och att det inte kommer att skada deras andliga liv. Det finns ett nära samband mellan den fysiska och den moraliska naturen. rätt

(53)Fasthet i karaktären erfordras (1905)
Att behärska aptiten kräver fast karaktär. Brist på denna behärskning gör att många människor dukar under. På grund av detta kommer svaga, ostadiga och lättledda män och kvinnor att misslyckas med att bli vad Gud önskar. Hur svårt är det inte för dem att bli sanna kristna. Vad säger den store Läkaren: ”Jesus sade till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.” Matt 16:24. Det är Satans verk att fresta människor, för att få dem att fresta sina medmänniskor. Han anstränger sig för att leda människor till att bli hans medhjälpare i sitt förstörelseverk. Han anstränger sig för att leda dem till att helt hänge sig åt nöjen, dårskaper och att tillfredsställa sin aptit, som den mänskliga naturen kräver. Men Guds ord förbjuder bestämt det. Satan försöker på detta sätt värva dem som sina redskap för att utplåna Guds avbild hos dem. Genom frestelsens starka makt blir många snärjda. Som slavar under en nyckfull aptit blir de omtöcknade och förnedrade. rätt

(53)(1878)
Starka frestelser att följa köttets begär, ögonens begär och livets högfärd möter oss överallt. Endast om vi följer fasta principer och noggrant behärskar begär och lidelser i Jesu, Segrarens, namn, kan vi tryggt vandra genom livet. rätt

(53)Aposteln Petrus vädjan (1890).
Aposteln Petrus förstod sambandet mellan kropp och själ och varnade sina bröder: ”Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen.” 1 Pet 2:11. rätt

(53)Många anser att dessa ord endast gäller ett otyglat liv, men de har en vidare betydelse. Här förbjuds varje skadlig tillfredsställelse av aptiten och passionerna. All fördärvad aptit övergår i krävande begär. Vi fick aptiten med goda avsikter och inte för att bli fördärvad och därmed bli dödens tjänare, som förnedrats genom att ge efter för begär, som för krig mot själen. rätt

(54)Adam föll genom att ge vika för aptiten. Kristus vann seger genom att förneka aptiten. Och vårt enda hopp om att återfå paradiset är genom orubblig självbehärskning. Om aptitens makt var så stark över människosläktet, att Guds Son måste fasta i nära sex veckor för att bryta dess makt, vad är då inte en kristen ställd inför? Men hur svår kampen än är, är det möjligt för den kristne att segra. Genom att få hjälp av den gudomliga kraft, som stod emot de häftigaste frestelser som Satan kunde åstadkomma, kan även han vinna en fullständig seger i sin kamp mot det onda, och till sist bära segrarens krona i Guds rike. rätt

(54)Guds nåd och viljans makt (1890)
Genom aptiten behärskar Satan själen och hela varelsen. Tusentals människor som kunde ha levat, har gått i graven som fy-siska, själsliga och moraliska vrak, därför att de offrat alla sina krafter på aptitens altare. Det är mycket mer nödvändigt för människorna i denna generation än för flera generationer sedan, att använda sin viljekraft, stärkt av Guds nåd, för att kunna stå emot Satans frestelser, så att de inte på minsta sätt ger efter för en fördärvad aptit. Men vår generation har mindre kraft till självbehärskning än de som levde för flera generationer sedan.... De som inte övervinner i små saker, kommer inte att ha någon moralisk kraft att stå emot större frestelser. rätt

(54)En fråga om moraliskt mod (1870)
Tillåt dig inte i ditt umgänge med otroende att avvika från rätta principer. Om du sitter till bords med dem, ät då måttligt och endast av den mat som inte ställer till oreda i hjärnan. Somliga känner behov av att fråga någon hur mycket de bör äta då. Så borde det inte vara. Vi skall handla självständigt, i enlighet med moraliska och religiösa principer, och vara återhållsamma i allt. En odödlig krona, en himmelsk skatt, ligger framför oss. rätt

(54)Och nu vill jag säga till mina bröder och systrar: Jag bör ha tillräckligt med moraliskt mod för att ta ståndpunkt och bestämma självständigt... Vi tror inte på att vi helt kan undanröja frestelserna, vare sig för barn eller vuxna. Alla har vi en kamp framför oss, och vi måste vara beredda att stå emot Satans frestelser. Vi vill vara medvetna om att vi har kraft inom oss att göra detta. rätt

(54)Seger genom Kristus (1890)
Kristus kämpade mot aptiten och besegrade den. Vi kan också segra, genom Hans kraft. Vem får gå in genom pärleportarna? Inte den som säger att aptitens makt inte går att bryta. Kristus har stått emot honom, som genom sin makt vill hålla oss kvar i träldom. Fastän Han var svag efter fyrtio dagars fasta, stod Han emot frestelsen och bevisade därmed, att vårt fall inte är hopplöst. Jag vet att vi inte kan segra i vår egen kraft. Hur tacksamma bör vi inte vara för att vi har en levande Frälsare, som är beredd och villig att hjälpa oss. rätt

(54)(1905)
Ett rent, ädelt liv, där man segrat över aptit och begär, är möjligt för var och en som vill förena sin vacklande, svaga mänskliga vilja med Guds allsmäktiga, orubbliga vilja. rätt

nästa kapitel