Profetians Ande, band 2 kapitel 21. Från sida 267ren sida tillbaka

Jesus går på Vattnet.

(267)Emellertid var lärjungarna i nöd. En storm hade uppkommit, och sjön var synnerligen upprörd. Timme efter timme arbetade de med årorna och drevs hit och dit av vågornas oemotståndliga makt. Hela natten kastades de omkring av de upprörda vågorna och riskerade varje ögonblick att uppslukas av dem. Uti vanligt väder var det endast några timmars arbete att ro över till den motsatta stranden från den plats, som de hade lämnat. Men deras skrala båt drev längre och längre bort från hamnen, som de sökte. Den var som en leksak för den våldsamma stormen. De hade lämnat Jesus med otillfredsställda hjärtan. De knorrade inbördes, emedan deras önskan med avseende på att upphöja deras Herre till konung i Israel inte hade blivit uppfylld. De förebrådde sig själva, emedan de så lätt hade låtit sig avvändas från sina beslut och så lätt givit efter för Jesu befallningar. De tyckte, att om de hade varit mera bestämda med att utföra sina beslut, hade de nog ändå uppnått sin avsikt. rätt

(267)Då stormen tilltog, förtröt det dem än mera, att de hade lämnat Jesus. Om de hade stannat kvar på land, hade de undgått denna fara. Detta var en hård prövning för deras tro. Under mörkret och stormen sökte de att nå platsen, där de hade lovat att möta honom. Men den starka vinden drev dem ur kurs och gjorde alla deras ansträngningar fruktlösa. De var kraftfulla män och vana vid sjön; men nu svek deras mod dem, och de fylldes av förfäran. De längtade efter Mästarens lugna, skyddande närvaro och kände, att om han vore hos dem, skulle de vara utom fara. rätt

(268)Otro och äregirighet hade förblindat lärjungarnas förstånd. De visste, att Jesus hatades och föraktades av fariséerna, och de längtade efter att se honom upphöjd, som de tänkte, att han borde vara. Det fanns en prövning, som de hade svårt för att uthärda, nämligen att vara förenade med en lärare, som kunde utföra mäktiga underverk, ja till och med att uppväcka de döda, och likväl bli bespottade och hånade som bedragare. Skulle man alltid betrakta dem som anhängare av en falsk profet? Ville Kristus aldrig bruka sin auktoritet och framställa sig som jordisk konung? Varför kunde inte han, som besatt en sådan makt, uppbenbara sig i sin rätta gestalt och göra livet mindre smärtsamt och besvärligt för dem? Så tänkte lärjungarna i sin missräkning fram och tillbaka, tills de bragte stort andligt mörker över sig själva. De hade fallit i Satans snara och var nu i tvivel och ovisshet med hänsyn till Jesus. Var han en förförare, såsom fariséerna påstod? Lärjungarna var i stor fara, och i bekymmer över sin egen framtid glömde de Jesu undervisning, som han så ofta hade upprepat, att hans rike inte var av denna världen. Men mörkret och stormen i förbindelse med den upprörda sjön lärde de förfärade lärjungarna, hur hjälplösa de var, och deras hjärtan uppfylldes med en stark längtan efter Jesu närvaro. Nu kunde de värdera hans makt och barmhärtighet bättre än någonsin tillförne. De längtade efter att beröras av den hand, som sjön och stormen måste lyda. rätt

(268)Frälsaren hade inte glömt sina lärjungar. Från den avlägsna kusten genomträngde hans öga mörkret, och han såg deras fara och läste deras tankar. Han ämnade inte tillåta en enda av dem att omkomma. Liksom en öm mor bevakar det barn, som hon i kärlek har agat, likaså bevakade den medlidsamme Mästaren sina lärjungar, och då deras hjärtan var böjda, och deras oheliga äregirighet var undertryckt, och de ödmjukt bad om hjälp, erhöll de den. I samma ögonblick, som de trodde, att de skulle omkomma, såg de i ljuset av en blixt en människoskepnad komma gående på vattnet emot dem. En obeskrivlig fruktan bemäktade sig dem. De händer, som hade gripit om årorna liksom med järnmuskler, släppte sitt tag och föll kraftlösa ned vid deras sidor. Båten tumlade om på böljorna, som den bäst kunde, medan deras ögon var stadigt fästade på denna syn, som liknade en människa, vilken helt lugnt gick på de skummande vågorna. rätt

(269)De tänkte, att det måste vara en ande, vilken förebådar deras ögonblickliga undergång. Jesus fortfar lugnt att gå, som om han ämnade att gå förbi dem; men de känner igen hans form och vet, att han inte skall lämna dem i deras nöd. De ropar högt och ber om hans hjälp. Skepnaden vänder sig om – det är deras älskade Mästare, vilkens välkända stämma talar och stillar deras fruktan: ”’Var lugna. Det är jag. Var inte rädda.’” (Markusevangeliet 6:50) Ord har aldrig varit mera kärkomna eller mera uppmuntrande än dessa. Lärjungarna är stumma av glädje. Deras fruktan försvinner och stormen glöms bort. De hälsar Jesus som sin Befriare. rätt

(269)Den ivrige Petrus är nästan utom sig av glädje. Han ser, hur modigt hans Mästare går på de skummande vågorna, då han kommer för att rädda sina vänner. Han älskar sin Herre mera än någonsin förr. Han längtar efter att omfamna och tillbedja honom. Han önskar att möta honom och gå vid hans sida på den upprörda sjön. Han ropar: ”’Herre, om det är du, så befall att jag skall komma till dig på vattnet.’” (Matteusevangeliet 14:28) Jesus biföll Petri begäran; men han hade tagit bara ett steg på det brusande djupet, då han med stolthet blickade tillbaka på sina bröder för att se, om de gav akt på hans rörelser och beundrade den lätthet, varmed han spatserade på det oroliga vattnet. rätt

(270)Då Petrus tog sina ögon från Jesus, föll hans blick på de larmande vågorna, som hotade med att uppsluka honom. Deras dånande uppfyllde hans öron, hans sinne omtöcknades, och han förlorade modet. Då han sjunker, återvinner han sin sans tillräckligt för att erinra sig, att i närheten av honom finns en person, som kan frälsa honom. Han sträcker ut sina armar mot Jesus och utropar: ”’Herre, hjälp mig!’” Den medlidsamme Frälsaren griper de skälvande händerna, som räcks ut emot honom, och lyfter den sjunkande gestalten upp till sig. Hans vänliga ansikte och starka armar vänds aldrig bort från de bedjande händer, som räcks ut emot honom för att erhålla nåd. Petrus håller fast vid Herren med en ödmjuk förtröstan, medan Jesus mildt tillrättavisar honom: ”’Så lite tro du har! Varför tvivlade du?’” (Vers 31) rätt

(271)Den skälvande lärjungen håller nu fast i Mästarens hand, tills de båda stiger tryggt i fartyget och sätter sig ned bland sina glada vänner. Men Petrus var tyst och tankfull. Han hade ingen orsak till att berömma sig mera än sina medbröder; ty han hade nästan mist livet genom sin inbilskhet och otro. Då han vände bort sina ögon från Jesus för att se, hur de andra lärjungarna beundrade honom, förlorade han sin ledsagare ur sikte, och tvivel och fruktan kom över honom. Så är det även i den kristnes liv. Inget utom ett öga, som är stadigt vänt mot Frälsaren, kan sätta oss i stånd till att vandra på världens stormiga hav. Så snart Jesus hade satt sig i båten, var den invid land. Stormen hade upphört, och nattens förfäran avlöstes av morgonens ljus. Lärjungarna och andre, som var som honom i fartyget, böjde sig för Jesu fötter med tacksamma hjärtan och sade: ”’Du är verkligen Guds Son.’” rätt

(272)Folkskaran, som bespisades föregående dag, hade lämnat Jesus på den ödsliga kusten, och den visste, att inget fartyg fanns kvar, vilket han kunde färdas över i. Följande morgon vände de därför tillbaka till den plats, där de sist hade sett honom, då han med medlidsamma blickar betraktade deras avlägsnande. Ryktet om hans märkvärdiga underverk, hur han bespisade folket, hade utbrett sig när och fjärran, och tidigt på dagen begynte folket att komma till lands och vatten i stora skaror; men de sökte förgäves efter den Store Läraren och vände slutligen om till Kapernaum för att söka efter honom. rätt

(272)Emellertid hade Mästaren med sina lärjungar funnit den ensamhet, som han sökte den föregående dagen. Jesus kände, att det var nödvändigt att ge sina lärjungar särskild undervisning. Men mängden följde dem så troget, att det var ganska svårt att få tillfälle till att vara i enrum. Han kunde inte få tid till att bedja om dagen, utan tillbragte ofta hela natten i samtal med sin himmelske Fader, då han kämpade i bönen för de villfarande människobarnen. Frälsaren var i sanning en smärtornas man och förtrogen med lidandet, då han blev nedtryckt av människornas otro och bar världens synder. rätt

(273)Jesus använde de få timmar, som han var allena med sina lärjungar, till att bedja med dem, och han undervisade dem mera tydligt angående sitt rikes natur. Han såg, att de i sin mänskliga svaghet var böjda för att önska, att hans regering skulle bli på jorden. Deras världsliga äregirighet hade förvirrat deras begrepp om Kristi verkliga mission. Han tillrättavisade dem nu för deras oförstånd och lärde dem, att skam väntade honom i stället för världslig ära och korset i stället för en tron. Han lärde dem, att de också för hans skull och för att vinna saligheten borde vara villiga till att uthärda förakt och bespottelse. rätt

nästa kapitel