Råd angående Sabbatsskolans Arbete kapitel 1. Från sida 9ren sida tillbaka

Betydelsen av och Meningen med Sabbatsskolans Arbete

(9)(9) Ett viktigt Arbete
Sabbatsskolans arbete är viktigt, och alla sanningens tillskyndare borde sträva efter, att gynna det. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 109. rätt

(9)En vidunderlig Kraft för det Goda
Våra Sabbatsskolor är inget mindre, än Bibelsällskap, och i det helgade arbetet med utlärningen av sanningar i Guds ord, kan de uträtta långt mer, än de hittills har gjort. Sabbatsskolan besitter, när den leds och bedrivs rätt, en vidunderlig kraft, och är ägnad, att uträtta ett stort arbete, men den är inte nu, vad den kunde och borde vara. [Skrivet 1889.] Den påverkan, som härrör från Sabbatsskolans arbete, borde förbättra och utvidga församlingen; men på inget vis skulle den avleda sinnet från församlingens intressen. Det finns ett högst värdefullt missionsfält inom Sabbatsskolan, och i fall den nu lovar mycket inför framtiden, är detta endast antydningar om och en inledning till det, som går att uträtta. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 29. rätt

(9)Jag känner ett djupt intresse för våra Sabbatsskolor överallt i landet, eftersom jag tror, att de är Guds redskap i upplärandet av våra unga i Bibelns sanningar. Stadiga ansträngningar borde göras av både föräldrar och lärare, för att intressera de unga för saker av evig betydelse. Sabbatsskolan är ett missionsfält, och en mycket större missionsanda borde ges prov på i detta viktiga arbete, än som tidigare har förekommit. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 35. rätt

(10)(10) Ett synnerligen verkningsfullt Organ för Själavinning
Sabbatsskolan borde vara ett av de främsta redskapen, och det mest verkningsfulla, för att bringa själar till Kristus. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 20. rätt

(10)Ett Inflytande utan Gräns
Mycket kan göras för våra ungas utbildning samt moraliska och religiösa upplärning genom väl uttänkta och ordentligt utförda satsningar vid våra Sabbatsskolor. Tid och uppmärksamhet bör ägnas denna gren av arbetet; ty dess betydelse för påverkan på våra unga går inte att mäta. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 14-15. rätt

(10)En förvandlande Kraft
Sabbatsskolan är en viktig gren av missionsarbetet, inte endast för att den gör unga och gamla bekanta med Guds ord, men för att den väcker en kärlek hos dem till dess heliga sanningar, och en önskan om, att studera det själva; och framför allt, det lär dem, att styra sina liv genom dess okränkbara lära. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 109-110. rätt

(10)(10) En Kraft i Församlingen
Det finns en stor åker för Sabbatsskolans arbete, som behöver uppodlas omsorgsfullt, och härigenom skall våra unga inspireras till, att ge sig själva fullt ut till Herren, för att användas av Honom i Hans sak. Det bör förekomma ivriga och trofasta medarbetare i våra Sabbatsskolor, som ser och upptäcker, vilka Guds Ande rör vid, och samarbetar med Guds änglar, för att vinna själar för Kristus. Det är ett helgat ansvar, som har anförtrotts åt Sabbatsskolans medarbetare, och Sabbatsskolan bör vara platsen, där män och kvinnor, unga och barn, genom en levande förbindelse med Gud blir så väl lämpade, att de fungerar som en styrka och välsignelse för församlingen. De bör hjälpa församlingen uppåt och framåt, så långt som det ankommer på deras förmågor, och gå från styrka till större styrka. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 92. rätt

(10) Ett stort, betydelsefullt Fält
Ansvariga och arbetare inom våra Sabbatsskolor har ett väldigt stort och betydelsefullt fält att odla upp. De behöver bli döpta med Guds Helige Ande, så att de förstår, att använda de allra bästa metoder, och följa de bästa planer, för att göra arbetet alltigenom vällyckat. Herren kommer att arbeta genom deras ansträngningar; ty de unga har köpts med blodet från Guds enfödde Son. Herren älskar dessa unga, och utgav Jesus i döden, »för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.« {Johannesevangeliet 3:16.} rätt

(11)(11) Det är ett stort utbildningsarbete, som skall utföras. Lärarna borde ofta be för och med barnen och de unga, så att de kan »’Se Guds lamm, som tar bort världens synd.« {Johannesevangeliet 1:29.} De bör lära de unga, att inse sitt ansvar inför Gud, och hjälpa dem att förstå, vad Jesus förväntar Sig av dem. Utöva varje inflytande Du har tillfälle till, för att förmå dem till, att intressera sig för Skrifterna. Arbeta hårt för deras själar, så att de själva blir nitiska medarbetare, och använder sina talanger till, att ge andra det, som de har mottagit. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 83. rätt

(12)(12) Värdig lång Tjänst
Sabbatsskolan bör vara ett ställe, där sanningens juveler söks fram och befrias från omvärldens villfarelser, och sätts på rätt plats i evangeliets struktur. Sanningens värdefulla ädelstenar, som länge har varit dolda, skall nu återställas till Guds barn. Ämnena rättfärdiggörelse genom tro och Kristi rättfärdighet bör framställas på våra skolor, så att de unga och barnen förstår dessa väsentligheter, och lärare och elever slår in på frälsningens väg. Heliga och eviga principer knutna till frälsningsplanen har länge varit ur synhåll, men de måste återinsättas på sina rätta platser i det himmelska ljuset, och tränga in i det moraliska mörker, som höljer världen. rätt

(13)(13) Låt de unga ge akt på den vise mannens ord: »Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.« {Ordspråksboken 3:5.} Måtte människorna gå försagda, under bön, och försiktigt inför Herren, ständigt beroende av Honom, och samtidigt använda alla sina krafter, nyttja alla möjligheter och lita på, att Herren visst skall använda deras helgade förmågor. Måtte de fråga för varje steg de tar: »Är detta Herrens väg?« Ödmjukhet är ett karaktärsdrag hos dem, som äger sann visdom, och oavsett deras bedrifter, är de inte självsäkra och skrytsamma. rätt

(13)Gud kallar unga män och kvinnor, att omgjorda sig till livslång, allvarligt menad gärning i Sabbatsskolans arbete. Krampaktiga ansträngningar bidrar inte till, att mycket gott uträttas, eller till att göra Dig till en framgångsrik medarbetare i Guds verk. Genom att tålmodigt fortsätta, att göra gott, går Du vidare och blir en Guds medarbetare. Du skall se Dig själv som en Guds tjänare i dag. Arbeta flitigt just i dag, och se noga till, att Du inte gör krokiga stigar för Dina fötter, så att den haltande foten går ur led och lämnar rättskaffenhetens stig genom Dina missgärningar. {Jämför Hebréerbrevet 12:13.} - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 52-53. rätt

(13)En rik Belöning
Ingen kan verka inom Sabbatsskolan eller nykterhetsarbetet, utan att inhösta en rik skörd, inte endast vid tidens slut, utan också under det innevarande livet. Under de många ansträngningarna, för att upplysa och välsigna andra, blir hans egna insikter klarare och mera omfattande. Ju mera vi eftersträvar, att förklara sanningen för andra, med kärlek till själar, desto tydligare blir den för oss själva. Förståelsen av det, som utläggs, kommer alltid att omgärdas av ny skönhet och kraft. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 108. rätt

nästa kapitel