Råd angående Sabbatsskolans Arbete kapitel 2. Från sida 17ren sida tillbaka

En Skola för Bibelstudium

(17)(17) Sök i Skriften
Ingen man, kvinna eller ungdom kan uppnå kristen fullkomlighet och samtidigt försumma studiet av Guds ord. Var omsorgsfull och noga med, att rannsaka Hans ord, ty vi skall lyda Kristi uppmaning: »Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig.« {Johannesevangeliet 5:39.} Denna granskning sätter den studerande i stånd till, att iaktta den gudomliga Förebilden noga, ty Skrifterna vittnar om Kristus. Mönsterbilden måste ofta betraktas och undersökas ingående, för att efterliknas. Om man lär känna Förlossarens historia, upptäcker man karaktärsbrister hos sig själv; ens olikhet med Kristus är så stor, att man inser sig ej kunna bli efterföljare utan betydande förändring i livet. Man studerar ihärdigt, med en önskan om, att bli som det stora exemplet; man uppfattar Mästarens blick och ande; genom beskådan blir man förändrad. »Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare«... {Hebréerbrevet 12:2.} rätt

(17)Guds ord äger, när det talas till hjärtat, en upplivande kraft, och de, som letar ursäkter, för att undvika att lära känna det, kommer att förbise Guds krav i många hänseenden. Karaktären blir missformad, orden och handlingarna skämmer ut sanningen. Aposteln berättar för oss: »Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.« {Andra Timoteusbrevet 3:16-17.} En av Guds profeter utbrister: »Medan jag grubblade, brann det som en eld.« {Psaltaren 39:4.} I fall kristna på allvar ville söka i Skrifterna, skulle flera hjärtan brinna med levande sanningar, som är uppenbarade däri. Deras hopp skulle bli ljusare genom de värdefulla löften, som ligger kringspridda likt pärlor överallt i de Heliga Skrifterna. I ljuset av patriarkernas och profeternas historia - människor, som älskade och vördade Gud samt vandrade med Honom - kommer hjärtan att glöda av den anda, som upplivade dessa framträdande personer. När sinnet dröjer kvar vid forntidens heliga mäns dygder och fromhet, kommer den anda, som inspirerade dem, att tända en flamma av kärlek och helig värme i deras hjärtan, som vill efterlikna deras karaktär. rätt

(18)(18) Försumma inte Sabbatsskolläxan
Den studerande i Sabbatsskolan borde känna det lika angeläget, att ta till sig kunskapen hos Skrifterna, som att tillgodogöra sig akademiskt vetande. I fall endera försummas, borde det vara läxorna för veckans dagar. Vår Frälsares förmaning bör beaktas grundligt av varje man, kvinna och barn, som bekänner sig till Hans namn. rätt

(18)Lärarna i Sabbatsskolan har getts ett missionsfält, för att de skall lära ut Skrifterna, fast inte för att de, likt en papegoja, upprepa det, som de inte har (19) ansträngt sig, för att förstå. »… och det är dessa som vittnar om mig« {Johannesevangeliet 5:39.}- Förlossaren, omkring vilken vårt hopp om evigt liv kretsar. I fall lärarna inte är genomsyrade av sanningens anda, och inte intresserar sig för det, som uppenbaras i Guds ord, hur kan de då måla upp sanningen i ett tilldragande ljus för dem, som de ansvarar för? rätt

(19)Kristi bön för Sina lärjungar var: »Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.« {Johannesevangeliet 17:17.} Om vi skall helgas genom kunskapen om sanningen, som går att finna i Guds ord, måste vi äga förståndsmässig insikt om Hans vilja, som uppenbaras däri. Vi måste utforska Skrifterna, inte bara storma igenom ett kapitel ett par gånger, utan att göra oss omaket, att förstå det, utan vi måste gräva efter sanningens pärlor, för att trotsa ärkebedragarens list och frestelse. rätt

(19)Ohållbara Ursäkter för Försummelse
Föräldrar försvarar sig med ohållbara ursäkter, för att de inte jämte sina barn intresserar sig för läxorna, och de sviktar i, att gå på djupet i Skrifterna. Fäder, så väl som mödrar, undandrar sig från, att skola sina egna sinnen. De söker inte först Guds rike och Hans rättfärdighet, utan upphöjer det timliga över det andliga och eviga. Denna efterlåtenhet gentemot Gud och detta försummande av Hans ord är det exempel de föregår med inför sina barn. Härigenom danas deras tankar enligt den världsliga normen och inte enligt den upphöjda måttstock, som Kristus har angett. rätt

(20)(20) En del föräldrar fördriver tiden med sina egna nöjen, med världsliga samtal, och fördriver Gud ur tanke och hjärta. Hur mycket mera fruktbart är det inte, att vara en trofast Kristi lärjunge, som utforskar Skrifterna och blir utrustad för alla slags goda gärningar, och förmår att ge en förnuftsmässig utläggning av Guds ord, som Han har förmedlat, för att stegvis leda oss till det eviga landet! rätt

(20)Det hörs klagomål från mödrar om, att de inte har tid till, att undervisa sina barn, att de inte hinner med deras skolning i Guds ord. Men samma mödrar finner tid till det yttre, tid till personlig smyckning med uppläggningar och fransar på sina kjolar och överflödig sömnad. Ja, de hinner med onödigt pynt på sina egna och barnens kläder! Sinnets invärtes prydnad och själens utveckling försummas, som om dessa vore av ringare värde, än klädernas prydnad. Mödrarna och barnen hungrar efter, att följa det senaste modet. rätt

(20) Hela Familjen skall förenas i Bibelstudium
Fäder och mödrar, vi ber Er enträget om, att återuppta Era länge försummade plikter. Rannsaka själva Skrifterna; hjälp Era barn vid studiet av det Heliga Ordet. Arbeta flitigt med tanke på begångna försummelser. Sänd inte bort barnen, att studera Bibeln själva, utan läs den med dem, lär dem det Ni vet på ett enkelt sätt, och var själva flitiga studerande i Kristi skola. Besluta Er för, att detta verk inte skall försummas. Mödrar, kläd Er själva och Era barn i enkla (21) kläder, rena och rejäla, men utan onödiga utsmyckningar. När Ni lär Er, att göra detta, att kläda Er i samvetsgrann enkelhet, då kommer Ni inte att ha någon ursäkt för, att vara nybörjare i Skriften. Följ Kristi uppmaning, »Granska Skrifterna« (engelsk övers.); då kommer Ni att själva göra framsteg i andlig styrka, och bli i stånd till, att undervisa Era barn, så att de inte behöver komma okunniga till Sabbatsskolan. rätt

(21)Många av de unga säger: Jag har ingen tid till, att studera läxan. Men vad gör de? Somliga skyndar sig, att tjäna några cent till, även om denna stressiga tid för arbete - om den satsades på Bibelstudier och personerna levde ut Ordets läxor - skulle innebära större vinst, än den genom överdrivet arbete. Detta skulle ge sundare ekonomi, än spenderandet av medel på onödiga utsmyckningar och bevara sinnets energi, för att fatta gudsfruktans hemlighet. »Att frukta Herren är början till vishet«. {Ordspråksboken 9:10.} Men dessa ack så unga kristna bekännare tillfredsställer det köttsliga hjärtats önskningar, genom att följa sina egna böjelser; och den av Gud skänkta prövotiden för grundlig bekantskap med Bibelns dyrbara sanningar, vigs åt romaner och spännande läsning. rätt

(21)Denna vana, väl den har grundats, är svår att övervinna; men det kan klaras av, det måste åstadkommas av alla kandidater till den himmelska världen. Sinnen blir ödelagda, när de får bli uppslukade av påhittade historier. Fantasin blir sjuklig, känslorna tar överhanden i sinnet, det uppstår en svag oro, en märklig lust till osund (22) andlig föda, som hela tiden förvirrar sinnet. Tusentals är i dag inlagda på sinnessjukhus, eftersom deras sinnen har förstörts genom romanläsning, vilken utmynnat i dagdrömmeri och kärlekskrank känslosamhet. Bibeln är böckernas bok. Den för med sig liv och sund hälsa. Den är nervlugnande, och ger sinnet fasthet och osvikliga principer. rätt

(22)Gräv efter Sanningens Pärlor på Djupet
Eleven vid Sabbatsskolan bör vara allvarlig, gräva djupt och söka med största omsorg efter värdefulla sanningspärlor i veckans läxa. De privilegier och tillfällen, som de nu har, för att i högre omfattning ta till sig Skrifterna, bör ej försummas. Gud önskar, att Hans bekännande efterföljare fullständigt skall förse sig med kraften hos Hans Ords lära. Var och när går detta att bättre uppnå, än av ungdomen i Sabbatsskolan? Föräldrar bör inte på något vis betrakta denna sak som ovidkommande. - Review and Herald, den 28. November, 1878. rätt

(22)Jämför Bibelvers med Bibelvers
»Utforska Skrifterna«, löd Mästarens maning. Många har gått miste om mycket, eftersom de har hoppat över denna plikt. När vi skärskådar Guds ord, står änglar vid vår sida och återger ljusets klara strålar över dess heliga sidor. Skrifterna lockar människor med möjligheten, att välja mellan rätt och fel; de talar till dem genom varningar, tillrättavisningar, (23) bön och genom uppmuntran. Sinnet måste övas upp i Guds högtidliga sanningar, annars blir det svagt. Vi serveras sanningen i böcker och traktater, men det räcker inte, att lita på andra människors tankar. Vi måste rannsaka oss själva, och lära oss orsakerna till vår tro, genom att jämföra ett Skriftställe med ett annat. Ta Bibeln, och be enträget på knä Gud om, att lysa upp sinnet. I fall vi ville flitigt och under bön studera Bibeln var dag, kunde vi var dag se flera vidunderliga sanningar i nytt, klart och överbevisande ljus. - Review and Herald, den 4. Mars, 1884. rätt

(23)Skrevs för vanligt Folk
Varje Guds barn bör vara kunnigt i Skrifterna, och i stånd till - genom att utlägga profetiornas uppfyllelse - att visa vår plats i världshistorien. Bibeln skrevs för vanligt folk så väl som för skolelever, och ligger inom allas fattningsförmåga. De stora sanningar, som ligger till grund för människors plikt mot sina medmänniskor och sin Skapare, är tydligt uppenbarade; och de, som verkligen söker sanningen, behöver inte ta miste. Vägen ligger inte dold i mörker, som om vi stode, där fyra vägar möttes och inte visste, vilken av dem vi skulle ta. Sanningen är vår anförare; den är för oss som en ljuspelare om dagen och en eldpelare om natten. rätt

(23) De många motstridande uppfattningarna om Bibelns lärare beror inte på något märkligt hos själva boken, utan på uttolkarnas blindhet (24) och fördomar. Människor ignorerar Bibelns klara framställningar, för att följa sitt eget trotsiga förstånd. Genom att stoltsera med sina intellektuella färdigheter, blir de inte varse sanningens enkelhet; de överger det levande vattnets källa, för att dricka ur villfarelsens förgiftade strömmar. - Review and Herald, den 27. Januari, 1885. rätt

(24)Bibeln ersätts med Fiktion
Både unga och gamla försummar Bibeln. De gör inte dess studium till regeln för sitt liv. Särskilt de unga gör sig skyldiga till denna försummelse. De flesta av dem finner tid till, att läsa i andra böcker, men boken, som pekar ut vägen till evigt liv, studeras inte dagligen. Intetsägande historier läses med uppmärksamhet, medan Bibeln skjuts åt sidan. Denna bok är en vägledare till ett högre och heligare liv. De unga, som tillkännager den vara den mest intressanta bok de någonsin har läst, har inte fått fantasin förvrängd, genom att läsa uppdiktade historier. - Counsels to Parents, Teachers, and Students, sidan 139. rätt

(24)Utforskningens Anda är absolut nödvändig
»Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att (25) gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.« {Andra Timoteusbrevet 3:14-17.} rätt

(25)Det är fortsatt mycken dyrbar sanning, som skall uppenbaras för folket i denna tid med fara och mörker, men det är Satans bestämda föresats, att hindra sanningens ljus från, att stråla in i människors hjärtan. I fall vi vill ha ljuset, som har beretts åt oss, bör vi visa vår lust för det, genom att flitigt utforska Guds ord. Värdefulla sanningar, som länge har legat i mörker, skall uppenbaras i ett ljus, som tydliggör deras omätbara värde; ty Gud skall förhärliga Sitt ord, så att det framträder i ett ljus, som vi aldrig har skådat det i. Men de, som säger sig älska sanningen, måste lägga manken till, så att de förstår ordets djup, ty därmed förhärligas Gud och Hans folk blir välsignat och upplyst. Med ödmjukt hjärta, betvingat av Guds nåd, bör Du skrida till verket med, att söka i Skrifterna, varvid Du är beredd, att ta emot varje stråle från det gudomliga ljuset, och att vandra på helgelsens väg. rätt

(25)Med en Elevs Inställning
När Du granskar Skrifterna, skall Du inte sträva efter, att förklara deras uttryck enligt Dina förutfattade meningar, utan bete Dig som en elev, för att förstå grunderna i Kristi tro. Kom till Guds ord med ivrigt intresse och med brinnande bön, så att Du skönjer sanningen, och uppvisar samma anda, som Natanael gjorde, då han allvarligt bönföll Herren, för att lära känna (26) sanningen. Ljus skall komma till var och en, som uppriktigt söker efter sanningen, liksom det kom till Natanael. Jesus såg honom, medan han var upptagen av bön under fikonträdet, och medan han fortfarande bad om ljus, började budbäraren att kalla honom, och ledde honom till allt ljus’ källa. rätt

(26)»Filip fann Natanael och sade till honom: ’Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret.’ Natanael sade till honom: ’Kan något gott komma från Nasaret?’« Fördomar och brist på tro sprang upp i Natanaels hjärta, men Filippus försökte ej, att bekämpa det. Han sade: »’Kom och se!’ När Jesus såg Natanael komma sade han om honom: ’Se, han är en verklig israelit. I honom finns inget svek.’ Natanael frågade honom: ’Hur kan du känna mig?’ Jesus svarade: ’Innan Filippus kallade på dig, såg jag dig där du var under fikonträdet.’ Natanael svarade: ’Rabbi, du är Guds Son, du är Israels konung.’« {Johannesbrevet 1:45-49.} rätt

(26)Hur lätt Natanael blev överbevisad! Och med vilket behag såg Jesus på hans uppriktiga och barnsliga tro! »Jesus svarade honom: ’Därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet, tror du. Det som är större än detta skall du få se.’ Sedan sade han till honom: ’Amen, amen {Sannerligen, sannerligen} säger jag er: Ni kommer att få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.’« {Verserna 50-51.} Gud ärar aldrig vantro och ifrågasättande samt tvivel. När Han talar, skall Hans ord respekteras (27) och omsättas i daglig handling. Och om människans hjärta står i levande förbindelse med Gud, respekteras rösten, som kommer från ovan. rätt

(27)Strid skall undvikas
Det är behov av genomgripande forskning i Guds ord, så att dyrbara sanningar kan upptäckas och föras ut i ljuset, men vi bör akta oss för, att väcka stridsandan under våra diskussioner om Sabbatsskolans läxa. När vi lägger fram punkter, som det kan råda delade meningar om, bör Kristi nåd visas dem, som söker förståelse av Guds ord. Det bör ges frihet till uppriktig granskning av Skriften, så att envar personligen kan uppdaga, vad sanningen är. Det bör råda en undersökande anda ibland Sabbatsskolans elever, så att de, som är gamla nog, att erkänna vittnesbördet, uppmuntras till, att söka efter nya ljusstrålar, och sätta värde på allt det, som Gud kan sända till Sitt folk. Det ljus, som Gud kommer att sända Sitt folk, kommer aldrig att framträda, med mindre sanningens ord granskas flitigt. rätt

(27)Världen är full av alla möjliga felslut av vilseledande natur, och det är absolut nödvändigt, att både lärare och elever känner till sanningen. Vi behöver hysa aktning för Guds ord och kännas vid Hans röst i de levande oraklen samt utöva deras föreskrifter och leva av varje ord, som kommer från Hans mun. De, (28) som gör Guds vilja, skall förstå, om läran är från Gud, ty deras tankar kommer inte att vara omtöcknade. Gud manar var och en, både gammal och ung, att flitigt granska Hans ord, så att de kan uppdaga sanningens gnistrande juveler. Predikanter och folk, lärare och elever, skall kallas till arbetet med, att studera Bibeln. rätt

(28)Värdefullt ljus kommer att skimra från Guds ord, och därför skall ingen nedlåta sig till, att diktera, vad som skall och inte skall framföras för folk i form av de upplysta budskap, som Han må sända, och härigenom släcka Guds Ande. Vilken myndighetsställning en person än äger, har ingen rätt till, att utestänga ljuset från folket. När ett budskap kommer i Herrens namn till Hans folk, kan ingen ursäkta sig från, att utforska dess fordringar. Ingen har råd till, att dra sig undan med en hållning av likgiltighet och självsäkerhet, och säga: »Jag vet, vad som är sant. Jag är nöjd med min inställning. Jag har satt ned mina bopålar, och jag tänker inte låta mig rubbas i min övertygelse, oavsett vad, som sägs. Jag tänker inte lyssna till budskapet från denne budbärare; för jag vet, att det inte kan vara sant.« Det var genom, att tillämpa just detta tillvägagångssätt, som de populära församlingarna hamnade i mörkret, och det är därför, som himmelens budskap inte har nått dem. rätt

(28)Uppamma en lärvillig Anda
Gud uppmanar dem, som har ansvar för Sabbatsskolans arbete, att lägga bort all inbilskhet (29) och självsäkerhet samt stolthet över sina åsikter; i fall det kommer ett budskap, som Ni inte förstår, gör Er då besväret, att lyssna på budbärarens resonemang, jämför sedan Skriftställe med Skriftställe, så att Ni ser, om budskapet understöds av Guds ord eller ej. I fall Ni tror, att synpunkterna saknar Guds ord som grundlag, i fall Er synpunkt rörande frågeställningen ej går att bestrida, lägg då fram Era välgrundade argument; ty Er hållning kommer inte att skadas genom beröring med villfarelse. Det ligger ingen dygd eller manlighet i, att föra stadigt krig i mörkret, att blunda, för att slippa att se, att täppa till öronen, så att man slipper att höra, att förhärda hjärtat i ovetande och tro fel, för att slippa att ödmjuka sig och erkänna, att man har tagit emot ljus på någon punkt rörande sanningen. rätt

(29)Att undvika, att undersöka sanningen, är inte rätta sättet, att besvara Frälsarens befallning »Forska i Skrifterna« på. Är det att gräva efter dolda rikedomar, att underkänna någons arbete och inte vidta en kritisk undersökning, för att se, huruvida det ingår värdefulla pärlor av sanning i den samling tankar, som man fördömer? Skall de, som har nästan allt att lära sig, hålla sig borta från varje möte, där det går att undersöka de budskap, som kommer folket till del, bara för att de har inbillat sig, att synpunkterna framhållna av sanningens lärare strider mot, vad de har (30) uppfattat som sanning? Det var, vad judarna gjorde på Kristi tid, och vi har varnats för, att upprepa deras misstag, och förledas till, att välja mörkret i stället för ljuset, därför att de behärskades av ett ont hjärta av vantro, som kom dem att lämna den levande Guden. Ingen av dem, som inbillar sig veta allt, är för gammal eller för klok, till att lära sig av den levande Gudens ödmjukaste budbärare. - Testimonies on Sabbath School-Work, sidorna 62-66. rätt

(30)Läraren skall själv vara Elev
»Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Avvisa dumma och meningslösa dispyter. Du vet att de föder strider«. {Andra Timoteusbrevet 2:22-23.} De, som skall fostra barn och unga, måste lära sig mycket, riktigt mycket, både vad gäller regler och erfarenhet, för att bli framgångsrika arbetare för Gud. De måste växa i mod och i kunskapen om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, och uppnå måttet av Kristi fullhet. Att växa i nåden, är ett vittnesbörd om det faktum, att man förblir i Kristus, såsom grenen förblir i vinträdet. Om man förblir i Honom, får man kraft till, att erkänna den andliga sanningen, ty det andliga skall förnimmas andligt. rätt

(30)»Jag skriver till er, unga män: ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde.« {Första Johannesbrevet 2:14.} Gud kallar unga män och unga kvinnor, att göra det yttersta av sina betrodda förmågor. Han vill, att Ni uppodlar (31) flitens vanor, studerandets vanor, så att Ni kan göra bruk av de talenter Han har gett Er. Gud kommer att godta Er tjänst och förbättrandet av Era talenter, men Han ger inte Sitt bifall åt halvhjärtat och halvgjort arbete. Varje gren i Guds verk kräver insats efter bästa förmåga; och det bjuder, att Ni utber Er om varje möjlig hjälp, så att Ni gör Ert yttersta, för att utbreda sanningen. Arbetets upphöjda och helgade karaktär kräver uppbjudande av de högsta förståndsmässiga och andliga krafter, så att budskapet går att framställa ordentligt för dem, som sitter i mörker och i dödsskuggans dal. rätt

(31)I fall Du har kallats, att vara lärare inom någon avdelning av Guds arbete, har Du också kallats, att vara elev i Kristi skola. I fall Du tar på Dig det heliga ansvaret, att lära andra, åtar Du Dig, att gå till botten i varje ämne, som Du försöker, att undervisa om. Om Du framlägger ett ämne ur Guds ord för Dina elever i Sabbatsskolan, bör Du göra grunderna för Din tro så tydliga, att Dina elever överbevisas om dess sanning. Du bör undersöka och jämföra bevisen i Guds ord flitigt rörande budskap, som Han sände till församlingen, så att Du tydligt ser det sanna, och vara i stånd till, att leda dem, som förväntar sig, att Du är inne på rättfärdighetens väg. rätt

(31)Att vara lyhörd
När Ni ombeds, att lyssna till argumenten för en lärosats, som Ni inte förstår, fördöm inte budskapet, (32) förrän Ni har vidtagit en grundlig undersökning, och av Guds ord tydligt ser, att det är ohållbart. Om jag hade tillfälle därtill, skulle jag tala till de studerande i varje Sabbatsskoleklass i detta land, och höja rösten i en allvarlig vädjan om, att de skulle slå upp Guds ord och söka efter sanning och ljus. Gud har dyrbart ljus till Sitt folk i just denna tid, och Ni borde anstränga Er helhjärtat i Ert forskande och eftersträva intet mindre, än fullständig kunskap om varje punkt av sanningen, så att Ni inte på Guds dag befinns vara ibland dem, som inte har levt efter varje ord, som utgår från Guds mun. rätt

(32)De livsviktiga frågor, som sätts på spel vid försummelse av Guds ord, bör omsorgsfullt tas i beaktande. Bibelstudiet är värt den ihärdigaste ansträngning och helgandet av varje förmåga. När nytt ljus frambringas i församlingen, är det farligt, att stänga sig själv ute från det. Att avvisa att lyssna på grund av fördomar mot budskapet eller budbäraren, gör inte ens inställning behaglig inför Gud. Att döma det, som man inte har hört och inte förstår, upphöjer ej ens klokskap i deras ögon, som är uppriktiga i sin utforskning av sanningen. Och att tala med förakt om dem, som Gud har sänt med ett sanningens budskap, är dåraktigt och föraktligt. Om våra unga söker kunskap, för att bli medarbetare i saken, bör de lära sig Herrens väg, och leva efter varje ord, som utgår från Hans mun. De skall inte hysa tanken, att hela sanningen har upptäckts, och (33) att den Evige inte har mera ljus åt Sitt folk. I fall de förskansar sig bakom tron, att hela sanningen har blivit uppenbarad, kommer de att sväva i fara för, att kassera värdefulla sanningspärlor, som skulle komma att upptäckas, om människor bara ville vända uppmärksamheten till grävandet i Guds verks rika gruva. rätt

(33)Undersök var och en för sig
De, som har inlett lärargärningen, eller blivit kallade till ett ansvarstyngt ämbete, bör inte låta sig nöja med andras forsknings utfall, utan bör själva undersöka sanningen. I fall de inte gör det till vana, att undersöka sanningens teman själva, blir de ytliga i liv och färdigheter. Åskådningarna åt dem, som man är knuten till, kan vara värdefulla för en själv, men man bör inte vara avhängig av dem och sakna egna, bestämda uppfattningar. Just Du bör undersöka de sanningar, som Du har kommit att tro på, tills Du säkert vet, vad de går ut på. Du mister mycket, när Du inte jämför varje punkt i tron Du omfattar med lagen och vittnesbördet, ty härigenom varken ser eller värdesätter Du sanningen sådan den är. O, om alla våra unga ville sätta värde på det privilegium, som Gud har gett dem! Det är Hans vilje, att Ni skall gå till källan för allt ljus, och ta emot Hans Andes upplysning (ty den ges till varje individ, som ödmjukt söker efter sanningen), och då kommer Ni att veta, att Ande och Ord stämmer överens, och veta med Er, att Ni är säkra på sanningens innehåll. Vilken försäkran denna insikt skänker! Ni (34) kommer då att tala med kraft, förkunna den sanning Ni har lärt Er, och veta, att Ni inte har följt listigt uttänkta fabler. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 58-61. rätt

(34)Ett Löfte om större Ljus
Nytt ljus kommer alltid att uppenbaras ur Guds ord till den, som lever i förbindelse med Rättfärdighetens Sol. Ingen skall dra slutsatsen, att inget ytterligare ljus kan uppenbaras. Den flitige och fromme sökaren efter sanningen skall finna värdefulla ljusstrålar, som ständigt skiner ur Guds ord. Många pärlor är fortsatt kringspridda, för att de skall samlas ihop och bli Guds kvarlevas besittning. Men ljuset har inte bara getts, för att utgöra en styrka för församlingen, utan för att utgjutas över dem, som sitter i mörker. Guds folk skall frambära Hans pris, som har kallat dem ut ur mörkret och in i Sitt vidunderliga ljus. Kristus har sagt till Sitt folk: »Ni är världens ljus«, och det är ljusets uppgift, att stråla fram och skingra mörkret. {Matteusevangeliet 5:14.} rätt

(34)O, måtte lärare och elever bli, vad Herren har tänkt, att de skulle vara, då Han gav Sitt liv, så att de kunde bli Guds söner och döttrar, och vinna den odödliga härlighetens krona! - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 53-54. rätt

(34)Ny Innebörd hos välkända Skriftställen
Så snart som sanningssökaren slår upp Bibeln, för att läsa Guds uttalanden med högaktning, (35) och när en allvarlig önskan om, att lära känna ett »så säger Herren«, erhåller vederbörande ljus och nåd, och han ser då fantastiska ting hos Guds lag och undervisning. Han betraktar inte Jehovas lag som ett träldomsok, utan som nådiga befallningar från Den, som är allvetande och full av medkänsla. Han skyndar sig, att förverkliga Hans krav. Stora sanningar, som har varit försummade och nedvärderade, uppenbaras av Guds Ande, och ny betydelse glimtar till hos samma texter. Varje sida blir belyst av sanningens Ande. Bibeln är icke förseglat, utan oförseglad, öppnad och uppslagen. De värdefullaste sanningar finns där uppenbarade; de levande oraklen uppfattas av förundrade öron, och människors samveten väcks till handling. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 30. rätt

(35)Driver bort från Bibelns Milstolpar
Många känner till så litet om sina Biblar, att de blir lätt rubbade i tron. De avlägsnar de gamla milstolparna, och felslutningar och vind från falska lärosatser driver dem hit och dit. Vetenskap, som ej går att benämna vetenskap, sliter bort grundvalen från de kristna principerna; och de, som en gång i tron har glidit bort från Bibelns milstolpar, och har skilt sig från Gud, påstår sig fortsatt vara Hans barn. - Review and Herald, den 29. December, 1896. rätt

(35)De Unga skall säkras mot Kätterier
De Bibelläxor, som lärs ut på våra skolor, är av långt större betydelse, än många medger. Dessa barn kommer i en nära (36) framtid att möta de kätterier och falska historier, som det vimlar av i den kristna världen. Undervisa de unga med enkelhet, men med stor grundlighet. Vårt arbete måste bestå sitt domsprov. Ungdomen i denna tid måste vara utrustad genom Kristi nåd till, att bemöta och övervinna det onda, som har införts i samhället. De har möjlighet, att använda all den kunskap och inflytande, som de har uppnått, och kommer att behöva visdom ovanifrån till, att uppdämma den onda ström, som omger dem. Villfarelsens och obibliska lärosatsers anhängare är otaliga. Världen i allmänhet leder dem till, att glömma Gud och till att förakta Hans krav. Guds lag har trampats i smutsen av ohelgade fötter. Varje ungdom ansvarar inför Gud för sina möjligheter och för det dyrbara ljus, som strålar över honom från Skrifterna. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 22. rätt

(36)En Barriär mot Frestelse
Det bör förekomma ett levande och växande intresse för, att fylla sinnet med bibliska sanningar. Den kostsamma kunskap, som härmed uppnås, uppför en barriär omkring själen. Även om den angrips med frestelse, känner personen fast tillit till Jesus, genom kunskapen om Honom, som har kallat honom till härlighet och till kraft. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 12. rätt

(36)Gudomlig Hjälp med, att söka Sanningen
Sanningen bör undersökas punkt för punkt; ty Guds sanning saknar begränsning, och vid dess studium bör det näras det mest levande intresse från både elever och lärare, så att de vet, vad Gud (37) har sagt. I åratal har Guds stämma nått oss: »Undersök, undersök, undersök.« Studera varje sanningspunkt, så att Du personligen kan skilja på sanning och villfarelse. Måtte de studerande själva undersöka, så att de lär känna Guds djupheter. Måtte detta arbeta göras i Kristi Ande. Lägg ingen begränsning på de studerande. rätt

(37)Vid Skrifternas genomgång är det behov av stor ödmjukhet i sinnet och ånger i hjärtat, för att på allvar söka Gud. De, som kommer med beskedlig anda, sökande efter sanningen, kommer vid sitt sökande att bistås av Guds änglar. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 55-56. rätt

(37)Halvhjärtad Tjänst
Många bekännande kristna tror högst på halva Guds ord. De studerar det inte allvarligt, utan spiller värdefull tid på, att läsa noveller och romaner. En rent förståndsmässig förståelse av Guds ord räcker inte, för att påverka livets vanor, ty livet regleras av hjärtats tillstånd. När Sabbatsskolans lärare har lärt sig lärdomarna om den teoretiska uppenbarelsen, har de bara inlett sin gärning, och de bör inte upphöra med sitt arbete, förrän de har bevisat, att himmelens regler inte endast skall sitta i elevernas huvuden, utan skrivas på deras hjärtan. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 57-58. rätt

(37)Studium under Bön
Vi bör använda alla sinnets krafter vid studiet av Skrifterna, och bör anstränga (38) förståndet till, att fatta, så långt som dödliga nu förmår, Guds djupheter; dock får vi inte glömma, att ett barns lärvillighet och lydnad utgör en lärares riktiga anda. Vanskligheter i Skriften går aldrig att bemästra med samma metoder, som används i brottningen med filosofiska frågeställningar. Vi bör inte inleda studiet av Bibeln med den självtillit, med vilken så många närmar sig vetenskapen, utan med ett fromt beroende av Gud, och en uppriktig önskan om, att lära oss Hans vilja. Vi måste komma med en ödmjuk och läraktig anda, för att lära känna den store JAG ÄR. Annars kommer onda änglar att så förblinda våra tankar och förhärda våra hjärtan, att vi inte kommer att bli präglade av sanningen. rätt

(38)Många delar av Skriften, vilka lärda människor förklarar vara ett mysterium, och som brukar förbigås som oväsentliga, är fulla av tröst och undervisning för den, som går i Kristi skola. En orsak till, att många teologer inte har en klarare förståelse av Guds ord, är, att de blundar för sanningar, som de inte vill utöva. En förståelse av Bibelns sanning beror inte så mycket på förståndets kraft, att söka och begrunda, som av sökarens uppriktighet, hans innerliga längtan efter rättfärdighet. rätt

(38)Bibeln bör aldrig studeras utan bön. Den Helige Ande ensam kan få oss till, att märka väsentligheten hos lättförståeliga ting, och beskydda oss från, att förvränga förståelsen av besvärligt uttolkade sanningar. Det är de himmelska änglarnas värv eller uppgift, att bereda hjärtat, så att Guds ord fattas och vi blir (39) hänryckta av dess skönhet, och blir förmanade av dess varningar, eller besjälade och stärkta av dess löften. Vi bör göra psalmistens bön till vår egen: »Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning.« {Psaltaren 119:18.} Frestelser ter sig ofta oemotståndliga på grund av försummelse av bön och studium av Bibeln, eftersom den frestade inte så lätt erinrar sig Guds löften och förmår, att möta Satan med Skriftens vapen. Men änglar står runt omkring dem, som är villiga, att låta sig läras om gudomliga saker; och i denna tids allvarliga trångmål kommer de rena sanningarna att erinra om det, som de behöver. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 121-122. rätt

(39)Guds Sätt, att förmedla Kunskap på
Dag för dag uppnådde Jesus kunskap från naturens levande och döda vittnesbörd. Han, som har skapat allt, genom vars kraftfulla ord höjd och dal, flod och träd har kommit till, var Själv ett människobarn, och Han studerade de lärdomar, som Hans egna fingrar hade skrivit på blad och blomster samt träd. De liknelser, som Jesus under Sin gärning älskade, att förmedla genom Sin undervisning, visade, hur öppen Hans anda var för naturens livliga påverkan, och hur Han, under Sina okända år, gladde Sig åt, att samla andliga lärdomar från vardagens företeelser. För Jesus tydliggjordes ordets innebörd och Guds gärningars betydelse stegvis, allt eftersom Han funderade på och försökte, att förstå tingens orsakssammanhang, som varje ungdom måste göra. rätt

(40)(40) Varje barn måste uppnå kunskap, som Jesus gjorde, från naturens skeenden och från sidorna i Guds Heliga Ord. I det, att vi försöker att bli bekanta med vår himmelske Fader genom Hans heliga ord, kommer änglar nära oss, våra sinnen kommer att stärkas, vår karaktär upphöjas och förädlas, och vi bli mera lika vår Frälsare. Och när vi skådar naturens verks skönhet och storslagenhet, ökar vår tillgivenhet för Gud; samtidigt som hjärtat erfar bävan och förundran och anden dämpas, styrks själen, genom att komma i beröring med den Oändlige genom Hans storslagna gärningar. Samband med Gud genom ödmjuk bön, utvecklar och stärker de mentala och moraliska sidorna, och ens andliga krafter ökar, genom att man uppammar tankar om andliga ting. rätt

(40)De, som helgar själ, kropp och ande till Gud, renar tankarna genom lydnad mot Guds lag. Därutöver erhåller de fortlöpande nya gåvor av fysisk och andlig kraft. De längtar av hela hjärtat efter Gud, och ber allvarligt om tydligare förnimmelser av den Helige Andes gärning och funktion. Det är inte upp till oss, att använda Anden, utan vi skall låta den Helige Ande bruka oss och forma samt dana varje kraft i oss. rätt

(40)Så bereder vi oss på framtida Prövningar
Kristi tjänare skall inte lära in några repliker, att yttra, när de avtvingas ett skäl för sin tro. Deras förberedelse skall göras dag för dag, genom att lägga ned de värdefulla sanningarna från Guds ord i sina hjärtan, genom att låta sig näras av Kristi lära, och genom (41) bön stärka sin tro; då kommer den Helige Ande, när de prövas, att påminna dem om sanningen och därmed nå fram till hjärtat på åhörarna. rätt

(41)Gud kommer att låta dem erinra sig kunskapen, som de har uppnått genom flitig granskning av Skrifterna, i det ögonblick, när detta behövs. Men i fall de försummar, att fylla sinnet med sanningens pärlor, i fall de inte gör sig bekanta med Kristi ord, i fall de aldrig har smakat kraften hos Hans nåd, kan de inte förvänta sig, att den Helige Ande skall påminna dem om Hans ord. De måste tjäna Gud dagligen med odelad kärlek, och samtidigt hysa tillit till Honom. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 105-107. rätt

(41)Dagligt Bibelstudium
Sabbatsskolan ger föräldrar och barn ett värdefullt tillfälle till, att studera Guds ord. Men för att uppnå denna fördel genom Sabbatsskolan, bör både föräldrar och barn offra tid på studiet av läxorna, och eftersträva genomgripande kunskap om fakta däri, liksom om de andliga sanningar, som dessa fakta är ägnade att lära ut. Vi bör i synnerhet inpränta i de ungas tankar väsentligheten av, att söka den fullständiga innebörden av de Bibelställen, som gås igenom.... rätt

(41) Föräldrar, satsa en stund var dag på studiet av Sabbatsskolläxan med Era barn. (42) Strunta vid behov i umgänge i sällskapslivet, än att offra den timme, som bör helgas åt de dyrbara läxorna från Bibelns historia. Föräldrar, liksom barn, kommer att få utbyte av detta studium. Inpränta i minnet de viktigare delarna av Skriften, som är kopplade till läxan, fast inte som ett arbete, utan som en förmån. Även om minnet först är något svajigt, blir det starkare och säkrare genom användning, så att man med tiden kan glädja sig åt, att lagra sanningens värdefulla ord. Och denna vana visar sig snart vara den värdefullaste hjälp för kristen tillväxt. rätt

(42)Om tiden, som blir värre än förspilld på skvaller, på stolthetens gynnande eller aptitens tillfredsställelse, offrades med samma iver på studiet av Bibeln, vilken uppmuntran skulle då inte ges åt våra Sabbatsskolor! Men när föräldrar är mera upptagna av, att ha sina barn moderätt klädda, än att få deras tankar fyllda med Guds ords sanningar, lär barnen sig snart, att betrakta kläder och utseende som av större betydelse, än de ting, som angår deras frälsning.... rätt

(42)Lägg märke till sättet, varpå Ni studerar Skriften i Era familjer. Åsidosätt vad som helst av världslig natur; undvik all överflödig mat på bordet, men sörj för, att själen närs med livets bröd. Det är omöjligt att beräkna de goda frukterna av en timme eller ens en halv timme om dag vigd åt glatt och positivt insupande av Guds ord. Gör Bibeln till sin egen uttolkare, sammanställ allt, som har sagts avseende ett visst (43) ämne vid olika tidpunkter och under olika omständigheter. Avbryt inte lektionen i hemmet på grund av besök och gäster. I fall de kommer under loppet av studiet, invitera dem till, att delta i det. Låt det synas, att Ni anser det vara viktigare med kunnande i Guds ord, än att säkra Er världslig vinning eller nöjen. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 10-11. rätt

(43)Fäst Läxorna i Minnet
Som intellektuell träning är sabbatsdagens möjligheter ovärderliga. Man bör inte lära sig bibelstudiet genom att kasta en snabb blick i studiehäftet på sabbatsmorgonen, utan genom att noga studera följande veckas studium på sabbatseftermiddagen och gå igenom det eller illustrera det varje dag under veckan. På så sätt tar man till sig innehållet och det är en skatt som aldrig går helt förlorad. - Vägen till Mognad, sidorna 271-272. rätt

(43)Vår dagliga andliga Föda
Vi behöver förstå dessa ord från Kristus: »köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv.« {Johannesevangeliet 6:63.} Det innebär, att det Heliga Ordet tas emot och praktiseras i vardagslivet. Andligt liv består av, att Kristi liv och väsen är ljuset och livet i själens tempel, liksom blodet är kroppens liv. Alla, som studerar ordet, framställs som, att de äter ordet och tar emot näring från Kristus... Liksom att de lekamliga förnödenheterna måste intas dagligen, måste också Guds ord studeras dagligen - spisas och smältas samt (44) praktiseras. Därmed bidrar näringen till kroppens fortsatta hälsa. Försummelse av ordet betyder själens svält. Ordet beskriver en välsignad människa: Hon grunnar dag och natt på Guds ords sanningar. Vi skall alla äta och dricka av Guds ord. Ordets förhållande till den troende är en livsviktig angelägenhet. Att tillägna sig ordet från våra andliga förnödenheter, är liktydigt med, att äta bladen på livets träd, som är till läkedom för folken. Studera ordet, praktisera ordet, för det är Ditt liv. - Ellen G. White Brev 4, 1902. rätt

(44)Samarbeta i Hemmet
Ehuru det är grundläggande, att kloka och uthålliga ansträngningar skall göras av läraren, får inte arbetet helt överlåtas till Sabbatsskolan och församlingens tjänare, utan det måste först och främst vila på verket i hemmet. Föräldrar har fått ett helgat ansvar och kall, och de manas till, att iföra sig sitt uppdrag, genom att bära sitt ansvar i vördnad för Gud, varvid de vakar över de barns själar som de, vilka måste avlägga räkenskap. rätt

(44)Hemmets missionsarbete har blivit märkvärdigt försummat. De, som har haft den största orsaken till allvarligt menad och kristen omsorg om sina barns frälsning, har varit likgiltiga inför sitt ansvar, och har tagit lätt på sina hushålls brister. Det ansvar, som Gud har gett män och kvinnor i deras egenskap av föräldrar, har många överfört från sig själva till Sabbatsskolans medarbetare och till församlingens påverkan. (45) Men varje redskap har sin gärning att utföra, och föräldrar, som försummar sin del, kommer att bli vägda på vågen och befinnas vara för lätta. rätt

(45)Kristi undervisning av Israels barn från molnstoden preciserar föräldrarnas plikt, och den är inte otydlig eller vansklig att förstå. Denna undervisning är till vår förmaning och fördel. »Ni skall lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne, och binda dem som ett tecken på er hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på er panna.« {Femte Moseboken 11:18.} Vid varje gärning skulle de påminnas om Herrens bud. Dessa var ej bokstavligt bundna kring deras händer, utan medvetandet om buden skulle påverka varje handling i tillvaron. De skulle vara som ett märke på deras pannor. Deras tankar skulle kretsa kring sanningen i Guds bud, och buden skulle ligga till grund för deras principer. »Ni skall lära era barn dem genom att du talar om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar, för att ni och era barn länge må få leva i det land som HERREN med ed har lovat era fäder att ge dem, så länge som himlen välver sig över jorden.« {Verserna 19-21.}... rätt

(45)Lär ut Ödmjukhet och Beskedlighet
Guds Sons instruktioner genom Mose till undervisning av Israels barn, är lika (46) livsviktiga nu, som de var den gången, och de borde beaktas lika omsorgsfullt av dagens föräldrar, som av Guds historiska folk. Religion måste flätas in i varje del av hemlivet, om vi vill se det utfall Gud har tänkt Sig följa av, att gå på Hans väg. Stolthet, självgodhet och fräckhet utmärker dagens barn, och utgör en förbannelse under denna tidsålder. När jag ser dessa okristliga och kärlekslösa särdrag från alla sidor, samtidigt som föräldrar och lärare söker, att framhäva barnens och elevernas förmågor och färdigheter, smärtar det i hjärtat; ty jag vet, att detta är den rakt motsatta kursen, än den, som borde följas. rätt

(46)Föräldrar och lärare, som hämtar sin kunskap från Bibeln, som styrs i tanke och handling av dess heliga principer, behöver inte fara vilse och befinnas vara ute på förbjudna stigar. De mest helgade lärdomar i beskedlighet och ödmjukhet måste läras ut till barnen, både hemma och i Sabbatsskolan. Barnen skall undervisas med avseende på Guds lags höga krav, liksom med tanke på deras ansvar inför Honom. De lärdomar, som skall bibringas dem, bör vara av sådan art, att eleverna utbildas till nytta i detta liv, och till en plats i det framtida, odödliga riket. rätt

(46)»Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat. Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem (47) när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.« {Femte Moseboken 6:5-7.} Dessa ord visar tydligt föräldrars och lärares plikt; och om de följer denna instruktion, kommer de inte att kunna göra annat, än att se det bästa utfall. rätt

(47)Följden av Föräldrars Försummelse
Hur annorlunda skulle inte Bibelns uppteckning av Israels historia ha varit - ett folk, som gynnades så starkt av Herren - om de hade följt den levande Gudens Sons instruktioner. Men de följde inte de givna förmaningarna särskilt noggrant. De svek i, att lära barnen Guds betingelser; och de sorgliga följderna har avbildats för oss i form av ett folk, som är förkastat av Gud. De drog sig så långt undan från Guds visdom, att då den Store Läraren, Jesus, världens Förlösare, visade Sig, skrek de: »’Bort med honom, bort!« {Johannesevangeliet 19:15.} Människors traditioner ärades högre, än Guds bud. Oärliga metoder och mänskliga påfund hade intagit Guds rena läras plats. Det, som skulle bli en del av deras väsen, betraktades som av mindre betydelse och av föga värde. rätt

(47)Då Kristus kom till världen, för att ge ett exempel på sann religion, och för att upphöja de principer, som skulle styra människors hjärtan och handlingar, hade falskheten kopplat ett så starkt grepp om dem, som hade haft så stort ljus, att de inte längre uppfattade ljuset, och hade ingen lust till, att uppge traditionen för (48) sanningen. De förkastade den himmelske läraren, de korsfäste härlighetens Herre, så att de kunde bibehålla sina egna sedvanor och påfund. Exakt samma anda visar sig i världen i dag. Människor bryr sig inte om, att undersöka sanningen, för att deras traditioner inte skall ta skada, och att en ny tingens ordning skall införas. Mänskligheten är ständigt böjd för, att fela, och människor är av naturen böjda för, att påtagligt upphöja människors föreställningar och kunskap, medan det gudomliga och eviga inte erkänns eller sätts värde på. rätt

(48)Kristi Budskap förkastat
För de fördomsfria var Kristi ord som ett ljus från himmelen. »’Aldrig har någon människa talat som han.’« {Johannesevangeliet 7:46.} I det, att den Store Läraren visade på den eviga framtidens spännande realiteter, kom tingen i den förtappade världen i skymundan. Hur ivrigt mottogs dock sanningen av dem, som hade bett om ljus! Men de stolta och självrättfärdiga avvisade Hans budskap. -Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 35-39. rätt

(48)Föräldrar som Undervisare
Hemmet bör vara en undervisningsanstalt, snarare än en plats för hårt och enformigt arbete. Kvällarna bör värnas om som dyrbara stunder, att helgas till barnens upplärande i rättfärdighetens vägar. Men nej, så många barn, som blir sorgligt försummade! De blir inte utbildade i hemmet, så att de begriper Guds sanning, och blir inte skolade till, att hålla sig till rättfärdigheten och skilja mellan rätt och fel. De (49) bör läras tålmodigt, så att de förstår sig på den lag, som styr dem, och ser, vad deras handlingar beror på. De skall bringas i samklang med himmelens lag, för att värna om sanningen sådan den är i Jesus. På så sätt rustas de till, att förena sig med änglarna, och stå i den hänförande Förlossarens närhet. rätt

(49)Det går att inplantera hopp och längtan i varje mänskosjäl, som är sund och låter de unga se det sköna hos helgelsen. I vilket fall som helst är det nödvändigt med bestämda mål vid bemötandet av unga, så att de blir instruerade, älskade och utvecklade till den största nytta i livet. Hur få det är, som sätter värde på de talenter, som Gud har betrott dem med! Hur få föräldrar och undervisare inser det faktum, att sinne och hjärta bara går att utveckla tillfullo genom en levande förbindelse med Källan till all visdom, kraft och helighet! Sanningen är obegränsad, och han, vars sinne är upplyst och leds av Guds Ande, går från styrka till styrka och finner, att hans stig växer sig allt klarare intill fullkomlighetens dag. rätt

(49)Mot Jorden eller mot Himmelen
Men samtidigt som vi är i stånd till, att skrida framåt i kunskap och sanning, låt oss ej glömma bort faktumet, att vi kan halka bakåt, så väl som att göra framsteg. Vi kan närma oss jorden, lika väl som himmelen. Det är många själar, som balanserar mellan den himmelska och den helvetiska kursen. Det är inflytanden, sluga och (50) bedrägliga, som lockar själar bort från Gud och himmelska ting. Det är nödvändigt, att var och en tas vara på från sina tidigaste år till ungdomen och vuxen ålder. I synnerhet bör de, som känner till ondskans faror, liksom Guds kärlek och intresse för varje själ, göra sitt till, för att vaka över själar likt de, som måste avlägga räkenskap. rätt

(50)Föräldrar bör leda sina hushåll, såsom Abraham gjorde, så att de håller sig till Herrens väg. I fall detta inte görs, kommer Satan att med förtjusning åta sig föräldrarnas arbete, och lära upp barnen, som det behagar honom; och, o, hur mycket arbete han blir anförtrodd! Måtte föräldrarna uträtta sin plikt mot dem, som är beroende av dem, och forma deras karaktärer efter det gudomliga mönstret. Måtte föräldrar, med levande tro och full tillit till Gud, göra den del, som åligger dem, så kommer Gud att göra Sin del, och då kommer tusentals barn, som nu är utan Gud och hopp i världen, att fogas till församlingen. rätt

(50)En Börda för de Ungas Omvändelse
När de ungas omvändelse ligger föräldrar och lärare varmt om hjärtat, görs det hela tiden ansträngningar, för att disciplinera karaktären, för att leda smaken och önskningarna i den himmelska kanalen. Varje själ är funtad så, att den kan lägga sig till med solida dygder. Varje själ kan uppnå hela omfattningen hos andliga ting, och styra in på det högre livet. När föräldrar tar de första stegen och danar sina egna vanor och skick i mat, (51) kläder, och levnadssätt, så att de blir de enklaste och naturligaste möjliga, med blicken riktad på Guds härlighet, blir det ordning och reda i hemmet, och barnen blir inte försummade; utan helgas till upplärning och utveckling. rätt

(51)Barnen bör omges av det bästa i påverkan och umgänge. Föräldrar, som påtar sig denna gärning i vördnad för och kärlek till Gud, vakar över varje ord, så att de inte behöver höra något bedrövligt, när barnen återger deras tal. De försöker, att avhjälpa svagheten, okunskapen och bristerna hos sina barn genom hög moralisk standard, för att barnen skall växa upp starka i renheten, med välartade vanor, som medför hälsa och lycka. Med en sådan upplärning kommer de att hopa det slags kunskap, som fullkomnar karaktären i liksidighet och kraft. rätt

(51)Försummelser för med sig stor Fara
I fall de unga fritt får välja utbildning, kommer de att upptäcka, att varje hjälpmedel är tillgängligt. Från en massa riktningar kommer sinnet att beröras av kunskapen om det onda, och det kan hända, att dessa intryck inte går att radera senare i livet. När föräldrar försummar sin plikt, att lägga karaktärens fundament i sina barn, genom att använda de allra bästa principer som byggnadsmaterial för uppförandet av deras karaktärer, avhjälps denna försummelse av Guds och människors fiende, och då blir de unga likgiltiga inför dygd och sanning. Hemmet bör göras till det mest behagliga stället i världen. Vad är det yttre (52) och konstlade jämfört med det sanna och naturliga? Herren har gett barnen förmågor, som behöver den grundligaste träning av både föräldrar och lärare. rätt

(52)Dem, som Gud har betrott med ansvaret, att undervisa ungdomarna, bör vara i stånd till, att samarbeta med Honom i, att utveckla sinnets och hjärtats värdefulla gåvor, så att de uppnår det slags kunskap, som ger ökad styrka, och utgör en skatt, som går att ta med in i framtiden, till odödlighetens liv.... rätt

(52)Ett Arbete av högsta Vikt
Att gestalta och forma barns och ungas karaktärer, är ett arbete av allra högsta betydelse, och i detta arbete är det absolut nödvändigt, att presentera Kristus i Hans makalösa kärlek för sinnet, så att Hans unika och starka älskvärdhet får världens dragningskraft att förblekna. De unga skall icke bara se en teori, hur logisk den än måtte vara, utan Kristi kärleksladdade karaktär och härlighet. De måste ledas till, att beskåda den eviga världens rikedomar, tills de hjälps framåt, görs levande och vinns. Jesu kärlek måste vara motivet för alla ansträngningar. Den tillskyndar, den tvingar, den fängslar. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 101-105. rätt

(52)Föräldrar i Sabbatsskolan
Sabbatsskolan ger värdefulla möjligheter och privilegier åt de unga. Föräldrar bör värdera (53) dessa fördelar högt, och visa sina barn, att de värdesätter dem. I fall de visar vacklande intresse för skolan själva, kan de inte vänta sig större vurm från barnen för den. I Sabbatsskolan kan föräldrar vara elever lika väl som barnen. Både föräldrar och barn bör eftersträva kunskap om Skrifterna. Andra böcker bör stå tillbaka för Guds ord. Kristus har sagt: »Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig.« {Johannesevangeliet 5:39.} Vi borde alla vara bättre insatta i profetiorna, än vi är, och äga mera omfattande kunskap om Kristi praktiska lärdomar. I fall vi blott läser Skrifterna utan intresse, får vi inget grepp om sanningarna däri. rätt

(53)Studera Läxan var Dag
Föräldrar bör granska Skrifterna med sina barn. De bör själva bli välbekanta med läxorna; ty då kan de hjälpa sina barn med, att lära sig dem. Var dag bör en stund avsättas till studiet av läxorna, inte bara för att lära sig, att upprepa orden mekaniskt, utan för att sinnet skall fatta meningen; utan för att skärskåda deras egentliga grundval, och bli medveten om det, som framförs i läxan. Barns likgiltighet beror, i många fall, på föräldrarna. Är de likgiltiga, anammar barnen samma anda. Om föräldrarna visar sig inse Sabbatsskolans betydelse, (54) genom att visa den respekt och en större uppskattning, kommer barnen i allmänhet att ta efter deras exempel. rätt

(54)Att lära ut Vilodagens Helgande
Föräldrar och deras familjer bör vara eniga om, att Sabbatens heliga timmar skall användas till Guds härlighet. De bör vara uppe med solen, och ha gott om tid till, att förbereda sig för Sabbatsskolan utan jäkt, och måhända mista självbehärskningen. Om de nödvändiga förberedelserna har gjorts föregående dag, finns det överflöd på tid, för att gå igenom läxan, som har studerats under veckans gång; och både föräldrar och barn kan gå till skolan med förvissningen om, att de har lärt sig läxan väl. rätt

(54)Kristi Medkänsla med Barnen
Kristus var intresserad av barnen. Han trädde inte fram i vår värld som fullvuxen man. Hade Han gjort det, skulle barnen inte ha haft Hans exempel att efterlikna. Kristus var ett barn; Han vann ett barns erfarenhet; Han kände till de besvikelser och prövningar, som barn erfar; Han kände barnen och förnam de ungas frestelser. Men Kristus var i Sitt liv som barn och ung ett föredöme för alla barn och unga. I barndomen sysslade Hans händer med nyttiga ting. I ungdomen arbetade Han med snickarens hantverk i pappans sällskap, och lydde Sina föräldrar, varigenom Han gav alla barn och unga en lärdom. I fall Kristus aldrig Själv hade varit ett barn, kunde (55) de unga nu tro, att Han inte kunde känna med dem. Men Han levde som deras exempel, och alla barn och unga kan finna i Jesus en, som de törs bära fram alla sina sorger och alla sina besvikelser till och då kommer de att finna en vän i Honom, som hjälper dem. rätt

(55)Jesus älskade de små barnen. Då mödrarna bragte sina barn till Jesus, ville lärjungarna avvisa dem. Men Jesus tillrättavisade dem, och sade: »’Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty himmelriket tillhör sådana.« {Matteusevangeliet 19:14.} Då tog Han upp dem i Sin välkomnande famn och välsignade dem. De föräldrar och lärare, som saknar kärlek till och tålamod med barn, skall ha vår medkänsla, ty de äger inte Kristi sinnelag. De, som söker att samla barnen i Sabbatsskolan, gör ett gott arbete, och just det arbete, som Mästaren vill, att de skall göra. Även små barn förmår, med sitt tänkande, att fatta riktigt mycket av Kristi lära, och kan lära sig, att älska Honom med all sin brinnande kärlek. Föräldrar och lärare bör så vid alla vatten, och om så sker i tro, kan de omsider skörda en höst av själar. Och när de ser de själar de har arbetat för stå omkring den stora vita tronen, med kronor och vita kläder samt harpor av guld, kommer de inte att känna, att deras ansträngningar har varit förgäves. De välkomnande orden till den gode och trofaste tjänaren kommer att falla på deras öron som ljuvlig musik. - The Signs of the Times, den 23. Juni, 1881. rätt

(56)(56) Att finna Tid till, att studera Läxan
Det är många barn, som åberopar bristande tid som orsak till, att de inte har läst Sabbatskolläxan; men det är få, som skulle sakna tid för läxstudiet, om de verkligen vore intresserade. Somliga lägger ned tid på nöjen och på, att betrakta sevärdheter; andra på onödigt pyntande av sina kläder, för att de skall dra blickarna till sig. Detta göder stolthet och fåfänga. De kostbara timmar, som slösas bort så här, är Guds tid, och för detta måste de avlägga räkenskap inför Honom. De timmar, som läggs på onödig utsmyckning, eller till nöjen och tomt snack, kommer att, jämte alla övriga handlingar, bilda grundval för domen. - Testimonies on Sabbath-Scholl Work, 8. rätt

(56)Föräldrarna skall hjälpa sina Barn
Föräldrar bör känna det som en helig plikt, att undervisa sina barn om Guds lag och förordningar så väl som om profetiorna. De bör utbilda sina barn i hemmet, och bör själva intressera sig för Sabbatsskolläxan. Genom att studera med barnen, visar de sig fästa betydelse vid sanningen i läxorna, och bidrar till smak för kunskap om Bibeln. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 111. rätt

(56)Måtte föräldrarna göra sin del, inte endast hjälpa barnen i deras studium, utan själva tränga in i läxorna. Bibeln är vår lärobok. Föräldrar, lärare och elever behöver bli bättre bekanta med de dyrbara sanninger, som finns i både Gamla och Nya Testamentet. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 14. rätt

(57)(57) Viktigare, än den dagliga Skolan
Ändå större omsorg bör visas av föräldrarna, för att utröna, om barnen har förberett sina Bibelläxor, än för att se, huruvida de har gjort sina vanliga skolläxor. Barnen bör läsa sina Bibelläxor noggrannare, än de världsliga skoluppgifterna. Om föräldrarna och barnen inte ser någon vits med detta, då bör barnen hellre stanna hemma; annars blir Sabbatsskolan ingen välsignelse för dem. Föräldrarna och barnen bör samarbeta med föreståndare och lärare, och härigenom ge uttryck för, att de sätter värde på det arbete, som har lagts fram för dem. Föräldrar bör hysa särskilt intresse för religiös utbildning av deras barn, så att dessa blir ordentligt kunniga i Skrifterna. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 8. rätt

(57)Ihärdigt Studium belönas rikligen
Dessa hebréiska studerandes noggranna flit [Daniel och hans vänner] under Guds upplärning blev rikligt belönad. Medan de gjorde ihärdiga ansträngningar, för att säkra sig kunskap, gav Herren dem himmelsk visdom. Kunskapen, som de uppnådde, var till stor fördel för dem, då de hamnade i vanskligheter. Herren, himmelens Gud, avhjälper inte de brister, som beror på mental och andlig lathet. När Guds mänskliga företrädare använder sig av sina förmågor, för att uppnå kunskap, för att bli djupt tänkande människor; när de, som de största vittnena (58) för Gud och sanningen, har varit framgångsrika i undersökningen av livsviktiga doktriner om själens frälsning, bör de ge denna ära till himmelens Gud som den störste, och då kommer rent av domare och kungar att ge sitt erkännande, i rättssalar, riksdagar och råd, att Gud - som gjorde himmelen och jorden - är den ende sanne och levande Guden, kristendomens upphovsman, all sannings upphov, som införde den sjunde dagens Sabbat, då världens grund lades, då morgonstjärnorna sång tillsammans, och alla Guds sönner ropte sammen av glädje. - Fundamentals of Christian Education, sidorna 374-375. rätt

nästa kapitel