Råd angående Sabbatsskolans Arbete kapitel 3. Från sida 61ren sida tillbaka

En själavinnande Inrättning

(61)Det högsta Målet
Målet med Sabbatsskolans arbete skulle vara inhöstning av själar. Orden yttrade under arbetet må vara felfria, alla hjälpmedel må vara de bästa tänkbara; men om barnen och de unga inte förs till Kristus, är skolan ett fiasko; för i fall själarna inte dras till Kristus, blir de allt mera oemottagliga under påverkan från en formell religion. Läraren bör samarbeta, medan han knackar på hjärteporten åt dem, som behöver hjälp. Om elever gensvarar på Andens enträgna vädjanden, och öppnar hjärtats port, så att Jesus kan komma in, möjliggör Han deras förståelse, varvid de fattar Guds dagordning. Lärarens arbete är ett enkelt arbete, men om det utförs genom Jesu Ande, läggs djup och verkningsgrad till genom Guds Andes inverkan. rätt

(61)Det bör utföras mycket personligt arbete i Sabbatsskolan. Nödvändigheten härav har inte erkänts och understrukits, såsom sig bör. Från ett hjärta fyllt med tacksamhet för Guds kärlek, som har tilldelats själen, bör läraren arbeta varsamt och allvarligt för sina elevers förvandling. rätt

(62) (62) Personlig Frälsning, därpå Tjänst
Vilket vittnesbörd kan vi ge världen om, att Sabbatsskolans arbete inte är rätt och slätt på låtsas? Jo, det bedöms på sin frukt. Det värderas utifrån sin art och elevernas arbete. I våra Sabbatsskolor bör de kristna ungdomarna betros med ansvar, så att de kan utveckla sina förmågor och vinna andlig kraft. Låt de unga först överlämna sig själva till Gud, och låt dem i deras tidiga erfarenheter lära sig, att hjälpa andra. Detta arbete gör deras förmågor användbara och sätter dem i stånd till, att lära sig, hur de skall lägga och utföra sina planer till sina kamraters bästa. Låt dem söka deras sällskap, som behöver hjälp, icke kasta sig ut i dåraktigt snack, utan framställa Kristi karaktär, bli Guds medarbetare, och vinna dem, som inte har överlåtit sig själva till Gud.... rätt

(62)Ivern står i Förhållande till Privilegiet
I våra ansträngningar, för att hjälpa de unga, ligger vi långt efter i uppfyllandet av vår plikt. Vi har haft stort ljus, men vi saknar iver och allvar, och har inte andens glöd i rimligt förhållande till de privilegier vi åtnjuter. Vi måste häva oss över den otrons kyliga atmosfär, som omger oss, och nalkas Gud, så att Han kan nalkas oss. rätt

(62)Vi måste forma de unga, så att de lär sig, att arbeta för själars frälsning; och när vi gestaltar och utbildar de unga till detta arbete, kommer vi också att lära oss, att arbeta mera vällyckat, och bli verksamma ombud (63) i Guds händer för omvändelsen av våra elever. Vi måste genomsyras av detta allvarliga arbetes anda, och ta fatt i Kristus, åberopande Honom som vår enda kraft. Våra tankar måste utvidgas, så att vi får en riktig förståelse av de ting, som angår evigt liv. Våra hjärtan måste göras mjuka och behärskas av Kristi nåd, så att vi blir riktiga fostrare. rätt

(63)Låt föreståndare och lärare fråga sig: Tror jag på Guds ord? Ger jag mig själv till Honom, som har gett Sig Själv för mig och led en gruvlig död på korset, så att jag inte skulle gå förtappad, utan ha evigt liv? Tror vi, att Jesus söker att dra till Sig själarna omkring oss, även dem levande i förhärdelse och inte reagerar på Hans tilldragande kraft? Säg då i själsånger: »Mästare, jag tänker dra allt, vad jag förmår, jag tänker dra till Dig. Jag litar på Dig och Dig allena, för att röra vid och betvinga hjärtan med den Helige Andes kraft.« - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 47-50. rätt

(63)Den allt annat överskuggande Lärdomen
Om de unga, som är starka, satsar sina krafter till det yttersta, för att utforska Bibeln, kommer de att fylla tankarna med värdefull kunskap, så att de kommer att skina som ett ljus inför dem, som de umgås med. Sabbatsskolan bör vara en plats, där de, som har gjort framsteg i gudomlig kunskap, blir i stånd till, att inpränta friska idéer avseende tron hos Guds folk. rätt

(64)När alla de, som bekänner sig till kristendomen, är kristna i handling och i sanning, kommer Sabbatsskolan inte längre att vara en livlös inrättning. Lärarna kommer då att förstå den lärdom, som Kristus gav till Nikodemus, och kommer att lära ut den i hela dess ödesmättade betydelse för mänskosläktet. Jesus sade till denne styresman i Israel: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om inte en människa inte blir född på nytt, kan hon inte se Guds rike.« {Johannesevangeliet 3:3, Reformations-Bibeln.} Om en människa inte blir pånyttfödd, förstår hon inte det himmelska rikets karaktär, ej heller erkänner hon dess andliga natur. Kristi ord till Nikodemus innebar detta: rätt

(64)»Du behöver inte lika mycket lärdom som invändig förnyelse. Du behöver inte få nyfikenheten stillad lika mycket som ett nytt hjärta, och tills den förändringen har inträffat, och gjort allting nytt, kommer det inte att innebära något nyttigt för Dig, att diskutera med Mig om Min myndighet, Min gärning, Min mission, huruvida den bär himmelens godkännandestämpel.« rätt

(64)Att känna till och ge Sanningen åt andra
Den lärdom, som Kristus gav till Nikodemus, är betydelsefull för varje lärare, för varje medarbetare vid Sabbatsskolan, för varje ungdom och barn. Det är högst viktigt, att vi lär känna grunderna för vår tro, men den betydelsefullaste kunskap, som går att uppnå, är den erfarenhetsmässiga kunskapen gällande, vad det innebär, att bli född igen. Den stora bristen i våra Sabbatsskolor är bristen på livets ljus. I våra led behövs det ständigt män och kvinnor, (65) som har lärt sig sanningen vid Jesu fötter, och hur den skall överbringas eller överföras till andra. Detta kräver helgade personer, människor ägande ödmjukhet, för de måste vara förbundna med Kristus, för att vara fostrare av våra unga i Sabbatsskolan. rätt

(65)Den största Bristen
Nikodemus kom till Herren, i förväntan om, att föra en lång diskussion med Honom om punkter av mindre betydelse, men Jesus framlade blott sanningens grundläggande principer, och visade Nikodemus, att hans första behov var hjärtats ödmjukelse, en lärvillig anda, ett nytt hjärta; så i fall han ville komma in i Guds rike, måste han bli född igen. Nog finns det personer i ansvarsställningar inom Sabbatsskolan, som skulle bli retade och förargade, i fall jag skulle vittna för dem om, att fastän de är ledare i Israel, behöver de födas på nytt? Nikodemus blev förvånad över, att Kristus talade till honom på det sätt, som Han gjorde, genom att inte ta hänsyn till hans ställning som ledare i Israel, och han var oförberedd på, att ta emot sanningen, varpå han svarade Kristus med ord fulla av ironi. »Nikodemus sade: ’Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i modelivet och födas en gång till?’« {Johannesevangeliet 3:4.} Han bevisade faktumet, som så många gör, när den smärtande sanningen rammar samvetet, att en naturlig människa inte tar emot tingen från Guds Ande. Det finns inget i henne, som reagerar på andliga ting; ty andliga ting måste tydas på ett andligt sätt. Men fastän Nikodemus inte fattade Hans ord, (66) blev Jesus inte otålig eller avskräckt, utan försökte, att förklara Sig än bättre. Med högtidlig och lugn värdighet, upprepade Jesus Sina ord på ett sätt, som skulle överbevisa honom om Hans gudomliga sanning: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om inte en människa blir född av vatten och Ande, kan hon inte komma in i Guds rike. Det som är fött av Ande är ande. Förundra dig inte över att jag sade dig, att ni måste födas på nytt.« {Vers 5-7, Reformations-Bibeln.} rätt

(66)En levande Källa
Varje sann kristen är en levande källa och tar hela tiden emot nådens aldrig sinande strömmar, blir själv alltid vederkvickt och förnyar alltid omgivningen. De, som samarbetar med Gud, visar missionsanda; för de tar alltid emot, så att de alltid kan ge himmelens ljus och välsignelser till andra. De, som öppnar sina hjärtan, för att ta emot rikliga skurar, är i stånd till, att ge rikliga skurar. [Detta stycke ur Sabbath-School Worker, Augusti, 1892, togs inte med i TSS.] rätt

(66)Hur sorgligt det är, att tänka på den stora mängd mekaniskt arbete, som görs i Sabbatsskolan, samtidigt som det är så få tecken på moralisk förvandling i deras själar, som undervisar och lär ut! När Guds Andes verk känns i hjärtat, kommer vi att se många, som först söker Guds rike och Hans rättfärdighet. Då kommer jordiska ting att finna sin riktiga och underordnade (67) plats, och himmelska ting kommer att väga tyngst ibland Guds barn. - TSS, sidan 72 (Sabbath-School Worker, Augusti, 1892). rätt

(67)Vad Saken bäst behöver
Hurdan är deras religiösa erfarenhet, som deltar i Sabbatsskolans arbete? Sanningens ljus har strålat in i lärarnas och elevernas sinnen och hjärtan, så de kan sprida det vidare till dem, som är utan Kristus. Det frälsande budskapet skall ges till dem, som ännu inte har öppnat sina hjärtan, för att motta den himmelska gåvan. Sanningen måste göras synlig för dem, som tycks vara liknöjda. Om alla känner en börda för de själar, som Kristus dog för, hur starkt skulle då intresset inte vara för varje organ, som verkar för själarnas frälsning! Hur litet skulle vi tänka på jagets tillfredsställelse, på klädernas utseende, och på sökandet efter nöjen. Hur litet pengar skulle då läggas ned på underhållning och njutning, om vi insåge väsentligheten av, att satsa våra medel på Guds sak, vilken kräver varje öre, som inte är absolut nödvändigt för våra egna behov. rätt

(67)Bed, att den Helige Ande måtte komma in i Era hjärtan, för då kommer Ni att bära Kristi ok och Hans börda, och växa till full enhet med Jesus. Vår överblick är kraftigt begränsad och snäv; vi behöver ett mera omfattande synfält, så att vi upptäcker sakens behov. rätt

(67)Vad saken allra mest behöver, är samvetsgranna unga män och kvinnor, som när ett personligt ansvar (68) för verkets främjande, och som gärna samarbetar med de gudomliga organen i, att sprida ljuset i världens moraliska mörker. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 57. rätt

(68)Sanningens Inverkan
Med sanningens principer inpräntade i hjärtat, rad på rad och regel efter regel, framkallas korrekt handlande. Bibeln innehåller de djupgående grundsatser, som Gud har gett till vägledning för män och kvinnor, unga och barn, för att de skall ta sig igenom detta livs konflikter och nå himmelen. Kristi bön var: »Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.« {Johannesevangeliet 17:17.} Hur upplysta de unga männen än må vara genom sina Bibelstudier, är deras natur sådan, att med mindre den sanning de känner till utövas i vardagen, är varje försök till upphöjelse och förädling förgäves. Föräldrarna har ett allvarligt ansvar vilande på sig, att samarbeta med lärarna i Sabbatsskolan. rätt

(68)Det finns hjärtan, som Herren har rört med Sin Helige Ande. Så snart som nåden inleder sitt verk i själen, ödmjukas och underkuvas hjärtat; ingen strid om överlägsenhet inleds; stoltheten överges; det känns en förnimmelse av Kristi kärlek i, att ge Sitt liv för syndfulla väsen, så det föreligger ingen önskan om självupphöjelse. Den omvände ser, att hans Förlossare levde ett liv i ödmjukhet, och han vill vandra i Hans fotspår. Denna missionsanda väcks i hans hjärta; och även om han vandrar ödmjukt och varsamt, i överensstämmelse (69) med sin tro, kan han inte vila, för han är upptagen med, att försöka att vinna själar åt Kristus. Han önskar, att envar skall känna värdet av en Frälsares kärlek. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 25. rätt

(69)En Fråga till varje Lärare och Elev
Genom att studera Skrifterna, genom att visa osjälviskt intresse för andra, genom att göra det, som behagar Frälsaren, kommer Du att växa i nåd och kunskapen om vår Herre och Frälsare. Låt varje lärare och elev fråga: »Vad kan jag göra, som räknas för en god tjänst för Honom, som dog, för att jag skulle få leva?« Mästaren ger detta svar: »att uppsöka och frälsa det som var förlorat.’« {Lukasevangeliet 19:10.} Du skall arbeta på Kristi sätt, med tålamod, med intresse, med beslutsamhet, så att Du inte känner Dig modlös, medan Du verkar för tid och evighet, i tron på, att Jesus kan göra mycket genom mänskliga förmågor, som är invigda till Hans tjänst. Vilket högre privilegium kunde vi önska oss, än att vara arbetare jämte Gud, och på allvar använda våra betrodda krafter, för att detta livsviktiga arbete skall bli gjort! rätt

(69)När unga män och kvinnor tänker nyktert och uppammar fromhet och helgelse, låter de sitt ljus stråla över andra, och då tänds det en livgivande kraft i församlingen. Det skulle vara nyttigt med en timme för Bibelstudium, och låta de unga, både omvända och icke omvända, samlas till bön och för att berätta om sina erfarenheter. De (70) unga bör ha en möjlighet, att ge uttryck för sina känslor. Det skulle vara klokt, att från första början välja ut en förnuftig ledare, som inleder diskussionen med några uppmuntrande ord, för att styrka de unga i början på deras kristna erfarenhet. Efter att de har vunnit viss erfarenhet, låt en av dem ta ledningen, och därefter en annan, och låt på så vis medarbetare bli upplärda och sedan möta Guds bifall. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 48-49. rätt

(70)Styrka och Visdom har utlovats
Låt varje sann och helhjärtad medarbetare uppmuntras till, att kämpa vidare, och komma ihåg faktumet, att envar kommer att bli belönad allt enligt sin gärning. Arbeta med blicken riktad på Guds härlighet. Undvik inte ansvar, därför att Du har en känsla av Din svaghet och oduglighet. Gud kan ge Dig styrka och visdom, om Du är hängiven Honom och bevarar ödmjukheten. Måtte ingen avvisa arbetet på grund slöhet; och måtte ingen hasta åstad och envetet erbjuda sina tjänster, där de inte behövs. rätt

(70)En Plikt, att arbeta för andra
Måtte varje sann medarbetare vara tacksam mot Gud för äran, att få tillfälle till arbete för Mästaren. Ge akt på möjligheter till, att göra gott och använda de talenter, som Gud har gett Dig, och sök dagligen nåden, så att det må lyckas Dig, att göra gott. rätt

(70)De bortslarvade tillfällena till, att göra gott i det svunna, (71) kan förvisso göra Dig djupt ödmjuk, och leda till, att Du noga aktar Dig för, att gå miste om tillfällen till, att vara en välsignelse för andra. Hur många gånger har inte stunden timat med sitt arbete, men arbetaren har inte stått på sin plikts post! Ord kunde ha sagts till hjälp och styrka för svaga själars kamp under frestelse, men de blev aldrig sagda. Välöverlagda, personliga ansträngningar kunde ha gjorts, och frälst en själ från döden, samt dolt en mängd synder, men det fanns ingen på plats, för att vidta ansträngningen. De försumliga kommer att få möta sin försummelse på Guds dag. Mest dyrbart är Kristi blod, som renar från all synd. En förnimmelse av Kristi förlösande kärlek bör förmå oss till, att gripa tag i varje möjlighet till, att göra gott. Dessa ögonblick är i hög grad kostbara, i fall de brukas till Guds härlighet. De, som eftersträvar jordiska rikedomar, är hela tiden klarvaket på spaning efter sina önskade måls förverkligande; och arbetare för Kristus bör inte vara mindre ihärdiga i, att vinna själar åt Honom. De kan vara Kristi medarbetare, om de imiterar Kristi exempel, och gör gott mot alla, som är i deras närhet och kan påverkas. rätt

(71)För Kristi skull bör lärarna och de ledande medarbetarna i Sabbatsskolan vara män och kvinnor, som älskar och vördar Gud; män och kvinnor, som inser ansvaret i sitt ämbete, som de, vilka vakar över själar och måste avlägga räkenskap inför Gud för det inflytande de utövar över dem genom sina förmaningar. rätt

(72)(72) Tro på Guds Löften
Vi måste växa till i tron, eljest blir vi inte förnyade till den gudomliga bilden, så att vi älskar och lyder Guds krav. Måtte denna bön gå ut från svekfria läppar: »Herre, stärk min tro; giv mig gudomligt ljus; för utan hjälp från Dig kan jag ingenting göra.« Kom i ödmjukhet och fall på knä inför Gud, slå upp Era Biblar inför Herren, de innehåller ju Hans löften; inta Er hållning för dem; ingå förbund med Gud, för att motsvara Hans krav; säg till Honom, att Ni tänker tro, utan andra bevis, än det blottade löftet. Det är inte förmätenhet; men med mindre Ni verkar med iver, med mindre Ni är uppriktigt beslutsamma, uppnår Satan fördelar, och så hamnar Ni i otro och mörker. rätt

(72)Dessa Guds ord och löften är den enda grundvalen för vår tro. Ta Guds ord för att vara sant, liksom en levande och talande röst till Er, och lyd noga varje påbud. Gud är trofast, Han håller Sina löften. Han verkar genom föreståndares och lärares ansträngningar. Våra välsignelser är begränsade av vår svaga tro. Gud är ingen ovillig givare; hela Han är ett förråd av kraft. Vi måste värna om hjärtats ödmjukhet och helgelse. Vi måste dagligen ge rika bevis för Hans kärlek och barmhärtighet i våra självförnekande ansträngningar, för att göra andra gott. Jag bönfaller medarbetarna i våra Sabbatsskolor, att ta på sig hela Guds vapenrustning, och som Jesu Kristi trofasta soldater visa sin trohet. Gud kommer att belöna varje gärning, som har utförts för Hans förhärligande. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 26-29. rätt

(73)Övningarna skall ha andlig Innebörd
För att göra Guds vilja, måste vi utforska Hans ord, så att vi känner till Hans lära, och använda alla våra anförtrodda förmågor till det yttersta. Vi måste vara flitiga i bönen, och brinnande i enkel och helhjärtad tjänst för Gud. De, som verkar som lärare i Sabbatsskolan, bör hungra och törsta efter gudomlig sanning, så att de för med sig Anden till dem stående under deras omsorg, och leda sina elever till, att söka efter sanningen som efter dolda rikedomar. Vi önskar icke, att våra Sabbatsskolor skall ledas på så sätt, att eleverna görs till hycklare; ty detta kan inte främja en sann religions intressen. Låt mera uppmärksamhet visas sökandet efter Gud, så att Herrens Ande hellre kan närvara i skolan, än att Ni har varje önskvärt hjälpmedel. Höga, obevisade påståenden av vilket som helst slag har ingen plats i Sabbatsskolans arbete, och den teoretiska genomgången av studierna i skolan är av föga värde, med mindre Guds Ande mjukar upp och skapar om lärarnas och elevernas hjärtan. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 76. rätt

(73)Studera varje Enskild
I all undervisning är personlig kontakt av avgörande betydelse. När Jesus undervisade talade han individuellt till olika människor. Det var genom direkt kontakt och personligt umgänge som han utbildade sina tolv lärjungar. rätt

(73)Han gav sin mest värdefulla undervisning i enskildhet och ofta bara till en enda person. Han erbjöd sina dyrbaraste skatter åt den förnäma rabbin han träffade på natten på Olivberget och åt den förkastade kvinnan vid brunnen i Sykar. (74) De kunde påverkas, för de hade ett öppet och mottagligt sinnelag. rätt

(74)Inte ens mängden som så ofta trängdes vid hans fötter var för Jesus en sammanhängande massa. Han talade direkt till varenda en och vädjade till det inre hos allihop. När han talade till dem, såg han dem i ögonen och lade märke till hur ansiktet lyste upp, han såg deras snabba svarande blick, som visade honom att de hade förstått det han sagt, och inom sig kände han gemenskap och välvillig glädje... rätt

(74)I undervisningsarbetet idag behövs samma personliga intresse och samma uppmärksamhet på utvecklingen hos de enskilda människorna. Många ungdomar som inte verkar särskilt lovande, har stora förmågor som inte utnyttjas. Deras förmågor förblir oupptäckta därför att deras lärare brister i sin urskiljningsförmåga. rätt

(74)Hos många barn och ungdomar som till det yttre är lika lite tilltalande som ett grovt hugget stenblock, kan det finnas något värdefullt som tål hetta, storm och påfrestningar. Bra lärare som förstår vad det kan bli av eleverna, inser värdet av det material de arbetar med. De har ett personligt intresse för varenda elev och försöker utveckla alla deras förmågor. De uppmuntrar alla försök att följa goda principer, hur ofullkomliga eleverna än är. - Vägen till Mognad, sidorna 251-252. rätt

(74)Personligt Arbete för Klassens Medlemmar
Våra lärare behöver vara omvända män och kvinnor, som vet, vad det vill säga, att brottas med Gud, som inte vilar, förrän barnens hjärtan (75) har förvandlats till, att älska, prisa och förhärliga Gud. Vilka vill vara uppriktiga arbetare för själarna i våra Sabbatsskolor? Vem vill ta sig an de unga var för sig, och tala till och be med dem, samt vädja personligt till dem, be dem enträget, att överlämna sina hjärtan till Jesus, så att de blir en väldoft för Kristus? När vi inser arbetets viktighet, och märker, hur dåligt det värdesätts, vill vi bara sucka i anden och utbrista: Vem vill ta på sig detta allvarliga ansvar, och hålla ögonen på de själar, som de skall avlägga räkenskap för? Vi är Kristi representanter på jorden. Hur skall vi fullborda vår mission? Kristi representanter är i daglig förbindelse med Honom. Deras ord är noga utvalda, deras tal är milt på rund av nåd, deras hjärtan fyllda med kärlek, deras ansträngningar uppriktiga, allvarliga och ståndaktiga, för att frälsa själar, som Kristus dog för. Måtte alla göra sitt bästa i arbetet för sina kära barns och ungas frälsning, så kommer de snart att lyssna till Jesu ord: »Bra, du gode och trogne tjänare.... Gå in i din herres glädje!« {Matteusevangeliet 25:21.} Vad är denna glädje? Jo, att se de friköpta heliga genom den egna verksamheten, genom Jesu Kristi blod. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 15. rätt

(75)Besök i Hemmen
Lärare och medarbetare i varje del av Sabbatsskolarbetet, jag vänder mig till Er i gudsfruktan, och säger Er, att med mindre Ni har en levande förbindelse med Gud, och ofta vänder Er till Honom i allvarlig bön, kommer Ni inte att bli i stånd till, att uträtta Ert arbete med himmelskt (76) förstånd, och vinna själar för Kristus. Arbetaren för Gud måste iföras ödmjukhet som en klädnad. Herren känns vid och välsignar den ödmjuke arbetare, som har en lärvillig ande och en på aktning vilande kärlek till sanning och rättfärdighet, oavsett, var en sådan arbetare är. I fall Du är en sådan, kommer Du att visa omsorg om Dina elever, genom att göra särskilda ansträngningar för deras frälsning. Du kommer att sluta upp vid deras sida i kärleksfull medkänsla och besöka dem i deras hem, och lära Dig deras egentliga andliga tillstånd, genom att tala med dem om deras erfarenhet i Guds sak, och Du kommer att bära dem i Din tros armar till Faderns tron. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 68-69. rätt

(76)För Lammen på Bete
I Sin omsorg om Petrus, befallde Frälsaren honom först: »’För mina lamm på bete’« och därefter befallde Han: »’Var en herde för mina får.’« Genom att vända Sig till apostlarna, sade Kristus till alla Sina tjänare: »’För mina får på bete.« {Johannesevangeliet 21:15-17.} Då Jesus manade Sina lärjungar, att inte förakta de små, riktade Han Sig till alla lärjungar under alla åldrar. Hans egen kärlek och omsorg om barnen är ett värdefullt exempel för Hans efterföljare. Om lärare i Sabbatsskolan kände den kärlek, som de borde för dessa lamm i hjorden, skulle många flera vinnas för Kristi fålla. Låt berättelsen om Jesus upprepas för barnen vid varje passande tillfälle. Reservera en kort stund i varje predikan åt barnens fromma. En Kristi tjänare kan vinna bestående vänner i dessa små, och hans ord kan för dem vara som äpplen av guld i skålar av silver. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 113. rätt

(77)(77) Försumma inte Barnen
När något har gjorts för utbildningen och den religiösa skolningen av de unga, återstår det ändå mycket. Många fler behöver bli uppmuntrade och hjälpta. Det personliga arbete, som saken kräver, har inte utförts. Det är inte bara förkunnarna, som har försummat detta allvarliga arbete för de ungas frälsning; medlemmarna i församlingarna måste söka Mästarens tillgivelse för sin liknöjdhet och pliktförgätelse. rätt

(77)Herren blir inte förhärligad, när barnen försummas och förbigås. De skall läras upp, disciplineras och tålmodigt undervisas. De kräver mera, än tillfällig uppmärksamhet, mera, än uppmuntrande ord. De behöver samvetsgrant, fromt och omsorgsfullt arbete. De hjärtan, som är fyllda med kärlek och sympati, når de ungas hjärtan, som till synes är nonchalanta och hopplösa. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 114-115. rätt

(77)Att leda den lilla Hjorden
Våra föreståndare och lärare i Sabbatsskolan bör be flitigt. Ett ord talat i rättan tid kan vara god säd i de ungas sinnen, och kan leda till, att deras små fötter förs in på den rätta stigen. Men ett galet ord kan leda deras fötter in på olyckans stig. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 112. rätt

(77)Församla de Små
Församla de små med pladdrande läppar, de unga och de äldre, och sätt dem i arbete med, att lösa gåtor, (78) som har gäckats av världens kloka, även om deras tankes flykt har varit global. De invecklade sanningarna i Guds ord är till för dem, som är ödmjuka och villiga, att lära sig vid den gudomlige Lärarens fötter. Jesus gladde Sig i anden på grund av detta faktum, och sade: »’Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja.« {Matteusevangeliet 11:25-26.} rätt

(78)Låt inga snäva tankar begränsa Ditt arbete. »Åkern är världen.« {Matteusevangeliet 13:38.} Sanningens lära framgår tydligt på varje sida i Guds ord, och likväl har fienden förmått, att förblinda de självgodas tänkande, så att de tydligaste och enklaste uttalanden är obegripliga. Lär ut sanningen till våra barn. Låt dem beväpna sig med uppenbarelsen av Guds ord. Låt dem bli i stånd till, att visa, vad som står skrivet i sanningens Skrifter. Låt förkunnaren från predikstolen, med läppar berörda med ett kol från himmelens altare, tala livets ord, som bränner sig in i hjärtat och själen på dem, som - även om de behärskar världens vishet - inte fattar visdomen från ovan. rätt

(78)Frågan »Vad är sanning?« bör ställas med avgjort intresse. Vi måste reagera på Guds befallning, och gå fram från ljus till större ljus. Inget är så uselt, som tysta, likgiltiga och passiva Kristi soldater. Det (79) återstår hela tiden framsteg att göra. Guds förutseende leder oss steg för steg på lydnadens stig. Måtte föräldrar och lärare inpränta i barnens sinnen, att Herren prövar dem i detta liv, för att se, om de tänker vara Honom lydiga med kärlek och aktning. De, som inte lyder Kristus här, kommer inte att lyda Honom i det eviga livet heller. Herren försöker, att göra dem lämpliga för de himmelska boningar, som Jesus har gått, för att bereda åt dem, som älskar Honom. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 31-32. rätt

(79)Barns religiösa Erfarenhet
Gudsdyrkan hjälper barnen, att studera bättre och att göra ett mera trofast arbete. En liten flicka på tolv avlade, med enkla ord, sitt vittnesbörd om, varför hon var en kristen. »Jag ogillade att studera och lekte hellre. Jag var slö i skolan, och ofta försummade jag mina läxor. Nu gör jag mina läxor ordentligt, för att behaga Gud. Jag var ett busfrö på skolan, närhelst läraren inte höll ögonen på mig, gjorde jag hyss, som kamraterna kunde se. Nu önskar jag, att behaga Gud, genom att uppföra mig väl och följa skolans regler. Jag var egenkär där hemma, ville inte gå ärenden, och blev sur och gnällig, då mor kallade på mig från leken till att hjälpa henne i arbetet. Nu är det en verklig glädje för mig, att hjälpa mor på vilket sätt som helst och visa, att jag älskar henne.« rätt

(79)Lär inte Era barn, med avseende på senare perioder, hur gamla de skall vara, för att omvända sig och tro på sanningen. Om de är ordentligt lärda, kommer helt unga barn att ha en korrekt syn på sitt (80) tillstånd som syndare, och på vägen till frälsning genom Kristus. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 112. rätt

(80)Barns Hjärtan de mest mottagliga
Sabbatsskollärarna behöver vandra eftertänksamt och under bön till Gud. De måste arbeta som de, vilka skall avlägga räkenskap. De har fått tillfälle, att vinna själar för Kristus, och ju mera de unga förblir förhärdade, desto starkare blir de i sitt motstånd mot Guds Ande. Allteftersom åren går, torde förnimmelsen av det gudomliga avta, mottagligheten för religionens inflytande minska. Var dag arbetar Satan på, att befästa dem i deras olydnadsvanor och deras förhärdade anda, och det är mindre troligt, att de blir kristna. Och vad skall den slutliga räkenskapen bli, som skall avläggas av likgiltiga lärare? Varför förblindar moralisk försagdhet lärarens själ, och gör honom motvillig till, att göra de rätta ansträngningarna för omvändandet av barnen och de ungas dyrbara själars räddning? Varför inte låta den Helige Ande skapa en atmosfär omkring själen, som driver bort det moraliska mörkret och bringa himmelskt ljus till andra? - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 44-45. rätt

(80)Kraften hos Kristuslik Mildhet
Herren Jesus Kristus hade obegränsad mildhet till övers för dem, som Han hade tillägnat Sig till priset av Sina egna lidanden i köttet, för att de inte skulle gå förlorade (81) tillsammans med Djävulen och hans änglar, utan att Han skulle kunna åberopa dem som Sina utvalda. De är Hans kärleks fordran, Hans egendom; och Han ser på dem med obeskrivlig kärlek, och Han ger Sina älskade, som tror på Honom, Sin egen rättfärdighets doft. Det kräver taktkänsla och visdom samt människokärlek och helgad hängivenhet för de dyrbara lammen i hjorden, för att få dem till att se och värdesätta sitt privilegium i, att överlämna sig själva till den trofaste herdens ömma vägledning. Guds barn utövar Jesu Kristi mildhet. rätt

(81)Läraren måste binda dessa barn till sitt hjärta med Kristi kärlek förblivande i själens tempel som en ljuvlig doft, en smak av liv till liv. Läraren måste, genom att ha mottagit Kristi nåd, vara en levande mänsklig representant - vara en Guds medarbetare - för att upplysa, upplyfta, uppmuntra och hjälpa till med, att rensa själen från dess moraliska smitta; och Guds bild framträder då i barnets själ, och karaktären stöps om genom Kristi nåd. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 87. rätt

(81)En Rekryteringsplats för kristna Arbetare
Kristna lärare och studerande står ansvariga inför Gud för de nådiga privilegier de åtnjuter, för de är Guds medarbetare och bär ett bestämt vittnesbörd i kraft av Guds frälsande nåd under himlens och jordens åskådande. Guds arbetares verkningskraft och inflytande står i förhållande (82) till deras moraliska värdighet och renhet. De sant kristna lärarna erkänner betydelsen av Sabbatsskolläxan; deras förstånd är nämligen öppet för insikt i evangeliet. De låter sitt ljus skina över dem, som har saknat intresse för sanningens dyrbara strålar. Hjärtats dörr måste öppnas, för att ta emot det skinande ljuset från ordet. En kristen studerande, som tar emot Guds ord, kan vara medlet till välsignelse för sina medstuderande. Han kan vara till nytta för andra, om han, tålmodigt och vänligt samt intresserat går igenom läxan med dem, som inte är intresserade av Guds angelägenheter, och gör sin undervisning enkel och avgränsad. Detta slags arbete kräver visdom ovanifrån, för att medarbetaren skall kunna närma sig dem, som behöver hjälp på godtagbart sätt, och leda dem till Kristus, som avhjälper själens brister.... rätt

(82)När den unge är omvänd, lämna honom inte sysslolös; ge honom något att göra i Mästarens vingård. Låt honom, efter förmåga, vara upptagen därmed; ty Herren har gett varje människa hennes arbeta. Låt oss samarbeta med Herren på alla sätt, och sätta igång varje process, vari deras krafter, som är knutna till Sabbatsskolan, kan utvecklas till nytta. Denna världens invånare inordnar sig under banéren åt jordens folks två ledare. Kristus, livets Furste, och Satan, mörkrets furste, söker ihärdigt, att vinna män och kvinnor som tjänare. Det är (83) den kristne lärarens och elevens uppgift, att göra allvarliga ansträngelser, så att Kristi led hela tiden fylls på, och att bjuda in varje själ till, att stå under Furst Immanuels blodfläckade fana. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 50-51. rätt

(83)Sabbatsskolan en Faktor i Träning för Missionerande
Det havde vist sig i missionsmarken, att, om det kan vara evnen till att forkynde, i fall det hårde arbeta forsömmes, i fall folkene icke är upplärt i hvordan det skal göres, hvordan möder ledes, hvordan deres del i missions arbetat skal utföres, hvordan folk skal nås med godt resultat, att arbetat nästen vilt svigte. Der är också mycket der skal göres i sabbatsskolearbetat, i att få folk till att forstå deres forpliktelse och till att göre deres del. Gud kalder dem till att arbeta for honom, och prädikanterne bör lede deres ansträngelser. - , Band 5, sidan 256. rätt

(83)Upplärning till Bibelarbetet
Det stora arbetet i, att öppna Bibeln från hem till hem genom Bibelläsningar, skänker Bibelskolans arbete större betydelse, och gör det klart och tydligt, att lärarna i dessa skolor bör vara helgade män och kvinnor, som förstår Skrifterna, och kan sammanfoga sanningens ord rätt. Tanken på Bibelläsningar föddes i himmelen, och öppnar vägen för, att skicka ut hundratals män och kvinnor på fältet, för att utföra ett viktigt arbete, som annars inte kunde utföras. rätt

(84)Bibeln är fri från länkar. Den kan tas med till varje persons dörr, och dess sanningar kan framställas inför varje persons samvete. Det är många, som - likt invånarna i Berea - dagligen söker i Skrifterna, för att se, om de överbringade uppgifterna däri stämmer eller ej. Kristus har sagt: »Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig.« {Johannesevangeliet 5:39.} Jesus, världens Förlossare, påbjuder människor inte endast, att läsa, utan att »forska i Skrifterna«. Detta är ett stort och betydelsefullt arbete, som har överlåtits till oss, och genom att göra detta, blir vi storligen gagnade; ty lydnad mot Kristi bud blir inte utan sin lön. Han kommer att kröna oss med särskilda tecken på Sin gunst för våra lojalitetshandlingar, som följer på uppenbarandet av ljuset i Hans ord. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 29-30. rätt

(84)Upptäck Kristna i andra Församlingar
Gör inte Sabbatsskollektionen torr och andefattig. Lämna intrycket, att Bibeln och endast Bibeln är regeln för vår tro, och att människors utsagor och gärningar inte bevisar vår lära och våra handlingar. En stor lärdom måste förmedlas till barnen, och den är, att de måste vara fria från varje gnutta egoism och blind tro. Lär dem, att Kristus dog, för att frälsa syndare, och att de utanför våra led skall behandlas med stor ömhet och överseende, för deras själar är dyrbara i Guds ögon. (85) Ingen får betraktas med förakt. Det får inte förekomma vare sig fariseism eller självrättfärdighet. rätt

(85)Det är många sanna kristna utanför vår kyrkosamfund, som vi kan komma i beröring med och som lever enligt det klaraste ljus de har. De har det bättre ställt med Gud, än de, som har större ljus, men som inte visar det genom motsvarande, märkbara gärningar. rätt

(85)En tolerant Anda
En gång upptäckte lärjungarna en person, som verkade i Kristi namn, och Johannes berättade om det för Jesus och sade: »vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss.’« Men Jesus tillrättavisade hans tänkande, och sade till Sina efterföljare: »Den som inte är mot oss är för oss.« {Markusevangeliet 9:38, 40.} rätt

(85)Vägen, sanningen och livet märks tydligt i deras ord, ande och hållning, som tror på och lär sig av Jesus. Föräldrar och lärare bör visa det ömmaste intresse för dem, som inte omfattar i sanningen. De bör aldrig, varken genom ord eller handling, såra en själ, Kristi blods egendom. I fall de äldre visar en kall, rå och osympatisk anda, kommer barnen att visa detsamma, och deras karaktärer kommer ej att formas enligt den gudomliga modellen. Vi måste tålmodigt utbilda barnen och de unga till, att märka att de är påbjudna av Gud till, att vara missionärer, så att de inte blir själviska, inskränkta och trångsinta, utan fördragsamma i sina tankar och i sin förståelse. Om (86) alla arbetar i kärlek och visar Kristi belevenhet, blir de själavinnare, och för med sig dyrbara kärvar till Mästaren. rätt

(86)Sikta på en högre Standard
En sak är säker, det förekommer väldigt litet av kärlekens anda ibland sjundedags-adventister, både i församlingen och i Sabbatsskolarbetet. Arbetare och elever eftertraktar en för låg standard. Alla behöver sikta in sig på något högre och heligare, att andas in en renare atmosfär. Unga män och kvinnor skall lämna våra Sabbatsskolor och övriga skolor, för att bli missionärer för Gud. De behöver den allra bästa undervisning och religiösa upplärning. De behöver de dygder, som kommer från Gud, i tillägg till kunskapen, som kommer att kvalificera dem till prövningar och ansvarstjänster. Den förståndsmässiga och andliga tillväxten bör vara lika utpräglad som utvecklingen av de kroppsliga krafterna. De unga bör förnimma nödvändigheten av, att vara såväl förståndsmässigt som andligt starka och kvalificerade. Många sviktar i, att förvärva denna kraft, inte för att de saknar förmågor, utan för att de sviktar i, att bruka dem själva med beslutsamma och flitiga ansträngningar. De bör använda sig av de allra flesta av sina möjligheter, och vara på alerten, för att bli i stånd till, att bära bördorna och dela ansvar med de trötta och betungade. Det viktigaste i allt missionsarbete är, att lära upp medarbetare, som skall träda ut på fältet, för att förkunna evangeliet för allt skapat. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 32-34. rätt

nästa kapitel