Råd angående Sabbatsskolans Arbete kapitel 4. Från sida 89ren sida tillbaka

Läraren och hans Arbete

(89)Den högsta av alla Vetenskaper
Det betyder mycket mera, än våra begränsade förnuft kan fatta, att vidarebefordra Jesus Kristus och Honom korsfäst i varje missionsansträngning. »Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.« »Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.« {Jesaja 53:5; Andra Korintierbrevet 5:21.} Detta skall vara tyngdpunkten hos vårt budskap. Om någon tror sig vara ägnad, att förmedla undervisning i Sabbatsskolan eller i den dagliga skolan, skall han först lära sig gudsfruktan, som är visdoms begyndelse så honom kan lära den högonste av alla videnskaper. - Fundamentals of Christian E, sidan 272. rätt

(89)Val av Lärare
Den undervisning, som ges till barnen och de unga, bör inte vara av ytlig karaktär. Lärarna bör göra allt, som står i deras makt, som de stående i sanningens tjänst, för att höja standarden än mer. Inget är värre för ens Sabbatsskola, (90) än att sätta som arbetare unga män och unga kvinnor, som har visat stora brister i sin religiösa erfarenhet..... Sänk inte standarden i Era Sabbatsskolor. Era barn, liksom deras lärare, måste ha som exempel dem, vars exempel och påverkan hellre är en välsignelse, än en förbannelse. De måste hela tiden ha framför sig en riktig bild av dygd, renhet och helighet, som utmärker det kristna livet. Deras tankar på denna punkt får inte vara förvirrade; måtte ingen handla oklokt eller ovetande härvidlag. Ge inte, genom röst eller penna, uppmuntran till män eller kvinnor, som är omoraliska, vars tidigare liv visar bristande samvete och renhet. De kan vara skarpsinniga, snillrika, förståndiga; men om hjärtat inte genomsyras av Guds Ande, och om de saknar karaktärens renhet, pekar deras inflytande mot det jordiska, inte mot det himmelska, och är skadligt, var de än är, och vad de än har med att göra. rätt

(90)Vi är i stor avsaknad av män och kvinnor, som förnimmer synden och hatar orättfärdigheten; som äger andlig klarsyn till, att erkänna bristerna hos Guds sak, och till att arbeta med hängivet och osjälviskt intresse samt alltid hålla jaget dolt i Jesus. Vi önskar oss unga människor, som Gud kan erkänna, som har praktisk gudsfruktan, som har samveten, som är snabba till, att märka och bli varse faror; män och kvinnor, som inte upphöjer sig själva, och inte försöker, att dölja det vanskapta hos själen under en kappa av gudsvördnad; dem, som märker sin karaktärs svaghet och brist, och som hänger sina (91) hjälplösa själar på Jesus Kristus. De, som är självsäkra, och anser sina tillvägagångssätt stå över kritik, uppvisar ett högst bristfullt arbete. »Ty när jag är svag, då är jag stark.« {Andra Korintierbrevet 12:10.} När personens svaghet märks, greppar han genom tron om Jesus Kristus och Hans nåd... rätt

(91)Envar Sabbatsskolarbetare, som har gått från döden till livet genom Kristi förvandlande nåd, uppenbarar Guds Andes djupa beröring på det egna hjärtat. De, som gärna dikterar för andra, som påstår sig leda andra själar på helgelsens stigar, medan deras egna liv präglas av njutningssjuka, stolthet, kärlek till prål, är inga trofasta tjänare. Deras liv stämmer inte med deras bekännelse, deras inflytande förnärmar Gud. De behöver en genomgripande omvändelse. Deras hjärtan är så fyllda med smuts och sörja, att det inte ryms någon förädlande och renande sanning. Själstemplet behöver renas och förädlas; för det är snarare Satan, än Gud, som vistas i hjärtat. rätt

(91)Det är absolut nödvändigt, att valet av män och kvinnor till förtroendeposter sker med omsorg. Ni bör känna till något om deras tidigare leverne, och den karaktär, som de har utvecklat. Ni borde hellre fördubbla storleken på Era klasser under gudfruktiga lärare, än antalet lärare, vars inflytande inte överensstämmer med sanningens heliga karaktär, som vi bekänner oss till, ty deras påverkan är demoraliserande. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 22-26. rätt

(92)(92) Avgörande Kvalifikationer
De, vars plikt det är, att välja ut lärare, bör tänka sig noga för, och inte sätta dem i verksamhet i skolan, som inte är ägnade, att utöva ett gott inflytande. Hur uppför läraren sig? Är han punktlig? Är han ren och proper? Detta bör uppmärksammas; för dessa kvaliteter är avgörande för en lärare. Hur skall han kunna förmå klassen till, att anamma dessa nödvändiga färdigheter, utan att han själv föregår med gott exempel i punktlighet, prydlighet, fattning och ordning? I fall läraren inte har infunnit sig, och klassen överlämnas till, att förströ sig själva, och läraren så kommer inrusande med andan i halsen, leder hans påverkan till icke-punktlighet och oordning. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 95-96. rätt

(92)Välbalanserade Sinnen, liksidiga Karaktärer
Välbalanserade sinnen och liksidiga karaktärer fordras hos varje tilltänkt lärare. Sätt inte detta ämbete i händerna på unga män och unga kvinnor, som inte vet, hur mänskliga sinnen skall bemötas. De vet så litet om nådens styrande kraft över sina egna hjärtan och karaktärer. Detta måste de förstå, för att lära sig helt nya läxor i kristen erfarenhet. De har aldrig lärt sig, att hålla den egna själen och karaktären i tukt och överensstämmelse med Jesus Kristus, och att till och med försätta tankarna i fångenskap hos Jesus Kristus. rätt

(92)Der är alla slags personligheder att omgås hoss barnen och unge..... Många av de barnen (93) har icke haft en rigtig uppdragelse i hemet. De är blivit sörgeligt forsömt. Någon har väret efterladt till att göre som det behager dem; andre har der väret funnit fel vid och har tabt modet. Men endast lidt elskvärdighed och venlighed har väret vist mot dem, och endast någon få bifaldände ord är blivit sakt till dem. Foräldrenes mångalfulle karakter är blivit viderearvet, och den uppdragelse der är givet av dessa mångalfulle karakterer har väret uheldig i dannelsen av karakteren. Solidt stof har icke väret brakt in i karakteropbyggelsen. rätt

(93)Der är intet mera vigtigt arbeta der kan göres än utdannelse och uppläring av dessa barnen och unge. De lärer som arbetar i den del av Herrens vingård behöver först att lära hvordan man skal vara behersket och holde deres eget temperament och egne fölelser under kontrol, i underkastelse till Guds Helligånd. De burde giva uttryk av att icke hava en ensidig erfarenhet, men et velafbalanceret sinne, en ligedannet karakter så att de kan, fordi de är samvittighedsfulle kristne, betro dem själva under Försteläreren. - FE, sidorna 266-267. rätt

(93)Kläder och Uppträdande
Varje lärare i Sabbatsskolan bör vara en Kristi efterföljare, och de, som inte har utmärkt sig som Kristi lärjungar och visat genom ett konsekvent liv, att de är kristna, bör inte erbjudas posten som lärare i Sabbatsskolan, ty de behöver själva bli lärda de (94) grundläggande principerna i kärlek och gudsvördnad. »… utan mig«, säger Jesus, »kan ni ingenting göra.« {Johannesevangeliet 15:5.} Av vilket värde skulle då hans lära vara, när han saknar personlig erfarenhet av Kristi kraft? Det skulle vara en stor självmotsägelse, att tillskynda att en sådan skulle ansvara för en klass i Sabbatsskolan, och det är ändå värre, att låta en klass stå under en lärares inflytande, vars kläder och uppförande förnekar den Frälsare, som vi bekänner oss till att tjäna. rätt

(94)De, som undervisar i Sabbatsskolan, måste ha hjärtan, som värms och styrks av sanningens Gud, och inte blott vara ordets hörare, utan också dess görare. De bör vara närda av Kristus, liksom grenarna blir närda av vinträdet. Daggen från den himmelska nåden bör falla på dem, så att deras hjärtan blir som dyrbara, värdefulla plantor, vars knoppar öppnar och utvidgar sig och sprider väldoft omkring sig, såsom blomstren i Guds trädgård. Lärarna bör flitigt studera Guds ord, och alltid visa faktumet, att de dagligen lär sig läxor i Kristi skola, och är i stånd till, att vidareföra till andra det ljus, som de har tagit emot från Honom, som är den Store Läraren, världens ljus. rätt

(94)Lärare bör känna sitt ansvar, och använda varje tillfälle till, att utföra den bästa tjänst på så sätt, att själar blir vunna. Både lärare och elever bör vara klara över vikten av, att visa flit och uthållighet i studiet av Guds ord. Deras förbindelse med Gud bör vara stark, varigenom (95) små frestelser inte styr dem, och dessutom framgångsrikt motverkar lathet och apati. Inget stillestånd, ingen svaghet som sådan bör tillåtas från dem, som bekänner sig till, att vara kristna arbetare. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 54-55. rätt

(95)En Representant för sann Religion
En uppriktigt omvänd arbetare i Sabbatsskolan låter sig inte formas av världens vanor och skick, utan är moraliskt oavhängig. Han föregår med ett exempel, som är förenligt med hans bekännelse, att komma ut ur världen och bevara sig åtskild från dess ande och sätt. Han avviker inte på minsta vis från sin föresats, att bli ett med Kristus, ej heller viker han det minsta från sin trofasta hållning till Gud, i motsats till stolthet, till eftergifter för själviska njutningar, till bruket av medel för tillfredsställelse av böjelser, eller längtan efter att bli sedd, utan är ett exempel i ande, uppförande och kläder. rätt

(95)Sabbatsskolarbetare, vad tänker Du rätta Dig efter, Kristi norm, eller världens måttstock? O, vill Du inte ändå säga: »Jag vill ta upp korset och följa Jesus«? Visst ämnar Du uppamma Hans överbevisande ömhet, Hans allvarliga förmaningar, och ge exempel på sanningens upphöjande principer och visa i liv och karaktär, vad Kristi religion har gjort för Dig? Borde vi inte alla ge akt på apostelns förmaning »ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv«? {Romarbrevet 13:14.} rätt

(95)Det är behov av, att framställa en oförfalskad religion (96) för de unga. En sådan religion kommer att visa sig vara en sund kraft, en i allt genomsyrande inverkan. Hjärtlig hängivenhet, glädje, fräschhet och stadig växt kommer att spira, och det är den religion, som de unga måste se, i fall de skall dras till Kristus. Detta slags religion lämnar efter sig sin gudomliga prägel i själarna, och dess innehavare kommer att belönas både andligt och fysiskt av Guds förnyande, vederkvickande nåd. rätt

(96)Prova det här under ett år, Ni, som är fostrare och lärare vid våra grund- och Sabbatsskolor, och se, om Ni inte blir i stånd till, att säga: »Herren har arbetat vidunderligt för oss, ty många själar har förts till Mästaren, som dyrbara kärvar till den himmelska ladan.« - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 45-46. rätt

(96)Självrannsakan
Herren önskar, att lärarna vid våra Sabbatsskolor rannsakar sig själva, huruvida de är i Guds kärlek. Gud prövar karaktären hos alla dem, som verkar för Hans sak. Det är fara för, att lärarna blir självsäkra och så fyllda med självkänsla, att de inte inser sina brister, exempelvis sin inskränkthet och riskera, att uppträda vulgärt, eller överskrida vissa gränser. De blir inte duktigare, utan allt mera självupptagna. De släpper inte in Jesus i sina hjärtan och i sin (97) erfarenhet. Läraren bör uppamma sin styrka, förmåga till tydligt uttal och begripligt förklarande. Den andliga styrkan bör uppodlas och inte lämnas så svag, och tankeverksamheten så förvirrad, att han inte kan redogöra för eller förstå vår tros lärosatser. Om läraren inte är uppriktigt from, ren, självförnekande och villig, att uthärda besvärligheter, är han ej lämplig för det stora, högtidliga arbetet. Det är lärarens plikt, att prova sina egna krafter, sin egen ande, och förstå sin sanna ställning inför Gud, genom ingående undersökning... rätt

(97)Lärarens Exempel
Den, som tar emot lärarkallet, kommer - i fall han inte är fullt kvalificerad, men känner ämbetets ansvar - att göra sitt bästa, för att lära. Han kommer att uppamma vördnad, vänlighet och fasthet. Måtte just Ditt uppförande vara av den karaktär, att Din klass lär sig, att hysa högtidliga tankar och respekt inför Gud. Tankarna bör formas på ett enkelt språk och beskriva Kristi lidande och uppståndelse, de skall beskriva denna verklighet och lyfta tankarna högt upp över jordiska ting, och göra eleverna medvetna om, att de är i den Obegränsades närhet. rätt

(97)Sabbatsskolan är inte en plats för den sortens individer, som är ytliga, som talar obestämt och i en lättsinnig anda om det eviga, när de tar sig an sanningar högre, än himlen och mera omfattande, än världen. (98) En klass’ uppförande återger lärarens karaktär genom det exempel de har inför ögonen. I fall de är grova av sig, och fortsätter så, i fall de är icke vördsamma, finns det en orsak till det, och den orsaken måste ingående utredas. rätt

(98)Vördsam och likväl munter
Läraren måste äga vördnad och likväl vara munter. Och i stället för, att vara nonchalant, bör han vara en sökare efter Guds djupa ting. All tillgjordhet är utesluten. Låt klassen få intrycket, att religion är en önskvärd verklighet; för den bringar frid och vila samt lycka. Låt icke klassen få det intrycket, att en kall och osympatisk karaktär är lika med religion. Måtte friden och härligheten från Kristi närvaro skönjas i anletet och läpparna uttala tacksamhet och pris. rätt

(98)De, som har för vana, att stå i förbindelse med Gud, återspeglar Hans ljus med ansiktsuttrycket. Barn avskyr molnighetens och bedrövelsens mörker. Deras hjärtan besvarar klarhet, vänlighet och kärlek. Ehuru en lärare bör vara fast och beslutsam, bör han inte vara sträng, krävande och diktatorisk. En upphöjd myndighet krävs hos läraren, annars saknar han en egenskap, som gör honom lyckad i sin yrkesroll. Barn är raska i, att se en svaghet eller en brist i karaktären hos läraren. Uppförandet gör sitt avtryck. De ord, som Du uttalar, påverkar dem inte till det bättre, med mindre de ser förlagan i Din karaktär. En korrekt kristen illustrerad i vardagslivet åstadkommer mycket för (99) klassens karaktärsuppbyggnad, ja, mera, långt mera, än all undervisning och ofta återgivna lärdomar. Gud har så grundligt satt oss var och en i förbindelse med mänsklighetens stora väv, att vi omedvetet påverkas av andras vägval, tillvägagångssätt och vanor, när vi kommer i kontakt med dem. Och Gud förbjude, att den minste av dessa små skulle överlåtas till, att vandra bort från stigen lagd för Herrens lösköpta att vandra på! Måtte läraren besitta verklig gudsfruktan, så att Jesu karaktär och kärlek uppenbaras hos honom. rätt

(99)Sabbatsskolan är inte en plats för underhållning, för att skoja med och förströ barnen, fastän den, om det görs på rätt sätt, kan vara allt detta; utan den är en plats, där barn och unga utbildas, där Bibeln öppnas för förståelsens skull, rad efter rad, regel för regel, litet grand här och litet grand där. Den är en plats, där sanningens ljus skall spridas. Inte alla, som undervisar i våra Sabbatsskolor, är kvalificerade för denna gärning. Måtte varje lärare förnimma, att han måste veta mera; han måste vara bättre bekant med dem, som han skall ha att göra med och bättre känna till de bästa metoderna, för att vidarebefordra kunskap; och när han har gjort det bästa han förmår, bör han känna, att han ändå bör bättra sig. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 95-98. rätt

(99)Lärarens Inflytande
Det är vår egen karaktär och erfarenhet, som bestämmer vårt inflytande över andra. För att överbevisa andra om kraften hos Kristi nåd, måste vi känna (100) dess kraft i våra egna hjärtan och liv. Det evangelium vi förmedlar för själarnas frälsning, måste vara det evangelium, varmed våra egna själar är frälsta. Endast genom levande tro på Kristus som en personlig Frälsare är det möjligt, att göra vårt inflytande gällande i en skeptisk värld. Om vi vill dra upp syndare ur den strida strömmen, måste våra fötter stå säkert på Klippan, Jesus Kristus. rätt

(100)Kristenhetens kännetecken är inget yttre tecken, inte att man bär ett kors eller en krona, utan det är människans synbara förening med Gud. Genom kraften från Hans nåd - visad genom karaktärens förvandling - blir världen överbevisad om, att Gud har sänt sin Son som dess Förlossare. Ingen påverkan kring mänskosjälen äger sådan makt, som den från ett osjälviskt liv. Det starkaste argumentet till fördel för evangeliet, är en älskande och älskvärd kristen. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 115-116. rätt

(100)Tålamod med den Egensinnige
Kom ihåg, att Du inte kan läsa hjärtan. Du känner inte till de bevekelsegrunder, som föranleder handlingar, vilka för Dig ter sig som felaktiga. Det är många, som inte har fått rätt upplärning; deras karaktärer är tilltrasslade, de är hårda och knöliga, och verkar vara krokiga på alla sätt och vis. Men Kristi nåd kan förvandla dem. Stöt aldrig bort dem, driv dem aldrig till modlöshet eller förtvivlan, genom att säga: »Du har gjort mig besviken, och jag tänker inte försöka, att hjälpa Dig.« Några få hastigt yttrade ord under provokation - precis, vad vi (101) tror, att de förtjänar - kan klippa av banden till påverkan, som vi har bundit från våra till deras hjärtan. rätt

(101)Ett klanderfritt liv, tålmodigt överseende, en anda, som ej låter sig störas av provokation, är alltid det mest avgörande argument och den mest allvarliga vädjan. I fall Du har haft tillfällen och möjligheter, som inte andra har fått, tänk då på detta, och var alltid en klok, omsorgsfull och vänlig lärare. rätt

(101)För att stämpeln skall ge ett tydligt märke i vaxet, får stämpeln inte tryckas dit våldsamt och hastigt; nej, stämpeln trycks lugnt ned i det formbara vaxet och hålls bestämt på plats, tills avtrycket har hårdnat till formen. På samma sätt förhåller det sig med mänskliga själar. Grunden hos det kristna inflytandet är lika med dess krafts hemlighet, och denna beror på den orubblighet, varmed den troende uppvisar Kristi karaktär. Hjälp de felande, genom att berätta om Dina egna erfarenheter. Visa, hur då Du har begått allvarliga misstag, tålamod, vänlighet och hjälpsamhet från Dina medarbetare har skänkt Dig uppmuntran och hopp. rätt

(101)Inte förrän i domen kommer vi att kunna mäta inverkan från en smula vänlighet och betänksamhet mot de andligt ostadiga, oförnuftiga och ovärdiga. När vi möter otacksamhet och förräderi mot vår tillit, vill vi helst visa vårt förakt och vår harm. Denna reaktion väntar de sig. Men vänligt överseende tar dem med överraskning, och väcker ofta något bättre till liv och en längtan efter ett ädlare liv. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 116, 117. rätt

(102)(102) Tolerans gentemot andra
Varje händelse i livet kan kräva utövande av självbehärskning, tålamod och förståelse. Vi skiljer oss mycket åt till natur, vanor och upplärning, varför vårt synsätt också skiljer sig åt. Vi dömer olika. Vår förståelse av sanningen, våra föreställningar om livsstil är inte i alla hänseenden de samma. Det finns inte två, vars erfarenhet är densamma i varje enskildhet. En prövningar är inte en annans. De plikter, som en finner lätta, är för andra de svåraste och mest invecklade. rätt

(102)Så svag, så okunnig, så böjd för missförstånd är människonaturen, att var och en bör vara försiktig i, att sätta sig över andra. Vi är dåligt medvetna om våra handlingars betydelse för andras erfarenhet. Vad vi gör eller säger, kan verka tämligen oskyldigt för oss, men om våra ögon kunde öppnas, skulle vi se, att de betydelsefullaste utfall för gott eller ont vilar därpå. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 117. rätt

(102)Självförbättring
På grund av allmänt rådande karaktärsfördärv och ymnigt bedrägeri runt om de unga, är det desto större behov av, att lärarens ord, inställning och uppförande levandegör det upphöjda och sanna. Barn uppfattar snabbt falskhet och andra svagheter och brister. Läraren kan inte uppnå respekt från sina elever på annat sätt, än genom att i sin egen karaktär visa de principer, som han försöker, att lära dem.... rätt

(103)(103) Men lärarens framgång beror inte så mycket på mängden kunskap han äger, som av standarden på det han eftersträvar. En sann lärare är inte nöjd med dunkla tankar, ett makligt sinne eller dåligt minne. Han söker hela tiden efter bättre färdigheter och bättre tillvägagångssätt. Hans liv växer ständigt. I en sådan lärares gärning förekommer det en friskhet och en medryckande kraft, som väcker och inspirerar eleverna.... rätt

(103)Det behövs lärare, som snabbt upptäcker och använder varje tillfälle till, att göra gott; de, som med iver förbinder sann värdighet; som är i stånd till att styra, och »vara en god lärare«; som kan ingjuta tankar, väcka energi och bibringa uppmuntran och liv. rätt

(103)En lärares egna fördelar kan ha varit begränsade, så att han inte besitter en så hög boklig kvalifikation, som önskvärd vore; om han dock har verklig insikt om mänskonaturen; om han hyser äkta kärlek till arbete, sätter värde på dess betydelse och är fast besluten, att göra det bästa härav; om han är villig till, att arbeta allvarligt och uthålligt, inser han sina elevers behov, och, genom sin förstående och framstegsvänliga anda, inspirerar han dem till, att följa det, som han vill leda dem till, framåt och uppåt. rätt

(103)Trots lärarens omsorg, skiljer barnen sig kraftigt åt i natur, vanor och i träning. En del saknar bestämda syften eller fasta principer. De behöver väckas till insikt om sitt ansvar och sina möjligheter.... rätt

(103)Han, som ser möjligheter och privilegier (104) i sin gärning, låter inget stå i vägen för uppriktig strävan efter självförbättring. Han drar sig inte undan omak, för att uppnå den högsta standard. Allt det, som han önskar, att hans elever skall bli, eftersträvar han själv, att vara. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 118-119. rätt

(104)Medel för större Duglighet
Vi måste ha helgade lärare, som älskar Gud till det yttersta och nästan som sig själva. Herren har vidtagit stora åtgärder, för att lärarna skall kunna bli dugligare från Sabbat till Sabbat, så att de kan lära ut med god verkan och arbeta för tid och evighet. Vi behöver i våra skolor unga män och kvinnor, som besitter verklig gudsfruktan, inte en billig och ytlig erfarenhet, utan en djup, inre fromhet, som kommer sig av daglig gång i Kristi skola, varigenom de kan tilldela andra de dyrbara läxor, som Kristus har lärt dem. rätt

(104)De, som är tillfreds med, att följa en bestämd ordning, att göra saker och ting på samma sätt, kommer att göra fel, och fela i det arbete, som utförs av Sabbatsskollärare; men i fall de, som förpliktar sig till, att verka inom denna väsentliga gren av Guds sak, är kristna i ordets egentliga bemärkelse och fullgör sitt tilldelade arbete i gudsvördnad, arbetande med kärlek för själar, som Kristus dog för, kommer de att vara Guds medarbetare... rätt

(104)Lärare bör vara Exempel
Lärarna bör föregå med riktigt exempel för de unga i anda, uppträdande och kläder. De (105) bör vara iförda enkla och anspråkslösa kläder; och deras anda bör vara lika ödmjuk som ett barns, ja, ändå renare och mera upphöjd, eftersom de står i Guds närhet, för att framställa Kristi karaktär för sina elever. I en hängivenhetens anda, med hjärtats ömhet, bör de betrakta sina förmaningar och komma ihåg, vad Jesus har sagt: »Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte.«... {Matteusevangeliet 18:10.} rätt

(105)Om lärarna ville lägga på minnet, att det är den Helige Ande, som skall visa glimtar av himmelska ting för själen, och om de arbetar med Kristi Ande, inpräntar denne himmelske representant gudomlig sanning i sinnet; om de alls ville inse, att änglar är omkring dem, att de står på helig mark, skulle ett betydligt mera verksamt arbete gå att utföra i våra Sabbatsskolor. Lärarna skulle inte vara tomma på andlig nåd och kraft, ty de skulle ha en förståelse för Guds närvaro; de skulle förstå, att de endast är mänskliga ombud, genom vilka Kristus tilldelar Sitt himmelska ljus. Deras ansträngningar skulle besjälas av allvar och kraft, och de skulle veta, att Anden avhjälper deras svagheter. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 41-43. rätt

(105)Kristus, icke Människan, är Förebilden
Läraren skall inte följa deras exempel, som inte växer till i kunskapen om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, även om (106) de, som tjänar i den helgade talarstolen, har gett dem ett sådant exempel. Han, som vill godtas som en Guds medarbetare, skall inte ta efter någon annan persons sinnesstämning, tillvägagångssätt eller tankar. Han måste lära sig av Gud, och vara försedd med himmelsk visdom. Gud har skänkt förnuftets och intellektets gåva till en arbetare lika väl som till en annan; och i enlighet med sin duglighet skall han överlämna sina talenter till växlarna. Herren vill inte, att någon arbetare bara skall vara skuggan av andra, som han beundrar. Läraren måste växa upp till måttet av Kristi fullhet, inte till måttet av en begränsad, felande dödlig. Just Du skall »växa till i nåd« och var går nåden att finna? - Endast i Kristus, det gudomliga mönstret. rätt

(106)Måtte därför var och en se på Kristus och efterlikna den gudomliga förebilden. Måtte varje medarbetare använda sina krafter till det yttersta i samklang med Guds plan. Han bör lära sig i Kristi skola, så att han blir förmögen till, att lära andra. De, som är betrodda med lärarens omsorg i Sabbatsskolan, behöver den visdom och erfarenhet, som Gud kan ge Kristi efterföljare. Läraren bör lära sig av Kristi ödmjukhet och beskedliga hjärta, så att han kan vara en sann lärare, och vinna sina elever för Kristus. I gengäld bör de bli trofasta missionärer på det stora skördefältet. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 76-77. rätt

(106)Älska den tvingande Makten
Det förekommer på det hela taget föga förståelse i vår verksamhet för själar. Där förekommer inte den förbön, (107) frimodighet och dragande kraft, som Gud kräver att vi skall utöva, så att själar kan bli försonade med Honom. Om vi lär oss sanningen sådan den är i Jesus, kommer religionen inte att betraktas som ett skavande ok, utan som en glädje och fröjd. Måtte lärarna föra med sig solsken, tacksamhet och hjärtan fulla av ömhet och Kristuslikt medlidande i sitt arbete, och genomsyra elevernas hjärtan med osjälvisk, brinnande kärlek; ty detta är den anda, som härskar i himmelen. Borde inte arbetarna i Sabbatsskolan inte frigöra sig från all stolthet och självkärlek, och ivrigt och uppriktigt bli ordets görare? »Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv.« {Romarbrevet 13:14.} Äkta tro hyser tillit till Kristus, och ger prov på obetingad lydnad och samtycke till, att följa Honom varthelst Han än går. När detta har skett, kommer många själar, tack vare lyckade ansträngningar, att föras som dyrbara kärvar till Mästaren. rätt

(107)Föräldrar och lärare bör försöka, att påverka barnens tankar från deras tidigaste år beträffande frälsningens betydelse. De bör lära barnen, att Gud är deras himmelske Fader, att Hans kärlek uttrycks till dem i gåvan av Hans enfödde Son, och att världens Frälsare har visat Sig i Sin kärlek till dem, genom att komma till vår värld, för att dö, så att vi kunde leva. Om dessa lärdomar, som bör förmedlas i kärlek och ömhet, lämnar efter sig ett bestående intryck i de ungas tänkande och hjärtan, liksom spegeln återger ett föremål med hjälp av solljuset, avspeglas detta (108) tema i sinnet, när det blir upplyst av Kristi kärlek. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 100-101. rätt

(108)Enkelhet och Förståelse
Hur betydelsefulla är inte de lärdomar, som går att ge barnen och de unga i uttolkandet av Skrifterna om Kristi enkelhet! Läraren bör lämna alla sina stränga och högtravande ord hemma, och endast ta med sig de enklaste ord, som lätt uppfångas i de ungas tankar. rätt

(108)Men för att vara en lyckad lärare, skall inte endast lärosättet vara enkelt, utan vederbörande måste ha med sig förståelse och kärlek till Sabbatsskolan. Barnen kommer att känna igen detta och bli påverkade därav. Män och kvinnor är endast vuxna barn. Visst reagerar vi på ord och blickar av verklig förståelse och kärlek? Jesus, den Gudomlige Läraren, förvissade Sina lärjungar om Sin kärlek till dem. Han iförde Sig mänsklig natur utan annan avsikt, än att visa människor Guds barmhärtighet, kärlek och godhet i undsättningsplanen, för att åstadkomma Sina väsens frälsning och lycka. Det var med detta för ögonen, som Han dog. Medan Han uttryckte Sina ömmaste ord i förståelse, gladde Han Sig åt tanken på, att »verka i oss« långt ut över, vad de kunde be om och föreställa sig. Dagligen visade Han dem, i gärningar till välsignelse för människor, hur stor Hans ömhet och kärlek var till det fallna (109) släktet. Hans hjärta var en källa till outtömlig medkänsla, genom vilken det längtande hjärtat kunde tillfredsställas med livets vatten. rätt

(109)Då Jesus talade till folket, häpnade de över Hans lära; för Han undervisade dem som en med auktoritet och inte som de skriftlärde. De skriftlärde hade ansträngt sig, för att befästa sina teorier, och de måste kämpa, för att försvara dem, och behålla sitt inflytande över folkets tänkande, genom ändlösa upprepningar av fabler och barnsliga traditioner. De mest upphöjda förebilder inom den allmänna undervisningen bestod huvudsakligen i genomgången av meningslösa ceremoniers hjärtlösa rundgång, och i betydelselösa uttalandens återgivande. Jesu lära inskärpte de betydelsefullaste tankar och de ädlaste sanningar på det lättfattligaste och enklast sätt, och: »Den stora folkskaran lyssnade gärna på honom.« {Markusevangeliet 12:37.} Det är det slags undervisning, som borde ges i våra Sabbatsskolor. Ljus, himmelens ljus, måste återspeglas från Jesus, den vidunderlige Läraren, och barnens och de ungas själar måste upplysas med gudomlig härlighet från Hans karaktär och kärlek. På så vis går det, att leda barnen i vidunderlig enkelhet till »Guds lamm, som tar bort världens synd.« {Johannesevangeliet 1:29.} - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 39-40. rätt

(109)Nya och fräscha Ämnen skall introduceras
Själen bör vara som en skattkammare, fylld med ett rikt och skönt förråd. I predikstolen, i Sabbatsskolan, vid bönemötet och i församlingen bör vi ha nya och fräscha ämnen, varmed andra blir upplysta. (110) Vi borde följa Jesu exempel, som var en fullkomlig Lärare. Han utbildade människor, genom att visa dem den levande Gudens karaktär. Han sade: »Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.« {Johannesevangeliet 17:3.} Detta är det viktigaste att påverka de ungas sinnen med; för de måste känna till Guds faderliga karaktär, för att övertygas om, att de skall underordna det timliga under det eviga. Genom att beskåda Guds karaktär, skapas en stark önskan i deras hjärtan om, att skänka andra sanningens skönhet och kraft. rätt

(110)Religionens förvandlande Kraft
O, kunde varje man, kvinna och barn, som berör människosinnen, ha sanningen invävd i själen, så att den framträdde i ande, ord, karaktär och handling! Sanningens helgande kraft bör leda varje lärare i Sabbatsskolan, liksom varje ämbetsman på våra institutioner, så att de skulle vinna en sådan erfarenhet, att de kunde säga: »jag vet vem jag tror på«. {Andra Timoteusbrevet 1:12.} Det ligger förvandlande kraft i Jesu Kristi religion, och denna kraft måste förse oss med långt större ödmjukhet, med mera allvarlig och levande tro, så att vi blir ett ljus i världen. Jaget måste ödmjukas och Kristus upphöjas. Hur kommer det sig, att dem, som Gud betror med uppgifter i Sin moraliska vingård, blir så lätt självupphöjda? rätt

(111)(111) Hjärterannsakande Frågor
Hur är det möjligt, att många menar, att en betrodd ställning upphöjer människor? Varför blir de så självtillräckliga, när de är så fullständigt avhängiga av det försonande offret? Varför förekommer det hos somliga en så stor önskan om ömhet och så litet arbete i hjärtat? Jo, därför att de självgoda inte har fallit på Klippan och brutits sönder. Det är för att det förekommer så föga tillit till Gud, så litet allvarlig och ångerfull omvändelse och så stor brist på innerlig bön. Alltså kan de här frågorna ställas av varje undervisare: »Har jag tagit emot den Helige Ande, sedan jag blev troende? Har jag tagit emot Kristus som min personlige Frälsare?« Se till, att besvara dessa frågor uppriktigt! rätt

(111)Varje Ögonblick är Guld värt
Om de, som är engagerade i Guds arbete, är personligt kristna, avslöjar deras gärningar detta faktum. De tar med sig Kristus till dem de kommer i beröring med. Lärare i Sabbatsskolan brukar inte tid på oväsentligheter, ty de inser, att varje ögonblick är guld värt, och bör vara, likt flitiga arbetsbin, fullt sysselsatta i Guds trädgård. Kristi tjänst i helgedomen däruppe, varvid Han vädjar genom Sitt blod varje ögonblick framför nådastolen, i det, att Han medlar för oss, bör göra fullt intryck på hjärtat, så att vi inser värdet av varje ögonblick. Jesus har hela tiden levat, för att vara vår medlare; men ett likgiltigt använt ögonblick går aldrig att återta. Måtte (112) lärare och elever betänka detta stora faktum, att Kristus inte upphör med Sitt högtidliga arbete i den himmelska helgedomen, och om Du bär Kristi ok, om Du lyfter Kristi bördor, är Du involverad i en gärning av samma natur, som Ditt Levande Överhuvud. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 85-86. rätt

(112)Ansiktet ett Uttryck för Karaktären
Lärarna i de olika klasserna bör ta till sitt hjärta varje barn och inhysa dem i sin särskilda omsorg. rätt

(112)Det är omöjligt, att göra detta arbete för tid och evighet, med mindre läraren är nära knuten till Gud. Jesus har sagt: »Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt i dem, och det är dessa som vittnar om mig.« {Johannesevangeliet 5:39.} Undersök inte sanningen på ett ytligt sätt. Gör varje enskildhet hos sanningen klar och tydlig för barnens tänkande. Fyll inte deras sinnen med en hopad mängd ämnen på en gång. Guds dyrbara ord skall vara en lampa på deras stig och ett ljus för deras fötter. Påverka deras tänkande, så att det blir en förmån för dem, att vandra i ljuset. Det är fridens, renhetens och helgelsens stig, banad för Herrens lösköpta att vandra på. Kristus har visat vägen på denna stig; Han är den sanne herden; genom att följa Honom, undviker de sidovägar och farliga fallgropar. rätt

(112)I Guds ord skall de lära sig, att alla, som kommer in i himmelen, måste ha en fullkomlig karaktär; för då kan de möta sin Herre i frid. Många barn (113) och unga har sinnelaget präglat i ansiktet. Deras levnadshistoria står att läsa i anletsdragen. Den sanne arbetaren bör prägla barnens tankar med en skön, ren och kristlig karaktär, som förvandlar ansiktsuttrycket. I fall Kristus är den varaktiga principen i hjärtat, går det att läsa renhet, luttring, frid och kärlek i ansiktsdragen. En ond karaktär avslöjas också i dessa drag, som uttrycker egenkärlek, listighet, bedrägeri, fiendskap och avund. Hur svårt det är för sanningen, att påverka hjärtan och anletsuttryck hos ägarna av sådana karaktärer! rätt

(113)Uppamning av Karaktären
Vi behöver nu särskilt uppmärksamma uppammandet av karaktären. Låt samma sinnelag vara i Er, som bodde i Kristus Jesus, så att det upphöjer och förädlar den högste så väl som den lägste medarbetare i våra Sabbatsskolor. Därmed slipper Jesus att skämmas över dem som Sina anhängare. Kristus har möjliggjort all andlig gestaltning hos Sina barn. Om Jesus förblir i själen, fylls hjärtat med Hans Andes heliga gåvor, som gör sig själva tydliga genom ansiktsdragens förvandling. Om skönhet och ljuvlighet önskas, måste Guds lag stå skriven i hjärtat och levas ut i praktiken. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 20-22. rätt

(113)Gör Lektionerna praktiska!
Lärarna bör med hjärta och själ gå in i lektionernas ämnen. De bör planlägga (114) en praktisk användning av läxan, och att väcka intresse i barnens sinnen och hjärtan vid undervisningen. Låt elevernas aktiviteter innefatta lösandet av frågor i läxan genom Bibelns sanning. Lärarna kan påverka arbetet, så att uppgifterna inte blir torra och ointressanta. rätt

(114)Lärare lägger inte ned tillräckligt allvar i Sabbatsskolans uppgifter; de bör bli ett med elevernas hjärtan genom duglighet, förståelse samt genom tålmodiga och bestämda ansträngningar, för att väcka varje elevs intresse för själens frälsning. Dessa uppgifter bör fullt ut bli det, som Herren önskar Sig - stunder med djup överbevisning om synd och om behovet av hjärtats förnyelse och vederkvickelse. Om det rätta arbetet blir gjort, på ett duktigt och Kristuslikt sätt, blir själar övertygade om domens allvar och ställer frågan: »Vad skall jag göra, för att bli frälst?« - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 12-13. rätt

(114)Bruket av Hjälpmedel
En del ansträngningar har gjorts, för att intressera barnen för saken, men de är inte nog. Våra Sabbatsskolor bör göras mera intressanta. Den offentliga skolan har på senare år förbättrat sina undervisningsmetoder. Åskådliggörande undervisning, bilder och tavlor används, för att göra svåra lärdomar klara för de ungas tankar. Alltså bör den närvarande sanningen göras förenklad och innerligt lockande för barnens aktiva tänkande. rätt

(114)Föräldrar, som man inte har tillgång till, kan ofta nås genom sina barn. (115) Sabbatsskollärarna undervisar barnen i sanningen, och dessa tar de sedan med sig hem. Men få lärare tycks förstå vikten av denna gren i arbetet. De undervisningsmetoder, som har införts med viss framgång i de offentliga skolorna, kunde användas med liknande utfall i Sabbatsskolorna, och vara medel till, att bringa barnen till Jesus och utbilda dem i Bibelns sanning. Detta kommer att göra mycket mera gott, än religiös sinnesrörelse av känslomässig natur, som går över lika snabbt, som den infinner sig. rätt

(115)Kristi kärlek bör omhuldas. Mera tro behövs i det arbete, som vi tror skall göras före Kristi ankomst. Det bör vara mera självförnekande och självuppoffrande arbete i den rätta riktningen. Det bör förekomma tankfullt studium under bön om, hur man skall verka för bästa möjliga framsteg. Omsorgsfulla planer bör läggas. Det finns kloka huvuden ibland oss, som kan uppfinna och utföra, i fall de bara används. Stora resultat kommer att följa på väl uttänkta ansträngningar. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 9. rätt

(115)Misstag påpekas
Sabbatsskolan är, om den leds rätt, ett av Guds stora redskap till, att föra själar till insikt om sanningen. Det är inte den bästa planen, att läraren skall sköta allt talande, utan klassen bör låtas framföra det den vet. Då skall läraren, med några få, korta anmärkningar eller exempel, inpränta läxan i sinnena. Under (116) inga omständigheter bör läraren gå igenom läxan mekaniskt, och sedan sitta ned, varefter han låter barnen glo omkring sig, eller viska och leka, såsom vi har sett dem göra. En sådan lektion är inte nyttig; den är ofta skadlig. I fall läraren är riktigt förberedd, kan varje ögonblick brukas till gagn och nytta. Barnens aktiva sinnen skall hela tiden hållas i gång. Deras tankar bör lockas fram och rättas, eller bifallas, allteftersom fallet är. Men läraren bör aldrig sitta ned och säga: »Jag får inte ut mera av det här.« Det heter inte, att man får ut allt av läxan. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 18-19. rätt

(116)Andlig Lathet
I vissa Sabbatsskolor utses till undervisare personer, som saknar lärarförmåga. De hyser ingen uppriktig kärlek till själar. De förstår inte själva sanningens praktiska betydelse ens till hälften. Hur skall de då kunna leda barnen och de unga till den levande Källan? Låt lärarna själva dricka rejäla mängder av frälsningens vatten, så kommer Guds änglar att tjäna dem, och sedan kommer de att förstå, vilken riktning Herren vill se dem välja, för att vinna de dyrbara unga för Jesus. Det kräver talang, vilja och uthållighet, den anda Jakob hade, då han i bön utbrast: »’Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.’« {Första Moseboken 32:26.} När Guds välsignelse vilar över lärarna, kan den inte annat, än återspeglas till dem under deras omvårdnad. Placera aldrig de unga under personer, som är andligt lata, som (117) saknar stora, upphöjda och helgade målsättningar; ty samma likgiltiga och fariséiska sinnelag, utan kraft, kommer då till synes i både lärare och elever. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 13. rätt

(117)Stridigheter i Klassen
Der bör läras läxor i Sabbatsskolan, som sprider ljus in i hjärtats och sinnets kamrar. Och för att det skall lyckas, måste läraren stå under den Helige Andes inflytande, så att all själviskhet hålls i schack, så att inget överilat ord yttras, ingen obetänksam handling görs, utan Guds nåd uppenbaras, vilken verkar genom mänskliga ansträngningar för själarnas frälsning. Detta bör vara den stora avsikten med Sabbatsskolans arbete. Sabbatsskolan bör inte vara en plats för stridigheter; den är inte platsen, för att göra meningsskiljaktigheter uppenbara. Låt allt sådant hållas utanför skolan, och låt harmonin bevaras. I fall tankar framförs, som blir ifrågasatta av medlemmarna i skolan, låt ingen kamplysten anda träda fram med diskussion och stridigheter i släptåg. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 51-52. rätt

(117)Läsning av Läxan
I några skolor härskar, är jag ledsen att behöva säga, skicket med, att läsa läxan direkt ur studiehäftet. Så bör det inte vara. Det behövs inte, om tiden - som ofta används felaktigt och stundom till synd - lades ned på, att studera Bibeln. Det finns ingen (118) orsak till, att Sabbatsskolans läxor inte skulle läggas på minnet av lärare och elever, såsom fallet är i den dagliga skolan. De borde granskas närmare, eftersom deras betydelse är oändligt stor. Försummelse härvidlag misshagar Gud. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 10. rätt

(118)Att skumma på Ytan
Varje lärare i Sabbatsskolan bör känna, att han har ett uppdrag att fylla åt Gud. Han måste begagna varje ögonblick och förmåga, för att lära känna Guds ord, så att han förmår, att vidarebefordra det till sina elever. Lärare diskvalificerar sig för sin ställning, om de själva inte är elever. De behöver tankarnas fräshör, kloka planer, liv, taktkänsla och anda i arbetet. De måste vara skickliga i, att lära ut. rätt

(118)Läraren bör inte begränsa sig till, att upprepa de skrivna orden i läxan, ändå behöver han vara väl medveten om både formuleringarna och andemeningen. Varje lärare bör, innan han ställer sig framför klassen, ha lagt bestämda planer i tanken för, vad han vill åstadkomma den dagen och vid det tillfället. Att högläsa en läxa inför klassen, är inte att lära ut; det behövs enkla ord och tydliga och klara, rediga tankar. Försäkra Dig om, att eleverna förstår Dig. I fall de inte förstår Ditt resonemang, är Ditt arbete lönlöst. Skumma inte på ytan; gå på djupet. Bibeln är livets rättesnöre och vägledare. Den sunda läran måste förenas med elevernas tänkande och hjärtan; (119) då kommer läran att bära rik frukt, för ett sunt tillvägagångssätt utmynnar då i ett gott utfall av Ditt arbete. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 24. rätt

(119)Långa, tröttande Kommentarer
De, som undervisar barnen, bör undvika tröttande kommentarer. Korta anmärkningar gör poängen begriplig. I fall mycket behöver sägas, använd korta meningar. Några få ord av intresse nu och då är till större gagn, än massor på en gång. Långa tal tröttar ut de små barnens tänkande. För mycket prat får dem, att känna leda vid all andlig undervisning, liksom förrätter belastar magen och nedsätter aptiten samt leder till vämjelse för mat. Folks tänkande kan storkna av för många dåliga tal. Arbetet för församlingen, men i synnerhet för de unga, bör ske enligt rad för rad, påbud efter påbud, litet grand här och litet grand där. Ge tänkandet tid till, att smälta de sanningar, som Du förser sinnet med. Barnen måste dras mot himmelen, inte våldsamt, utan ack så varsamt. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 107. rätt

(119)Vad det betyder, att vara en Guds Medarbetare
»Förmana på samma sätt de yngre männen att i allt visa gott omdöme, och var själv ett föredöme i goda gärningar. Ge i din undervisning prov på oförfalskad sanning och värdighet. Var sund och oklanderlig i ditt tal, så att din motståndare måste skämmas, då han inte har något ont att säga om oss.« {Titusbrevet 2:6-8.} rätt

(119)Där verkliga dygder fattas, där dagligt (120) samband med Gud försummas, kommer läraren i Sabbatsskolan att vara torr och tråkig i sitt sätt, att lära ut på. Hans ord kommer inte ha någon kraft till, att nå elevernas hjärtan. rätt

(120)Att vara Guds medarbetare, betyder en hel del mera, än att blott gå i Sabbatsskolan, och övervara församlingens gudstjänster, samt att delta i lärararbetet och att avlägga vittnesbörd i det utåtriktade arbetet. rätt

(120)Att vara Guds medarbetare betyder, att känna i hjärtat för syndfulla själars frälsning, som Kristus dog för. Det betyder, att man värnar om missionsgärningen, att man alltid är angelägen om, att göra undervisningen intressant, att man tänker ut sätt, att använda varje helgad del av sin natur på, fast endast på det sätt, som Kristus gjorde, så att själar kan vinnas till Hans tjänst och bindas till Honom med Hans obegränsade kärleks band. rätt

(120)Arbetet blir spolierat genom ohelgade Ansträngningar
Guds medarbetare söker ej, att undvika helgade förpliktelser; utan för Kristi skull är de villiga till, att uträtta intensivt arbete och att finna sig i nöd och hån. De är villiga, att mötas med förkastelse, ehuru sådant är svårt att bära och ödmjukande för mänsklig stolthet. Dock minns Guds medarbetare, att Jesus bar skam och hån, förkastelse och död, för att frälsa de förlorade. Varje del av det växlingsrika arbetet på skördefältet (121) betyder offer och självförnekelse. Det betyder, att den tid, som brukar läggas ned på sådant, som är av mindre betydelse, används till, att söka i Skrifterna, så att man vet, hur man framgångsrikt skall arbeta med det tilldelade verket. Det betyder, att man måste lära känna Guds Ande. Det betyder, att man måste be mycket, och hysa många allvarliga tankar på, hur man skall använda varje förmåga i sin natur, och effektivt föra Guds verk framåt. rätt

(121)Ni är Guds värvade eller vunna tjänare, skickade till, att bygga upp Hans rike på jorden, och Ni skall göra Er del, för att frälsa de själar, som Kristus har betalat priset för med Sitt eget blod. Är det då en lätt sak, att undervisa i Sabbatsskolan utan hjärtats beredelse för det betydelsefulla arbetet? Många, som åtar sig, att undervisa en klass, känner föga intresse för det, och de ödelägger det helgade arbetet genom sina ohelgade ansträngningar. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 67-68. rätt

(121)Frestelsen, att visa Jaget
Vid varje steg, både på småskolan och i gymnasiet, behöver lärarna hela tiden sträcka sig efter den stora källan, för att vinna visdom, för att få nåd och kraft till, att omforma sina elevers hjärtan, så att de handlar förståndigt med Kristi blods ägodelar. Varje lärare bör vara en ödmjuk efterföljare av Honom, som är ödmjuk och sakmodig i hjärtat. Ingen bör studera eller arbeta, för att bli betraktad som en bättre lärare, eller som en person med osedvanliga förmågor, utan som en, vilken (122) kan leda själar till Kristus. Det kommer att förekomma frestelser, som flätar samman jaget med alla åtgärder, men om detta sker, förstörs arbetet, ty det leder till torra och långa kommentarer, som undergräver intresset och den möjliga nyttan i barnens tänkande. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 35. rätt

(122)Tjäna helhjärtat!
Herren önskar Sig lärare i Sabbatsskolarbetet, som kan utföra en helhjärtad tjänst, som kan stegra sin talang genom användning, och förbättra det redan uppnådda. Herren önskar Sig verksamma kristna i Sin församling; ty den sysselsatte drabbas av färre frestelser, än den, som endast har litet att göra. De, som uppriktigt tror på Kristus, blir Guds medarbetare. De blir styrda av Hans Ande; deras kärlek blir renad, deras lidelser blir behärskade, och dyrbara frukter blir synliga i deras liv till Guds härlighet; ty de, som uppriktigt tror på Kristus, återspeglar ljus. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 53. rätt

(122)Själarnas Frälsning är av största Vikt
Lärarens förpliktelse är betydelsefull och helig, men ingen del av arbetet är mera viktig, än att vaka över de unga med öm och kärleksfull omsorg, så att de känner, att de har en vän i oss. Väl deras tillit har uppnåtts, går det lätt, att leda, styra och lära upp dem. Våra kristna principers heliga motiv måste framgå av våra liv. Våra elevers frälsning är det största intresse, (123) som vilar på den gudfruktige läraren. Han är Kristi arbetare, och hans särskilda och beslutsamma ansträngningar bör rädda själar från undergång och vinna dem för Jesus Kristus. Gud fordrar detta från lärarna personligen. Var och en bör leva ett liv i from, i ren och i samvetsgrann ansträngning, för att uppfylla varje plikt. I fall hjärtat glöder av Guds kärlek, förekommer det en ren hängivenhet, som är absolut nödvändig; bönen kommer att vara brinnande, och trogna varningar och förmaningar kommer att ges. Försumma detta, så hotas själarna i Din omsorg. Hellre lägga ned mindre tid på långa tal, eller på kittlande studier, och åta sig dessa försummade plikter. rätt

(123)Uthållighet belönas
Efter alla dessa ansträngelser, kan lärere fine att någon av dem som är i deres varetägt vilt utvikle principlöse egenskaper. De är efterladände i vandel som, i många tilfälde, är resultatet av et umoralsk exempel och forsömt faderlig uppdragelse, Och lärere der gör alt vad de kan vilt svigte i att bringe dessa unge till et liv i renhed och hellighed; och efter tålmodig uppdragelse, hengivent arbeta och inerlig bön, vilt de bliva skuffet vid dem som de har håbet så mycket på. Ut över det vilt foräldrenes bebrejdelser komma till dem, fordi de icke har kräfter till att modvirke deres eget exempels och ukloge upplärings påvirkning. Läreren vilt hava denna modlöshed efter att hava gjort sin plikt. Men honom måste arbeta videre, och stole på att Gud vilt arbeta med honom, stå tappert vid sin posst, och arbeta i tro. Andre vilt bliva frelst till Gud, (124) och deres påvirkning vilt bliva brugt till att frälsning andre. Låt prädikanten, sabbatsskoleläreren och lärerne i våra skoler forene hjärta, själ och hänsikt i arbetat på att redde våra unge från undergång. - FE sidorna 116-117. rätt

(124)Upphöj Kristus
Evangeliet är Guds kraft och visdom, om det framställs rätt av dem, som bekänner sig till, att vara kristna. Kristus korsfäst för våra synder bör ödmjuka varje själ inför Gud i personens egna ögon. Kristus uppstånden, uppstigen i det höga, vår levande Talesman i Guds närhet, är frälsningens vetenskap, som vi behöver lära oss och lära ut till barnen och de unga. Kristus sade: »jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen.« {Johannesevangeliet 17:19.} Detta är den gärning, som ankommer på varje lärare. Det får ej förekomma några hafsartade inslag i denna gärning, ty även arbetet med, att undervisa barnen i den dagliga skolan, kräver mycket av Kristi nåd och jagets kuvande. De, som av naturen är lättirriterade, lättprovocerade och har bevarat vanan, att kritisera, att tänka ont, bör söka sig ett annat arbete, som inte återskapar några av deras icke tilltalande karaktärsdrag i barnen och de unga, för de har kostat så mycket. Himmelen ser den outvecklade mannen eller kvinna i barnet, med förmågor och krafter, som, i fall de vägleds och formas riktigt, med himmelsk visdom, kommer att innebära mänskliga ombud, genom vilka det gudomliga inflytandet kan verka, för att de skall vara (125) Guds medarbetare. Skarpa ord och ständig kritik förvirrar barnet, men vederkvicker och förnyar det aldrig. Håll det irriterade ordet tillbaka, behåll Din egen anda under Jesu Kristi tukt och förmaning; då kommer Du att bli varse, hur Du skall känna och sympatisera med dem, som står under Din ledning. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 87-88. rätt

(125)Hela Klasser skall omvändas
Som arbetare för Gud behöver vi mera av Jesus och mindre av jaget. Vi borde känna en större börda för själarna, och borde be dagligen, så att vi finge styrka och visdom till Sabbaten. Lärare, sammanstråla med Era klasser. Be med dem, och lär dem bönens konst. Låt hjärtat göras mjukt, och bönerna korta och enkla, men uppriktiga och allvarligt menade. Låt Era ord vara få och välvalda; och låt dem lära sig från Era läppar och Ert exempel, att Guds sanning måste slå rot i deras hjärtan, eljest kommer de ej att bestå frestelsens prov. Vi önskar, att se hela klasser med ungt folk bli omvända till Gud, och växa upp till, att bli nyttiga medlemmar av församlingen. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 19-20. rätt

(125)Spill inte all kraft och energi på världsliga och timliga omsorger under loppet av veckan, så att Ni står utan energi och moralisk styrka, att tjäna Kristus med på Sabbaten. Det är ett allvarsmättat arbete, som skall uträttas just nu. Vi har inte ett ögonblicks tid, att använda själviskt. Låt allt, vad vi gör, uträttas med blicken fästad på Guds förhärligande. Vila aldrig, förrän varje barn i Era klasser har försetts med kunskap om Kristi frälsning. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 14. rätt

(126)(126) Den största Glädje
For dem som är godkändt som lärere i våra sabbatsskoler är en mark öppen for arbeta och uppdyrkelse, for att utså fröene och for att höste de modne korn. Vad kan giva större tilfredshed än att vara arbetare sammen med Gud i att uppläre barnen och unge till att älska Gud och holde hans bud? Led de barnen som du underviser i dagskolen och i sabbatsskolen till Jesus. Vad kan giva dig större glädje än att se barnen och unge fölge Kristus, den stora Hyrde, som kalder, och fårene och lammene hörer hans röst och fölger honom? Vad kan sprede mera solskin igennem den interesserede och hengivne arbetars själ än att vide att hans ihärdige och tålmodige arbeta icke är forgäves i Herren, och att se sina elever hava glädens solskin i deres själe fordi Kristus har tilgivet deres synder? Vad kan vara mera tilfredsstillände for arbetaren sammen med Gud, än att se barnen och unge tage emot Guds Ånds inflydelse i karakterens sanne ädelhed och i Guds moralske afbilledes genoprettelse - barnen der söger den frid der kommer från fredens Fyrste? - FE , sidan 271. rätt

nästa kapitel