Råd angående Sabbatsskolans Arbete kapitel 6. Från sida 152ren sida tillbaka

Vägledande Principer för Förvaltning

(152)Följer upp Ändamålet
Avsikten med Sabbatsskolan bör inte försvinna ur sikte på grund av mekaniska arrangemang, så att tid slösas, som annars skulle läggas ned på, att ordna annat, som är betydelsefullt. Vi bör alltid akta oss för former och ceremonier, som skulle förmörka den verkliga avsikten med det, som vi strävar efter. Det är fara för, att ha ett så ytterliggående system, att Sabbatsskolan blir tröttande, när den egentligen skulle vara vilsam, en glädje och en välsignelse. rätt

(152)Sabbatsskolans renhet och enkelhet får icke uppslukas på en lång rad olika former, så att det saknas tid till religiösa intressen. Skolans skönhet och lycka ligger i dess enkelhet och allvar, för att tjäna Gud. Intet kan göras utan ordning och regler, men dessa får heller inte skymma större och viktigare plikter. Mindre bör sägas till eleverna om de yttre, förberedande stegen och systemen, och mycket mera bör yttras avseende deras själars frälsning. Detta måste vara den förhärskande princip på skolan. rätt

(152)Fara för kall Formalitet
Kärlek och hängivenhet bör känneteckna lärarnas och ledarnas ord och handlande, ty därigenom övertygas och vinns själar. Kall formalitet bör ersättas med allvarlig iver och kraft. Jesu kärlek bör genomströmma hela skolan, så att eleverna lär sig, att betrakta den som platsen för den högsta utbildning. Stränghet och ovänlig kritik bör ej förekomma i Sabbatsskolan eller i den dagliga skolan. Detta bör vara fjärran från lärarna och alla dem, som verkar i ledande ställning på skolan. rätt

(152)Stolthet bör inte näras i de formella eller mekaniska funktionerna på skolan, utan det goda, som uträttas i, att bringa själar till Jesus Kristus. Maskiner kan framställas, för att reagera på människors vilja, arbeta till belåtenhet, men de är själlösa. Likadant är det med skolor, där formaliteter tar en ledande plats; det är som konst utan liv. När alla, som är knutna till skolan, har en förnimmelse av ansvaret för sitt arbete, och känner, att de gör ansträngningar, inte endast (153) för tiden, utan för evigheten, ses ordning och harmoni inom varje område. - Testimonies on Sabbth-School Work, sidorna 89-90. rätt

(153)Formalitetens Onda
Ondt uppstår icke på grund av organisationen, men på grund av att der laves organisation i alt, och sund gudsfrygt av lille betydning. Når former och maskineri tager över, och en vanskelig uppgåva är utfört for att utrette det arbeta der skulle vara gjort med enkelhed, så vilt ondt komma fram, och lidt vilt vara utrettet i forhold till de ansträngelser der göres. Organisationens mål är just att forandre detta; och ville vi upplöse det, vilt det vara som att rive det ned som vi har bygget upp. Dårlige resultater är blivit set, både i sabbatsskolearbetat och i missionsforeningen, på grund av så megen formalitet medens sund erfarenhet var tabt av syne. I många av de påtänkte forbedringer som har väret gjort, har människolige präg väret sat på värket. I sabbatsskolen, har mänd och kviner väret anerkändt som embedsmänd och lärere som icke var åndeligt sinneede, och havde ingen levände interesse i den gerning der var betroet i deres varetägt; men fråga kan bringes i orden endast vid hjälp av den Helligeånd.... rätt

(153)Kunde vi se en anden orden av tingene burde en del invie sig själva helt till Gud, och hellige deres talenter till sabbatsskolearbetat och altid gå fram i kundskap, och utdanne dem själva så de vilt vara i stand till att undervise andre (154) med hensyn till de bedste metoder i att bruge värket; men arbetarne skal icke söka efter de metoder hvori de kan lave forestilling och bruge tid på teateraktige och musikalske uppvisninger, for detta får ingen gavn av. Det gör icke godt att uppläre börnene i al lave talereplikker vid särlige anledninger. De burde vines for Kristus, och i stedet for att bruge tid, och pengar och ansträngelser på att lave uppvisninger så låt alla ansträngelserne bruges på att samle till från hösten. rätt

(154)Många har syntes att alt det der är absolut nödvendige for sabbatsskolen, var att organisere skolen, och inöve eleverne så att de vilt handle i harmoni med et sätt av ceremonier och former; och så i fall någon kunde sikres som lärere, ville sabbatsskolen gå av sig själva. Der sikres ofta lärere der icke kan lede själe till Kristus fordi de icke vid vad det vilt säga att fine Honom dyrebar for deres egene själe; men alla dem som icke värdsätter själen så att de vilt arbeta som Kristus vilt hava dem till, vilt spredes väk från Kristus. »Den, der [märk dessa ord] icke samler med mig, spreder.« I fall lärere icke har någon byrde for att lede själe till Jesus, vilt de voxe uanfägtet av sanningen; de vilt bliva ligegyldige, och den atmossfäre som de omgiver deres själe med vilt arbeta på att sprede väk från Kristus. Och med sådanne bestanddele i sabbatsskolen, vilt der vara en evinelig med vanskeligheder; for når lärere forplikter sig i arbetat och icke har någon interesse i det, vilt eleverne intage den samme ande. - FE , sidorna 253-254. rätt

(155)Behov av helgade Medarbetare inom Sabbatsskolan
De, som träder in i Sabbatsskolarbetet, bör vara personer, som har helgat sig själva åt Gud. De bör vara män och kvinnor av stark tro och varm förståelse, som är innerliga i anden och intresserade av allt, som hör till Guds sak. De bör hänge sig åt arbetet med osjälvisk strävan, och vilket offer det än måtte kräva, bör de lägga sig själva på altaret, och be med starka rop och under tårar för de ungas omvändelse, som har blivit betrodda åt deras omvårdnad. Ibland dem, som vill arbeta för Herren i Sabbatsskolan, bör alla själviska mål korsfästas, och de bör handla så här: »Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva.« {Filipperbrevet 2:3.} Måtte det vara Sabbatsskolarbetarens första mål, att upplära de unga till, att göra sin plikt i fruktan för Gud och med enkelhet. rätt

(155)Den stora bristen i Sabbatsskolarbetet är inte brist på det mekaniska, utan brist på kunskap om andliga ting. Hur allvarligt saknar dock inte medarbetarna dopet i den Helige Ande, så att de kunde bli sanna missionärer för Gud! De bör lära sig, att anstränga sinnet till det yttersta, så att de uppnår bättre insikt om Bibelns sanning. Lärarna i Sabbatsskolan bör dagligen be om himmelens upplysning, så att de blir i stånd till, att öppna de ungas intellekt för det Heliga Ordets rikedomar. Varför inte ödmjuka Er själva inför Herren, och låta (156) den Helige Andes påverkan framgå av Era karaktärer och Ert arbete? Det råder för mycken självbelåtenhet ibland dem inom Sabbatsskolarbetet, för mycken »mekanik« och rutin, och allt detta riskerar, att leda själen bort från det levande vattnets Källa. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 73-74. rätt

(156)Upplärning i Sabbatsskolarbetet
Der är en mångal på upplärt dygtighed blandt oss, och vi har icke människor der är tilsträkkeligt upplärte till att överlade arbetat med ledelse av våra sabbatsskoler och församlinger. Många som känder sanningen, forstår den stadig icke sådan att de kan forklare inholdet. De är icke beredte till att giva den på sådan en måde att den inviede och majestätiske karakter vilt bliva klar for folket. I stedet for minre disciplin behöver de mera gennemgribände uppläring. Det är umöjligt for någon som helst att forudse vad honom kan bliva kaldet till. Honom kan vara sat i situationer var honom vilt behöve hurtig dömmekraft och ligevägtige argumenter, och på den måde är det till Kristi ära att veluddannede arbetare burde mångadobles blandt oss; de vilt vara i bedre stand till att viderebringe sanningen på en måde som vilt vara så fri så möjlig for mangler. - FE, sidorna 256-257. rätt

(156)Avhängighet av Gud
Våra Sabbatsskolor är inte, vad Herren vill, att de skall vara, för det förekommer på det hela taget alltför mycken (157) avhängighet av former och automatik, medan Guds livgivande kraft kommer bort i hanteringen för de själars omdaning, som Kristus dött för. Detta tillstånd måste ändras, om våra Sabbatsskolor skall motsvara den avsikt, som de finns till för.... När föreståndare och lärare ger sig själva utan förbehåll till Gud, kommer de inte endast att komma med riktlinjer, utan göra dessa praktiskt genomförbara. Så snart som lärare i Sabbatsskolan, liksom i den dagliga skolan, tar upp sin egentliga gärning, fullt erkännande sitt beroende av Gud, kommer Kristi nåd att ges, för att förena sig med mänskliga ansträngningar. Det är viktigt, att varje medarbetare inser, att själarnas överbevisning och omvändelse följer på de mänskliga ansträngningarnas samgående med Guds krafts verkan. rätt

(157)En själavinnande Tjänst
Själens fullständiga helgelse måste upprätthållas lika mycket av föreståndare och lärare i våra Sabbatsskolor, som av predikanterna i våra talarstolar, för alla är lika delaktiga i arbetet med, att bringa själar till Kristus. Var och en måste arbeta på sin plats, såsom Kristus gjorde, i kärlekens anda, för de felande och förhärdade. Detta är, vad Kristus vill se i Sabbatsskolarbetet.... Guds änglar, som skådar Faderns ansikte i himmelen, ser på barnen och de unga, vilka Ni, som levande representanter för Gud, lär frälsningens väg. Tänk på detta, föreståndare och lärare; Ni befinner Er i himmelska änglars närhet, Ni utför en gärning, som (158) bekräftar, om Ni är trofasta eller opålitliga mot Kristus... rätt

(158)Hjälpta av den Helige Ande
Föreståndarna och lärarna vid våra Sabbatsskolor måste vara omvända och befriade från sin vanemässiga slöhet. Sanningens dyrbara lärdomar får inte förmedlas på ett matt och livlöst sätt; utan kraft måste fogas till deras ansträngningar i, att vinna själar åt Kristus. Den styrkan erhålls genom daglig förbindelse med Herren, genom mottagande av Rättfärdighetens Sols klara strålar och livgivande kraft. De måste hela tiden hålla sinnet riktat mot Kristus, så att tankarna och intrycken är av andlig karaktär, och deras lärosätt och -metoder måste dikteras av den Helige Ande. I Sin högsta manifestation för människor skall den Helige Ande sätta dem i stånd till, att använda sina bästa krafter, så att Gud skall verka i dem, att vilja och göra Hans goda behag. rätt

(158)»… utan mig«, säger Kristus, »kan ni ingenting göra.« {Johannesevangeliet 15:5.} Arbetaren lämnas inte ensam. Guds Ande ges honom, så att han kan uträtta Guds välbehag, så att han inte skall ge efter för köttet, genom att släppa loss dess lustar. Alltså, lärare, följ Andens ledning. När Guds Ande drar på barnens och de ungas hjärtan, skall Du dra med ömhet och kärlek och uppfordra och be dem ihärdigt om, att ge sina hjärtan till Gud. rätt

(158)Barnen och ungdomarna är Kristi lösköpta egendom; Han har handlat dem för ett oändligt pris. Jesus älskar de små. Han ser med medömkan på (159) de unga, för Han vet, att Satan kommer att försöka, att locka ut dem på den breda vägen och göra den tilltalande för deras blick; och Jesus bjuder Sina änglar, att särskilt ta tillvara på dessa oerfarna själar, i deras hem, i deras skola och i Sabbatsskolan. Anden traktar hela tiden efter dem och försöker, att dra dem till Gud; och Guds medarbetare kommer att känna sitt ansvar, och kommer att allvarligt verka, för att vinna själar för Kristus. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 41-44. rätt

(159)Uthållig Trofasthet behövs
En sådan from och uthållig trofasthet, som Guds heliga ägde [Kaleb, Hanna och Dorkas], är ovanlig; och ändå vinner församlingen ej framgång utan denna. Den behövs i församlingen, i Sabbatsskolan och i samhället. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 109. rätt

(159)Samarbeta för Framgång
Våra Sabbatsskolarbetare behöver vara särskilt genomsyrade av Kristi Ande och anda. De kan inte samarbeta med Kristus, i fall de inte är förbundna med Honom i sina hjärtan genom tro... Barnen behöver en mera bestämd insats avseende religiös uppfostran. De ledande medarbetarna och lärarna bör anstränga sig, för att uppnå fullständig harmoni. Det bör ske samarbete mellan föräldrar, barn och lärare. Var och en bör eftersträva visdom och taktkänsla, så att han kan prestera den målinriktade insats, som Gud kräver. Vi skall uppamma taktkänsla och knivskarp uppfattning, för att raskt skönja tillfällen till, att göra gott, och att göra (160) det bästa av dem. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 20. rätt

(160)Den Helige Ande är absolut nödvändig för Framgång
Föreståndarna och lärarna i Sabbatsskolan behöver vägledning och undervisning av den Helige Ande, så att de blir sanna fostrare, i stånd till, att ingjuta tankar, och bringa de ting till erinring, som de har lärt sina elever. Det är den Helige Andes uppgift, att forma Kristi ord och gärning till klara enheter i tankarna, för att de, som undervisar om världens Förlösare, skall få kraft till, att lyfta upp Kristus i elevernas sinnen. Inom alla Sabbatsskolans avdelningar föreligger det ett behov av den Helige Andes hjälp, för att män och kvinnor skall gå att välja som ansvariga föreståndare, ämbetsmän och lärare och därmed fungera som Guds män och kvinnor. rätt

(160)Det är inte alltid det klokaste, att låta en person styra allt i skolan; han kommer då att forma skolan efter sina egna tankar och uppfattningar; i stället bör det finnas arbetare i skolan, som förmår att väcka friska tankar, och främja skolans andliga liv. Skolan må vara knuten till en, som har tjänat länge och trofast, men hellre då ta hänsyn till skolans bästa, än till lärares eller elevers önskemål. När skolan tydligt skulle gagnas av en förändring, genom upphöjelse av de medarbetare, som vet, vad det vill säga, att hysa en börda för själar, låt inget stå i vägen (161) för en förändring. De, som inte hyser en önskan om jagets upphöjelse, även om de därmed mister sina ämbeten, kommer att ivrigt greppa varje hjälpmedel, varigenom Sabbatsskolans elever förädlas och förbättras. De, som är gamla och erfarna i arbetet, har förstått, vad det är, som skulle underlätta för Guds sak, och unga män med mindre erfarenhet av verket, bör följa äldre bröders exempel, som har visat sig vara trofasta avseende det, som har anförtrotts i deras händer, och således har utbildat sig själva i visdom och taktkänsla, och därmed har säkrat sig den framgång, som är nödvändig för ett gott arbete... rätt

(161)Betydelsefulla Frågor
Vad är orsaken till, att det i våra församlingar förekommer så många, som inte är fasta, rotfästade och cementerade i sanningen? Varför sitter dessa i mörker, utan ljus, och vars vittnesbörd är halvhjärtat, kyligt och fullt av lidande? Varför finns det sådana, vars fötter tycks gå på förbjudna stigar, som alltid har en jämmerlig berättelse att förtälja om frestelse och nederlag? Har medlemmarna i församlingen känt sitt ansvar? Har församlingens föreståndare och tjänare tagit sig an de svaga och vacklande? Och har de insett, att de vacklande riskerar, att mista sina själar? Har Ni prövat, både genom regler och exempel, att fästa de vacklandes fötter på den eviga Klippan? Har Sabbatsskolans lärare och tjänstemän känt, att de har en gärning att göra i, att leda (162) de ungas fötter på säkra stigar, och att de bör betrakta varje själviskt intresse som platt intet, så att de kan bli själavinnare för Mästaren? Det är ett avgjort behov av förnyelse i varje gren av verket. rätt

(162)En livgivande Kraft
Vidunderliga tillfällen går förlorade inom vårt Sabbatskolarbete. Släpp in män och kvinnor med olika gåvor i arbetet, och låt dem i gudsvördnad göra sitt bästa för de ungas frälsning. Låt inte dem med ett mekaniskt sätt, att göra saker och ting på, dominera på skolan och forma den till något formellt, med precisa arbetssätt, varigenom verksamheten kvävs av en uppsjö med föreskrifter. Det är absolut nödvändigt, att ha ordning, men vi behöver en hel del ytterligare andlig kunskap tillsammans med våra regler och föreskrifter. Vi behöver en livgivande kraft, en nitisk begeistring, en sann livaktighet, så att våra skolor går att fylla med en stämning av verklig fromhet och renhet; så att det inträffar sanna religiösa framgångar; så att gudsfruktan kan cirkulera genom skolan; så att föreståndarna och ledarna inte slår sig till ro med ett dött och formellt tillvägagångssätt, utan kan sätta varje representant i arbete, varigenom skolan blir den ädlaste och mest verkningsfulla i världen. Detta bör vara syftet och avsikten för varje medarbetare i skolan. rätt

(162)Sanna Föreståndare önskas
Ledarna i våra skolor bör vara snabbtänkta män och kvinnor, som har Guds Ande (163) till hjälpare i karaktärens utformning, som har goda förmågor, som förstår sig på sinnelagets skilda delar, samt visar taktkänsla och förstånd i umgänget med skilda karaktärstyper. Det är många, som kan verka som föreståndare till namnet, men vad behövligt är, är personer, som uppfyller alla krav på en egentlig föreståndare. Det är många, som behärskar formerna; men sviker i, att ge uppmuntran och hopp, i att väcka eget tänkande, i att framskynda kraft, och i att förmedla ett sådant liv, att skolan blir en levande och växande kraft för det goda. rätt

(163)Det är också ett stort fält öppet för lärare, och de bör söka att förstå, hur det skall arbetas, för att leda och utveckla barnens tankar och hjärtan. De bör besitta den visdom, som kommer ovanifrån, så att de med gott utfall kan bemöta de unga och barnen. Många lärare är kortsynta och använder ett tillvägagångssätt med de unga, som inte för till ett utfall, och i stället för att nå framgång, går de bakåt. Vad både arbetare och elever behöver, är den Helige Andes gåva, så att der inte ryckvis sker förnyelse, utan en jämn växt i nåden, en stadig tillväxt av andligt liv och kraft. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 91-94. rätt

(163)Rena Krymplingarna på Ledarskapets Område
Våra Sabbatsskolor, som skall undervisa barnen och de unga, är för ytliga. Ledarna av dessa behöver plöja djupare. De behöver lägga ned mera omtanke och mera hårt arbete på det, (164) som de har att göra med. De behöver vara mera ingående Bibelstuderande, och ha en djupare religiös erfarenhet, för att veta, hur Sabbatsskolan skall ledas enligt Herrens ordning, och hur barnen och de unga skall ledas till sin Frälsare. Detta är en av verkets grenar, som har gjorts till en krympling beroende på brist på verksamma och förståndiga män och kvinnor, som känner sitt ansvar inför Gud i, att använda sina krafter, inte för att visa jaget, inte för fåfängas skull, utan för att göra gott. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 111. rätt

(164)Mekanisk och utan Ande
Vi måste nå ett högre handlingsplan. Låt Jesu Ande ge medarbetarnas själar sund näring. Sedan kommer deras arbetsplaner och metoder att vara av ett slag, som kommer att vinna själar för Jesus Kristus. I våra stora församlingar, där det förekommer många barn och unga, riskerar Sabbatsskolan att ledas så, att den rätt och slätt blir en formsak och mekanisk samt utan ande. Den saknar Jesus. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 14. rätt

(164)Utkorandet av Ämbetsmän
Kristna kvinnor kan utöva ett sunt inflytande över unga och barn. Deras förmågor har Gud betrott dem med, och bör fullt ut vara helgade åt Mästaren. Många blir raskt varse saker och ting, och är handlingskraftiga, men de saknar ett nära förbund till Gud. De söker dock efter nya metoder och vägar, med vars hjälp det skall gå, att utveckla karaktären och utbilda de unga i, hur de skall använda de talanger, som Gud har gett dem. rätt

(164) När Ni väljer tjänstemän från gång till annan, förvissa Er då om, att de inte älskar sig själva, utan sätt dem i förtroendeställning, som Ni är överbevisade om älskar och vördar Gud, och som har Gud till rådgivare. Utan kärlek till och vördnad för Gud, oavsett ett måhända glimrande intellekt, väntar nederlag. Jesus säger: »utan mig kan ni ingenting göra.« {Johannesevangeliet 15:5.} Valet av ämbetsmän bör inte överlåtas till Sabbatsskolans elever. Att växla dessa tjänare ofta, är till skolans fördel; ty en persons tänkande skall inte gestalta alla andras. Han kan ha en del goda egenskaper, men samtidigt vara en medelmåtta inom vissa områden. En annan, som utses, kan uppväga den förstnämndes brister. Olika tankar och kvaliteter för med sig fräscha idéer och tänkesätt; och detta är absolut nödvändigt. Men framför allt, välj ut dem, som i sina själars ödmjukhet vandrar i sanningen, som älskar och vördar Gud, och tar till sig lärdomarna i Hans skola. Sådana leder eleverna framåt och uppåt. Under förståndiga lärare ökar elevernas intresse för Guds ord, och växer deras insikt om Skrifterna. Låt Kristus vara temat under varje lektion. De lärdomar, som Kristus gav lärjungarna, är av den största betydelse. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 83-84. rätt

(165)Råd till Föreståndare
Det är ett allvarligt arbete, som skall göras i våra Sabbatskolor, och ledarna däri bör försöka, att handla med förstånd och (166) taktkänsla. Det är ett härligt och betydelsefullt arbete, att inverka på sinnen, att efterlämna ett riktigt intryck och att ge rätt form åt karaktären. Det är en förståndig lärare, som försöker, att locka fram den studerandes förmågor och krafter, i stället för att hela tiden anstränga sig, för att meddela undervisning. rätt

(166)Åtskilliga gånger har jag mottagit brev med frågor angående Sabbatsskolföreståndarens plikter. En kände sig bedrövad över, att han inte kunde väcka djupare intresse hos lärare och elever och sade, att han tog sig mycken tid till, att tala med dem och förklara allt, som han menade var väsentligt för dem av förstå, och likväl tycktes intresset vara svalt. De blev inte religiöst påverkade. Här skulle jag säga till den uppriktige brodern, och till andra verksamma under liknande omständigheter: Undersök, om Ni själva inte i hög grad ansvarar för bristen på religiöst intresse. rätt

(166)Tröttande Kommentarer
Många försöker, att göra för mycket, och sviktar i sin uppmuntran till lärare och elever, att göra, vad de själva kan. De behöver stor enkelhet och religiöst allvar. De håller långa och torra tal i Sabbatsskolan, liksom på lärarmötena, och härigenom tröttar de ut både lärarnas och de studerandes sinnen. Sådana kommentarer hör helt enkelt inte till. De är inte avpassade efter elevernas verkliga lärobehov, och de drar ej deras hjärtan till sina hjärtan, eftersom föreståndarnas hjärtan saknar andlig medkänsla. De inser inte, att (167) de genom sina långa och tråkiga tal dräper intresset för och kärleken till skolan... rätt

(167)När arbetarnas hjärtan står i harmoni med Kristus, när Han bor i dem genom levande tro, kommer de inte att tala hälften så länge och heller ej uppvisa hälften så stor smarthet, som vissa gör nu; men vad de säger i kärlek och enkelhet, kommer att nå hjärtat, och de kommer att bli till ett med lärarna och församlingsmedlemmarna. rätt

(167)Kraften i Enkelhet
En sann utbildare drar åhörarnas uppmärksamhet till sig. Hans ord är få, men allvarliga. Från hjärtat kommer de fulla av förståelse och värme, med kärlek till dyrbara själar. Hans utbildningsmässiga fördelar må vara begränsade, och han kan äga få naturliga förmågor, men kärlek till arbetet och villighet, att verka i ödmjukhet, kommer att sätta honom i stånd till, att väcka djupt intresse hos både lärare och elever. De ungas hjärtan kommer att dras till honom. Hans arbete blir inte bara en formsak. Han må ha förmågan, att locka fram dyrbara pärlor av andliga och förståndsmässiga sanningar från både lärare och elever, och härigenom kommer han, medan han undervisar andra, att undervisa sig själv. Eleverna imponeras inte av hans uppvisning i djupgående kunskap, och med enkla ord berättar de, vilket intryck lektionen har inpräntat i deras tänkande. Resultatet blir ett djupt och levande intresse för skolan. Genom Kristi evangeliums enkelhet har han nått dem, där de är. (168) Deras hjärtan har smält, och nu kan han forma dem till sin Mästares avbilder. rätt

(168)Ett skarpt och genomträngande intellekt kan vara en fördel, men lärarens styrka ligger i hjärtats förening med världens Ljus och Liv. Han älskar mänskligheten och försöker alltid, att höja den. Han tadlar inte alltid andra, utan hans hjärta är fyllt av medlidande. Han är inte märkvärdig i sina egna ögon, ej heller eftersträvar han oavlåtligt sin egen upphöjelse; utan Jesu ödmjukhet framgår av hans liv. Han är medveten om sanningen i Kristi ord: »utan mig kan ni ingenting göra.« {Johannesevangeliet 15:5.} Lärare som dessa behövs verkligen. Gud kommer att verka genom dem. »… lär av mig«, säger Kristus, »ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat.« {Matteusevangeliet 11:29.} Många, som är engagerade i Sabbatsskolarbetet, behöver gudomlig upplysning. De saknar den andliga insikt, som skulle sätta dem i stånd till, att förstå deras behov, som de arbetar för... rätt

(168)Kritik och Skarphet skall undvikas
Föreståndare, skäll aldrig eller beklaga Er inför Era lärare och elever. Om Ni vill påverka skolan positivt, lägg då undan piskan, och utöva ett av himmelen inspirerat inflytande, som förenar alla sinnen med Era. När Ni lägger planer och regler för skolan, låt dem framställa, så långt det går, skolans röst. I vissa skolor råder det en skarp och kritisk anda. Mycket bestäms genom former och regler, medan de tungt vägande tingen, som Guds (169) barmhärtighet och kärlek, försummas. Låt alla vara glada. I fall någon har skyar, som omger hans själ, låt honom arbeta sig hän emot solen, innan han träder in i Sabbatsskolan. En mor, som hela tiden berättar om sin modlöshet och beklagar sig inför sina barn, får ingen ordentlig hyfs på dem. Likadant blir det med Er, lärare och föreståndare. Om Ni upptäcker brister i detta avseende, minska då inte Ert inflytande ytterligare, genom att tala om detta; utan sätt lugnt och stilla i gång den process, som kommer att rätta till det onda. Planlägg och studera, hur Ni säkrar en välorganiserad och väldisciplinerad skola. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 16-19. rätt

(169)Ett Barns Iakttagelse
Der var en överste föreståndare för Sabbatsskolorna, som en gång vände sig till en Sabbatsskola med ett högst torrt, långrandigt och ointressant tal. En mor frågade sin tioåriga dotter, om Sabbatsskolan hade varit till belåtenhet, och lade till: »Vad sade predikanten?« Den lilla flickan sade: »Han talade och han talade och han talade, men han sade ingenting.« Nu önskar vi icke en sådan redogörelse från vårt arbete som denna. Vi har behov av den allra bästa upplärning i arbetet, som vi kan få, så att vi kan uppnå ett gott utfall i förmedlandet av den kunskap, som vi själva har erhållit. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 111-112. rätt

(169)Punktlighet
Det är en sorglig skavank hos många, att de alltid är för sent ute på Sabbatsmorgonen. De är väldigt (170) nogräknade med sin egen tid, för att inte gå miste om en timme av denna; men Herrens tid, den enda dagen av de sju, som Herren åberopar som Sin, och kräver, att vi skall helga åt Honom, naggas i kanten genom sovmorgon. Härigenom rövar de från Gud. Det får dem till, att bli efter i allting; det råder förvirring i familjen; och i slutänden kommer hela familjen för sent till Sabbatsskolan, och kanske till själva mötet. Varför kan vi inte stiga upp tidigt med fåglarna, och rikta pris och tack till Gud? Pröva det, bröder och systrar. Vidta alla förberedelser dagen i förväg, och kom omgående till Sabbatsskola och möte, så skall Ni härigenom inte endast gagna andra, utan Ni kommer att inhösta rika välsignelser åt Er själva. - Youth’s Instructor, den 19. Mars, 1879. rätt

(170)Punktlighed och beslutsomhed i Guds värk och sag är på det högonste absolut nödvendigt.- Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidan 500. rätt

(170)Börja på den fastställda Tidpunkten
Möten för konferenser och bön bör inte göras trista. Alla bör, om så är möjligt, infinna sig precis till den bestämda tidpunkten; och i fall någon kommer en halvtimme eller femton minuter för sent, bör det inte väntas. Om det bara är två tillstädes, kan de åberopa löftet och mötet bör helst börja på utsatt tid, oavsett skarans storlek. - Review and Herald, den 30. Maj, 1871. rätt

(170)Felande Elevers Bemötande
I Sabbatsskolarbetet kommer vi att få anledning till, att bemöta dem, som begår misstag, som faller i synd och villfarelse. Kristus har givet oss lärdomar i Sitt ord, som är entydiga beträffande till bemötandet av de felande; men många har sviktat i, att utöva dessa lärdomar. De har inte studerat och bevarat dem i hjärtat, så att den Helige Ande kan upplysa det förmörkade förståndet, och smälta och bryta sönder stenhjärtat hos både lärare och elev. Den Helige Andes uppgift är, att göra hjärtat känsligt, medkännande och befria det från stolthet och själviskhet. rätt

(171)Elever i Sabbatsskolan kommer troligen, med sitt dåliga uppförande, att göra sådant, som gör läraren ledsen. Men läraren skall inte yttra skarpa ord, och visa upp en oregerlig anda; för genom att göra detta, använder han ej Andens svärd, utan Satans vapen. Även om elevernas dåliga uppförande är utmanande, även om det onda måste korrigeras, reglerna följas, och det rätta respekteras, bör dock läraren hålla sig till Herrens väg, och blanda medlidande med rättvisa. Han bör betrakta Golgatas kors, och se, hur medlidande och sanning där möttes, hur rättfärdighet och frid kysste varandra. Därigenom människor, tack vare det gudomliga offret, försonas med Gud. Genom att betrakta Kristi kärlek, kommer Ditt hjärta att mjukas upp, så att Du behandlar de unga som yngre medlemmar i Herrens familj. Du kommer att dra Dig till minnes, att de är Kristi egendom, (172) och Ditt temperament kommer att diktera för Dig, att Du skall behandla dem på det sätt, som Kristus har behandlat Dig på. rätt

(172)Överilade handlingar kommer aldrig att hjälpa de unga till, att se sina fel, eller hjälpa dem till förnyelse och andlig vederkvickelse. Se till, att skolans regler och föreskrifter påtalas och efterlevs i Jesu Ande och anda, och när det skall ges tillrättavisningar, låt detta obehagliga arbete göras med sorg blandad med kärlek. Du skall inte känna det som Ditt verk, att tillrättavisa en elev öppet, och således förödmjuka honom inför hela skolan. Detta är inte att föregå med gott exempel inför barnen, ty härigenom planteras det frön, som kommer att innebära en likartad skörd. Tillkännage inte någon elevs fel utanför den krets, som känner till det; ty annars skapar det förståelse för den felande, genom att efterlämna intrycket, att han har behandlats orättvist. Genom att ställa fram den felande öppet, kan han slungas ut på Satans slagfält, och från det ögonblicket går det ständigt utför. Kristus har länge överseende med oss, och vi måste bli Kristi lika. Han förskjuter oss inte på grund av våra fel, utan tillrättavisar oss i ömhet, och med kärlek sluter Han oss tätt till Sitt bröst. rätt

(172)Visdom och Tålamod behövs
I fall lärarna ser, att det är omöjligt, att få ordning på en elev i klassen, se då till, att flytta honom till en annan klass, ty det kan vara så, att en annan lärare förmår, att avhjälpa felet. Vad en lärare fattas, kan en annan ha; men om Du kan vinna den unges tillit, och binda honom till Ditt hjärta med medkänslans och kärlekens band, (173) kan Du vinna en själ för Kristus. Den egensinnige och halsstarrige samt oberoende pojken kan bli omformad till karaktären. rätt

(173)Men fastän det är nödvändigt, att visa kärlek och förståelse, är det en klar svaghet, att visa partiskhet och härigenom väcka misstankar och avund. Barnen är snara till, att se, vem läraren föredrar, och den, som han föredrar, jämför ofta sin styrka, böjelser och duglighet med lärarens sätt, att leda klassen på. Han kan besluta sig för, att ta kommandot; och med mindre läraren har Kristi nåd, kommer han att visa svaghet och bli otålig, sträng och hård. Klassens ledande ande brukar inspirera sina kamrater, varpå följer en hård strid om herraväldet. Om läraren genom Kristi nåd är självbehärskad och anger riktningen tydligt och tålmodigt, kommer han att dämpa de högröstade elementen, behålla självaktningen och vinna elevernas respekt. När ordningen är återställd, låt vänlighet, mildhet och kärlek råda. Kanhända upproret flammar upp om och om igen, men låt inte ett hetsigt temperament ta över. Tala inte skarpt till den felande och ta inte modet från en själ, som kämpar med mörkrets krafter. Var lugn, och låt hjärtat sända upp en bön till Gud om hjälp. Änglar kommer att ställa sig vid Din sida, och hjälpa Dig, att hålla standaret lyft mot fienden; och i stället för, att driva bort den felande, kan Du nå en själ för Kristus. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 77-80. rätt

(173)Så uppnås Respekt
Lärare bör känna, att oavsett karaktärsbrister, måste de bemöta dessa med Jesu anda. Möt inte stridslystnad med stridslystnad. Du kan komma att ställas inför halsstarrighet, lathet och ytlighet; men visa under alla kritiska situationer vänlighet och kärlek, och håll fast vid tålamod och självbehärskning, så att Du bevarar elevernas hängivenhet, och låt dem ha orsak till, att veta att all Din önskan är, att göra gott emot dem. Visa eleverna Din tillit. Besök dem i deras hem, och invitera dem till Ditt hem. Låt det märkas, att Du inte bara älskar dem i ord, utan i handling och i sanning. rätt

(174)Läraren behöver inte göra några särskilda anspråk på värdighet, eftersom han inte kan uppnå sina elevers respekt på något annat sätt, än genom ett Kristuslikt uppförande, genom att visa vänlighet och kristen belevenhet. Läraren skall utbilda sina elever, såsom Kristus utbildade Sina lärjungar. Han måste göra intryck, som inte utplånas med tiden. Hans inflytande bör forma eleverna enligt det gudomliga Mönstret; och om han gör detta, kommer evigheten allena att avslöja värdet av hans insats. Läraren måste väcka den moraliska naturen i sina elever, och ingjuta en önskan hos dem om, att reagera på de gudomliga inbjudningarna. rätt

(174)Att bryta ned Viljan
De, som är själviska, lättstörda, diktatoriska, grova och råa, som inte omsorgsfullt lägger märke till andras känslor, bör aldrig anlitas som lärare. (175) De kommer att utöva ett olyckligt inflytande över sina elever, forma dem efter sin egen karaktär och således föreviga det onda. Personer av detta slag kommer att anstränga sig, för att bryta ned en pojkes vilja, i fall han är oregerlig; men Kristus har inte berättigat ett sådant sätt, att bemöta felande på. Genom himmelsk visdom, genom hjärtats ödmjukhet och beskedlighet kan läraren bli i stånd till, att vägleda viljan, in på lydnadens stig; men ingen skall inbilla sig, att de studerandes tillgivenhet uppnås genom hot. Vi måste arbeta, som Kristus arbetade. rätt

(175)Många, som fullt ut erkänner det ondas påverkan på andra, undervärderar det onda i dem själva. Överallt möter vi dem, som är ovetande om, att de har en karaktär, som behöver stöpas om. Andra ser deras obehagliga karaktärsdrag; men när de blir tillrättavisade, inbillar de sig ha blivit felaktigt bedömda. Läraren bör skärskåda eller undersöka sitt eget hjärta noga, i evighetens ljus, så att han kan framställa för sina elever, hur de skall vara. Han bör dagligen vara elev i Kristi skola, och förbunden med Kristus, liksom grenarna är förbundna med vinträdet, så att han kan ge vidare, vad han själv har mottagit från Kristus. rätt

(175)Självbehärskning
En lärare, som önskar väldisciplinerade elever, måste först själv komma under Kristi styrning. Kristus har sagt: »Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.’« {Johannesevangeliet 8:12.} (176) Med gudomlig upplysning kan Du arbeta, som Kristus har arbetat; för Hans ljus kan skina genom Dig på envar förhärdad lagöverträdares gångstig, som Du umgås med. Lär Du verkligen ut Guds vägar? Om Du är en omvänd lärare, kommer Du att bli i stånd till, att vinna och inte driva på, till att locka och inte avvisa, de själar, som Kristus dog för. Du kommer att vaka över och beskydda fåren och lammen i Kristi fålla. I fall de förirrar sig, överlåter Du dem inte till förtappelsen, utan går ut och söker, att rädda de förlorade. Hela himmelen bistår Dig så gärna i denna goda gärning. Änglarna kommer att bidra till Dina ansträngningar, att finna nyckeln till hjärtat åt de mest oförbätterliga och oregerliga. Du kommer att motta särskild nåd och styrka genom Kristus, som är i stånd till, att tillfredsställa Dig med Sina oändliga resurser. Du blir därmed kvalificerad till, att vara en Guds medarbetare, ett med Kristus i Dina insatser, för att rädda de förlorade, och resultatet av Ditt kärleksarbete kommer inte endast att märkas i tiden, utan i evigheten. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 80-82. rätt

(176)Vi minns vår egen Barndomserfarenhet
Någon foräldre - och lige så godt någon lärere - synes att glemme att de själva engång har väret barnen. De är upphögonde, kolde och uforståände. Var de än är i kontakt med unge, - i hemet, i dagskolen, i sabbatsskolen eller i församlingen, - bevarer de det samme utseände av myndighed, och deres ansigter bärer jävnligt et höjtideligt och irettesättände uttryk. (177) Barnlig munterhed eller lunefullhed, de unge livs hvilelöse aktiviteter, finer ingen undskyldninger for deres ögon. Ubetydelige forseelser behandles som alvarlige synder. En sådan uppdragelse är icke Kristus lig. Barnen der således är uppdraget till frygt for deres foräldre eller lärere, men icke elsker dem; betror icke deres barnlige erfarenheter till dem. Någon av sinneets och hjertets mest dyrebare kvaliteter är frossset till döde, som en öm plante i den kolde bläst. rätt

(177)Smil, foräldre; smil, lärere. I fall dit hjärta är bedrövet, så låt icke dit ansigt afslöre detta. Låt solljuset från et elskände och taknemmeligt hjärta ljuse upp i ansigtet. Frigör dig från din hårde upphögonthed och inret dig själva till börnenes behov, och få dem till att älska dig. Du måste vine deres hengivenhed, i fall du vilt inprente religiös sanning i dereshärtan. - FE, sidan 68. rätt

(177)Tystnadens Kraft
De, som vill styra andra, måste först styra sig själva. Att behandla ett barn eller en ung lidelsefullt, väcker endast harm. När en förälder eller lärare förlorar tålamodet, och är i fara, att tala oförståndigt, bör personen vara tyst. Det ligger en vidunderlig kraft i tystnad. rätt

(177)Läraren måste vänta sig, att stöta på trotsiga naturen och vrånga hjärtan. När han bemöter dessa, skall han aldrig glömma, att han själv en gång var ett barn, med behov av fostran. Även nu, med sitt åldersförsprång, bättre utbildning och större erfarenhet, (178) felar han ofta och har behov av barmhärtighet och överseende. I sin utbildning av de unga bör han ta hänsyn till, att han skall bemöta dem, som har böjelser för det onda, liksom han själv har det. De har nästan allt att lära, och det är mycket besvärligare för vissa, att lära, än det är för andra. Med tröga elever bör han ha tålamod, och inte låta sig reta på hans slöhet, utan ta vart tillfälle i akt, att ge honom uppmuntran. Känsliga och nervösa elever bör han behandla väldigt ömt. En förnimmelse av sin egen ofullkomlighet bör leda honom till, att hela tiden visa förståelse och överseende mot dem, som också kämpar mot vanskligheter. rätt

(178)Frälsarens livsregel - »Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem« {Lukasevangeliet 6:31} - borde vara allas livsregel, som åtar sig barns och ungas upplärning. Dessa är de yngsta medlemmarna av Herrens familj, livets nåds arvingar med oss. Kristi livsregel bör följas gentemot de trögaste, de yngsta, de klantigaste, ja, även mot de felande och upproriska.... rätt

(178)Kristi utsträckta Armar
Den gudomlige Läraren har överseende med de felande i all deras trotsighet. Hans kärlek kallnar ej; Hans ansträngningar, för att vinna dem, upphör inte. Med utsträckta armar väntar Honom igen och igen på, att bjuda de upproriska och rent av de avfallna välkommen. Hans hjärta berörs av det lilla barnets hjälplöshet, som är föremål för rå behandling. Den lidande människans rop klingar aldrig förgäves i Hans öra. Fastän alla (179) är dyrbara i Hans ögon, väcker de råa, egensinniga och istadiga eller omöjliga naturerna starkast Hans medkänsla och kärlek; ty Han ser från orsak till verkan. Den, som lättast låter sig frestas, och är mest böjd för att fela, är ett särskilt mål för Hans omsorg. rätt

(179)Varje förälder och varje lärare bör värna om Hans egenskaper, som gör de plågades, de lidandes och de frestades sak till Sin egen. Vederbörande bör vara personer, som »kan behandla dem rätt som är okunniga och far vilse, eftersom han själv är svag«. {Hebréerbrevet 5:2.} Jesus behandlar oss långt bättre, än vi förtjänar; och såsom Han har bemött oss, skall vi bemöta andra. Ingen förälders eller lärares tillvägagångssätt är berättigat, om det inte är lik det, som Frälsaren under liknande omständigheter skulle använda Sig av. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 119-121. rätt

(179)Disciplin och Ordning är absolut nödvändig
Der bör råda disciplin och ordning i våra Sabbatsskolor. Barnen, som går i dessa skolor, bör sätta värde på de privilegier de åtnjuter, och bör påbjudas, att lyda skolans bestämmelser. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 7-8. rätt

(179)I fall Kristus är omsluten i hans [lärarens] hjärta genom tro, visar synden sig som avskyvärd för honom. Medan han hyser kärlek, vänlighet och ömhet för eleverna i sin vård, känner han, att han som trofast tjänare måste sörja för och säkra ordning i klassen. Om sanningen sätts högt, märks Frälsarens kärlek på (180) hans ord och uppförande. I hans fall är Guds ord inte en död lärdom; hans är inte bara en läpparnas bekännelse, utan hjärtats osvikliga regel. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 25-26. rätt

(180)Att bevara Självbehärskningen
Eleverna i Din klass kan vara trotsiga och omöjliga, ha lust till det onda, kan allvarligt fresta på tålamodet, och likväl är deras hjärtan mylla, vari Du kan så den himmelska säd, som kommer att inhösta en skörd för det goda. Om läraren inte är genomsyrad av Guds Ande, tappar han både modet och självbehärskningen, och kan - genom ett hastigt ord och en sträng tillrättavisning - undanröja sitt inflytande, och göra fiasko av sitt arbete. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 44. rätt

(180)Tillrättavisning, Beskyllning, Irritation förgäves
Det tjänar inget till, att tillrättavisa och anklaga samt irritera eleverna, när de visar oro och trilskas. Kom ihåg, att Du skall vara en tålmodig Guds medarbetare, och att hela himmelen är intresserad av arbetet Du utför, samt att varje del i Guds verk innebär slit och släp för själen. »Vaka, stå fasta i tron. Var manliga och starka.« {Första Korintierbrevet 16:13.} Be Din Mästare, som fann Sig i förödmjukelse, och som uthärdade korsets död, att visa Dig, vad Han vill, att Du skall göra. Ta med Dig Dina betrodda talenter till arbetet, och handla med dem hos växlarna. Tack vare Kristi nåd kommer Du att bli i stånd till, att uträtta ett dyrbart arbete för Mästaren. De gudomliga medlens rikedomar står till Ditt förfogande, och genom bön (181) och tro kan Du gripa tag om Guds löften, och tillägna Dig dem, när så behövs. rätt

(181)Kärleken en betvingande Kraft
Helga Dig själv och allt Ditt till Hans tjänst, som har älskat Dig, och har utgett Sig Själv för Dig. Jesus säger: »Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.« {Johannesevangeliet 15:8.} Det betyder, att Sabbatsskolarbetet är lika viktigt, som förkunnargärningen. Nu är det gyllene tillfället inne, att så dyrbar säd, som kommer att spira och bära frukter till evigt liv. Nu måste Du vara en doft av liv till liv; för när Du kan tilldela andra sanningar, som Du har erhållit genom en grundlig erfarenhet, har detta en livgivande kraft, som påverkar hjärtan och drar dem till Jesus. När Jesus drar, och Hans medarbetare arbetar i samklang med Honom, måste det hjärta i sanning vara hårt, som inte låter sig påverkas och underordnar sig den gudomliga kärlekens makt. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 69-70. rätt

(181)Tävlingar och Priser
På Sabbatsförmiddagen [på lägerplatsen i Marshalltown, Iowa, den 16. Augusti, 1884] möttes ett stort sällskap i Sabbatsskolan. Deltagarna grupperades raskt, med undantag för några, som valde stolarna utanför tältet. Men dessa lämnades ej åt sig själva; lärare anskaffades, och två eller tre intresserade klasser uppstod. Alla var upptagna likt bin, och överallt i och utanför tältet hördes ljudet från röster. (182) Undervisningen var lyckad och ordentlig, och för mitt vidkommande var frågorna väldigt intressanta. [Detta stycke ur Review and Herald för den 21. Oktober, 1884 togs inte med i TSS.] rätt

(182)På uppmaning, talade jag i en halvtimme och förmanade dem till, att inte låta Sabbatsskolan urarta i ren och skär mekanisk rutin. Vi bör inte försöka, att efterlikna Söndagsskolorna, ej heller bevara intressen, genom att ge bort priser och belöningar. Att skänka lön skapar konkurrens, fiendskap och avundsjuka; och en del av de flitigaste och förträffligaste kommer att få föga beröm. Elever bör inte eftersträva, att lära sig och återge många verser; ty detta medför för mycket anspänning för det framåtsträvande barnet, medan resten blir modlösa. rätt

(182)Prova inte någon av dessa metoder i Er Sabbatsskola; utan låt föreståndarna och lärarna vidta varje ansträngning, för att väcka liv och intresse i sina elever. Vilken välsignelse det skulle vara, om alla ville lära ut, som Jesus gjorde! Han eftersträvade ej, att dra till Sig uppmärksamheten genom vältalighet, eller genom att väcka känslostormar. Tvärtom, Hans tal var tydligt och Hans tankar uttrycktes med största enkelhet; likväl talade Han med kärleksfullt allvar. Anpassa Er lärdom så mycket som möjligt till Hans. Gör Era inlägg och spörsmål intresseväckande. Låt lärarna visa, att de har lärt sig läxan grundligt och verkligen är intresserade av den. Ingen skall vara ytlig eller intetsägande i utläggningen av Skriften, och var och en bör vara beredd på, att uttömma ämnet. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 110-111. rätt

(183)Sabbatsskolan och Gudstjänsten
Sabbatsskolan i ___ var det stora intresset för broder E. Den slukade de ungas sinnesförmögenheter, medan andra religiösa plikter försummades. Ofta efter Sabbatsskolan for föreståndaren, ett antal lärare och dessutom ett flertal elever hem för vila. De kände, att dagens uppgift var slutförd, och att de inte hade några fler plikter. Då klockan klämtade till gudstjänst, och folk lämnade sina hem för andaktsstället, brukade de möta en stor del av skolans elever på väg hem. Och hur viktigt mötet än var, väcktes inget intresse ibland en stor del av Sabbatsskolans deltagare för predikantens undervisning om viktiga Bibelämnen. Även om många av barnen inte övervarade gudstjänsten, gagnades blott få av de kvardröjande av det sagda, eftersom de tyckte, att predikan var en besvärlig börda. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 7. rätt

(183)Små Sabbatsskolgrupper
Sällskap av Sabbatshållare kan uppstå på många orter. Ofta är sällskapen små; men de får inte försummas; de får inte lämnas, att dö på grund av brist på riktig personlig ansträngning och upplärning. Detta arbete får ej avslutas för tidigt. Se efter, om alla är insatta i sanningen, grundfästade i tron och intresserade av varje gren av verket, innan Ni lämnar dem till förmån för ett annat fält.... rätt

(183)Det har visat sig på missionsfältet, att oberoende av förkunnarnas skicklighet, blir arbetet nästan ett fiasko, om den utåtriktade verksamheten försummas. Det sker, när medlemmarna inte lärs, hur de skall arbeta, hur möten skall ledas, hur de skall utföra sin del i missionssatsningarna och hur de framgångsrikt når folk. Det är mycket, som skall uträttas i Sabbatsskolarbetet, däribland att få folk till att inse sin plikt, att göra sin andel. Gud kallar dem till, att arbeta för Honom, och predikanterna bör vägleda deras ansträngningar. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 109. rätt

(184)Sabbatsskolan på Lägermötet
Kära bröder och systrar, som är samlade vid vårt lägermöte! Vi vill rikta några ord till Er till förmån för våra Sabbatsskolor. Dessa utgör en av de vitigaste grenarna i verket, och bör inte lämnas till tillfälligheternas spel, eller ledas nyckfullt. Om dessa skolor blir ledda rätt, kan det göras större ansträngningar från predikstolen, för att föra ut sanningen på ett själavinnande sätt; och om det utförda arbetet följs upp av hängivna medarbetare i Sabbatsskolan, kommer mycket gott att bli uträttat. Men det räcker inte med en Sabbatsskolrörelse, som är ett väloljat maskineri. Det bör förekomma praktiskt lagda och fungerande arbetare; lärarna bör vara av den klass, som har en levande anknytning till Gud, som har en lust till, att studera själva, och som skänker tid åt det moraliska allvaret hos verket, och som inte blir nöjda, förrän de ser något uträttas.... rätt

(184)Det är viktigt, att lektionerna på Sabbatsskolan vid våra lägerträffar kännetecknas av ordning, exakthet och skicklighet. Det skänker den rätta gestaltningen åt Sabbatsskolorna i de olika församlingarna, när folket reser hem. Låt inte föreningsangelägenheter och andra intressen dämpa vurmen för Sabbatsskolan, så att den framstår som en mindre väsentlig sak. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 12-14. rätt

(185)Lokala Institutioner föreslagna
Undervisning rörande Sabbatsskolans ledning bör, i högre grad, anförtros åt hemförsamlingarna; ty arbetet går att utföra mera direkt och utfallet bli mera varaktigt, om undervisningen sker hemma. Detta arbete kräver inte predikanternas insats; för de bör vara fria, att ta sig an folks andliga behov. De skall lära andra, vad de skall göra. De måste undervisa folk om, hur de skall komma till Herren och hur andra skall ledas till Honom. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidorna 113-114. rätt

(185)Rådsmöten angående Sabbatsskolan
[Anm. Efter ett anförande av fru E. G. White inför Generalkonferensens Kommitté i Lake Goguac, utanför Battle Creek, Michigan, den 14. Juli, 1890, ställde olika predikanter frågor, som hon besvarade. Spörsmålen om Sabbatsskolans arbete anförs här.] Fråga: Skulle Du säga, syster White, att det särskilda arbetet med upplärandet av Sabbatsskolans arbetare bör ställas under samma ledning? [Det vill säga, att öva upp kolportörer och missionsarbetare och hålla matlagningskurser vid våra lägermöten.] rätt

(185)Svar: Exakt; där är inte platsen för det. Det skall göras; men det har sin tid och sin plats. rätt

(185)Fråga: I fall de skulle sammankalla ett rådsmöte om Sabbatsskolan, med vilken avsikt bör man mötas då? rätt

(186)Svar: Det är i sin ordning; och låt de engagerade axla denna arbetsbörda, och inte hålla kvar folket där [under lägermötet], för att höra dessa speciella ting dryftas. De har inget särskilt arbete inom den grenen att göra. Tiden är för dyrbar, för att användas till det. - Testimonies on Sabbath-School Work, sidan 114. rätt