För att de skall ha liv kapitel 1. Från sida 3ren sida tillbaka

INLEDNING

(3)När jag (Jesus) har blivit upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig. Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö. (Joh 12:32, 33). rätt

(3)Och hon (Maria) skall föda en son, och honom skall du (Josef) ge namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från (Fotnot) deras synder. (Matteus 1:21). rätt

(3)Fotnot: Jesus frälser sitt folk från deras synder, inte i deras synder. rätt

(3)Kommentar: Alla kommentarer, anmärkningar och fotnoter i detta häfte som inte är rena citat kommer från översättaren. rätt

(3) "...Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig."(Gal 2:19, 20). rätt

(4) "Den som segrar skall jag (Jesus) låta sitta med mig på min tron, liksom jag själv har segrat och satt mig hos min Fader på hans tron." (Upp 3:21). rätt

(4) "Jesus bad för oss, och han bad om att vi skulle vara ett med honom, precis som han är ett med Fadern. Vilken förening detta är! Frälsaren har sagt om sig själv: `Sonen kan inte göra något av sig själv.` (Joh 5:19). `Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk.` (Joh 14:10). Om då Kristus bor i våra hjärtan skall han verka i oss `både vilja och gärning för att hans goda vilja skall ske` (Fil 2:13). Vi skall verka som han verkade. Vi skall visa samma anda." (SC, s 75). rätt

(4) "Det är överträdelse i de små sakerna som först leder själen bort från Gud." (Ellen White, Review & Herald, vol 4, s 233). rätt

(4) "På domens dag kommer många att utestängas från Guds stad på grund av synder som de antog vara för oansenliga för att lägga märke till" (Ellen White, Signs of the Times, Articles, vol 3, s 348). rätt

(4) "Enligt det ljus som Gud har givit mig i syner ökar ogudaktighet och bedrägeri bland Guds folk som bekänner sig hålla Hans bud. Andlig urskillningsförmåga att se synden som den är och sedan avlägsna den från lägret minskar bland Guds folk. Och andlig blindhet håller snabbt på att komma över dem. Det raka vittnesbördet måste återupplivas..." (3 T, s 324). rätt

(5) "Många som en gång var ivriga adventister rättar sig efter världen - dess seder, dess vanor och dess själviskhet. I stället för att leda världen till lydnad för Guds lag förenas församlingen (SDA) mer och mer med världen i överträdelse. Församlingen (SDA) omvänder sig dagligen till världen." (8 T, s 119). rätt

(5) "När vi når den standard som Gud vill att vi skall nå, kommer världens människor att betrakta sjundedagsadventister som egendomliga, sällsynta, stränga extremister" (FE, s 289). rätt

(5) "Gud leder sitt folk, steg för steg. Han leder dem till olika situationer som är avsedda att visa vad som finns i deras hjärtan. En del uthärdar en prövning, men faller vid nästa. Vid varje steg framåt testas och prövas hjärtat lite hårdare. Om Guds bekännande folk upptäcker att deras hjärtan motsätter sig detta rättframma verk, borde det övertyga dem om att de har ett verk att utföra för att övervinna, om de inte skall utspys ur Herrens mun. Ängeln säger: "Gud skall intensifiera sitt verk när Han testar och prövar varenda en i sitt folk". En del är villiga att ta emot en sanning; men när Gud för dem till ännu en prövande sanning kanske de ryggar tillbaka för den. De drar sig då tillbaka eftersom de upptäcker att prövningen slår direkt mot någon avgud som man tillber. Här har de möjlighet att se vad som finns i deras hjärtan som utestänger Jesus. De värdesätter någonting högre än sanningen och deras hjärtan är inte beredda att ta emot Jesus. Enskilda personer testas och prövas under lång tid för att det skall visa sig om de kommer att offra sina avgudar och ta emot det sannfärdiga Vittnets råd (till Laodicea i Upp 3:14-22). Om någon inte vill bli renad genom att lyda sanningen och övervinna sin själviskhet, sin stolthet och sina onda lidelser har Guds änglar fått uppdraget att säga: "De är förenade med sina avgudar, låt dem vara ifred". De fortsätter sitt verk med andra och lämnar dessa som inte segrat över sina syndiga karaktärsegenskaper i onda änglars våld. De som tar emot varje uppmaning från Gud och uthärdar varje prov, och övervinner, till vilket pris som helst, har tagit emot det sannfärdiga Vittnets råd och kommer att ta del av det sena regnet. På så sätt blir de lämpliga för förvandlingen." (1 T, s 187). rätt

(5) "Det har blivit mig visat att endast ett litet antal av alla dem som nu bekänner sig tro på sanningen kommer att bli frälsta till slut - inte därför att de inte kan bli frälsta, utan därför att de inte vill bli frälsta på det sätt Gud har bestämt. Den väg som vår Herre har utstakat är för smal och porten för trång för att släppa in dem, eftersom de håller fast vid världen eller omhuldar själviskhet eller synd av något slag...Kristi ord är tydliga: "Kämpa för att komma in genom den trånga dörren; ty många, säger jag eder, skall försöka att komma in men skall inte lyckas." (Luk 13:24). (2 T, s 445, 446). rätt

(6) "Det som får mig att darra är det faktum att de som har haft det största ljuset och de största privilegierna har besmittats av den förhärskande ogudaktigheten. Påverkade av orättfärdigheten omkring dem har många, även av dem som bekänner sig till sanningen, blivit kalla och besegras av ondskans starka ström...Vid den tidpunkt när faran och nedgången för församlingen (SDA:s) är som störst skall den lilla gruppen som lever i ljuset sucka och ropa över de styggelser som begås i landet. Men särskilt ivrigt kommer de att be för de församlingsmedlemmar som följer världen." (5T, s 209-211). rätt

(6) "De som steg för steg har gett efter för världsliga krav och rättat sig efter världsliga vanor kommer att underordna sig de makter som då skall regera (Fotnot 1), snarare än att utsätta sig för hån, förolämpning, hot om fängelse och död." (PK. s 188). Fotnot 1: och påtvinga söndagshållande genom lagstiftning. rätt

(6) "Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna." (Matteus 24:12). Själva atmosfären är besmittad av synd. Snart kommer Guds folk att prövas genom svåra prövningar (se Fotnot 2), och den stora delen av dem som nu tycks vara äkta och sanna kommer att visa sig vara oädel metall. I stället för att bli styrkta och befästa genom opposition, hot och skymford, kommer de fegt att ställa sig på motståndarnas sida. Löftet är: `De som ärar mig skall jag ära`. Skall vi vara mindre fästade vid Guds lag eftersom världen i stort har försökt upphäva den? rätt

(6)Guds domar drabbar redan landet, vitt och brett, vilket visar sig i stormar, översvämningar, oväder, jordbävningar och faror till lands och till sjöss. Den store `JAG ÄR` talar till dem som upphäver Hans lag. När Guds vrede drabbar jorden, vem kommer då att bestå? Det är nu Guds folk skall stå fasta när det gäller principer. När Kristi religion föraktas som mest, när Hans lag föraktas som mest, då borde vår iver vara som varmast och vårt mod och vår fasthet som mest orubbliga. Att försvara sanning och rättfärdighet när majoriteten (bland SDA) överger oss, att utkämpa Herrens strider när förkämparna är få - detta kommer att bli vårt test. Vid denna tid måste vi samla värme från andras kyla, mod från deras feghet, och lojalitet från deras förräderi. " (5 T, s 136). rätt

(6)Fotnot 2: Det är uppenbart från sammanhanget att det här handlar om tiden när söndagslagstiftningen skall sålla Guds folk (SDA) slutgiltigt. rätt

nästa kapitel