För att de skall ha liv kapitel 10. Från sida 20ren sida tillbaka

ETT AVSKILT LIV

(20) "De övervann honom (Satan) i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt, att de drog sig undan döden" (Upp 12:11). rätt

(20) "Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning ...Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske." (Fil 2:12, 13). rätt

(20) "Att vinna frälsning är ett samarbete, en gemensam verksamhet. Det måste till samverkan mellan Gud och den ångerfulle syndaren. Detta är nödvändigt för att rätta principer skall formas i karaktären. Människan måste göra allvarliga ansträngningar för att övervinna det som hindrar henne från att uppnå fullkomlighet. Men hon är helt beroende av Gud för att nå framgång. Enbart mänsklig strävan räcker inte. Utan hjälp av gudomlig kraft kan vi inte åstadkomma någonting. Gud verkar och människan verkar. Det är människan som står emot frestelsen. Men kraften att göra detta får hon från Gud." (AA, s 482). rätt

(20) "Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt." (Rom 12:2). rätt

(20) "Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, så finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som är i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över detta livets goda, det är inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår och dess begär med den, men den som gör Guds vilja förblir i evighet." (1 Joh 2:15-17). rätt

(20) "Det är omöjligt för er att förena er med dem som är fördärvade och ändå förbli rena." (Ellen White, Review & Herald, 2 januari, 1900). rätt

(20) "Är dina nöjen sådana att de ger moralisk och andlig kraft...? Många deltar med iver i världsliga, fördärvliga nöjen som Guds Ord förbjuder. På så sätt hugger de av föreningen med Gud och räknas bland nöjesälskarna i världen." ( 5T, s 217-218). rätt

(20) "...det är genom att leda Kristi efterföljare till att umgås med de ogudaktiga och förena sig med dem i deras nöjen som Satan är mest framgångsrik när det gäller att locka dem till att synda." (PP, s 458). rätt

(20) "Många av dem som haft stort ljus, stora möjligheter och varje andlig förmån prisar Kristus och världen i samma andetag. De böjer sig både för Gud och mammon. De roar sig med världens barn och påstår ändå att de är välsignade tillsammans med Guds barn. De vill ha Kristus som sin Frälsare, men vill inte bära korset och ta på sig Hans ok. Må Herren förbarma sig över dig, för om du fortsätter på detta sätt kan inget annat än ont profeteras om dig." (5T, s 77). rätt

(20) "Under 120 år förkunnade Noa varningsbudskapet för dem som levde före syndafloden. Men det var bara få som omvände sig. De som trodde när Noa började bygga arken förlorade sin tro genom att umgås med otroende som uppväckte alla de gamla lidelserna för nöjen och ståt och prakt." (LDE, s 23). rätt

(20) "Den tid är inte avlägsen när prövningen skall komma till varje människa. Man skall försöka tvinga vilddjurets märke på oss. De som steg för steg har gett efter för världsliga krav och rättat sig efter världsliga vanor kommer inte att finna det svårt att underordna sig de makter som råder, snarare än att tåla hån, förolämpning, hot om fängelse och död." (5T, s 80, 81) rätt

(20) "Några av dem [sjundedagsadventister] har varit ett eländigt exempel för otroende. De har inte varit villiga att ge upp världen, utan har förenat sig med dem, de har närvarat vid picknick (utflykter med matsäck i det gröna) och andra nöjessamlingar och smickrat sig med att de höll på med oskyldiga nöjen. Jag blev emellertid visad att det är precis sådana eftergifter som skiljer dem från Gud och gör dem till världens barn. Gud erkänner inte nöjessökaren som sin efterföljare. Han har inte gett oss något sådant exempel. Endast de som ger upp det egna jaget, och lever ett liv i besinning, ödmjukhet och helighet är Jesu sanna efterföljare. Och sådana kan inte inlåta sig i och finna glädje i världsälskarnas intetsägandeoch tomma samtal. " (1T, s 269) rätt

(20) Kommentar: när Ellen White talar om att förena sig med världens människor genom "picknick och andra nöjessamlingar" menar hon alltså närvaro med endast nöjessyfte. rätt

(20) "Det finns få verkligt helgade människor ibland oss, få som har kämpat och segrat i kampen med själviskheten. Sann omvändelse är en bestämd förändring avkänslor och motiv. Det innebär ett verkligt avståndstagande från världsliga förbindelser... att man drar sig bort från den styrande kraften i deras tankar, åsikter och påverkan. Avskiljandet förorsakar lidande och bitterhet för båda grupper." (5T, s, 82-83). rätt

(20) "Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet att göra med orättfärdighet. Eller vad har ljus gemensamt med mörker?...Eller vilken delaktighet har den som tror med den som inte tror? rätt

(20) ... Därför säger Herren: 'Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige" (2 Kor 6:14-17). rätt

(20) "De som vakar och väntar på Kristi uppenbarelse på himlens skyar kommer inte att blanda sig med världen när det gäller nöjessällskap eller nöjessamlingar bara för sin egen förlustelse" (LDE, s 85). rätt

nästa kapitel