För att de skall ha liv kapitel 16. Från sida 27ren sida tillbaka

SABBATEN OCH DEN AVSLUTANDE STRIDEN I VÄRLDEN

(27) "Och `våra synder bar han` i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och `genom hans sår har ni blivit botade`." (1 Petr 2:24). rätt

(27) "`...synda inte härefter, så att inte något värre drabbar dig`" (Joh 5:14; jämför Joh 8:11). rätt

(27) "Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och lever efter dem." (Hes 36:26, 27). rätt

(27) "Många når aldrig upp till den nivå som de skulle kunna nå upp till, eftersom de väntar på att Gud skall göra det för dem som han har gett dem kraft att göra själva. Alla som är dugliga till att användas måste tränas genom den strängaste mentala och moraliska disciplin, och Gud skall bistå dem genom att förena sin kraft med mänsklig ansträngning." (PP, s 248). rätt

(27) "Och efter dem följde en tredje ängel som sade med hög röst: `Om någon tillbeder vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller på sin hand, så skall han få dricka av Guds vredes vin, som hällts upp oblandat i Guds vredes bägare. Och han skall bli plågad med eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Och röken från deras plåga stiger upp i evigheters evigheter. De har ingen ro, vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. Här gäller det för de heliga att vara ståndaktiga, dessa som håller Guds bud och bevarar tron på Jesus.`" (Upp 14:9-12). rätt

(27) "Andens helgelse utmärker skillnaden mellan dem som har Guds insegel (Upp 7) och dem som håller en falsk vilodag. När prövningen kommer skall det tydligt visa sig vad vilddjurets märke (Upp 14) är. Det är söndagsfirande." (Ellen White, brev 12, år 1900, 7 SDA BC, s 980). rätt

(27) "Och jag såg vilddjuret och kungarna på jorden med deras härar, samlade för att utkämpa sin strid mot honom som satt på hästen och mot hans här. Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som i dess åsyn hade gjort de tecken, med vilka han hade förvillat dem som hade tagit emot vilddjurets märke..." (Upp 19:19, 20). rätt

(27) "Sabbaten skall bli stridsfrågan i den stora avslutande striden i vilken hela världen skall ta del." (6T, s 352; jämför med `Vägledning för församlingen`, del 3, s 19). rätt

(27) "Jordens makter, som förenar sig för att föra krig mot Guds bud, kommer att utfärda ett dekret om att "alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och slavar" (Upp 13:16) skall rätta sig efter kyrkans seder och efterleva den falska sabbaten. Alla som vägrar att lyda dekretet kommer att dömas efter borgerlig lag. Slutligen kommer man att utfärda en förklaring att de förtjänar döden" (GC, s 604). rätt

(27) "Vad gör ni, bröder och systrar, i det stora förberedelsearbetet? De som förenas med världen formas efter världen och förbereder sig för vilddjurets märke. De som inte litar på sig själva, utan ödmjukar sig inför Gud och renar sina själar genom att lyda sanningen - dessa formas efter himlens mönster och förbereder sig för Guds sigill på sina pannor. När påbudet går ut och beseglingen skett kommer deras karaktär att förbli ren och fläckfri för evigt." (5T, s 216). rätt

(27) "När stormen närmar sig kommer många av dem som har bekänt sig tro på den tredje ängelns budskap, men som inte blivithelgade genom lydnad för sanningen, att överge sin tro och förena sig med motståndarna. Genom att förena sig med världen och påverkas av dess anda har de kommit att betrakta saker och ting i nästan samma ljus som den. Och när prövningen kommer är de förberedda på att välja att stå på den lätta, populära sidan."(GC, s 608). rätt

(27) "De som steg för steg har gett efter för världsliga kravoch rättat sig efter världsliga vanor kommer att underordna sig de makter som då skall regera (Fotnot), snarare än att utsätta sig för hån, förolämpning, hot om fängelse och död." (PK. s 188). otnot: och påtvinga söndagshållande genom lagstiftning. rätt

nästa kapitel