För att de skall ha liv kapitel 33. Från sida 46ren sida tillbaka

BARNENS FÖRHÅLLANDE TILL SINA FÖRÄLDRAR

(46) "Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, så som rätt och riktigt är. `Hedra din far och din mor.` Detta är ju det första bud som har ett löfte med sig: `för att det skall gå dig väl och du skall leva länge på jorden`." (Ef 6:1-3). rätt

(46) "Hedra din far och din mor, som Herren, din Gud, har befallt dig, för att du må länge leva och det må gå dig väl i det land som Herren, din Gud, vill ge dig." (5 Mos 5:16). rätt

(46) "`Hedra din far och din mor`. Förpliktesen som vilar över barn att hedra sina föräldrar finns kvar hela livet. Om föräldrarna är gamla och svaga bör den tillgivenhet och den uppmärksamhet som barnen visar far och mor stå i proportion till deras behov. På ett fint sätt och med beslutsamhet bör barnen handla på ett sätt som, även om det kräver självförnekelse, avlägsnar alla bekymmer och all villrådighet från föräldrarnas sinnen... rätt

(46) Barnen bör undervisas om att älska och på ett ömsint sätt ta hand om sin far och mor. Ta hand om dem själva, barn! Ingen annan kan utföra de små vänliga handlingar som skänker sådant gensvar som när ni utför dem. Ta vara på era dyrbara möjligheter att sprida frön av vänlighet. rätt

(46) Vår förpliktelse mot våra föräldrar upphör aldrig. Vår kärlek till dem, samt deras kärlek till oss, kan inte begränsas till år eller avstånd, och vårt ansvar kan aldrig läggas åt sidan. rätt

(47) Barnen bör noggrant tänka på att i bästa fall upplever de åldriga föräldrarna endast lite glädje och välbefinnande. Vad kan förorsaka större sorg i deras hjärtan än att deras barn visar försumlighet. Kan ett barn begå en svårare synd än att förorsaka sorg hos en åldrad, hjälplös far eller mor?" (AH, s 360). rätt

(47) "Det skall du veta, att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Då kommer människorna att bli...olydiga mot sina föräldrar..." (2 Tim 3:1, 2). rätt

(47) "Den som håller hela lagen, men bryter mot ett av buden, är skyldig till allt" (Jak 2:10). rätt

nästa kapitel