För att de skall ha liv kapitel 48. Från sida 69ren sida tillbaka

EVANGELIET OCH TEATRALISKA FRAMSTÄLLNINGAR

(69) "När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom, som jag förkunnade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen beslutat att när jag var hos er skulle jag inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det var i svaghet och med fruktan och stor ängslan jag uppträdde inför er. Och mitt tal och min förkunnelse bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan bevisningen kom genom Ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på mänsklig visdom utan på Guds kraft." (1 Kor 2:1-5). rätt

(69) "Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning ...Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske." (Fil 2:12, 13). rätt

(69) "Viljans kraft värderas inte som den borde...Om den (viljan) användes på rätt sätt skulle den styra föreställningarna." (MH, s 246). rätt

(69) "På ett särskilt sätt har sjundedagsadventister blivit satta som väktare och ljusbärare i världen. De har anförtrotts den sista varningen till en värld som håller på att förgås. Ett underbart ljus lyser på dem från Guds Ord. De har tilldelats ett arbete av största betydelse - att förkunna den första, den andra och den tredje ängelns budskap (Upp 14:6-12). Det finns inte något annat arbete som har så stor betydelse. De får inte tillåta någonting annat att uppta deras uppmärksamhet. rätt

(69) De mest högtidliga sanningar som någonsin anförtrotts människor har getts till oss för att vi skall förkunna dem för världen. Att förkunna dessa sanningar skall vara vårt arbete. Världen skall varnas, och Guds folk skall vara trogna det förtroende som givits dem. De skall inte engagera sig i spekulationer eller syssla med affärsverksamhet med otroende, eftersom detta skulle hindra dem i detta arbete som Gud gett dem i uppdrag att utföra. rätt

(69) Kristus säger om sitt folk: `Ni är världens ljus`. (Matteus 5:14). Det är inte någon liten sak att Guds råd och planer så tydligt uppenbarats för oss. Det är ett underbart privilegium att kunna förstå Guds vilja som uppenbaras i det säkra profetiska Ordet. Detta innebär ett stort ansvar för oss. Gud förväntar sig av oss att vi meddelar andra den kunskap Han har gett oss. Det är Hans avsikt att gudomliga och mänskliga redskap skall förenas i förkunnelsen av varningsbudskapet." (9T, s 19). rätt

(69) "Hans (Guds) verk skall inte fullbordas genom sensationella kungörelser och dyra föreställningar, utan genom att följa Kristi metoder: `Inte genom styrka eller genom kraft, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot` (Sakarja 4:6)." (Ev, s 136). rätt

(69) "Utför ditt arbete i ödmjukhet. Lyft dig aldrig högre än Kristi evangeliums enkelhet. Det är inte genom uppvisning, utan genom att upphöja Kristus, Frälsaren som förlåter synder, som du kommer att få framgång i själavinnandet. När du arbetar för Gud i ödmjukhet och med anspråkslöshet i hjärtat, skall Han uppenbara sig för dig. rätt

(69) Med hjälp av diagram, symboler och olika slags framställningar kan predikanten göra sanningen klar och tydlig. Detta är en hjälp och i harmoni med Guds Ord. Men när en arbetare gör sitt arbete så dyrt att andra inte klarar av att skaffa fram tillräckligt med medel för att stödja sina verksamheter på fältet, arbetar han inte i harmoni med Guds plan. Arbetet i de stora städerna skall utföras efter Kristi tillvägagångssätt, och inte genom att använda sig av teaterföreställningar. Det är inte teaterföreställningar som ärar Gud, utan i stället en framställning av sanningen i Kristi kärlek. rätt

(69) Beröva inte sanningen dess upphöjdhet och verkningsfullhet med inledande ting som liknar mer världens än himlens metoder. Låt inte dina åhörare tro att du håller möten för att förtrolla deras sinnen med musik och annat, utan för att förkunna sanningen i all dess allvar, så att de kan ta emot den som en varning och väcker dem från deras dödliga sömn i själviskhet. Det är den nakna sanningen som likt ett skarpt tveeggat svärd skär åt båda hållen. Det är detta som väcker dem som är döda i överträdelser och synder." (9T, s 142, 143). rätt

(69) "I vårt arbete skall vi inte gå upp på en bergstopp för att skina. Vi har inte blivit uppmanade att åstadkomma en speciell, fanatisk uppvisning. Sanningen skall förkunnas på huvudvägarna och sidovägarna och det måste göras genom förnuftiga och rationella metoder. Varje arbetares livsföring, om han underordnar sig Herren Jesu Kristi undervisning, ska uppenbara hans livs goda egenskaper. Det arbete som Kristus utförde i denna värld ska vara vårt exempel när det gäller utförande. Vi måste hålla oss borta från det teatraliska och extraordinära, som Kristus gjorde i sitt arbete. Sensation är inte kristendom, utan kristendomen kommer att utöva sitt eget rena, heliga, upplyftande och helgande inflytande, därigenom att den för med sig andligt liv och frälsning." (Ev, s 396). rätt

(69) "Dra aldrig ner sanningen till en låg nivå för att uppnå omvändelser, utan försök få den syndige och fördärvade upp till Guds lags höga standard. rätt

(69) "Jag har ett budskap till dem som leder vårt arbete. Uppmuntra inte dem som skall delta i detta arbete till att tro att de måste förkunna det högtidliga och heliga budskapet med teatermetoder. Inte det minsta som har med teater att göra får införas i vårt arbete. Guds sak skall ha en helig, himmelsk prägel. Allt som hör samman med förkunnelsen av budskapet för vår tid bör ha en gudomlig prägel. Tillåt inte något teateraktigt, eftersom det skulle ödelägga arbetets heliga karaktär. rätt

(69) "Jag har blivit visad att vi kommer att få alla möjliga slags upplevelser, och att människor skall försöka införa underliga framställningar i Guds verk. Vi har mött sådana saker på många ställen. Ifrån första början av min verksamhet fick jag budskapet att allt teatraliskt i förbindelse med förkunnelsen av sanningen för vår tid skulle avvisas och förbjudas. Män som trodde att de hade ett stort arbete att utföra försökte införa ett egendomligt uppträdande och utföra besynnerliga kroppsrörelser. Detta ljus gavs till mig: `Tillåt inte detta`. Dessa framställningar, som kommer från teatern, skulle inte få förekomma i samband med förkunnelsen av de högtidliga budskap som anförtrotts oss. rätt

(69) "Fienden kommer att vara vaksam och dra fördel av alla omständigheter för att försöka nedsätta sanningen genom att införa ovärdiga förevisningar. Ingen av dessa förevisningar skall uppmuntras. De dyrbara sanningar som är oss betrodda skall framföras med all högtidlighet och med helig, respektfylld fruktan." (Ev, s 137, 138). rätt

(69) "Det bör inte finnas några underligheter eller någon överspändhet i den verksamhet som utförs av dem som talar sanningens Ord, eftersom sådana ting kommer att försvaga det intryck som Ordet skulle ge. Vi måste vara på vår vakt, eftersom Satan är fast besluten att, om möjligt, blanda sitt onda inflytande med vår tjänst för Gud. Se till att det inte förekommer någon teaterframställning, för det kommer inte att stärka tron på Guds Ord. Det kommer snarare att leda uppmärksamheten till det mänskliga redskapet" (2SM, s 23, 24). rätt

nästa kapitel