Samlevnad kapitel 19. Från sida 129ren sida tillbaka

En Hemmafru

(129)1[Den här sektionen innehåller personliga vittnesbörd riktade till pastorer och andra medarbetare anställda vid Sjundedags-adventistsamfundets institutioner. Ellen White avsåg, att hennes råd också skulle gagna andra, som upplevde liknande omständigheter. Hon skrev: ”När Herren väljer ut individuella fall och närmare anger deras fel, tar andra, som inte har blivit visade i visionen, det ofta för givet att de är rättfärdiga, eller nästan rättfärdiga. Om en tillrättavisas för ett särskilt fel, borde bröder och systrar rannsaka sig själva omsorgsfullt för att se på vad sätt de har felat och på vad sätt de har varit skyldiga till samma synd.... När Han tillrättavisar en persons fel, har Han för avsikt att rätta till mångas fel.... Han gör somliga personers fel tydliga så att andra kan bli varnade, och frukta och undvika dessa fel.” - Vittnesbörd för Församlingen, Band 2, sidorna 112-113. Beträffande det stora antalet brev i denna sektion, som riktas till evangeliets förkunnare, hänvisas läsaren till Förordet.] rätt

(129)Ödeläggelsen av en hustrus lycka. Jag är upprörd i mitt innersta och kan inte hålla tyst. Nyligen inträffade händelser har orsakat mig andlig vånda och själsligt lidande; och när jag då tänker på stackars syster J, vars lycka Du har omintetgjort för alltid, vill jag bara fråga: Vad tjänar Du på detta? Vi kommer att dömas efter de handlingar vi har utfört i köttet. Det känns rätt, att Du skulle drabbas av straffet. rätt

(129)2 En gift kvinna, som hade bedårats av en annan kvinnas man, tills hon begick äktenskapsbrott med honom. (130) Du så rikt förtjänar, men vi kommer ihåg Skriftens ord: ”Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren.” {Romarbrevet 12:19, kursivering i Svenska Folk-Bibeln 98.} Det Du har sått, kommer Du att få skörda. Jodå, skörden blir rik. Den kommer inte att duka under för någon frost; ingen mjöldagg kommer att skada den; ingen förödande mätarlarv sluka den. Du har sått i köttets åker; Du kommer att skörda fördärv. Allvarlig vedergällning väntar Dig. rätt

(130) Du har inte bara syndat mot Din familj och svärtat ned Dina barn, frukten från Din egen kropp, så att denna fläck kommer att häfta vid dem likt spetälska, utan Du har även skingrat syster J:s husliga lycka för alltid. rätt

(130) Har Du blivit så förhärdad, att Du helt saknar gudsfruktan, inte känner någon skräck för domen, inte har någon tanke på evigheten, när Dina göranden, om än utförda i det fördolda, skall granskas av Gud? Inser Du inte, att Dina ondskefulla handlingar nogsamt har bokförts i Himmelen, att de står tecknade i boken, och att Guds Ord, lagboken, skall döma Dig den dagen? rätt

(130) Eviga verkningar av icke ångrad otukt. Vad kommenderade Gud Mose skulle göras med dem, som gjorde sig skyldiga till äktenskapsbrott? De skulle stenas till döds. Är straffet därmed färdigt? Nej, de skall dö den andra döden. Ordningen med stening har upphört, men straffet för överträdelse av Guds lag kvarstår. Om den skyldige inte ångrar sig helhjärtat, kommer han att straffas med evigt giltig undergång, och därmed bli avlägsnad från Herrens närvaro. rätt

(130)Jag hör, att Du har sagt: ”Jag älskar Walter J.” Vilken rätt har Du, att älska Walter J, när han hör till en annan? Ämnar Du, att såra och krossa en oskyldig hustrus hjärta, för att tillfredsställa Din olagliga kärlek? rätt

(130)Lagöverskridande förhållanden inom familjer. Vilken familj kan vara trygg, om andra följer Din himmelsutmanande kurs? De kunde lika gärna tränga in i min familj, förtrolla min mans känslor, och sedan slita honom från (131) mig, för att tillfredsställa sin olagliga kärlek. På nytt frågar jag Dig: Är Du så förhärdad, att Du varken fruktar Gud eller Hans sjudande ilska, vilken snart skall drabba syndaren, outspädd av Hans nåd? Du är villig, att sälja Din själ billigt, skämma ut Din broder och Dina barn, för att uppfylla Ditt lustfyllda hjärtas önskningar. rätt

(131)Sedan Du har fångat in Walter J, vad väntar då? Här har Du en man, som inte räds för, att bryta Guds lag, som inte bävar för, att krossa hjärtat på en vänlig fru, som har fött honom många barn och lagt dem i graven - en fru, som har skänkt honom sin ungdoms värme och tillgivenhet - en fru han har levat med, tills de har passerat livets middagstid! Tror Du, att sedan Du har säkrat denne Walter J åt Dig själv, sedan Du har stulit honom från hans ungdoms hustru, att han alltid kommer att vara trofast och sann mot Dig, som har åstadkommit så mycket ont, för att ge fritt utlopp åt Din olagliga kärlek? rätt

(131)Sanningen fann i Walter J en svår nöt att knäcka. Den har gjort allting för honom. Nu saknar han all fruktan för Gud, han överträder Hans lag med lätthet. Onda andar har tagit Era sinnen i besittning, och hur äkta och salig skall då Er kärlek bli? Du har åt Dig själv sått eländes elände. Du kommer alltid att plågas av ett skyldigt samvete. Kan det tänkas, att det fortfarande är möjligt för Dig, att backa? Kan det tänkas, att en barmhärtig Gud fortfarande skulle ömka Sig över Dig? rätt

(131)Hur vågar eller understår Du Dig, att älska Walter J, och förvärra Din synd, genom att krossa hans frus hjärta? Oh, så lättvindigt Du har avsagt Dig Himmelen! Du har visat Ditt rätta jag. Av Ditt leverne framgår Ditt val, nämligen att stå utanför staden, bredvid hundar, trollkarlar, äktenskapsbrytare, horkarlar och dem, som älskar lögnen och fortplantar den. Var snäll läs Ordspråksboken 6 från vers 20 och till slutet. Läs Uppenbarelseboken, kapitel 7. - Brev 12, 1864. rätt

nästa kapitel