Samlevnad kapitel 2. Från sida 18ren sida tillbaka

Förmaningar och Råd

(18)(18) En barnbrud. [Flickans ålder vid tidpunkten för vigseln är okänd.] Stackars flicka! Hon gifte sig, då hon var bara barnet, och i behov av moderns omvårdnad. Det var en olycksalig tilldragelse. Hon var ett ungt barn. Hennes hälsa var dålig och maken sträng och fordrande. Det här barnet var för ungt för en livsledsagare. Han respekterade inte henne som sin livsledsagarinna. Hon var ändå bara ett barn. Han styrde och ställde över henne som en tyrann. De har redan gått skilda vägar, hon med hat i hjärtat till honom och han utan kärlek till henne. - Manuskript 4, 1873. rätt

(18) Långa förlovningar okloka. Det smärtar mig, att Du har krånglat in Dig i uppvaktning av Nellie A. För det första är Din upphetsning härvidlag förtida. Sunt omdöme och försiktighet skulle få Dig till, att vänta i ett eller två år. Dock vore det oklokt av Dig, att gå omkring och tänka på ett föremål för Din uppvaktning så länge. rätt

(19) Förtida kärlekslågor. Jag säger det jag vet om ämnet, (19) nämligen att det bästa för Dig och Nellie är, att Ni ger upp saken här och nu, för inget gott kan komma av den. Genom att fortsätta Ditt intresse för henne gör Du Dig bara oduglig för Dina uppgifter på kontoret och ställer hinder i vägen för en riktig utbildning och för fast förankrade fysiska och psykiska grundvalar att stå på. Att binda Dig i förtid känslomässigt, skadar både Dig och den unga damen.... rätt

(19) Jag har blivit visad det onda hos tidiga kärleksbindningar, i synnerhet när en ung man är hemifrån och måste välja sin livsledsagarinna utan hjälp av moderns urskiljningsförmåga. Du kan ej förlita Dig på Ditt eget omdöme. Tidigt grubblande på frågan om uppvaktning och äktenskap kommer att distrahera Dig från arbete och studier, och kommer hos Dig och den Du smickrar med Din uppmärksamhet att åstadkomma ett demoraliserande inflytande. Bådas uppförande kommer att bli fräckt, och blind förälskelse kommer att gripa Er. Härigenom kommer Ni inte att bli varse Ert eget inflytande på andra och Ert exempel för dem. Om Ni alltså fortsätter på den inslagna vägen, kommer Ni att utsätta Er själva för klander och krav på, att Ni skall straffas för Ert uppträdande. rätt

(19) Det här med uppvaktning och äktenskap är svårtyglat, ty sinnet blir så förvirrat och förtrollat, att plikten mot Gud och allting annat krymper ihop till ett platt intet, och rofyllda och mogna tankar är det sista, som ägnas denna ack så viktiga fråga. Käre, unge man, jag talar till Dig av erfarenhet. Invänta litet kunskap om Dig själv och om världen, om unga kvinnors livsstil och sinnelag, innan Du låter planer på giftermål inta tankebanorna. rätt

(19) Efter smekmånaden. Jag kunde nämna många, som nu sörjer sin ytterliga dårskap och dumhet i, att gifta sig. Utan att deras sorg nu skulle hjälpa dem! De (20) är utsatta för frestelser, som de aldrig har drömt om; hos motparten finner de karaktärsdrag, som de inte kan avhjälpa, och således finner de sig i det oundvikliga och sänker sig ned till vederbörandes nivå. Nellie A kommer aldrig att förädla Dig. Hon saknar den inneboende kraft, vars fulla mognad skulle göra henne till en omdömesgill och dugande kvinna vid Din sida, en medhjälpare i livets strider. Hon saknar karaktärsstyrka. Hon saknar den tankeförmåga och det sinnesomfång, som skulle vara ett stöd åt Dig. Du ser hennes yttre och mera finns inte. I fall Ni gifter Er, kommer nyhetens behag snabbt att avklinga. När det äktenskapliga livets förtjusning har bedarrat, kommer Du att se saker och ting i deras rätta ljus, och upptäcka, att Du har begått ett allvarligt misstag. rätt

(20)Behovet av moget omdöme. Moget omdöme kommer att skänka Dig betydligt bättre insikt och urskiljningsförmåga, till att uppdaga sanningen. Din egen karaktär behöver gestaltas, Ditt omdöme behöver styrkas, innan Du börjar att fundera på äktenskap. I nuläget förmår Du ej, att bedöma andra, och därför skall Du inte låta Dig förledas till, att begå ett allvarligt felgrepp, om inte ett brott, som inga bittra, framtida tårar kan sona. Detta barn, denna odisciplinerade, omogna skolflicka, denna lilla fröken, som är beroende av sina föräldrars och andra vuxnas urskillning, bör vända ryggen åt blotta tanken på uppvaktning och giftermål. Hon bör avvisa alla närmanden, som på minsta vis skulle kunna leda därhän, och i stället ägna sig helhjärtat åt, att bli en fullmogen kvinna. På så sätt skulle hennes liv bli till gagn, hon skulle lära sig ett yrke, finna en anställning och bli oberoende. rätt

(20)Sann kärleks förnuftsmässiga grund. Kärleken är en så helig andlig och moralisk känsla, att bara få känner till, vad den innebär. Ordet kärlek är inte förstått. Impulsers glöd, en ung persons förtrollning över en annan, utgör inte kärlek; sådant förtjänar ej (21) namnet kärlek. Äkta kärlek vilar på en förnuftsmässig grund, på en djupgående kunskap om den man älskar. Men att bara ytligt tillägna någon sina tankar och sin hängivenhet, är vettlöst, omdömeslöst, förutom överdrivet, övergående och sinnligt. rätt

(21) Kom ihåg, att den impulsiva kärleken är blind. Den skänks lika gärna åt ovärdiga som åt värdiga mottagare. Befall dylik kärlek, att göra halt och lugna ned sig! Ge utrymme åt verklig eftertanke och djupgående, allvarligt funderande. Är föremålet för Din beundran sådant, vad avser tankeskärpa och moralisk förträfflighet, liksom uppträdande och kultiverad förfining, att Du skulle känna Dig stolt över, att föreställa henne för Din fars familj, att Du skulle vilja kännas vid henne i umgängeskretsen som Din utvalda, en dam, vars närvaro, konversationsförmåga och värdighet skulle väcka och tillfredsställa Dina högst ställda förväntningar? Motsvarar Nellie de kraven? Mitt bestämda svar är: Nej, det gör hon inte. rätt

(21)Betydelsen av familjens bakgrund. Tillåt tiden, att lära Dig urskillning och kärlekens egentliga krav, innan Du tar ett steg till. Ruin, fullständig ruin, väntar Dig i det här livet och nästa, om Du löper linan ut. Betrakta familjehistorien. Två familjer skall knyta nära och okränkbara band. Det går förstås inte att vänta sig perfektion hos alla dessa band, men det vore grymt mot Dig själv, att äkta en flicka, vars ursprung och släktingar skulle vanära och förödmjuka Dig, eller fresta Dig till, att ringakta och strunta i dem. rätt

(21)Goda råd från föräldrar och nära vänner. Skynda långsamt, bör vara ledordet i det här sammanhanget. Ge Dig själv tillräckligt med tid till iakttagande på varje punkt, och lita sedan ändå inte på Ditt eget omdöme, utan låt Din mor, som älskar Dig, liksom Din far och förtroende värda vänner, skärskåda den, vars hand Du söker. Lyssna inte på Ditt omdöme, och gift Dig aldrig med någon, som Du inte är säker på skulle (22) vara en heder för Din far och mor, [utan] någon med intelligens och moralisk halt. En flicka, som frikostigt delar med sig av sin tillgivenhet till en man, och inbjuder till flirtande med sina närmanden, varvid hon uppehåller sig, där han säkert märker henne, för att inte tyckas vara oförskämd, är inte det slags flicka Du skall bry Dig om. Hennes konversation är billig och utan större djup. rätt

(22)Hellre inget äktenskap, än ett omaka par! Allmän förfining och viktigt vetande kommer inte att göra Nellie A lika väl förberedd för äktenskap vid 25, som en del flickor skulle vara vid 18. Men karlar i Din ålder brukar sällan förstå sig på andra människors karaktärer, och inser inte gärna, hur dåraktig en man kan te sig, genom att svärma för en ung flicka, som inte alls passar honom. Det är långt mycket bättre, att inte gifta sig, än att bli olyckligt gift. Alltså bör Du söka Guds råd i allt detta. Håll Dig så lugn, så underdånig mot Guds vilja, att Du inte rusar blint åstad och gör Dig olämplig som Hans tjänare genom Dina förbindelser. - Brev 59, 1880. rätt

(22)Likartade temperament är av nöden. Jag har fått reda på Dina planer, att gifta Dig med en syster vid namn Anna Hale. Detta fick mig, att skynda mig att skriva ned det, som jag har sett. Du är inte den förfinade typen, som skulle göra denna veka, känsliga kvinna lycklig. Det strider mot Guds vilja, att Era väsensskilda temperament skulle förenas. Du är i hög grad djurisk. Du äger starka, djuriska drifter, som inte har tyglats som de borde. Sinnets ädlare, mer upphöjda krafter har fått tjäna de lägre, eller mer lustfyllda, lidelserna. Du har misslyckats med, att bli helgad genom den sanning Du bekänner, har inte tagit del av den gudomliga naturen, genom att fly undan från världens rådande fördärv, som kommer sig av lusta. rätt

(23)(23) Anna Hale är ingen person, som orkar med livets hårda prövningar. Hon är en blyg viol och skulle snart vissna och dö, i fall hon utsattes för storm och försummelse. I Ditt tidigare äktenskap lärde Du Dig aldrig, att förstå Dig på en kvinnas behov. Du begriper Dig inte på hennes bräckliga väsen. Du gjorde dunderfiasko med Din första fru. Hennes konstitution var stark och uthållig, men hon tog sig vatten över huvudet. Ert habegär fick Er båda, att överanstränga Er och uppslukas av detta livs angelägenheter på bekostnad av lycka och trygghet i nuet. I stället blickade Ni framåt mot en tid, då Ni skulle äga mera av denna världs goda, sedan tänkte Ni ägna livets egentliga grundvalar en tanke. rätt

(23) Du begick ett sorgligt misstag. Din hustrus liv offrades. Hon kunde ha överlevt. Hon borde ha överlevt. Men Du var så ovetande om en kvinnas väsen, att Du inte brydde Dig om henne tillräckligt, och förbisåg de nödvändiga åtgärderna för hennes välgång. Du äger i hög grad Din fars temperament. rätt

(23) När Du söker Dig en hustru, gå då inte till de sköra och förfinade, där intellektet förhärskar. Välj hellre ut en fru ifrån den klass, som bättre speglar Ditt väsen. Du klarar icke av, att göra en person med förfinat andligt temperament lycklig. - Brev 21, 1868. rätt

(23) Trofasthet i föräldrahemmet. Det är genom plikttrohet i sina föräldrars hem, som de unga förbereds på att sköta sina egna hem. Låt dem här utöva självförsakelse samt visa vänlighet, artighet och kristlig sympati. Härigenom kommer kärleken att hållas varm i hjärtat, och den som går ut från ett sådant hem, för att förestå sin egen familj, kommer att veta, hur han kan göra henne lycklig, som han valt till sitt livs ledsagarinna. rätt

(24)(24) I stället för att giftermålet blir slutet på kärleken, blir det dess verkliga början. - Patriarker och Profeter, sidan 179. rätt

(24) Jag ber Dig, ja, jag varnar och förmanar Dig i min Mästares namn: Träd inte in i giftermålets hamn, genom att avlägga äktenskapslöftena, förrän Ditt hjärta och liv har förändrats. När Du förmår, att lyckliggöra Ditt eget hem, att utgöra en välsignelse för Din far och mor, för Dina bröder och Din syster, då kommer Du att förstå, vilka plikter äktenskapet innefattar. - Manuskript 2, 1871. rätt

nästa kapitel