Samlevnad kapitel 20. Från sida 132ren sida tillbaka

En mångårig Adventist och hans Älskarinna

(132)(132)Till en, som har gått långt i olydnad. Min arme, bedragne, syndige broder, nu tänker jag skriva några ord till Dig, som jag har känt en så stor börda och intresse för i många år. Ira K, i åratal har Du vandrat på syndens väg. Jag har skrivit till Dig, utan att få svar, och de framförda åthutningarna har inte medfört någon bättring.... rätt

(132)Du har ett verk att utföra för Din egen själ. Skynda Dig, innan det för alltid är för sent. Gud kommer nu att förlåta Dig Dina blodröda synder, om Du gör bot och bättring. Jag säger inte, att Du är ett hopplöst fall, men Du har förvisso nära nog förbrukat Din tilldelning av nåd; och ändå är Jesus i helgedomen. Där vädjar Han för Dig. Dina trossyskon har verkligen ansträngt sig, för att hjälpa Dig; de har varit så angelägna om Din välgång, men Du har betraktat synd och överträdelse som småsaker. Dock älskar Jesus Dig, och därför framställer eller lyfter jag upp Jesus framför Dig. rätt

(132)Satan säger till Dig, att det inte är klokast för Dig, att upphöra med synden; att Du har gått så långt i olydnad, att det är meningslöst för Dig, att försöka att återvända till Gud. Samtidigt som jag inser, att syndens fullständiga skam vilar över Dig, och jag önskar, att Du skall inse Din synds omfattning, vill jag ändå framställa Jesus som en Frälsare, vilken förlåter synd. rätt

(132) Pardon i elfte timmen. Sandkornen i Ditt livs timglas har nästan tagit slut, men även i denna elfte timme kommer Du att finna pardon eller tillgivelse, om Du kommer till Gud sådan Du är, åberopande Hans död för de värsta syndares räddning. Människan måste samverka med Gud. Kristus gick ej i döden, för att kunna skyla över icke ångrad och icke bekänd synd. Alla synder bör inte bekännas offentligt, utan somliga bör bekännas i ensamhet inför Gud och för dem man har skadat. rätt

(133)(133) Kristi tillräknade rättfärdighet. Att Kristi rättfärdighet gottskrivs syndaren innebär helighet, rättskaffenhet, renhet. Utan Kristi tillskrivna rättfärdighet skulle inte vår ånger godkännas. Hans i oss kvardröjande rättfärdighet består av kärlek, förbarmande, ödmjukhet och alla andra kristna dygder. I samband härmed griper vi tag om Kristi rättfärdighet och då blir den en del av vår varelse. Alla, som besitter denna rättfärdighet, utför Guds gärningar.... rätt

(133)Men Kristi rättfärdighets klädnad täcker aldrig över omhuldade synder, skötesynder. Ingen släpps in till Lammets bröllopsmåltid utan bröllopsklädnaden, vilken utgörs av Kristi rättfärdighet. Utan helgelse kommer ingen att få se Gud. Gud väntar på, att få skänka himmelsk kraft till varje själ, som komplement till personens ansträngning. ”… arbeta med fruktan och bävan på er frälsning… Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.” {Filipperbrevet 2:12.} rätt

(133)I Kristus finns Guds fulländade sinnelag. Hans goda föredöme är den modell vi skall kopiera. Petrus’ ord är sannerligen betydelsefulla: ”Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig” [Första Petrusbrevet 1:14-16, kursivering i Svenska Folk-Bibeln 98].... rätt

(133)Namn i livets bok. I sin beskrivning av det Nya Jerusalem säger Johannes i Uppenbarelseboken: ”Aldrig någonsin skall något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet” [Uppenbarelseboken 21:27]. Nå, Du kan fråga: ”Är mitt namn skrivet där?” Jo, det står infört i livsboken, om Du har en karaktär, som är ren och helgad, liksom Kristi sinnelag. Enbart tron på sanningen frälser oss inte. Vi måste vara som Kristus, om vi en dag skall se Honom sådan Han är. rätt

(134)(134) ”… var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren.” {Första Johannesbrevet 3:3.} Varje hopp, som inte omfattar renhet och rättfärdighet, är en satanisk snara, spetsfundighet och livsfarlig irrsyn. Jesus kom till vår värld, och bjuder oss nåderikt, att komma till Honom och lära oss av Honom, ja, tro på Honom; och när vi kommer, inympar Han Sitt liv och Sin karaktär i oss. Att låta sig dras till Kristus, är att tro, och inympandets förlopp är lika med adoption; och genom denna ömsesidiga handling blir vi Guds söner och Kristi medarvingar, och får del av gudomlig natur, sedan vi har kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. {Se Andra Petrusbrevet 1:4.} rätt

(134)Inympade i Kristus. Inympningen i Kristus skiljer oss från världen. Vi ogillar numera de vidrigas och de nedsmutsades samt de nedlortandes sällskap. Vi är förvisso döda inför synden, men lever för Gud genom Jesus Kristus vår Herre. Därmed bär vi rik frukt. Andens ädla drag framgår genom kärlek, fröjd, frid, fördragsamhet, ödmjukhet, godhet. Vi älskar nu andra saker, har ny aptit, ny smak. Det gamla har försvunnit och, se, allt har blivit nytt. {Se Andra Korintierbrevet 5:17.} rätt

(134)En fråga om liv och död. Nu frågar jag Dig, broder K, tänker Du helhjärtat tjäna Gud, genom att hålla alla Hans bud, eller skall Du tjäna Djävulen? Ämnar Du, oavsett följderna, ställa Dig på Kristi sida? Gud tvingar Dig inte till tjänst. Det gäller liv eller död för Dig. Om Du kommer till Jesus och bekänner Dina synder i all ödmjuk ånger, kommer Han att förlåta Dig Dina synder och rena Dig från all orättfärdighet. {Se Första Johannesbrevet 1:9.} Det går inte att vända synden ryggen, förrän man hatar synden och älskar renheten och sanningen samt rättfärdigheten. Jag vädjar därför till Dig, att gå till Honom som ett litet barn, ödmjukande hjärtat inför Gud, så kommer Jesus att förlåta Dina överträdelser. rätt

(134)Umgänge med de ogudaktiga. Jag hoppas, att Annie ej längre skall utöva det inflytande över Dig, som hon har gjort. Om hon gör det, betyder det undergång, (135) evig undergång, för Er bägge. Ni känner alldeles för starkt för varandra, samtidigt som Din fru blir förfördelad, bedragen, berövad den aktning, som tillkommer henne, och Dina barn berövas den uppmärksamhet, som Du borde visa dem, men i stället ödslar på främlingar. Du har ett verk att utföra, och det utan dröjsmål, annars blir syndens lön Din. rätt

(135)Överge de gudlösas sällskap; ägna varje ögonblick av tiden åt, att söka Herren, medan Han går att finna. Du kan inte leva två liv, ett för Kristus och ett för Djävulen. Hur länge tänker Du njuta av synden, vilken är så motbjudande för Gud? Allt ljuvligt inflytande från Guds Ande har släckts i Din själ. Ändra på detta nu! Jag ber Dig, att inte förtvivla, utan inställa Dig hos en barmhärtig Frälsare, som förlåter synd. Bryt banden; slit Dig loss från dem. rätt

(135)Du fasar inför detta, med tanke på, vad de skall säga. Detta kommer att ske förr, än senare, hur än skickligt Du må kunna dölja Ditt verkliga tillstånd. Gud har visat mig saker och ting, för att jag skall uppmuntra Dig till, att på nytt satsa på Din själs frälsning. Du måste välja mellan själviskhet och synd å ena sidan, och Kristus, Hans renhet och rättfärdighet, å andra. Om Du överlämnar hjärta, själ och kropp till Gud, kommer Du ej längre att tjäna synden. Oh, jag står inte ut med tanken på, att en person med så stort ljus skall förbli syndens och Satans tjänare. rätt

(135)Fullständig förvandling. Det finns inget hopp för Dig, med mindre karaktären omvandlas i botten. Då kommer Du att försöka, att ära Kristus och vara som Han. Hans lagar kommer att ge livet inriktning. Raska på, vik in på helgelsens stig! Rädda själen, genom att sjunka ihop vid korsets fot. Träd sedan fram till Jesus och var lycklig, samt följ med till Himmelen. Förutom predikan, behöver Du få Dina synder tillrättavisade, såsom Natan åthutade David. ”’Du är den mannen!” {Andra Samuelsboken 12:7.} Du måste (136) äga gudaktighet, ett rent hjärta, ett fläckfritt leverne, eller dö i Dina synder och gå under tillsammans med de ogudaktiga. Min bön är, att Herren skall övertala Din själ. - Brev 1e, 1890. rätt

(136)Brev till en älskarinna. Jag har en del att skriva till Dig. I flera år har jag varit medveten om Ditt handlande mot Ira K:s familj, men detta omfattar kapitel i bådas Er erfarenhet, vilka somliga måhända har gissat sig till, och som har knutit olagliga band mellan Er. Jag hör, att Du och Din broder har blivit omvända; om denna uppgift stämmer, kommer Ni att alstra frukt överensstämmande med syndaångern. ”Den som döljer sina överträdelser går det ej väl”. {Ordspråksboken 28:13.} rätt

(136)Du har utövat ett starkt inflytande över Ira K. Din koppling till honom har varit av det slag, som utestänger Er från himmelriket, med mindre Ni ångrar den; det är Du väl medveten om. Kan Du verkligen sälja Din själ för en grynvälling? Är det möjligt, att synden har upphört att vara vedervärdig för Dig? Jag har inte det minsta förtroende för honom, som jag sedan länge har kallat för broder K. rätt

(136)Hans handlande har entydigt avslöjats för mig. Ingen annan känner till hans bedrövliga förflutna. Det var aldrig min mening, att andra skulle få reda på det, men slutet på Ira K:s liv är ej långt borta, och skall han träda in i evigheten med sina synder icke bekända, icke ångrade? Vad skall Du då säga den dag Du står inför Guds domarskrank? rätt

(136)Ter synden sig syndig? Har han så länge följt sitt fördärvade hjärtas ingivelse, att synden inte ger ett ytterligt syndigt intryck på honom? När Du nu har gjorts medveten om allvaret gällande Din själs frälsning, hoppas jag, att Du ser det förhatliga hos synden; jag hoppas, att Du nu skall bekänna Dina synder, innan det är alldeles för (137) sent. I fall Ira K dör i sitt nuvarande tillstånd, fastlimmad i överträdelse, vad skall då inte möta Er båda i domen? Ditt vägval härvidlag har varit ledsamt och plågsamt oroande. Trodde Du, att Gud inte upptäckte det här? ... Gud har hållit ögonen på Dig. Han har noterat Ditt bedrägliga handlande. Du har lagt beslag på Ira K:s tillgivenhet, som tillhör hans tålmodiga fru. Du har utövat Ditt inflytande över Ira K, och han törs inte bryta med Dig; han törs inte förarga Dig.... Du har, likt ärkebedragaren, farit med lögner, och har lekt med ett sinne, som har varit urspårat och gjorts billigt samt förvänts genom hans egen synd, för att han skall se på saker och ting ur alldeles galen synvinkel. rätt

(137)Nå, om Gud har berört Ditt hjärta, såsom jag uppriktigt hoppas att Han har gjort, kommer Du att ödmjuka hjärtat, Du kommer att falla på Klippan och bli krossad. Du kommer att bekänna Dina synder, och för alltid överge dem, samt inleda ett nytt liv. Nu kommer Du att påminnas om Ditt uppträdande mot ett Guds uttröttade, nedtyngda barn - syster K. Hon har haft sina fel, men hon har inte föraktat tillrättavisning. Hon har alltid varit beredd, att rätta sig efter Guds ljus och vilja. rätt

(137)Men i samband med, att Ditt ärende har visats mig, och Dina synder har påpekats för mig, har jag hållit dem för mig själv, i hopp om, att det skulle stunda en dag, när Din hårda anda kanske skulle mjukas upp. Nu vädjar jag enträget till Dig om, att säkra Din själs frälsning, innan det för alltid är för sent. Syster K:s synd i, att leta fel hos andra, väger lätt i jämförelse med Din och hennes mans synd. Ni har gemensamt vävt ett nät om Er, som har blivit hårt som band av stål, men Guds straffdomar kommer inte att skjutas upp mycket längre till, om Ni fortsätter på det här sättet. rätt

(137)Guds förbarmande följs av Guds vrede. Gud för anteckningar (138) över nationers och enskilda personers synder, och när de har nått en viss nivå, är måttet rågat; när så Guds väldiga tålamod är slut, väcks Hans vrede. Vid behov, kan jag visa Dig de åthutningar, som Ira K har mottagit. Jag kan inte längre kalla honom för broder, ty han är inte kristen. Jag har gjort mitt bästa, för att skona honom från förtvivlans djup, samtidigt som jag har hoppats på, att han skulle inse det onda hos sitt handlande, att han skulle ångra sig, innan han hade släckt den sista gnutta hopp om Guds förbarmande för evigt. rätt

(138)Men jag har blivit visad, att han stålsätter sig mot det rätta och litar på Din grymma påverkan såsom något trovärdigt. Du har förmått honom, att vända sig ifrån dem, som är hans verkliga vänner, som skulle ha utövat ett inflytande, för att frälsa hans själ. Det är dags för mig, att ta bladet från munnen. Ira K vill inte ha mig på hembesök. Han vill inte ha mig i närheten, ty han är rädd för, att Gud skall åthuta honom för hans nedriga handlande, och för Ditt. rätt

(138)Jag törs inte tiga angående detta för Dig. Jag hoppas, att Du nu skall söka Herren helhjärtat, så att Du finner Honom. Hellre vandra i ödmjukhet resten av livet, än att förlora själen och orsaka andra själars undergång på grund av Ditt handlande. Synden ter sig inte utomordentligt syndig för Dig, men Gud säger: ”Jag känner dina gärningar.” {Uppenbarelseboken 3:15.} Således har det funnits en observatör, som har sett varje bedrägeri Du har begått, varje falskt ord Du har yttrat; från denne kan Du inte undfly. rätt

(138)På Belsassars bjudning. Föga trodde Belsassar, att det under kvällen med den hädiska festen skulle finnas en budbärare från Himmelen, som skulle betrakta allt han gjorde; och den kvällen medförde utsvävningarna i palatset, att siffrorna gällande hans onda gärningarna nådde höjdpunkten. Han kunde inte längre skyddas och värnas av Gud. Hans återhållande kraft mot det onda togs bort; Belsassar skulle nu falla, hans rike skulle läggas i andra händer, och själv skulle han dö. rätt

(139)(139) Vädjanden från Guds Ord. Hjärtat är fullt av sorg. Jag undrar: Måste dessa själar lämnas, att vakna vid den andra uppståndelsen; lämnas utanför Guds stad ibland hundar och trollkarlar samt dem, ”älskar lögn och far med osanning”? {Uppenbarelseboken 22:15.} Vad skall jag säga till Dig? Du är halsstarrig och omedgörlig, vilket beror på, att Du inte har fallit på Klippan och krossats. rätt

(139)Herren har sagt: ”Kom, låt oss gå till rätta med varandra: ... Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull” [Jesaja 1:18]. ”Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse”[Jesaja 55:6-7]. ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss” [Första Johannesbrevet 1:9-10]. rätt

(139)Jag bönfaller Dig, gå riktigt på djupet; var ytterst noggrann. I stället för att gå med Dina inbillade anledningar till missnöje till Ira K, en stackars felande, syndig, dödlig person, gå med Dina klagomål till Jesus. Han har bjudit in Dig: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt’”[Matteusevangeliet 11:28-30]. - Brev 23a, 1890. rätt

(139) Ytterligare ett budskap till älskarinnan. På nytt uppmanar jag Dig till, att inte fela under denna avgörande livskris, utan att välja den enda för Dig öppna vägen. Syndens kraftkälla är viljan. Sätt viljan på Guds sida i striden; (140) försätt Dig inte längre i ställningen som syndare, som sköka. Kanhända Du inte tydligt ser, hur Du skall kunna befrias från Dina omhuldade synder; dessa har tagit kontrollen över Dig genom upprepning. Det enda praktiska är, att bekänna Dina synder, ge upp dem, och tro, att Jesus förlåter Dig. rätt

(140) Din frälsning kommer endast genom Kristus, och endast genom Honom. Ditt temperament och Din stolthet måste dö, och Kristus leva i Dig, annars kommer Du att förbli fången av synd och överträdelse. Du måste ödmjuka hjärtat inför Gud, då kommer Jesus att ömka Sig över Dig och frälsa Dig.... rätt

(140)Om Du önskar, att vara en kristen, har Du rätta tillfället nu; nu är det gyllene tillfället här. Du kan endast vandra i renhet, genom att titta och se, be och tro på Jesus ögonblick för ögonblick. Du har levat i äktenskapsbrott så länge, att synden inte verkar vara avskyvärd för Dig. Du älskar synden. Om Du nu vill överge synden, måste Du för alltid avsäga Dig den och avstå ifrån den. Om Du bekänner Dina synder, är Han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter Dig Dina synder och renar Dig från all orättfärdighet. Du får inte dölja eller ursäkta Dina synder, utan Du måste stå upp och skynda Dig, att erkänna Dina synder, och frälsa själen, genom att söka syndernas förlåtelse. rätt

(140)Ont inflytande från familjemedlemmar. Oh, det är ohyggligt, att gå förlorad. Ditt handlande har varit deprimerande och oroande. Tiden är knapp. Tänker Du infinna Dig nu? rätt

(140)Tänker Du sitta vid Jesu fötter, och lära Dig av Honom? Det finns hopp för Dig, men Dina rådgivare har varit usla, och om Du älskar Jesus, skall Du hata Dina egna släktingars onda förfarande, ja, rent av deras prat och umgänge, eftersom de har hängett sig åt Satans verk med själ, kropp och ande. Han styr över deras fantasivärld och eggar dem till ondska. rätt

(140)Måtte Herren sända den djupaste övertygelse till Din själ, ty jag skulle helst slippa, att offentliggöra de saker, som jag har (141) blivit visad; och jag hoppas, att Du slår in på en kurs, som gör detta onödigt för mig. - Brev 24a, 1890. rätt

(141)Ett andra brev till Ira K. I dag har jag precis fått Ditt svar på mitt brev, och jag kommer inte att få någon ro i kväll, förrän jag har skrivit till Dig igen och sagt: ”Ångra Dina synder utan dröjsmål.” Din livsstil har uppenbarats för mig; Din skötsel av affärsangelägenheter, Ditt obetänksamma slöseri med pengar, Ditt umgänge med de vidriga och fördärvade; och ändå är Gud villig, att förlåta även Dig.... rätt

(141)Hade det inte varit för Din olagliga, ohelgade koppling till fröken L, skulle Du inte ha uppträtt så onaturligt mot Dina egna barn. Du har betett Dig hårt och oförsonligt mot [Din dotter] Lucinda, samtidigt som Du fortlöpande har klängt Dig fast vid en sköka, och Dina göranden med henne har varit av ett slag, att Dina gudsvördande barn saknat Din kärlek, Din medkänsla. Dock går inte mitt brev ut på, att fördöma Dig, utan på att väcka Dig till syndaånger. Jag har hört, att Anna säger sig vara omvänd. Det här är enda gången jag har vågat skriva till Dig eller till henne, eftersom jag varit medveten om, att det inte skulle göra minsta lilla gott, ty Era hjärtans hårdhet och Er envetenhet, att göra det onda, har trotsat all beskrivning. rätt

(141)Jesus, syndarens enda hopp. Satan har förtrollat Dig med sin makt. Dröj därför inte; Jesus står vid Guds högra sida och erbjuder ännu Sitt förbarmande. ”Kom”, säger Herren, ”låt oss gå till rätta med varandra, ... Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull” [Jesaja 1:18]. Ja, Jesus är syndarens enda hopp. ”Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar (ingen godhet, ingen rättfärdighet, inget rekommendationsbrev att visa för Gud), kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk” [Jesaja 55:1].(142) Vill Du inte komma just nu, precis sådan Du är, och säga: ”I handen har jag inga pengar, jag klamrar mig helt enkelt fast vid Ditt kors”? ”Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig, så skall ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Böj ert öra hit och kom till mig! Hör, så får er själ leva! Jag vill sluta med er ett evigt förbund: Ni skall få den trofasta nåd som jag lovade David” [verserna 2-3].... rätt

(142)Hjärtats förändring hellre, än självmord.” Tänk på dessa ord: ”Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, ... Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.” ”Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.” [Uppenbarelseboken 20:12, 15.] rätt

(142) Sätt Dig inte, jag bönfaller Dig, i hopplös förtvivlan, utan att göra något. Lyssna inte längre på den store frestarens påstående, att det är meningslöst att försöka. Visst må Du te Dig som ett hopplöst fall, syndig och fläckad, inför Jesus. Dock är Jesus mer, än väl skickad, att frälsa den mest hårdhudade och elake samt nedfläckade syndare. rätt

(142) Du säger Dig vara frestad, att skära av den sköra livstråden; men om Du gör det, är verkligen Ditt fall hopplöst, ty då lägger Du synden mord till Dina övriga förbrytelser. Men om Du kommer precis sådan Du är, hjälplös och syndfläckad, och kastar Dig ned framför korsets fot, ömkansvärd, bedrövlig, blind och naken, finns det en Frälsare, som kommer att lyfta upp Dig. Jag vet, att Du i åratal har varit ur samklang med Gud. Du har i åratal följt en annan ledare, nämligen mörkrets furste; men om Du lägger ifrån Dig mörkrets gärningar, om Du i detta nu blickar hän till Jesus, kommer Du att leva. rätt

(143)(143) Böner för de syndiga. Dock måste Du blicka hän i tro. Ett äkta kristet liv har varit okänt för Dig i många år; men medan Du har slösat bort krafterna och tjänat Satan med upplyft hand, har Herren hört böner för Dig, och har inte tagit bort Dig i Dina synder, vilket Han enkelt hade kunnat göra, i fall nådens brunn hade sinat. Jodå, Gud har hört bönerna från dem, som Du har vägrat att ansluta Dig till, dem, som älskar Gud och håller Hans bud. Du har varit ytterligt blind, bedrövligt grundlurad och snärjd av Djävulen.... rätt

(143) En möjlighet till. Så har år fogats till år, och nu ger Gud Dig genom Sin utsedda tjänarinna en möjlighet till. Tänker Du ångra Dig? Skall Du bekänna Dina synder och överge dem? Om Du väcker viljan, och förlitar Dig helt på Jesu styrka, kommer Du slutligen att bli en segrare; men oavsett följderna, måste Du i allt skilja Dig från den skara Du har umgåtts med.... rätt

(143) Jag kan inte bara låta Dig gå förlorad. Du har varit blind, när det gäller själens högre intressen, när det gäller alla underbara, vidunderliga attraktioner i det himmelska livet i Guds stad. Du har satsat på det, som inte är bröd; Du har uppoffrat frid och heder, och sagt nej till samvaro med Guds barn, ja, med Dina egna barn, för att gå ohindrad längs Din egen villas väg. Du har eftersträvat, att i det fördolda njuta av syndiga nöjen och djuriska lustar, till men för Din plats hos Gud i Himmelen. Ändå erbjuder Jesus Dig det, som Du bäst behöver, den oändliga vinsten, som må kosta ett helt livs slit och lidande. rätt

(143) Hopp för en med förhärdat samvete. Alltså saknar Du hopp; Du är utan Gud; likväl går Jesus från Nasaret här förbi. Har Du nu för avsikt, att ropa till Gud med brustet, ångerfullt hjärta: ”Jesus av Nasaret, ha förbarmande med (144) mig”? Jag vädjar till Ditt samvete. Måtte Gud ruska liv i det med mäktiga argument. Oh, att Du, blinde man, måtte inse allvarsgraden hos den eviga domen, så att min vädjan till Dig nu växer sig allt starkare. Jag skriver det här på småtimmarna, medan hushållets övriga medlemmar sover tungt. Bestäm Dig för, att icke gå förlorad. Du kan inte föreställa Dig, hur fasansfullt det är, att gå förlorad. Synden har förhärdat Ditt samvete genom överträdelse och otro; men om Du så vill, får Du falla på Klippan Jesus Kristus och låta Honom krossa Dig, innan det är alldeles för sent, med ropet: ”Jesus från Nasaret, visa mig förbarmande.” Om Du gör det, kommer Gud inte att lämna Dig åt Ditt öde.... rätt

(144) Vad Satan än må viska, för att hålla kvar Din själ bunden i synd och förtvivlan, säger jag ändå: Uppsök Jesus, den syndförlåtande Frälsaren, utan dröjsmål. Och min bön är därför, att måtte Herren - som är mäktig att frälsa - rädda Dig ur Djävulens garn. - Brev 1d, 1890. rätt

nästa kapitel