Samlevnad kapitel 21. Från sida 144ren sida tillbaka

En Sjukhusanställd

(144)Lättsinnig, oklok uppvaktning av kvinnor. Guds änglar övervakar karaktärsutvecklingen. Guds änglar bedömer moralvärdet. Om Du visar överdrivet intresse för somliga, gör Du dem en björntjänst, och följden för Dig blir fördömelse, i stället för belöning. Kom ihåg, att när Du, genom Ditt struntprat, sänker Dig ned till samma nivå som lättsinniga individer, uppmuntrar Du dem till, att följa vägen ned i fördärvet. Din opåkallade uppmärksamhet kan visa sig innebära deras själars undergång. Du fördärvar deras uppfattning om, vad som utgör kristet leverne och karaktär. Du rör till begreppen för dem, och skapar outplånliga intryck. rätt

(144)Den skada, som på så sätt åsamkas själar i behov av stärkande, förfining, förädling, är ofta lika med en synd ledande till döden. (145) De ser inget samband mellan dessa personer och deras heliga ställningar. Predikanterna, samfundets ämbetsmän, betraktas som lika goda kålsupare som de själva. Hur skall de då kunna föregå med gott exempel? rätt

(145) Guds renhet är Hans måttstock. Gud uppmanar alla, som hävdar sig att vara kristna, att upphöja måttstocken för rättfärdighet, och att rena sig, liksom Han är ren.... rätt

(145) Frågan är: Tänker vi vara bibliska kristna? Ämnar vi förbise den klaraste undervisning, som vi finner i Livets Ord, och införa en falsk norm, att mäta vår karaktär med? Är det säkert för oss, att göra så? När Du ger efter för fiendens frestelser, och gör raka motsatsen till det, som Gud har instruerat Dig till att göra, och sedan ursäktar Dig med påståendet, att Du inte menade något illa, att Du inte handlade moraliskt förkastligt, vilken standard för gudaktighet och helgelse följer Du då? Kristus har gett oss kännetecknen, varigenom vi särskiljer en äkta kristen; ingen behöver bli lurad av hycklarens låtsade påståenden. rätt

(145) Ingen ursäkt för kurtiserande. Det finns ingen ursäkt för, att hänge sig åt trånande känslosamhet; ingen ursäkt för gifta mäns lättsinniga flirtande med unga damer, eller gifta mäns uppvaktning av änkor. Män, som bekänner sig till gudaktigheten, bör följa apostelns förmaning: ”Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem” [Första Petrusbrevet 2:11-12]. rätt

(145) Tänker Du alltså vifta bort de entydigaste anvisningar i Guds Ord rörande Dina ord, Ditt uppträdande och Ditt sinnelag? Tänker Du ursäkta lättsinne, ja, rent av vällustiga handlingar, som om Du inte hade agerat moraliskt förkastligt? Tänker (146) Du nonchalera det här, genom att säga, att Du har varit en smula tanklös? Är det inte en kristen plikt, att tänka sig noga för? Om Jesus sitter på hjärtats tron, brukar tankarna då löpa bärsärk? ... rätt

(146) Exemplet med folket före floden. Vi känner till historien om folket före floden och [invånarna i] slättstäderna, vars uppträdande urartade från lättsinne och tramsande till fördärvande synder, som eggade Gud till vrede i form av den ohyggligaste förstöring, för att befria jorden från deras nedsölande inflytande. Böjelser och lidelser gick före förståndet. Jaget var deras gud, och kunskapen om den Högste nära på förintades genom fördärvade lidelsers själviska tillfredsställande. - Brev 6a, 1888. rätt

nästa kapitel