Samlevnad kapitel 23. Från sida 154ren sida tillbaka

En tilltänkt Hälsohemsföreståndare

(154)Separation från familjen något oklokt. Broder O! Jag måste säga något till Dig, ty Ditt handlande förtjänar tadel eller kritik. Du känner till vägvalet gjort av äldstebroder M och andra anslutna till hälsohemmet, och hur vanskligt det har varit, att rätta till begångna fel. Du känner till det svunnas facit och det klander och den skam, som låder vid inrättningen, och folket i St. Helena är inte okunniga om den allvarliga förbannelse, som drabbade institutionen på grund av vissa anställdas omoral. rätt

(154) Jag kan inte se det visa i, att Du skulle tjäna som föreståndare för hälsohemmet, ty Du är ingen vis person. Här är Du åtskild från Din fru och Din familj, när Du borde vara hos dem; men om det finns skäl till, att rättfärdiga denna separation, borde Du ha uppfört Dig (155) helt annorlunda, än Du har gjort. I fall Kristi helgande inflytande bodde i Ditt hjärta, skulle Du noga ge akt på Ditt beteende och undvika minsta gnutta av sådant, som kan te sig syndfullt. rätt

(155) Ditt uppförande har varit sådant, att frestelsens portar har öppnats för många själar, och många kommer att gå förlorade härigenom. Du kan bättra Dig, Du kan bli varse Dina misstag, men Du kommer aldrig att kunna avlägsna de intryck, som har gjorts. rätt

(155) Tillrättavisning för nära umgänge med det andra könet. Broder O, Du blir betraktad med kritiska ögon. Din nära omsorg om unga damer är opåkallad. Det passar sig inte, att ägna familjen P så mycken uppmärksamhet. Fru P har redan gjort sitt till, för att förstöra en fin man. Den här saken har visats för mig likt sidorna i en uppslagen bok. Jag fick veta under nattens timmar, att Du inte var lämplig för stort eller ens litet ansvar, med mindre Du ångrar Din synd och blir en annan människa. Gud är inte med Dig, så länge som Du följer denna kurs. Min vägvisare bad mig att följa med, och så blev jag visad Din pojkaktiga närhet till flickor, och i synnerhet Din vurm för fru P och hennes döttrar. Modern ligger för det mesta till sängs, när hon i stället borde vara sysselsatt med arbete, för att vårda sin familj. rätt

(155) Din närhet till modern och hennes döttrar belystes för mig. Din uppvaktning och Dina gåvor talar högre, än till och med Ditt smicker. Du retar Gud, och Himmelen betraktar Dig med ogillande.... Hade Du ett nytt hjärta, skulle Dina bevekelsegrunder, handlingar och uppförande vara sådant, att både troende och icke troende skulle få se ett exempel på en Kristuslik karaktär. Jag har betraktat Ditt ärende med Guds ögon, och nu påtalar jag det för Dig. Det skulle ha varit bättre, mycket bättre, om Du hade sagt upp Dig vid hälsohemmet för flera månader sedan. rätt

(155) Denna otillbörliga förtrolighet och artighet mot unga damer är inte (156) en frukt av ömsint, Kristuslik medkänsla.... Om Du likgiltigt betraktar det här, kommer Du bara att upprepa det. Skärskåda Ditt gångna liv, och låt Din moraliska känsla formas genom själstemplets rening. Lägg bort alla ursäkter, för ingen av dem är giltig. Dina uppfattningar fordrar en moralisk renovering, för då kommer Du att se allting i nytt ljus. Gud efterlyser renhjärtade män med fläckfritt tänkande, som är hängivna Hans ära, att göra det här.... rätt

(156) Religionen är ingen täckmantel. Gud ser hjärtat, gärningarna och vad, som bestämmer bevekelsegrunderna. Det bör stå skrivet i samvetet som med ett järnstift på sten, att om man väntar sig lycka och välgång som överträdare av de i Himmelens böcker antecknade eviga grundreglerna, är man inte blott dåraktig, utan ond. Går det att glömma bort detta: ”’Du är den Gud som ser mig”’? {Första Moseboken 16:13.} Tänker Du, min broder, vända ryggen åt avgudarna? Ditt moraliska tycke är omtöcknat. Be Gud om, att Han skall påminna Dig om allt, så att Du ser saker och ting i deras rätta betydelse. Bär inte Kristi tro som en kappa, utan ikläd Dig Herren Jesus Kristus. rätt

(156) Belägg för en sann kristen. Personer, som säger sig ha himmelsk inriktning, bör koncentrera sig på Guds rike, inte det vardagliga, det jordiska, billiga, sensuella eller sinnliga. Heliga levnadsregler måste anammas, annars kommer vederbörande att strida mot Kristus, bedra världen och svika sanningen. Varför, oh varför, håller bekännande kristna sig på en så låg nivå, när de äger ett så rent och fulländat evangelium? rätt

(156) Vaka över Din religion omsorgsfullt, och låt Guds Ord bo i Dig i all sin rikedom. Ställ Dig själv frågan: Är jag en kristen? Älskar jag nästan som mig själv? Följer jag den gyllene regeln, att behandla andra, som jag själv skulle vilja bli behandlad? Går det an att vara kristen, samtidigt som jag fläckar och sölar ned själen med syndiga, fördärvande fantasier? Det var synden, som korsfäste världens Återlösare. Till synes rättskaffens (157) personer gör konstiga saker, som i allt trotsar Guds vittnesbörd. Han ser i deras hjärtan, att de låtsas vara rättfärdiga. Vi skall inte studera och planlägga själviskt, utan genom själens renhet vara ett exempel för de unga och övriga, som vi umgås med. - Brev 5, 1890. rätt

nästa kapitel