Samlevnad kapitel 44. Från sida 269ren sida tillbaka

Appendix B. En tidig Fråga inom Samfundet

(269)Sjundedags-adventisternas första delstatskonferens med utsända ombud, som hölls i Monterey, Michigan, den 4.-6. oktober, 1862, hade fyra spörsmål på dagordningen, varav den första löd: ”Hur skall vi bemöta skilsmässor och omgiften?” rätt

(269) Uttrycket ”skilsmässor och omgiften” begreppsbestämdes som äktenskap ingångna av parter, ”som har genomgått skilsmässa från sina förutvarande makar eller makor av andra orsaker, än den omtalad i Matteusevangeliet 19, och efter skilsmässan har gift om sig. Skall sådana personer, som därefter omfattar sanningen, tas emot ibland oss?” (The Review and Herald, den 14. oktober, 1862.) rätt

(269) Frågan remitterades till Konferenskommittén. Inga handlingar går att finna om någon därpå följande rekommendation eller agerande. rätt

nästa kapitel