Samlevnad kapitel 5. Från sida 38ren sida tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

(38)Inte en tanke på skilsmässa. Om hustrun är en icke-troende och motståndare till kristendomen, får maken, mot bakgrund av Guds lags regler, skilja sig från henne endast av den här orsaken. För att stå i samklang med Herrens lag, måste han stanna kvar med henne, med mindre hon själv väljer, att avsluta äktenskapet. - Brev 8, 1888. rätt

(38) En kristen hustrus skyldigheter. Herren har bett mig om, att säga något till Dig.... Herren har ett verk åt Dig att uträtta; verket är inte offentligt, men högst betydelsefullt, ett verk i Ditt eget hem, nämligen att troget fungera som fru och mor. Ingen annan kan uträtta Ditt verk. rätt

(38) Anden och Guds Ord är ense. Låt oss, med detta i åtanke, läsa Jesu Kristi inspirerade ord genom Paulus till Titus. Den sistnämnde uppmanas till, att tala ”i överensstämmelse med den sunda läran: äldre män skall uppträda nyktert, värdigt och behärskat och vara sunda i tro, kärlek och tålamod. Äldre kvinnor skall på samma sätt uppträda som det anstår de heliga. De skall inte sprida skvaller eller missbruka vin. De skall vara lärare i det som är gott, så att de förmanar de unga kvinnorna att älska man och barn, att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda (39) och underordna sig sina män, så att Guds ord inte smädas” [Titusbrevet 2:1-5]. rätt

(39) En hustrus främsta plikt - mot sitt hushåll. Med det här textstället framför Dig, frågar jag: Av vilken orsak tillbringar Du Din tid i Battle Creek? Har Gud kallat Dig, att försumma Ditt hushåll? Nej, nej. Min syster, Herren har visat mig, att Du missförstår Din uppgift. Din man behöver Dig; Dina barn behöver sin mor. Du har lämnat stigen, där Jesus går före. Han säger till Dig: ”Följ Mig”, för Han tänker leda Dig i utförandet av Dina plikter i hushållet, vilka nu har blivit allvarligt lidande. Herren har inte med Sin röst uppmanat Dig till, att ha andra intressen, än Din makes och Era barns. Din främsta plikt gäller hushållet. Herrens Ande har inte gett Dig ett arbete, eller gjort Dig duglig till en uppgift, som strider mot Hans eget Ord.... rätt

(39) Råd till en mor. Framför Dig ligger ett omfattande verk, en okränkbar, helig kallelse, att ge prov på Kristi nåds verkan i en trofast hustru och mor; att vara kärleksfull, tålmodig, vänlig, ehuru bestämd, i familjelivet; att lära Dig bra metoder och lägga Dig till med takt för upplärningen av Dina egna små, för att de skall hålla sig till Herrens väg. I egenskap av ett ödmjukt Guds barn, skall Du gå i Kristi skola; försök hela tiden, att förbättra Dina förmågor, så att Du utför det mest fulländade och grundläggande arbete hemmavid, både genom föreskrift och gott föredöme. rätt

(39) Herren kommer att hjälpa Dig i det här arbetet; men i fall Du struntar i Din skyldighet som hustru och mor, och räcker bedjande fram händerna åt Herren, för att Han skall lägga ett annat arbete i dem, kan Du vara säker på, att Han inte kommer att säga emot Sig Själv; Han kommer att hänvisa Dig till Din plikt i hemmet. Om Du tror, att ett större och märkvärdigare verk har anförtrotts åt Dig, bedrar Du Dig själv. Genom att försumma Din man och Era barn för inbillade religiösa plikter, antingen deltagande på möten eller arbete för (40) andra, att ge Bibelläsningar eller delge andra budskap, gör Du tvärt emot Paulus’ inspirerade, vägledande ord till Titus. rätt

(40) Kristi religion får aldrig en hustru och mor att bete sig, som Du har gjort. Nu kan Du utveckla en husmors goda egenskaper till det yttersta, ty Dina barn är nu i den ålder, när de bäst behöver en mamma. Deras rastlöshet är rena autostradan till rackartyg; deras sinnen går på högvarv, och om de inte har något bättre att göra, kommer de att lyssna till Satans förslag. Barnen behöver nogsamt vakas över av sin mor. De behöver bli upplärda, bli ledda längs trygga stigar, bli lockade över på den goda sidan med vänlighet, och bli befästa i rättfärdighet genom ihärdig skolning. rätt

(40) Frälsaren urskiljer ett värde och en värdighet hos varje själ tack vare den gudsbild, som den bär. Han dog, för att skänka Dina barn det eviga livets gåva. Han betraktar dem med gudomlig medkänsla. Deras själar går att frälsa för evigt liv, och de är precis lika dyrbara som andra själar. Herren manar Dig icke till, att försumma hem, make och barn. rätt

(40) Han verkar aldrig på så vis, och kommer aldrig att göra det. Framför Din egen dörr har Du en liten täppa att ta hand om, och Gud kommer att hålla Dig ansvarig för det arbete, som Han har överlämnat åt Dig. Genom uppriktig bön och studium kan Du bli en klok husmor, Du kan bli varse Dina barns skilda karaktärsdrag och nogsamt notera deras uppförande. I hemmet går det att ha en liten skola, med Dig som lärarinna. Om Du från Herren söker visdom, för att förstå Dig på Hans väg, och hålla Dig till den, kommer Han att leda Dig, fast inte bort ifrån Ditt hem, utan åter till det. rätt

(40)Fattigdom ingen synd. Om Du ingår i skaran utgörande världens ljus, skall det ljuset stråla i Ditt hem. Fattigdom har (41) varit Din lott, men det rådde Du inte för, och därmed syndade Du heller ej. Dock är Du den typen, som betraktar allting i för starka färger. Härvidlag har Du lärdomar att dra vid Jesu fötter; Du behöver förlita Dig mera på Jesus, och vara mindre ängslig; Du behöver hysa verklig tillit till Guds löften. Samtidigt är det meningen, att Du skall vara en Guds medarbetare, och förfina sinnet, för att Du må inlemma i skolningen och upplärningen av Dina barn en lugn anda, ett kärleksfullt hjärta. Därmed kommer Du att hos dem inympa rena målsättningar, [och] uppamma hos dem kärlek till det, som är ärligt och rent samt heligt. rätt

(41)Guds barnomsorg. Tänk aldrig tanken, att Gud har gett Dig en uppgift, som tvingar bort Dig från Din dyrbara lilla hjord. Låt dem inte bli moraliska krymplingar genom dåligt umgänge och förhärda sina hjärtan mot sin mor. Härigenom låter Du Ditt ljus skina på alldeles fel sätt. Du gör det svårare för Dina barn, att bli sådana, som Gud skulle önska Sig och därmed töras släppa in i Himmelen. Gud hyser omsorg om dem, och det måste också Du göra, om Du nu gör anspråk på, att vara Hans barn. rätt

(41)I gångna dagar har Du felat, genom att ängslas för mycket för Dina barn. Du har ej helt förtröstat på Gud, och Du har skämt bort dem på ett skadligt sätt. Och nu lämnar Du dem ensamma. Vilken erfarenhet blir det för dem? Förvisso inte en erfarenhet med Gud och sanningen som ursprung. Du är oförskämd mot Gud, genom att påstå Dig vara ledd av Honom, samtidigt som Du försummar Dina plikter mot Dina barn.... rätt

(41) Makens och barnens rättigheter. När vi förbehållslöst överlämnar oss åt Herren, framträder familjelivets enkla, vardagliga plikter i sin verkliga betydelsefullhet, och då utför vi dem i enlighet med Guds vilja. Oh, min syster, Din fattigdom må vara tryckande, Din plats i livet må vara simpel, men fördenskull överger Jesus (42) Dig inte, ej heller förmår Han Dig till, att överge Din familj av denna eller någon annan orsak. Gud har gjort Dig till ansvarshavande, förvaltare, i hemmet. rätt

(42)Försök, att växa till i denna roll, så kommer Han att stå vid Din sida, för att välsigna alla Dina ansträngningar. När räkenskapens dag för skötseln av Ditt förtroendeuppdrag slutligen inträffar, kommer Han då att kunna säga: ”Bra, du gode och trogne tjänare.” {Matteusevangeliet 25:21.} rätt

(42) Din man har rättigheter; Era barn har rättigheter; och dessa får Du inte förbise. Oavsett om Du äger en talang eller tre eller fem, har Gud gett Dig Din uppgift. Föräldrar slarvar förfärligt med sina plikter i hemmet. De följer inte Bibelns måttstock. Eftersom de har visat sig missköta sina okränkbara förpliktelser, genom att lämna sina hem, sina makar eller makor och barn, kommer Gud inte att anförtro åt dem arbetet med själavinning. Och Han kommer inte att skänka dem några eviga rikedomar heller.... rätt

(42) Mödrar har skrivit brev till mig, vari de talat om sina prövningar i hemmet och bett om mina råd. Jag låter ett av de här fallen belysa många andra. Maken och fadern tror inte, och moderns samlade upplärning av barnen är därför desto vanskligare. Maken svär och förbannar henne, och lär barnen, att de skall strunta i hennes myndighet. rätt

(42)När hon försöker, att be med dem, träder han in i rummet och väsnas så mycket han kan, varvid han vräker ur sig förbannelser mot Gud och slungar ur sig fula ord om Bibeln. Hon är så förtvivlad, att själva livet är en enda tung börda. Vad gott kan hon uträtta? Vad gagnar det barnen, att hon stannar kvar hemma? Hon har uppriktigt känt en önskan om, att uträtta ett verk i Herrens vingård, och har trott det kanske skulle vara klokast, att lämna familjen, i stället för att vara kvar hos dem, när pappan nu hela tiden lär barnen, att de skall vanära och trotsa henne. rätt

(42) I sådana fall skulle mitt råd lyda: Mödrar, vilka prövningar Ni än måtte kallas till att stå ut med på grund av fattigdom, genom själsliga sår och blåmärken beroende på makens och faderns ilskna, tyranniska stil, lämna inte Era barn; utsätt dem inte för en gudlös pappas inflytande. Er uppgift är, att motverka faderns verk, som uppenbarligen går i Satans ledband. - Brev 28, 1890. rätt

(43)(43) Råd till frun åt en icke troende man. Vi får många brev med önskemål om råd. En mor säger, att maken inte är troende. De har gemensamma barn, men fadern lär dem, att vanhedra mamman. Hon ängslas så för sina barn. Hon vet inte, vad hon skall ta sig till. Sedan uttrycker hon sig önskan om, att göra något för Guds sak, och frågar, om jag tror, att hon bör lämna sin familj, i fall hon blir övertygad om, att hon ej längre kan uträtta något gott för dem. rätt

(43) Jag skulle svara så här: Min syster, jag förstår inte, hur Du med rent samvete mot Herren skulle kunna lämna Din man och Dina barn. Jag betvivlar, att Du verkligen skulle ta det steget. Dina prövningar må vara aldrig än så svåra. Hjärtat må ofta smärta på grund av den vanvördnad, som Du blir visad, men jag är övertygad om, att det är Din plikt, att ta hand om Dina barn. Det är inom det här fältet, som Ditt tilldelade arbete ligger. Jordmånen må vara stenig och svårbearbetad, men bredvid Dig går en Partner, för att Du skall orka med Din plikt, utan att blinka, utan att svärta ned samvetet, trots alla nedslående omständigheter. Jesus är Din hjälpare. Jesus kom till vår värld, för att frälsa förtappade och döende själar, och i detta sammanhang skall Du betrakta Dig som en Guds medarbetare. rätt

(43) Bekymmer i hemmet endast för Jesu öron. Undvik inte Dina plikter. Var missionär i hemmet varje dag. Undervisa inte Dina barn bara från det, att är de helt små, utan lär verkligen upp dem. Håll Dina barn i strama, men ändå vänliga, tyglar. Du skall inte bara (44) säga åt dem, vad de skall göra, utan, så långt det är möjligt, göra det trevligt för dem och så Din dyrbara säd i Jesu ande och anda. Bara för att Satan utnyttjar barnafadern, för att motverka Ditt arbete, skall Du inte tappa modet; ge inte upp striden. Föregå med gott exempel. rätt

(44) Behandla alltid och under alla omständigheter Din make med vänlighet, och bind Dina barn till Ditt hjärta med kärlekens tåg. Det här är Ditt arbete; det här är den börda Du måste bära. Tala inte om bekymren i hemmet med någon, utom med Jesus; lägg dem i Hans händer. rätt

(44) Jesus ”kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud” [Johannesevangeliet 1:11-13]. rätt

(44) Värdet av ett Kristuslikt liv. Nåden går inte i arv. En usel far kan få en gudfruktig son; en kristen far en utsvävande son. Mödrar behöver axla de bördor, som hushållets föreståndares handlande gör dubbelt så tunga för dem. Därmed framstår arbetet entydigt, att låta just Ditt ljus stråla i ett hushåll, där Satan verkar, för att göra barnen till sina. Skall han få lyckas? Släpp missionsandan fri i detta nödläge och säg: ”Nej, nej; mina barn är köpta med Kristi blod, fastän de har en gudlös far. Jag är deras mor. Jag tänker söka Herren i tro, i ödmjukhet, för att Han inte bara skall omvända mina barn, utan [också] deras far till syndaånger.” Tala inte om och bönfall inte om makens och barnens medkänsla, utan lev bara ut Kristi liv. I ord, i anda, i sinnelag, i ödmjukhet, i tålamod och förbarmande, i glädje skall Du vara en vägvisare, som pekar ut stigen ledande till Himmelen. rätt

(45) (45) Vittna för Kristus. Ge prov på styrkan hos det kristna hoppet, som når bakom förhänget. Visa, att ankaret håller för Dig i alla lägen. Gör hemmet behagligt och fullt av glädje. Jesus - Du måste lita på Jesus varje ögonblick. Säkra Din kraft från Jesus. Han ger Dig det, som Du ber om i uppriktighet. Om Du söker Honom helhjärtat, kommer Du att finna Honom. rätt

(45) Moderns missionsarbete i hemmet. Gud uppmanar inte mödrar, att upphöra med missionsarbete i hemmet, vilket lämnar barnen utsatta för inflytanden, som försvagar och förstör själen. Är inte barnen i behov av missionsarbete? Är inte barnen värda uppriktig och böneladdad ansträngning? Bör hon försumma missionsverket i hemmet till förmån för ett större fält? Hon bör göra sitt bästa i det egna hemmet - sätta igång med sin av Gud tilldelade uppgift. Om hon har misslyckats kapitalt, beror det på bristande tro, eller på, att hon inte har framställt och levat ut sanningen sådan den är i Jesus. Måtte hon, efter åratal av synbart misslyckande, försöka nya arbetssätt, varvid hon söker Guds vägledning. Hon skall då upprepa Hans löften på sina knän. ”Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. Men han skall be i tro utan att tvivla” [Jakobsbrevet 1:5, 6]. rätt

(45) Upp med mungiporna, klaga inte! Har Du tyckt, att Din lott varit hård, varpå Du har klagat och muttrat? Ta då till andra metoder, eftersom Du inte kommit någon vart hittills. Tala vänligt; var glad. Enär Du har Jesus som medhjälpare, brist ut i prisande sånger. När Du blir frestad och hånad, håna inte tillbaka; och bearbeta Dina barn, när ett enda av dem fortfarande inte tillhör Kristus. Så säden, den levande säden, på djupet i hjärtats mylla. Välj Dina ord med omsorg. Se Dig själv som Guds utvalde missionär, för att vara ljuset i huset. rätt

(46) (46) Jag upprepar: Det ingår inte i Guds uppgifter, att dra en mor bort från hennes man och hennes barn, för att hon skall syssla med sådant, som hon tycker är ett högre verk. Ta genast itu med plikterna, som ligger och väntar på Dig. rätt

(46)Stå på Din post i hemmet. Det smärtar mig, när jag får brev från mödrar med barn, som undrar: ”Bör jag lämna mina barn och arbeta som missionär?” I vördnad för och kärlek till Gud säger jag: Bli missionär hemmavid. Utbilda Dig i det bibliska, så att Du blir en framgångsrik arbetare i Ditt eget hushåll, ty, förstår Du, de behöver frälsning i sitt tillstånd som syndare. Lämna inte Din post som tjänare för det motbjudande hos uppgiften. Det finns i dag många levande martyrer eller blodsvittnen, som förlitar sig på Gud, när de anfalls med tungan och känner sig retade, som blir sårade och ledsna genom okänsliga, grova förolämpningar, vars lott tycks vara, att leva och lida, varvid de bara mottar tröst från Jesus, som är Källan till deras kraft. Sådana själar är missionärer. De är Kristi ädlingar, och deras namn är införda i Lammets Livsbok. rätt

(46) Kom ihåg, att Jesus känner till allt - varje sorg, varje ledsamhet; Han tänker inte låta Dig sjunka som en sten, ty Han håller armarna om Dig. Genom att verkligen vara tålmodig, vänlig, förbarmande, kan Du lysa upp hela grannskapet. Därmed har jag, min syster, besvarat Dina frågor. - Manuskript 9, 1868. rätt

(46) Trygg i Guds löften. Det är livsviktigt, att Du vilar förtröstansfullt i Gud. Jag beklagar, att Du möter föga religiös uppmuntran på Din ort. Förvisso yttrar många gärna medlidsamma ord, men de har ingen tröst att ge den längtande, hungrande själ, som bär på blåmärken och sår, vilka behöver en helande balsam. Glöm aldrig, att Din Frälsare lever och regerar. Ditt (47) grepp om Guds löften måste vara starkt. Få är de sanna utbildarna i kristen tro. rätt

(47) Kanhända Du har nära nog tappat stinget, och har kanske fallit för frestelsen, att försumma Dina religiösa förpliktelser, genom att undvika korsbärandet i det kristna livet; kanske Du har låtit Dig styras av världsliga regler och tyckanden; kanhända har Du försummat bönen, försummat att bekänna Kristus. Om så skulle vara fallet, upphör med det. Håll i minnet Kristi ord: ”Ni är mina vittnen”. {Jesaja 43:10.} Det kan tänkas, att Ditt ljus har fladdrat i luftdraget, men, Gud ske lov, det är ännu inte för sent, att kännas vid de fordringar, som Herren har på Dig. rätt

(47) Förtrösta på Kristi förtjänster. Du tillhör Jesus Kristus. Han har köpt Dig till oändlig kostnad för Sig Själv. Du är Hans genom skapelse och förlossning. Du vet, vem Du litar på, även om Ditt himmelska hopp stundom ter sig osäkert. Ditt hopp om Himmelen stöttar sig bara på Jesu Kristi förtjänster. Just nu kan Du vinna en levande erfarenhet av det, som hör till Gud. Genom att blicka på Jesus i tro och lita på Hans förtjänster, dunstar alla tvivel på Hans kärlek likt daggen inför morgonsolens sken. rätt

(47) Stadig kapitulation inför Kristus. Se till, att Du i allt överlämnar Dig själv till Gud; vänta inte med det ens sig en dag eller timme. Använd i detta ögonblick Din prövningstid på bästa sätt, oavsett dess längd. Så snart som Du förbehållslöst kastar Dig i Jesu Kristi famn, godtar Han Dig. Dölj inte på minsta vis faktumet, att Du har valt sanningen och alla de olägenheter, som detta val innefattar.... rätt

(47) Gå aldrig, under några som helst omständigheter, med på, att ens synbarligen lämna den väg, som gjorts åt Herrens frälsta att gå längs. Var stadig, orubbligt hängiven den kristnes plikter och mot Din Gud.... rätt

(47) Iaktta Sabbaten med änglarna. Jag uppmanar Dig ihärdigt till, att uppfylla Dina skyldigheter som kristen till Gud. I fall det inte finns en enda (48) inom tio mils omkrets från Dig, som helighåller Sabbaten, lider hela världsalltet med Dig. Din Frälsare Kristus och de himmelska änglarna har lägrat sig omkring Dig. Om Du anropar Gud i varje nödläge, kommer Han till Din undsättning. Utöva sanningen i hemmet. ”Ni är mina vittnen, säger HERREN”. {Jesaja 43:10.} rätt

(48) En kristen mors vittnesbörd. Nå, jag kan inte skriva mera till Dig nu. Om Du älskar Dina barns far, lev då en kristens liv alltid och under alla förhållanden. Hade Du gjort det, skulle Gud ha verkat å Dina vägnar. Men hur skall Herren kunna verka för Dig, när Du behagar Dig själv, och gör Din himmelske Fader ledsen? rätt

(48) Måtte Herren bistå Dig, min stackars, kära, frestade medtroende, med att välja rätt väg just nu. Måtte Han bistå Dig med, att inför Din make och Dina barn avlägga ett vittnesbörd om, att Du är en kristen i praktiken, att Du älskar Gud, att Du älskar Jesus, som gav Sitt liv för Dig. Och sådan Din dag är, så skall Din kraft vara. [Se Femte Moseboken 33:25.] - Brev 76, 1896. rätt

(48) Vinnandet av en icke-kristen partner. Min syster, vår Frälsare är en närvarande hjälpare i varje nödläge. Tvivla inte på Honom. Gå inte med Dina bekymmer till människor; gå med dem till Herren. Du må mena, att andra borde hysa medlidande med Dig i Din nedstämdhet, men då kan Du bli besviken. Jesus gör aldrig den, som kommer till Honom för hjälp, besviken. rätt

(48) Är Du en sådan, som begår misstag? Gå då till Jesus, och be Honom om förlåtelse, och tro på, att Han ger Dig den. ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” [Första Johannesbrevet 1:9]. Be Herren, att Han skall ha överseende med Dina snedsteg, och fröjda Dig sedan i Honom. Att sörja över Dina brister, hjälper Dig inte alls. Säg: ”Herre, jag lägger min hjälplösa själ på Dig, (49) och bara på Dig. Jag tänker inte oroa mig, ty Du har sagt: ’Bed och ni skall få”’. {Johannesevangeliet 16:24.} Tro på, att Du skall få. Tro på, att Din Frälsare är fylld av medkännande, fylld av ömsint förbarmande och kärlek. Låt inga smärre missöden oroa Dig. Herren tar hand om de små misstagen, för att Du inte skall begå de stora misstagen. rätt

(49) Argumentera inte med Satan. Gör Ditt till, för att hjälpa Dig själv, såsom alla måste göra, om de skall bli välsignade. Tro på, att Kristus bispringer Dig. Vägra, att tala ett enda ord i otro. När fienden säger till Dig, att Herren har övergett Dig, säg då till Honom, att det har Han visst inte, ty Han tillkännagav: ”jag har inte kommit för att kalla de rättfärdiga, utan syndare till omvändelse.” {Matteusevangeliet 9:13, Reformations-Bibeln.} rätt

(49) Jesus säger: ”den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut” [Johannesevangeliet 6:37]. Kör sedan, min syster, fienden på porten. Säg åt honom, att Du icke ämnar vanära Gud, genom att betvivla Hans förbarmande, Hans godhet, Hans kärlek. Resonera aldrig med Satan, ty han pratar lätt omkull vem som helst. Om, då denne uppsökte Adam och Eva, de hade upprepat Guds ord och yttrat: ”Han har sagt så, och jag tror på Honom, jag skall inte vanhedra Honom”, skulle de inte ha kommit på skam. rätt

(49) Sång bättre, än klagan. I stället för, att utgjuta Dig över Din svaghet och tala otro samt känna, att allt går emot Dig, sätt igång att sjunga. Tala om Guds barmhärtighet och kärlek. Åt alla, som arbetar och är belastade, riktar Kristus denna inbjudan: ”Kom till mig, ... så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt’” [Matteusevangeliet 11:28-30]. Det här är den läxa, som Kristus önskar, att Du skall lära Dig, och genom att lära Dig den, kommer Du att finna vila. rätt

(49) Lugna ord. När Du möts av nedslående ord, svara då inget, såvida ej Du är i stånd till, att ge ett trevligt svar. När Du besväras och frestas av ovänliga ord, ge då inte (50) igen. Säg till Dig själv: ”Jag tänker inte bedröva min Frälsare.” Varje kristen man är en hedersman; och varje kristen kvinna är en hederskvinna. En kristen kvinnas tal styrs alltid av vänlighetens lagbundenhet. Hon yttrar inga förhastade ord. Genom att tala milda ord, när Du känner Dig irriterad, släpper Du in solsken i hjärtat. Det jämnar ut Din stig. Som svar på en fråga, sade en skolflicka: ”Ödmjuka personer är sådana, som ger milda svar på hårda spörsmål.” Kristus säger: ”Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden.” {Matteusevangeliet 5:5.} De kommer att passa in i Himmelriket, eftersom de villigt låter sig läras. rätt

(50) Du säger, att Din make ännu inte har blivit omvänd till sanningen. Visa honom genom Ditt liv fördelen med, att ta Kristus på Hans ord. Du kan vinna Din man till Kristus med tålamod, förbarmande och vänlighet. rätt

(50) Livet ingen dans på rosor, utan en kamp. Med kraften hos Guds nåd kan Du vinna de härligaste segrar. Du skall inte se på livet med romantikerns ögon, utan med realistens blick. Det är meningen, att Du skall samverka med Gud i formandet av en karaktär, som Han kan godkänna. ”. . . arbeta med fruktan och bävan på er frälsning”. Slutar uppmaningen där? Nej, nej, och tacka Gud för det! ”Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske” [Filipperbrevet 2:12, 13]. rätt

(50) Du skall samverka med Honom, för att Din själ skall bli frälst. Du skall utföra Guds vilja. Ödsla därför inte Din tid och kraft på, att muttra, att tala otro och finna fel hos Gud. Uppmuntra till förtroende för Honom. Tala vänligt om Honom. Hedra och ära Honom, som så ”älskade . . . världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv” [Johannesevangeliet 3:16]. rätt

(50) Utförandet av plikter i hemmet. Se till, att Du utför även de enklaste plikter i vördnad för och kärlek till Gud, med trofasthet (51) och glatt humör. Gud tillkännager: ”Den som är trogen i smått är också trogen i stort” [Lukasevangeliet 16:10]. Utför troget Dina plikter i hemmet, och lägg sedan Dig själv i Guds ord, sägande: ”Jag låter Honom ta vård om min själ. Jag skall inte överta styret över mitt liv. Jag stannar kvar i Hans händer.” rätt

(51) Studera det liv, som Kristus levde under Sin tid på jorden. Han var inte för fin för ens den enklaste, minsta förpliktelse, som blev Hans. Perfektion var ett signum för allt det Han gjorde. Vänd Dig till Jesus för hjälp, så kommer Du att kunna utföra Dina dagliga göromål med gracen och värdigheten hos en, som söker det eviga livets krona.... rätt

(51) Allt, som Gud förväntar Sig av Dig och övriga kristna, är att Ni lever ut Er bekännelse. Visa, att Kristi ord är sant, att Han visst kan avhålla människor från synd. Anpassa Ditt liv till Hans rena, sköna, heliga liv. Lyd Hans bud. Det skapar praktisk gudaktighet. rätt

(51) Bara ett liv. Älta inte svårigheterna i livet som kristen. Tjata inte om Dina prövningar, för om Du gör det, kommer Du allt lättare att klaga på Gud. Tala om Kristi kärlek, inlemma den i hjärta och leverne. Var tacksam, att Herren har skonat Dig, att Du inte har avlidit, utan att ha förberett Dig på Ditt inträde i det himmelska riket, där det inte förekommer synd och sorg. Du har endast ett liv på Dig, för att fullkomna Din kristna karaktär. Om Du uppenbarar Guds nåd i Ditt sinnelag, om vänlighetens lag alltid styr Ditt ordval, om Du ständigt tackar Herren för Hans godhet mot Dig, bereder Du Dig på, att prisa Honom i hemmet ovan där. - Brev 72, 1903. rätt

(51) Makens önskemål rörande mat. Den dag, då vi besökte Er, uppskattade vi högeligen den myckna mat (52) Du hade lagat åt oss. Emellertid behöver Du lära Dig, att laga näringsrik mat på enklaste sätt. Du bör respektera Din makes önskemål beträffande matlagningen, och Du kommer ändå att kunna lära Dig, att laga läckra rätter på enklaste och hälsosammaste sätt, så att hjärnans fina nerver inte blir svaga och förlamade, varigenom Du själv blir lätt upprörd, nervös och snarstucken.... rätt

(52) Min kära syster, Du har en ansvarsfull ställning i Ditt hem. Håll i styrandets tyglar med klokt, fast grepp. Låt inte medlemmarna av Din familj förlora sin kärlek till och aktning för Dig. Fäst dem vid hjärtat med kärlekens silkeslena band. Det klarar Du av, om Du lever nära Jesu hjärta. Genom att betrakta Honom, förvandlas Du till en avbild av Honom och undviker det i världen på grund av lusta rådande fördärvet. Gud älskar Dig; Han älskar Din man, och Han försöker, att dra honom till Sig. Han vill avleda makens uppmärksamhet från det rent jordiska, och fästa den vid evighetens rikedomar. - Brev 145, 1900. rätt

nästa kapitel