Utvalda budskap 1 kapitel 20. Från sida 112ren sida tillbaka

När församlingen vaknar

(112) "Notebook Leatlets". Kristen erfarenhet, nr.16.
Bön är nödvändig i våra hem, i församlingen och i arbetet för medmänniskor. Det är få som förstår betydelsen av innerlig bön. Om församlingen var samlade till bön, skulle den slippa att komma till korta i så många situationer. Den som håller ut i bön till Gud, blir rikt belönad. rätt

(112) När församlingen vaknar och förstår vilken hög och helig kallelse den har, kommer medlemmarna att be mer innerligt om den Helige Ande. De kommer på ett tydligare sätt att se vad som måste göras för dem som inte känner Gud. Vi har fått det löftet att Gud kommer närmare alla som söker honom. rätt

(112) Församlingen måste pånyttfödas till ett levande hopp "genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda! Vi skall få ett arv som aldrig kommer att förgå och som inte fläckas eller vissnar." (1 Petr. 1:3 - 4). När församlingen vaknar och förstår vad som måste göras för världen, kommer medlemmarna att göra en insats för dem som inte känner Bibelns sanningar. Beslutsamhet måste prägla vår dagliga vandring, och vi måste vaka och be så att inte något kommer att skada våra liv. Våra medmänniskor måste kunna se att den som förväntar sig att få sina böner besvarade, måste leva efter de principer han försvarar. rätt

(112) Församlingen kommer inte att förslöas så länge medlemmarna söker hjälp från nådens tron, och inte sviker när det gäller att varna dem som står på avgrundens rand. Medlemmarna i en aktiv, verksam församling kommer klart att förstå vad det vill säga att bärs Kristi ok och samarbeta med honom. rätt

(113) Himlen söker gudshängivna människor som Herren kan använda för att komma i kontakt med sitt folk och med världen. Han kommer att kunna använda en församling som helgar sig till honom och är villig att offra av sina medel. Han kommer att fylla dem med sin Ande och med kraft, särskilt i vår tid när Satan arbetar så intensivt på att vilseleda både predikanter och lekmän. Om Guds tjänare var inställda på att samarbeta med honom, skulle han vara med dem på samma sätt som han var med sina första lärjungar. rätt

(113) Kommer inte församlingen att vakna upp till sitt ansvar? De som är villiga att viga sig till uppgiften med allt de är och har, kommer Gud att fylla med Kristi Ande. Kristus var den störste missionär som världen någonsin har sett. När Guds folk blir fyllt med denne Ande, kommer de inte längre att vara kraftlösa. - Manuskript 59, 1898. rätt

(113)Vår karaktär
Herren tillåter oss att hamna i omständigheter som utvecklar vår karaktär. Vi växer genom vår kristna erfarenhet när vi ger Herren det som tillkommer honom av tionde och gåvor. Ni har alla stött på svårigheter i livet. De lär oss att ha tillit till Gud och att söka honom mer innerligt i bön. Vår tro växer med våra erfarenheter. Lidanden luttrar och renar vår tro och vår karaktär. Det är under de svåra dagarna som Kristus blir dyrbar för oss. Ni kommer att få anledning att säga: "Se, han må döda mig, jag förväntar mig inget annat." (Job 13:15). Faror, lidanden, sorg och död ger oss tillfälle att bekänna vår tro på Kristus. ... rätt

(113) Det betyder allt för oss att vi accepterar Herrens ledning av våra liv. Vår inställning är därför avgörande för vårt liv och vår karaktär. Alla kan ha framgång, men de måste också veta att allt inte kan vara som de själva vill. Jesu liv och lära måste vara vårt studium. Han skadar aldrig någon, utan läker allt han rör vid. - Brev 135, 1897. rätt

(114)Ödmjukhet och tro
Det är inte pengar, förmåga, kunskap och vältalighet som räknas i den uppgift vi har i vår tid, utan tro och ödmjukhet. De tjänare som villigt strävar och offrar för sin Herre och mästare, kommer inte att låta sig hejdas om evangeliets sanningar möter motstånd. Villkoret för framgång är samarbete med Kristus. I likhet med honom måste vi gråta över dem som inte gråter över sig själva, och be för dem som inte ber för sig själva. - Manuskript 24, 1903. rätt

(114)Det sker snabbt
När Gud och människor samarbetar har Herrens verk framgång. Men Herren har också möjligheter som människan inte känner till något om. Änglar måste ibland utföra den verksamhet som tilldelats människor som inte tog emot Guds kallelse. - "Review and Herald", 15. dec. 1885. rätt

nästa kapitel