Utvalda budskap 1 kapitel 23. Från sida 140ren sida tillbaka

Personlig appell i offentlig förkunnelse

(140)(I sin offentliga förkunnelse brukade Ellen White appellera till församlingen med gott resnltat. Här återges några tillfällen som visar hur hon under växlande omständigheter använde denna metod.) rätt

(140)Den första tiden i Battle Creek
Vi var närvarande vid ett möte i kyrkan i Battle Creek. Jag talade i omkring en timme om Adams fall som ledde till olycka och död, och om Kristus Jesus som förde liv och odödlighet fram i ljuset genom sitt lidande och sin död. Jag kände mig manad att framhålla att en fullständig överlåtelse till Gud är nödvändig och påminde församlingen om att hela människan med kropp, själ och ande måste helgas till Herren. Jag talade också om Moses död och den uppenbarelse han fick om löftets land. Församlingen blev djupt gripen. ... På kvällsmötet bad vi dem som ville överlåta sig till Gud, att komma fram. Det var tretton som kom fram. De gav alla sitt vittnesbörd för Herren. Det var ett bra möte. - Dagboken, 12. jan. 1868. rätt

(140)Vad som hände i Tittahawassee, Michigan
Möten hölls hela dagen. Min man talade på förmiddagen och bror Andrews på eftermiddagen. Jag fortsatte med ett ganska långt inlägg, där jag förmanade dem som blivit intresserade, att de från den dagen måste börja tjäna Gud. Vi uppmanade dem som ville börja tjäna Herren, att komma fram. Det var ganska många som följde uppmaningen. Jag talade flera gånger och förmanade åhörarna att de måste bryta Satans band, och att det nu var dags att börja. En mor gick bort till sin son och grät och förmanade honom. Han verkade hård och halsstarrig och ville inte ge efter. Då reste jag mig och vände mig till bror D och bad honom att inte vara ett hinder för sina barn. Han stirrade på mig, men sedan reste han sig och sade att han ville börja från och med nu. Alla gladde sig över att höra detta. Bror D är en dyrbar själ. rätt

(141) Då reste syster E:s man sig och sade att han hade bestämt sig för att ta emot Kristus. Han är advokat och en inflytelserik man, och hans dotter var bland de intresserade. Bror D kom också med en appell, och syster D appellerade till sina barn. Jag gav dem mitt stöd och till sist lyckades vi. Alla kom fram. Fäderna och alla sönerna, och andra fäder följde deras exempel. Det var en glädjens dag. Syster E sade, att det var den lyckligaste dagen i hennes liv. - Dagboken, 19 febr. 1868. rätt

(141)Gott resultat i Battle Creek
På eftermiddagen talade jag utifrån Petri andra brev. Jag talade med frimodighet. Sedan jag hade talat en timme, inbjöd jag dem som ville att överlämna sig till Kristus, att komma fram. Mellan trettio och fyrtio kom fram och satte sig stilla och lugnt på de främsta bänkarna. Jag talade till dem om att det var nödvändigt att överlämna sig helt till Gud, och vi hade en mycket värdefull bönestund. De som ville bli döpta, ombads att visa det genom att resa sig. Det var ganska många som följde uppmaningen. - Dagboken, 9 juni 1873. rätt

(141)Efter en viss osäkerhet kom avgörandet
På eftermiddagen talade jag (i Stanley, Virginia) från Joh. 17:3. Herren gav mig mycket av sin Helige Ande. Huset var fullt. Jag bad dem som hade en längtan efter att söka Herren mer allvarligt än tidigare, att komma fram, och jag appellerade också till dem som ville överlåta sig själva helt och fullt till Herren. Till att börja med var det ingen som reagerade, men efter en stund kom många fram och gav sina vittnesbörd. Vi hade en mycket värdefull bönestund och alla kände sig förkrossade. De grät och bekände sin synd. Ack, om alla kunde förstå! - Dagboken, 9 nov. 1890. rätt

(142)Erfarenheter i Schweiz
Vid årsmötet i Basel, Schweiz, 1885.
Sabbaten och söndagen var två stora dagar. Herren välsignade mig särskilt på mötet på söndag eftermiddag. l sista delen av talen ombads alla som ville överlämna sig till Herren, och alla som kände att de inte hade ett levande förhållande, att komma fram. Vi ville be tillsammans med dem om syndernas förlåtelse och kraft att stå emot frestelser. rätt

(142) För många var detta en ny erfarenhet, men de klagade inte. Det verkade som om hela församlingen reste sig. Därför var det bäst att alla satte sig igen, för att söka Herren tillsammans. En hel församling gav uttryck för sin önskan att avstå från synd och söka Herren allvarligare än tidigare. När vi hållit vår bön var det ett hundrafemton som gav sitt vittnesbörd. Många av dem visade att de hade haft en djup och äkta erfarenhet med Gud. - "Historical Sketches", s. 173. rätt

(142)I Kristiania
Vi tillbringade vå veckor i Kristiania och försökte göra en insats för församlingen. Herrens Ande ledde mig till att tala ut öppet. Särskilt vid vårt sista möte, där jag framhöll nödvändigheten av en fullständig karaktärsförändring, om de verkligen ville vara Guds barn. ... Jag påminde församlingen om att det måste ske en genomgripande omvändelse, syndabekännelse och försakelse av de synder som hade stängt Kristi gode Ande ute från församlingen. Därefter bad vi dem som ville fatta ett nytt beslut om att höra Herren till, att komma fram. Det var många som följde uppmaningen. Det avlades några goda bekännelser och många allvarliga vittnesbörd. - "The Review and Herald", 19. okt. 1886. rätt

(143)De gav uttryck för sin inställning
Vi bad (i Basel, Schweiz) alla som ville göra en allvarlig ansträngning för att nå längre fram, om att resa sig. Alla reste sig. Vi hoppas att detta nu skall hjälpa till att vinna dem för Gud, leda deras tankar mot det som hör himlen till, och till att bli allt det som Gud har gett dem kraft att bli - Kristi trofasta och hängivna stridsmän. - Dagboken, 22 nov. 1885. rätt

(143)I Basel kom några tillbaka
På Sabbatens eftermiddag samlades vi på nytt till bön- och vittnesbördsmöte. Herren var med mig då jag återigen höll ett kort tal till församlingen. Kyrkan var fullsatt, och extra stolar sattes fram. Alla lyssnade uppmärksamt. rätt

(143) Jag bad dem att komma fram som önskade särskild förbön av Herrens tjänare. Jag appellerade särskilt till dem att utnyttja tillfället som hade avfallit, alla som ville komma tillbaka till Herren och innerligt söka honom. Många kom genast fram, och hela församlingen reste sig. Vi sade till dem att det bästa de kunde göra, var att stanna där de var, och så skulle vi alla söka Herren tillsammans genom att vi bekände vår synd, för Herren har sagt att "om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh. 1:9). rätt

(143) Det gavs många allvarliga vittnesbörd, några som visade att den Helige Ande hade fått röra vid människors hjärtan. Mötena fortsatte från klockan fjorton till klockan sjutton, och de avslutades med många allvarliga böner. - Dagboken, 20 febr. 1887. rätt

(144)En stor upplevelse i Australien
Sabbaten den 25 maj (1895) hade vi ett bra möte i den lokala församlingen här i North Fitzroy. I god tid före mötet fick jag veta att de ville att jag skulle tala på sabbaten, men jag blev tyvärr kraftigt förkyld och var mycket hes. Jag ville helst slippa denna uppgift, men eftersom detta var mitt enda tillfälle, sade jag: "Jag skall ställa upp, och jag tror att Herren kommer att besvara mina innerliga böner och ta bort hesheten, så att jag kan förmedla mitt budskap till församlingen." Jag påminde min himmelske Far om detta löfte: "Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. ... Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helig Ande åt den som ber honom?" (Luk. 11:9 - 13.) rätt

(144) Herrens ord står fast. Jag hade bett, och jag trodde att jag skulle vara i stånd till att tala till församlingen. Jag hade valt ut en text, men när jag reste mig för att tala, försvann den för mig, och jag kände att jag skulle använda 2 Petr 1 som text. Herren gav mig stor frimodighet till att tala om Guds oändligt stora nåd. ... Den Helige Ande satte mig i stånd till att tala tydligt och klart och med kraft. rätt

(144) Vid slutet av talet kände jag mig manad av den Helige Ande att be dem komma fram som ville överlämna sig helt till Herren. De som önskade förbön, ombads att ge sig tillkänna, och omkring trettio personer kom fram. Bland dem var hustrurna till bröderna F, och det var första gången de hade visat något intresse för att komma närmare Gud. Mitt hjärta var fullt av obeskrivlig tacksamhet när jag såg dessa två kvinnor komma fram. rätt

(145) Jag förstod då varför jag så starkt känt mig manad att komma med denna appell. Jag hade först tänkt att det var bäst att låta det vara, för min son och jag var de enda som kunde ta ledningen vid detta tillfälle. Men som om någon hade talat till mig, kom denna tanke: "Har du ingen tillit till Herren?" Jag sade: "Det har jag, Herre." Och trots att min son blev mycket överraskad över att jag skulle komma med en sådan appell vid detta tillfälle, bemästrade han situationen. Jag har aldrig hört honom tala med större kraft och innerlighet än den gången. Han bad bröderna Faulkhead och Salisbury komma fram, och vi föll alla på knä. Min son tog ledningen, och Herren måste verkligen ha inspirerat hans bön, för han bad som om han var i Guds närhet. Bröderna Faulkead och Salisbury bad också innerligt, och jag hade själv tillräcklig röst för att delta i bönen. Jag bad för systrarna F som för första gången offentligt slöt sig till oss. Den Helige Ande var med oss i detta möte, och många blev djupt gripna. rätt

(145) Vid slutet av mötet var det många som kom fram till plattformen, tog mig i handen och med tårar i ögonen bad att jag måtte be för dem, något som jag med stor glädje lovade. Jag fick hälsa på systrarna F och såg att de var djupt berörda. ... Modern till en av de två som nu hade tagit sin ståndpunkt, hade varit en förbittrad motståndare. Hon hade sagt att om hennes dotter började hålla sabbaten, skulle hon inte få komma in i hennes hus mer, för då skulle hon se på henne som en skam för familjen. Fru F hade ofta sagt, att hon inte kunde tänka sig att bli sjundedags-adventist. Hon hade vuxit upp i den presbyterianska kyrkan och hade förväntat sig att se på det som mycket olämpligt för en kvinna att tala i församlingen. Att en kvinna skulle kunna hålla en predikan, var helt otänkbart. Hon tyckte om att höra Danills och Corliss och tyckte, att de var duktiga talare, men hon ville inte höra en kvinna predika. Hennes man hade bett Gud att hon måtte bli omvänd genom syster Whites förkunnelse. När jag kom med appellen och bad dem som ville överlämna sig till Herren, att komma fram, blev alla häpna över att se de två systrarna följa uppmaningen. Den syster som hade förlorat sitt barn, sade att hon hade bestämt sig för att inte gå fram. Men Herrens Ande hade talat så enträget till henne att hon inte vågade stå emot kallelsen. ... Jag var så tacksam mot min himmelske Far för hans nåd och godhet då han ledde dessa två värdefulla människor till att ansluta sig till församlingen med sina män. - "The Review and Herald", 30 juli 1895. rätt

(145)Också icke-adventister reste sig
Jag bad alla som önskade överlämna sig till Gud och sluta ett heligt förbund med honom och tjäna honom av hela sitt hjärta, att resa sig. Salen var fullsatt, och nästan alla reste sig. Det var många närvarande som inte tillhörde vår församling, och några av dem reste sig också. Jag lade fram dem för Herren i innerlig bön, och vi märkte att Guds Ande var närvarande. Vi kände att en stor seger hade vunnits. - Manuskript 30 a, 1896. rätt

(146)Appellen på Battle Creek College
Fem gånger under loppet av böneveckan har jag talat till medarbetarna, sjukvårdseleverna och läkarna, och jag är säker på att de har satt värde på mina möten. Två gånger har jag talat på högskolan. Senaste torsdagen bad rektor Prescott mig att komma över dit. Jag accepterade inbjudan och talade i det stora kapellet som var fyllt av studenter. Jag talade med stor kraft om Guds godhet och nåd, om Jesu Kristi förnedring och offer och den himmelska boning han bereder åt oss, den slutliga segern och vilket privilegium det är att få vara en kristen. rätt

(146) Rektor Prescott reste sig och försökte tala, men hans hjärta var så fullt att han under fem minuter inte fick sagt ett ord. Han stod gråtande framför församlingen. Sedan sade han några få ord: "Jag är glad jag är en kristen." Han talade omkring fem minuter. Sedan gav honom ordet fritt. Det gavs många vittnesbörd, men jag fick intrycket av att det fanns en grupp som vi ännu inte hade kunnat nå fram till. Vi kallade på alla som kände, att de inte var beredda för Jesu ankomst och inte var säkra på att de var Guds barn. Jag fick intryck av att hela församlingen var på väg framåt. Vi gav då alla tillfälle att uttrycka sina känslor. Efteråt hade vi en ny bönestund, och Herrens välsignelse verkade nå de närvarandes hjärtan. rätt

(147) Därefter delade vi oss i grupper. Mötet fortsatte ännu i två timmar, och Herrens Ande kom mäktigt över oss. Många av dem som tidigare inte hade varit kristna, hade fått en djup kristen erfarenhet. Och arbetet bara fortsätter. Herren är i verksamhet, och han kommer att fortsätta så länge vi bereder vägen för honom, så att han tryggt kan uppenbara sin kraft till vårt bästa. - Brev 75, 1888. rätt

(147)I San Francisco
Fredagen den 21. december (1900) reste jag till San Francisco, där jag skulle vara under böneveckan. Sabbatens eftermiddag talade jag i kyrkan där, trots att jag var så kraftlös att jag måste hålla mig fast i talarstolen med båda händerna Jag bad Herren att han måtte ge mig styrka att tala till församlingen. Han hörde min bön och styrkte mig. Jag talade utan svårighet om Upp. 2:1 - 5. rätt

(147) Herrens kraft kom över mig i rikt mått, och församlingen välsignades genom det budskap de fick. I slutet av talen ombads alla som önskade överlämna sig till Herren, att komma fram. Många följde uppmaningen, och det hölls bön för dem. Många av dem som svarade på kallelsen, hade ganska nyligen hört adventbudskapet och befann sig i avgörandets dal. Måtte Herren välsigna dem så att de får nåd att överlämna sig helt till honom. Jag har en sådan längtan efter att se människor omvända sig och höra dem sjunga en ny sång för Herren, lovprisningen till vår Gud. rätt

(147) Söndag eftermiddag talade jag till en stor församling. Många av dem tillhörde inte församlingen. Jag kände mig starkare, och jag kunde tala utan att behöva hålla mig fast i talarstolen. Herrens välsignelse vilade över oss, och så länge jag talade, kände jag mig ständigt bättre. Liksom på sabbaten ombads de som kände att de behövde andlig hjälp, att komma fram, och det var en glädje att se hur villiga de var att komma. Herren var mycket nära, då vi sökte honom i bön. - "The Review and Herald", 19 febr. 1901. rätt

(148) Så bör det vara i alla församlingar
Sabbaten den 10 november besökte jag San Francisco och talade till en stor församling som hade villiga öron och villiga hjärtan ... Sedan jag hade talat, bad pastor Corliss alla som ville överlämna sig till Jesus, att komma fram. De kom raskt och villigt, och jag fick veta att det var nästan två hundra som följde uppmaningen. Män och kvinnor, unga människor och barn fyllde de främsta bänkarna. Det skulle glädja Herren om något liknande kunde hända i alla församlingar. rätt

(148) Många kunde inte komma fram för att lokalen var överfylld, men de strålande ansiktena och de tårfyllda ögonen vittnade om att deras önskan var denna: "Jag vill tillhöra Herren. Från och med nu vill jag gå in för ett bättre liv." - "The Review and Herald", 12 febr. 1901. rätt

(148)Vid generalkonferensen år 1909
Bröder och systrar, sök Herren medan han är att finna. Det skall komma en tid då de som har försummat att utnyttja tillfällena, kommer att önska att de hade sökt honom. ... Han vill gärna att ni skall gå in för detta arbete på ett förnuftigt sätt. Han önskar att ni skall bege er ut till våra församlingar och göra en allvarlig insats. Han önskar att ni skall hålla möten för dem som inte tillhör församlingen, så att de kan få höra detta sista varningsbudskap. Det finns många platser där ni kommer att tas emot med glädje, och där folk kommer att tacka er för att ni kom. Måtte Herren hjälpa er att ta itu med detta på ett helt nytt sätt. Vill ni gå in för detta? Vill ni att stå upp och vittna om den hjälp ni söker, vill ni söka hjälp hos Herren? (Församlingen reser sig). rätt

(149) (Invigningsbön): Jag tackar dig, Herre, Israels Gud. Ta emot ditt folks löfte. Lägg din Ande på dem. Låt din härlighet bli märkbar i dem. Låt oss få se Guds frälsning när de förkunnar Guds ord. - Generalkonferensens rapport, den 18 maj 1909. rätt

nästa kapitel