Utvalda budskap 1 kapitel 27. Från sida 166ren sida tillbaka

Fantasifulla teorier

(166)Ingen kompromiss.
Vi har ett klart och tydligt budskap till våra predikanter och ledare. Ingå inte någon kompromiss med det onda. Möt modigt de farliga strömningarna i vår tid. Var inte rädda för följderna av att stå emot fiendens makt. rätt

(166) Många villfareIser framställs i dag som sanningar. Några av våra missionsarbetare har kommit med synpunkter som vi inte kan godkänna. Vi får hör fantasifulla utläggningar, överspända och underliga tolkningar av Guds ord. En del av detta kan förefalla viktigt nu, men det kommer att öka och bli en snara för den oerfarne. rätt

(166) Vi har en bestämd uppgift att utföra. Fienden får inte förmå oss att glömma förkunnelsen av sanningen för vår tid, och bli upptagna av fantasifulla utläggningar. rätt

(166) Om inte var och en av oss är klarvaken när det gäller den Helige Andes verksamhet, kommer vi utan tvivel att snubbla i den otrons grop som Satan har gjort i ordning. Jag förmanar er, kära medarbetare att vaka som trofasta herdar och väktare över dem som har obetydlig erfarenhet och är utsatta för förföriskt inflytande. Var ständigt på vakt mot allt som kan ödelägga tron på de budskap som Gud har gett oss för vår tid. Vaka över själarna som de som måste avlägga räkenskap. ... rätt

(167) Vi måste dagligen granska Skrifterna; så att vi kan lära känna Herrens väg och inte bli vilseförda av religiös villfarelse. Världen är full av falska teorier och spiritualistiska idéer, som har en tendens till att ödelägga förmågan till andlig klarsyn, och till att föra oss bort från sanning och helighet. Vi får inte minst i vår tid ta hänsyn till denna varning: "Låt ingen bedra er med tomt prat. " (Ef. 5,6). rätt

(167) Vi måste vara försiktiga så att vi inte misstolkar Bibeln. Guds ords klara lära får inte förandligas i så hög grad att realiteterna försvinner. Försök inte att vidga tolkningen av enskilda utsagor i Bibeln för att få fram något mystiskt som kan stämma med fantasifulla teorier. Läs texten som den står. Undvik onödig fantasi om hurdana förhållandena kommer att bli i Guds rike. rätt

(167)En fråga om liv och död
Jag har fått brev med frågor om teorierna till dem som påstår att man inte har lov att ta liv, inte ens döda insekter, hur plågsamma de än är. Kan någon verkligen påstå att Gud har gett dem ett sådant budskap till föramlingen? Herren har aldrig gett någon ett sådant budskap. Gud har inte sagt att det är synd att dräpa plågsamma insekter. Jesus sade aldrig något sådant, och hans lärjungar kan bara föra det vidare som han har gett dem i uppdrag. rätt

(167) Det finns människor som alltid söker strid. Det är huvudinnehållet i deras religion. De vill komma med något nytt och spännande, och de tar upp frågor som har liten betydelse, och utnyttjar på det sättet sin stridbara förmåga. rätt

(167) Intetsägande teorier framhålls som väsentliga sanningar, och somliga gör dem ändå till en prövning av rätt trohet. Därigenom skapar de strid, och sanningen för vår tid glöms bort. Satan vet att om han kan få människor upptagna av oväsentliga saker, kommer de stora och viktiga frågorna att skjutas åt sidan. Han sörjer för ett överflöd av material till dem som är inställda på att låta tankar och sinne upptas av oväsentligheter. De var inte intresserade av de stora och värdefulla sanningarna i Guds ord, utan av att diskutera de traditioner som hade överlämnats från generation till generation, och som inte hade någon betydelse för deras frälsning. Så är det också i dag. Medan de värdefulla ögonblicken glider över i evigheten, skjuts de stora frågorna om vår frälsning åt sidan till fördel för tomma och intetsägande teorier. rätt

(168) Jag önskar säga till mina trossyskon: Håll er noga till det som står i Guds ord. Låt sinne och tankar upptas av Bibelns rika sanningar. Bara på det sättet kan ni bli ett i Kristus. Ni har inte tid att diskutera om det är rätt att dräpa insekter. Jesus har inte lagt någon sådan börda på er. "Vad är halm mot säd? lyder ordet från Herren" (Jer. 23:28). Dessa mindre viktiga frågor som dyker upp, är som trä, hö eller halm jämfört med sanningen för denna sista tid. De som låter Guds ords stora sanningar ligga och i stället sysselsätter sig med sådana frågor, förkunnar inte evangeliet. De sysselsätter sig med de tomma och meningslösa teorier som fienden för fram för att avleda deras uppmärksamhet från sanningar som angår deras eviga ve och väl. Jesus har inte sagt något som de kan försvara sina teorier med. rätt

(168) Kasta inte bort tiden med att diskutera sådant. Om ni tvekar om vad ni skall tala om, vilka ämnen ni skall ta upp, så tag till er den store lärarens undervisning och följ hans anvisningar. ... rätt

(168) Låt ingen avleda er från denna fråga: "Vad skall jag göra för att få evigt liv?" (Luk. 10:25). Ty detta är en fråga om liv och död, som vi måste avgöra för tid och evighet. Låt sinnet upptas av den betydelsefulla sanning vi har. De som är på jakt efter intressanta, men betydelselösa teorier, behöver en ny omvändelse. ... rätt

(168) Från alla kanter kommer felaktiga teorier att strömma in över oss. De har inget stöd i Guds ord, utan för svaga människor kommer de att se ut som något värdefullt som man kan lära sig mycket av. Men de är bara tomhet. Många församlingsmedlemmar är trots detta så nöjda med värdelös föda att de har fått andliga matsmältningsbesvär. Varför vill somliga nedvärdera sig till att ta emot meningslösa teorier och sedan påstå att det är viktiga ämnen? Guds folk har inte tid att vara upptagna av intetsägande frågor som inte har något med Guds krav på oss att göra. rätt

(169) Gud vill att män och kvinnor skall tänka nyktert och förnuftigt. De måste upp på en högre nivå och få en vidare utsikt. Om de fäster sin blick på Jesus, kommer de att bli allt mer lika honom. De måste använda all tid de kan till att utforska himlens djup och eviga sanningar. Då kommer deras kristna erfarenheter inte att bli ytliga. När de studerar de stora sanningarna i Guds ord, kommer de att lära sig hålla ut som om de ser den osynlige. De upptäcker att de stora sanningar som förvandlar människan, är nära knutna till honom som är källan till all sanning. Och när de lär sig av honom, kommer deras motiv och känslor att bli stabila, eftersom den prägel den allvise Guden sätter på en människa, är djup och varaktig. Det levande vatten som Jesus ger oss, liknar inte en vårbäck som bara sprudlar fram under en tid och sedan försvinner igen. Det levande vattnet väller fram till evigt liv. rätt

(169) Låt oss leva enligt Guds uppenbarade vilja. Då kommer vi att kunna veta om ljuset kommer från den gudomliga källa som är upphovet till allt sant ljus. De som samarbetar med Kristus, står på trygg grund. Gud kommer rikt att välsigna dem som helgar sig helt åt uppgiften med att rädda världen från fördärvet. Jesus är vårt föredöme. När vi ser Herrens härlighet, kommer vi att förvandlas till samma bild, från härlighet till härlighet, under ständig förvandling av vår karaktär. Detta är vår uppgift. Måtte Gud hjälpa oss, så att vi på rätt sätt kan framställa Frälsaren för världen. - "The Review and Herald", 13 aug. 1901. rätt

(169)Teorier om det framtida livet
Somliga människor påstår att det på den nya jorden kommer att ingås äktenskap och födas barn. Men de som tror Bibeln, kan inte acceptera sådant. Läran om att det kommer att födas barn på den nya jorden, hör inte med till det profetord som står fast för oss (2 Pet 1:19). Jesu ord är så tydliga och klara att de inte behöver missförstås. De borde för alltid kunna avgöra frågan om äktenskap och födslar på den nya jorden. Varken de som står upp från de döda eller de som förvandlas utan att smaka döden, kommer att ta någon till äkta eller tas till äkta. De skall vara som änglarna i himlen, medlemmer av den kungliga familjen (Mark 12:24 - 27). rätt

(170) Till dem som kommer med synpunkter som strider mot detta klara uttalande, vill jag säga att i sådana frågor är det bättre att inte uttala sig. Det är förmätet att spekulera och gissa om det som Gud inte har uppenbarat för oss i sitt ord. Vi har inte något behov av att spekulera över hur tillståndet kommer att bli i framtiden. rätt

(170) Till mina vänner predikanterna vill jag säga: "Förkunna Ordet, stå beredd i tid och i otid" (2 Tim. 4:2). Bygg inte på grundvalen med trä, hö och halm - dina egna antaganden och teorier, som inte kan gagna någon. rätt

(170) Jesus undertryckte inte sanningar som är nödvändiga för vår frälsning. Det som Gud har uppenbarat är avsett för oss och våra barn. Men vi får inte lov att låta fantasin skapa lärosatser om sådant som inte är uppenbarat. Herren har sörjt för allt som hör med till ett framtida, lyckligt liv. Men han har inte meddelat oss något om sina planer, och vi får inte spekulera och gissa vad det kan vara. Vi kan inte heller få ut något av att jämföra förhållandena i det kommande livet med förhållandena på den här jorden. rätt

(170) Allt som har en väsentlig betydelse har uppenbarats i Guds ord. Det är dessa ämnen vi måste koncentrera oss på. Men vi får inte försöka komma underfund med sådant som Gud inte har sagt något om. Några har kommit med den teorin att de frälsta inte kommer att ha grått hår. Också andra meningslösa teorier har kommit fram, som om sådant har någon betydelse. Måtte Gud hjälpa sitt folk att tänka förståndigt. När det uppstår teorier som vi inte så säkert kan veta något om måste vi alltid fråga: "Vad säger Guds ord?" rätt

(170) De som önskar sig något nytt, bör söka efter det nya liv som är resultatet av den nya födelsen. De bör rena sin själ i lydnad mot sanningen och leva i harmoni med den undervisning som Jesus gav den lagkloke, som frågade vad han skulle göra för att få evigt liv. rätt

(171) "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd, och din nästa som dig själv. ... Gör det, så får du leva" (Luk 10:27 - 28). Alla som vill inrätta sitt liv efter de klara och enkla kraven i Guds ord, kommer att få evigt liv. - Manuskript 28, 1904. rätt

(171)Ämnen som är svåra att förstå
I detta uppdrag finns en risk för att man kan framhålla teorier som kan vara helt riktiga, men av ett slag som kommer att skapa strid och inte bidra till att förbereda människorna för det som väntar dem; Guds kärlek i våra hjärtan kommer att kuva våra naturliga böjelser och föra oss in i harmoni med hans heliga karaktär. Då kommer vi att visa människorna Kristi ofattbara rikedom i all dess fullhet. Inbjudan kommer från Jesus själv, och det är hans lärjungars uppgift att göra människor uppmärksamma på den rika måltid som han har gjort i ordning åt alla. Undvik därför att prioritera de ämnen som är svåra att förstå. Jesus kallar människorna till bröllopsmåltiden, och alla som vill, kan komma. - Brev 89, 1898. rätt

(171)De 144 000
Kristus säger att det kommer att finnas några i församlingen som vill framhålla myter och sägner, medan Gud har gett oss mäktiga och förädlande sanningar som vi alltid måste bevara i vårt sinne. När människor snappar upp den och den teorin, och när de är fulla av nyfikenhet efter att få veta något som de inte behöver känna till, då är det inte Gud som leder dem. Det är inte hans plan att hans folk skall framhålla något som de inte är säkra på, något som Bibeln inte lär. Han vill inte att de skall diskutera frågor som inte gagnar dem andligt, som till exempel vilka de 144 000 är. Guds utvalda kommer snart inte tveka om det. rätt

(172) Kära vänner, gläd er över de sanningar som Gud har gett er och era barn. Kasta inte bort tiden med att försöka få veta det som inte kommer att vara till andlig hjälp. "Vad skall jag göra för att få evigt liv?" (Luk 10:25.) Detta är den viktigaste frågan, och den har fått ett tydligt svar: "Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?" - Manuskript 26, 1901. rätt

(172)Kristus manar till sammanhållning
Våra församlingsmedlemmar ser att det finns skilda uppfattningar bland våra ledare, och de deltar själva i diskussionen om de frågor det gäller. Kristus kallar till sammanhållning. Men han kallar oss inte till att hålla ihop om något som är fel. Himlens Gud skiljer skarpt mellan rena, förädlande sanningar och falsk, vilseledande lära. Han kallar synd och obotfärdighet vid deras rätta namn. Han slätar aldrig över det felaktiga som görs. Jag manar bröderna till sammanhållning på sann, biblisk grund. - Manuskript 10, 1905. rätt

(172)Ingen strid om första platsen
När missionsarbetarna har Kristus i sitt hjärta, när all egenkärlek är död, när det inte finns någon rivalitet eller kamp om den första platsen, när det är sammanhållning och de helgar sig, så att den ömsesidiga kärleken märks och känns, kommer Guds Helige Ande att utgjutas över dem, ty hans löften sviker aldrig. Men när andras insats förringas för att egen insats skall verka stor, visar de att deras eget arbete inte har den stämpel det borde ha, och Gud kan inte välsigna dem. - Manuskript 24, 1896. rätt

nästa kapitel