Utvalda budskap 1 kapitel 32. Från sida 198ren sida tillbaka

Grunden för vår tro.

(198)(Från "Special Testimonies", serie B, nr. 2, s. 51 - 59, utgiven år 1904.)
Herren kommer att ge ny kraft till att främja hans verk, när hans mänskliga redskap lyder befallningen att gå ut och förkunna sanningen. Han som förklarade att hans sanning skulle lysa för evigt och alltid, kommer att låta denna sanning förkunnas av trofasta budbärare som klart och tydligt kommer att blåsa i basunen. Sanningen kommer att bli kritiserad, hånad och föraktad, men ju noggrannare den blir undersökt och prövad, desto klarare kommer den att lysa. rätt

(198) Som ett folk måste vi hålla fast vid den eviga sanningens grundval som har stått emot alla prövningar och angrepp. Vi måste hålla fast vid de pelare som bär upp vår tro. De sanningens principer som Gud har uppenbarat för oss, är vår enda säkra grund. De har gjort oss till det vi är. Den tid som har förflutit, har inte gjort dem mindre värdefulla. Fienden försöker hela tiden att få dessa sanningar utrivna från sitt sammanhang och få dem ersatta med falska teorier. Han kommer att göra allt han kan för att genomföra sin plan att vilseleda. Men Herren kommer att kalla människor som har klar insikt, och de kommer att ge dessa sanningar den rätta platsen i Guds plan. rätt

(198) Budbäraren från himlen visade mig att några av tankegångarna i "Living Temple" är osanna, och att sådana tankar kommer att kunna vilseleda dem som inte är helt stärkta i grundprinciperna i sanningen för vår tid. Boken innehåller något som bara är spekulation, något man har tänkt sig om Guds natur och var han är att finna. Ingen på denna jord har rätt att spekulera eller fantisera när det gäller denna fråga. Ju mer fantastiska teorierna blir, desto mindre kommer människor att kunna få veta om Gud och den sanning som helgar människan. rätt

(199) En och annan kommer till mig och frågar om hur teorierna i "Living Temple" kan förklaras. Jag svarar att de inte kan förklaras. De teorier som framhålls där, ger inte någon sann kunskap om Gud. Boken är full av skriftställen. Dessa skriftställen används på ett sådant sätt att de gör lögn till sanning. Felaktiga teorier framhålls på ett så tilltalande sätt att om man inte är försiktig, kommer många att föras på avvägar. rätt

(199) Vi har inte behov av den mystik som denna bok innehåller. De som är upptagna av sådana falska teorier, hamnar snart i en situation där fienden kan få kontakt med dem och leda dem bort från Gud. Det har visats mig att bokens författare befinner sig på avvägar. Han har förlorat ur sikte de väsentliga sanningarna för vår tid. Han är inte på det klara med vart detta kommer att föra honom. Sanningens väg ligger tätt vid sidan av villfarelsens väg. De två vägarna kan förefalla att vara en och densamma för dem som inte är ledda av den Helige Ande, och som därför inte så lätt ser skillnaden mellan sanning och villfarelse. rätt

(199)En syn om faran som närmar sig
Samtidigt med att "Living Temple" utgavs, fick jag på natten en syn som visade att en eller annan sorts fara närmat sig, och att jag måste förbereda mig för det genom att skriva ned det som Gud hade uppenbarat för mig om de grundläggande principerna för vår tro. Jag fick mig ett exemplar av boken tillsänd, men den blev liggande oöppnad. Herren hade upplyst mig om att några av de teorier som framhölls, inte hade hans godkännande, och att de var en fälla som fienden hade gillrat med tanke på den sista tiden. Jag ansåg att det inte skulle vara svårt att förstå detta, och att det inte skulle vara nödvändigt att jag sade något om det. rätt

(200) I den strid som uppstod omkring synpunkterna i denna bok, sade de som önskade främja försäljningen av den, att den innehöll just de synpunkter som Ellen White hade framhållit. Jag blev förfärad och var helt förkrossad, ty jag visste att detta inte var sant. rätt

(200) Till sist sade min son till mig att jag åtminstone måste läsa något avsnitt av boken för att se om den stämde överens med det ljus som Gud hade gett mig. Han satte sig vid sidan av mig, och tillsammans läste vi inledningen och det mesta av första kapitlet och därefter enskilda avsnitt av andra kapitel. Allteftersom vi läste, kände jag igen de teorier jag hade fått i uppdrag att varna mot i den första delen av min tjänstetid. När jag första gången lämnade staten Maine, var det för att resa genom Vermont och Massachusetts med ett vittnesbörd som gick emot sådana teorier. Boken innehåller dessa teoriers Alfa. Jag visste att Omega snart skulle komma, och jag var rädd för hur det skulle kunna gå för vårt folk. Jag visste att jag måste varna våra medlemmar för att låta sig lockas in i en diskussion om den plats där Gud bor och om hans natur. Det som har skrivits i denna fråga, är inte riktigt. Skriftställena som anförts till stöd för teorierna i boken, har missbrukats. rätt

(200) Jag måste protestera mot detta påstående att teorierna i "Living Temple" kan få stöd genom citat från det som jag har skrivit. Det kan förekomma uttalanden i boken som är i harmoni med det jag har skrivit. Många av mina uttalanden kan bokens författare ta ut ur sitt sammanhang och tolka så att de stämmer med de teorier som han framhåller. Detta kan förefalla att ge stöd åt påståendet att teorierna i hans bok är i harmoni med det jag har skrivit. Må Gud förbjuda att denna synpunkt blir allmänt godtagen. rätt

(200) Det är mycket få som förstår vad resultatet skulle bli om de falska teorier som framställs skulle accepteras. Men Herren har dragit slöjan åt sidan och visat mig vad resultatet skulle bli. Dessa spiritualistiska teorier om Guds personlighet skulle i sin yttersta konsekvens avskaffa allt som heter kristendom. De avvisar fullständigt det ljus som Kristus kom från himmelen för att ge sitt folk genom Johannes. De hävdar att de händelser som snart kommer att äga rum, inte är något att fästa sig vid. De gör Guds sanning verkningslös och berövar hans folk dess bakgrund, medan de i stället ger dem en falsk form av vetenskap. rätt

(291) I en syn på natten fick jag se att några betraktar dessa teorier som de stora sanningarna för vår tid. Jag fick se en plattform som hölls uppe av solida timmerstockar – sanningen i Guds ord. En som hade en ledande ställning inom hälsosektorn, gav besked till den ene och den andre att de skulle lossa på timmerstockarna som höll plattformen uppe. Därefter hörde jag en stämma som sade: "Var är väktarna som skulIe stå på Sions murar? Sover de? Denna grundval lades av Mästaren, och den kommer att förbli stående i alla stormar. Vill ni tillåta den här mannen att framhålla teorier som inte stämmer med Guds folks tidigare erfarenheter? Nu är det dags att göra något." rätt

(201) Själafienden försöker vinna gehör för den tanken att det måste ske en förnyelse bland sjundedags-adventisterna, att denna reformation måste bestå av att förkasta de trospunkter som har varit de bärande pelarna i vår tro, och i att företa en omorganisation. Men vad skulle bli följden av en sådan reformation, vad skulle den resultera i? De sanningsprinciper som Gud i sin visdom har gett den sista församlingen, skulle bli förkastade. Vi skulle få en ny form av religion. De fundamentala principer som har utgjort grunden för denna rörelse under de senaste femtio åren, skulle betraktas som villfarelse. Vi skulle få en ny form av organisation, och nya slags böcker skulle skrivas. Vi skulle få ett system av intellektuelI filosofi. Ledarna för detta nya systemet skulle börja i städerna och göra en storartad insats där. Sabbaten skulle naturligvis få en obetydlig betydelse, och det skulle också dess skapare. Ingenting skulle få lov att stå i vägen för denna nya rörelse. Ledarna skulle framhålla att vi måste söka efter det goda och inte efter det onda. Men om Gud avlägsnas, blir de beroende av rent mänsklig kraft, och utan Gud är den värdelös. Huset skulle byggas på sand, och stormen skulle sopa bort alltsammans. rätt

(202) Vem har myndighet att sätta i gång en sådan rörelse? Vi har vår Bibel. Vi har vår tidigare erfarenhet som har intygats genom den Helige Andes mirakulösa verksamhet. Vi har en sanning som inte tillåter någon kompromiss. Skall vi inte då förkasta allt som inte är i harmoni med denna sanning? rätt

(202) Jag har dröjt och väntat med att sända ut detta som Herrens Ande uppmanat mig att skriva. Jag ville inte tvingas avslöja det vilseledande inflytandetn i dessa falska teorier. Men Gud har styrt det så att denna villfarelse måste bemötas. rätt

(202)Ett isberg! Styr rakt emot!
Strax innan jag sände ut vittnesbörden om fiendens försök att rubba grunden för vår tro genom att sprida vilseledande teorier, läste jag om hur ett skepp mötte ett isberg i dimma. Jag sov obetydligt flera nätter i rad. Jag tyngdes ned som en vagn full av sädeskärvar. En natt såg jag tydligt att något hände. En båt var ute till havs i tät dimma. Plötsligt ropade mannen från utkiksposten: "Isberg rakt föröver!" Och där tornade ett mäktigt isberg upp sig över båten. En myndig röst ropade: "Styr rakt emot!" Det dröjde inte ett ögonblick. Något måste göras med en gång. I maskinen slogs det full fart, och rorsmannen styrde båten rakt emot isberget. Den träffade med ett brak. Det var en fruktansvärd stöt, och isberget krossades i bitar som haglade ned på däcket med ett tordönsbrak. Passagerarna blev våldsamt omskakade vid sammanstötningen, men ingen miste livet. Båten hade fått skador, men den kunde repareras. Vid sammanstötningen försköts båten, och den skakade från fören till aktern som ett levande väsen. Sedan fortsatte den sin kurs. rätt

(202) Innebörden var tydlig. Jag hade fått min order. Orden löd som ett besked från kaptenen: "Styr rakt emot!!" Jag visste vad jag hade att göra, och att det inte fanns ett ögonblick att förlora. Tiden var inne för handling. Jag måste utan att dröja lyda ordern: "Styr rakt emot!" rätt

(203) Den natten stod jag upp klockan ett, och jag skrev så fort jag kunde få handen att röra sig över papperet. Under de dagar som följde, arbetade jag tidigt och sent med att göra den undervisning färdig som jag hade fått om de villfarelser som höll på att tränga in bland oss. rätt

(203) Jag har hoppats på en grundlig förnyelse, och att de principer vi kämpat för under den första tiden, och som den Helige Ande gav oss ljus över, måtte vårdas och försvaras. rätt

(203)Trons fasta fundament
Många av våra medlemmar förstår inte hur solid grunden för vår tro blev lagd. Min man och bröderna Bates, Pierce, * (De äldre bland pionjärerna nämns här bara i förbifarten. "Father Pierce" var Stepben Pierce som under de första åren var predikant och administratör. "Father Andrews" var Edward Andrews, far till J.H. Andrews. Red.) Edson och andra som var vakna, hederliga och trofasta, tillhörde dem som efter besvikelsen år 1844 sökte efter sanningen som man gräver efter dolda skatter. Jag umgicks med dem, och vi studerade och bad innerligt. Vi höll ofta på till långt in på natten, och tidvis hela natten. Vi bad om ljus och studerade Guds ord. Dessa personer träffades alltid och studerade Bibeln för att försöka förstå vad den säger, och för att vara beredda att förkunna med kraft. När de kom till den punkt i sitt studium där de måste säga: "Vi kommer inte längre," kom Herrens Ande över mig. Jag fick en syn och en tydlig förklaring av de skriftställen vi hade studerat, samt undervisning om bättre sätt att uppnå framsteg och effektiv förkunnelse. På det sättet fick vi ljus som hjälpte oss att förstå Bibelns ord om Kristus, hans liv och uppgift och hans prästgärning. En kedja av sanning som sträckte sig från den tiden tills vi når fram till Guds stad, klargjordes för mig, och jag gav den undervisning vidare till andra som Herren hade gett mig. rätt

(204) Under hela denna tid förstod jag ingenting av det som de andra dryftade. Mina tankar stod liksom stilla, och jag kunde inte uppfatta innebörden av de olika skriftställena. Det är något av det värsta jag har upplevt. Mitt sinnestillstånd fortsatte att vara sådant tills alla de viktigaste punkterna i vår troslära stod klara för oss, och att de var i harmoni med Guds ord. De andra visste att mellan varje gång jag fick en syn, kunde jag inte förstå något av dessa samtal, och de godtog uppenbarelserna som ljus från himlen. rätt

(204) I två eller tre år stod mina tankar stilla när det gällde att förstå Guds ord. Under loppet av vår verksamhet besökte min man och jag J.N. Andrews' far. Han led förfärligt av ledgikt, och vi bad för honom. Jag lade handen på hans huvud och sade: "Bror Andrews, Herren Jesus gör dig frisk." Han blev ögonblickligen helbrägdagjord och stod upp och gick omkring i rummet medan han lovprisade Gud, genom att säga: ”Jag har aldrig sett något liknande tidigare. Guds änglar är närvarande här." Herrens härlighet uppenbarades. Ljus föreföll att fylla hela huset, och en ängels hand lades på mitt huvud. Från den tidpunkten till i dag har jag kunnat förstå Guds ord. rätt

(204) Vad är det för sorts inflytande som i detta skede av vår historia i det dolda gör energiska försök att rasera grunden för vår tro, den grundval som lades i begynnelsen under bön och studium av Guds ord och genom uppenbarelser? Det är på denna grund vi har byggt de senaste femtio åren. Är det att undra på att jag anser att jag måste säga ifrån när jag ser ett begynnande försök till att ta bort några av pelarna för vår tro och lära. Jag måste lyda ordern: "Styr rakt emot." rätt

(204) Jag måste föra de varningsbudskap vidare som Gud har ålagt mig att gå ut med, och jag måste överlämna konsekvenserna till honom. Nu måste jag avslöja alla sidor av situationen, ty Guds folk får inte göras till ett villebråd. rätt

(204) Som ett folk respekterar vi Guds bud. Under de senaste femtio åren har man attackerat oss med alla slags villfarelser för att förvirra oss när det gäller Guds ord, särskilt med hänsyn till Kristi tjänst i helgedomen och Guds budskap till människorna i de sista dagarna av världens historia - de tre änglarnas budskap i Upp 14. Sjundedags - adventisterna har utsatts för många slags budskap som man ansåg borde komma i stället för den sanning som bit för bit gavs klarhet över under bön och studium av Guds ord och bevittnades genom Herrens uppenbarelser. Men de vägmärken som har gjort oss till det vi är, måste vara kvar, och de kommer att bestå. Det har Gud sagt i sitt ord och genom sin Andes vittnesbörd. Han kallar oss till att med trons hand hålla fast vid de fundamentala principer som vilar på en grundval av så odiskutabel auktoritet. - "Special Testimonies", serie B, 2, s. 51 - 59 (utgiven år 1904). rätt

nästa kapitel