Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 102. Från sida 569ren sida tillbaka

Inledning

(569)(569) Jag känner åter igen att det är min plikt att tala mycket tydligt till Herrens folk. Det är förödmjukande för mig att peka ut fel och uppror bland dem som länge har varit bekanta med oss och vårt arbete. Jag gör det för att korrigera felaktiga påståenden som har spritts om min man och mig i avsikt att skada saken, och för att varna andra. Om det bara vore vi som led skulle jag vara tyst. Men när Guds verk riskerar att utsättas för vanära och bli lidande då måste jag tala, oavsett hur förödmjukande det är. Högmodiga hycklare kommer att triumfera över våra bröder, eftersom de är ödmjuka nog att bekänna sina synder. Gud älskar sitt folk som håller hans bud. Han tillrättavisar dem, inte för att de är sämst, utan för att de är det bästa folket i världen. ”Alla som jag älskar”, säger Jesus, ” tillrättavisar och tuktar jag.” rätt

(569)Jag vill särskilt dra uppmärksamheten till de märkvärdiga drömmar som återges i denna lilla skrift, som alla samstämmigt och tydligt visar samma sak. De flesta drömmar uppstår ur livets vanliga företeelser. Guds Ande har ingenting med dem att göra. Det finns även falska drömmar, liksom det finns falska syner, som är inspirerade av Satans ande. Men drömmar från Herren klassas i Guds ord tillsammans med syner, och är lika säkert frukter från Profetians Ande som syner. Sådana drömmar innehåller, när man tar hänsyn till de personer som har dem och de omständigheter under vilka de ges, egna bevis för sin äkthet. (570)
Måtte Gud välsigna detta lilla arbete.

-----------
rätt

nästa kapitel