Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 104. Från sida 585ren sida tillbaka

Arbetare på förlagskontoret

(585)Jag vill här ge två vittnesbörd. Ett av dem är skrivet i mars 1867, riktat till alla som arbetar på Reviews kontor, och det andra riktar sig till de unga som arbetar på kontoret. Jag är ledsen att behöva säga att alla de som varnats har mer eller mindre ignorerat dessa vittnesbörd och nu måste erkänna att de har följt en kurs som är motsatt den som utpekats genom vittnesbörden. Det första lyder så här: rätt

(585)När jag var i Rochester, New York, den 25 december 1865, blev jag visad några saker som gällde dem som är engagerade i arbetet på förlagskontoret, och även när det gäller pastorer som Gud har kallat att arbeta med förkunnelse och undervisning. Ingen av dessa personer bör engagera sig med varor eller handel. De är kallade till ett mer helgat och upphöjt arbete och det vore omöjligt för dem att (586) göra arbetet rättvisa och samtidigt fortsätta med sin handel. De som arbetar på kontoret bör inte ha något annat separat intresse. När de har ägnat arbetet den uppmärksamhet och omsorg som det kräver, har de gjort allt de förmår och borde inte ansträngas ytterligare. Om handel som inte har något med Guds verk att göra, upptar deras tankar och tid, kommer arbetet inte att utföras noggrant och väl. I bästa fall har de som är engagerade i arbetet inte någon fysisk eller mental kraft över. Alla är mer eller mindre försvagade. En sådan sak, ett sådant helgat arbete som de är sysselsatta med, borde uppta tankeförmågan. De borde inte arbeta mekaniskt, utan vara helgade för verket och agera som om verket vore en del av dem, som om de hade investerat något i detta stora och allvarliga arbete. Om de inte tar sig an denna uppgift med intresse kommer deras ansträngningar inte att vara acceptabla inför Gud. rätt

(586)Satan är mycket listig, flitig och aktiv. Hans särskilda kraft riktas mot dem som nu engagerar sig i arbetet med att predika eller att publicera sanningen för vår tid. Alla som är knutna till detta arbete behöver ta på sig hela rustningen, för de är särskilda måltavlor för Satans attacker. Jag såg att det finns en risk att bli oförsiktig, så att Satan kan komma in och omärkligt avleda deras tankar från det stora arbetet. De som innehar ansvarsfulla positioner på kontoret riskerar att sätta sig över verket och förlora den ödmjukhet och enkelhet som hittills varit utmärkande för verket. rätt

(586)Satan hade en särskild avsikt med att slå ned en person i verkets ledning, som hade grundlig erfarenhet av hur sanningen för vår tid har utvecklats och haft framgång. Han hade planerat att röja honom ur vägen, så att han själv skulle kunna komma in och obemärkt påverka människors som var oerfarna och inte helt och hållet hängivna arbetet. Gud hade för avsikt att göra min man frisk igen, efter att andra hade fått känna på de bördor han har (587) burit och hade känt något av den trötthet som följer med dessa bördor. Samtidigt kommer de aldrig att lägga hela sin själ och alla sina mentala och fysiska krafter i arbetet, och ta de risker som han har gjort. Det skulle aldrig bli deras plikt att utföra det som han har utfört, för de skulle inte kunna stå på sin post om de skulle gå igenom en tjugondedel av det som han har uthärdat. rätt

(587)Satan planerar att skaffa sig ett fotfäste på det där kontoret, och om man inte anstränger sig tillsammans och är mycket vaksamma kommer han att nå sitt mål. Somliga kommer att förlora enkelheten i arbetet och tro att de räcker till, när deras kraft bara är svaghet. Gud kommer att förhärligas i detta stora uppdrag. Och om de inte värnar om djup och ständig ödmjukhet och en fast tillit till Gud, kommer de att lita på sig själva, bli självtillräckliga och en eller flera kommer att få tömma sjukdomens bittra bägare. När arbetet ökar blir det ännu mer nödvändigt att lita fullständigt på Gud och vara beroende av honom, och ett djupt intresse och engagemang för Guds verk. Själviska intressen borde läggas åt sidan. Man borde ägna sig åt mycket bön och mycket eftertanke, för det är absolut nödvändigt för att arbetet ska ha framgång och blomstra. En kommersiell anda bör inte tillåtas hos någon som är knuten till kontoret. Om det tillåts kommer arbetet att försummas och skadas. Ordinära saker kommer i alltför hög grad att jämställas med heliga ting. rätt

(587)Det är stor risk att några som är knutna till verket kommer att arbeta enbart för lönens skull. De visar inget speciellt intresse för arbetet. De lägger inte sin själ i det och de har ingen särskild känsla för dess heliga, upphöjda karaktär. Det är också särskild risk att de som leder arbetet blir högmodiga och uppblåsta, och att Guds verk därför skadas och präglas av det mänskliga i stället för av det gudomliga. Satan är klarvaken och uthållig. Men Jesus lever och alla som gör honom till sin rättfärdighet och sitt försvar, kommer att hållas uppe på ett särskilt sätt. rätt

(588)(588) Jag blev visad att bröderna A, B och C riskerade att skada sin hälsa genom att vistas en stor del av tiden i uppvärmda rum som inte är tillräckligt ventilerade. Dessa bröder behöver mer fysisk motion. Deras arbete är stillasittande och för stor del av tiden andas de uppvärmd och förorenad luft. Deras brist på motion ger en dålig blodcirkulation och de riskerar att skada sin hälsa permanent genom att ignorera kroppens lagar. Om de överträder dessa lagar kommer de någon gång i framtiden att få ta straffet för det, lika säkert som min man fick lida för detta. De kommer inte att upprätthållas mer än han blev. Ingen av dem är i stånd att uthärda ens en liten del av den fysiska och mentala belastning som han uthärdade. rätt

(588)Dessa bröder tar upp arbetet när de hårdaste striderna redan har utkämpats och man har genomgått de värsta prövningarna, för att upprätta verket i dess nuvarande tillstånd. Trots detta ligger ett stort och allvarligt arbete framför oss, och det kräver hängivenhet från dem och även från broder D som riskerar att upphöja sig själv. Gud kommer att testa och pröva honom och han måste omgjorda sig med sanningen och ha rättfärdighetens rustning på sig, om han inte ska falla för fiendens hand. Alla dessa bröder behöver hålla sig mycket strikt och uthålligt till en hälsosam och mager diet, för alla riskerar stroke och någon av dem, eller flera, kan drabbas av förlamning om de fortsätter att leva oförsiktigt eller vårdslöst. rätt

(589)Jag såg att Gud särskilt hade valt ut broder B till ett stort och upphöjt arbete. Han skulle få bekymmer och bördor, men allt detta kunde bäras så mycket lättare med sann gudsfruktan och hängivenhet för arbetet. Broder B, du behöver dricka djupare ur frälsningens källa, djupare ur helgelsens källa. Din vilja har ännu inte underordnats Guds vilja helt och fullt. Du fortsätter för du tror att du inte kan annat, men du har misslyckats med att vandra i glädjens ljus när du ser att Kristus Jesus leder (589) dig på vägen. I din ansvarsfyllda position har du genom allt detta skadat din egen själ och påverkat andra. Om du motsätter dig Gud kommer han att motsätta sig dig. Gud vill använda dig, men du måste dö från jaget och offra din stolthet. Herren har för avsikt att använda dig i sitt verk om du vill följa honom när hans försyn öppnar vägen, och helhjärtat och fullständigt helga dig själv och rena dig själv från all köttets och andens orenhet, och fullkomna helighet i gudsfruktan.

-----------
rätt

(589)Här följer det andra vittnesbördet, skrivet i maj 1867, som riktats till de unga som arbetade på kontoret:
Kära unga vänner som är anställda på förlagskontoret i Battle Creek: En börda vilar på mig när det gäller er. Jag har upprepade gånger blivit visad, att alla som är knutna till Guds verk genom att publicera sanningen för vår tid så att den sprids till alla delar av missionsfältet, borde vara kristna, inte bara till namnet utan även i handling och sanning. Deras mål bör inte vara att bara arbeta för att få lön, utan alla som är involverade i detta stora och allvarliga arbete borde känna att de är intresserade av arbetet och att det är en del av dem. Deras motiv och deras inflytande när de anslöt sig till detta stora och allvarliga arbete måste klara att prövas vid domen. Ingen som visar själviskhet och stolthet borde tillåtas att knytas till förlagskontoret. rätt

(589)Jag blev visad att arbetarna på kontoret inte borde ägna sig åt ytligheter och tokerier, skoj och skratt. De som är engagerade i det allvarliga arbetet med att förbereda sanningen så att den kan nå varje del av missionsfältet, borde inse att deras beteende har ett inflytande. Om de är vårdslösa, skämtar, skojar och skrattar medan de läser och förbereder allvarliga sanningar för publicering, visar de att de inte lägger sin själ i arbetet, och att de inte är helgade genom sanningen. De urskiljer inte heliga ting, utan (590) behandlar den sanning som ska pröva karaktären, den sanning som har himmelskt ursprung, på samma sätt som de behandlar en vanlig påhittad berättelse eller historia som bara dyker upp i tankarna och snart suddas ut. rätt

(590)Medan jag var i Rochester såg jag att vi har anledning att oroa oss för hälsan när det gäller kontoret, att ingen som var knuten till kontoret insåg behovet av ordentlig ventilation. Deras rum var alltför varma och luften var förgiftad av orenheter från utandningsluften och andra källor. Det är omöjligt för deras hjärnor att vara friska, så att de kan få rätt intryck av de rena och heliga sanningar som de har så mycket med att göra, om de inte rätt värdesätter himlens rena och livgivande luft. rätt

(590)Jag blev visad att om de som hör så nära samman med den uppenbarade sanningen, inte genom sina liv ger särskilda bevis för att de har blivit bättre genom den sanning som ständigt framhålls för dem, om deras liv inte vittnar om att de älskar sanningen och dess heliga krav allt innerligare, då kommer de att bli alltmer förhärdade och påverkas mindre och mindre av Guds sanning och verk. Till slut kommer de att upptäcka att de själva saknar de känslor som Guds Ande ger och är döda för sanningens himmelska påverkan. De kommer inte att kunna urskilja eviga ting utan kommer att placera dem på samma låga nivå som vanliga ting. Jag såg att så hade varit fallet med några som var knutna till kontoret, och att alla mer eller mindre hade försummat detta. rätt

(590)Jag såg att arbetet med sanningen för vår tid borde tilldra sig allas intresse. Att publicera sanningen är Guds bestämda plan, ett medel för att varna, trösta, tillrättavisa, förmana och övertyga alla, vars uppmärksamhet de tysta budbärarna utan röst kan dra till sig. Guds änglar har en roll att spela för att bereda hjärtan att helgas av de sanningar som publicerats, så att de kan bli beredda för de allvarliga händelser som ligger framför dem. Ingen på detta kontor är själv tillräcklig för det viktiga arbetet med att på ett finkänsligt sätt hantera frågor som hör ihop med publiceringen av sanningen (591). Änglar måste vara nära dem för att leda dem, ge råd och hålla dem tillbaka. Annars kommer de mänskliga redskapens förnuft och dårskap att märkas. rätt

(591) Jag såg att änglar ofta var på kontoret, i det rum där papperssidorna viks och i det rum där typerna sätts. Jag fick höra skrattandet, skämtandet och det slöa och dumma pratet. Jag såg också den fåfänga, stolthet och själviskhet som visades. Änglar såg ledsna ut och vände sig bedrövade bort. De ord jag hade hört, fåfängan, stoltheten och själviskheten som visades fick mig att jämra mig av själslig smärta, när änglarna med avsky lämnade rummet. En ängel sa: ”De himmelska budbärarna kom för att välsigna, så att den sanning som förkunnarna utan röst sprider skulle följas av en helgande och helig kraft. Men de som är engagerade i detta arbete var så långt borta från Gud. De ägde så litet av det gudomliga och var så anpassade till den anda som råder i världen att mörkrets makter kontrollerade dem. De kunde inte göras mottagliga för gudomligt inflytande.” Samtidigt var dessa ungdomar bedragna och trodde att de var rika, att de hade vunnit rikedom och inte behövde något. De visste inte att de var fattiga, eländiga, blinda och nakna. De som hanterar dyrbara sanningar på samma sätt som de skulle hantera sand, vet inte hur många gånger deras hjärtlösa likgiltighet inför de eviga tingen, deras ytlighet, egenkärlek och stolthet, deras skratt och tomma småprat har drivit bort de himmelska budbärarna från förlagskontoret. rätt

(591)Alla på det kontoret borde vara diskreta, anspråkslösa, ödmjuka och osjälviska i sitt uppträdande, sina ord och handlingar, liksom deras förebild Jesus var, den käre Frälsaren. De borde söka Gud och vinna rättfärdighet. Kontoret är inte en plats för skoj, besökare, sysslolösa personer, skratt eller meningslösa ord. Alla borde känna att de utför ett arbete för sin Mästare. Dessa sanningar som de läser och bidrar till att förbereda för att sända ut till folket, är erbjudanden om nåd, tillrättavisningar, hot, varningar eller uppmuntran. De gör sin uppgift som en doft av liv till liv, eller av död till död. Om (592) sanningarna avvisas måste saken avgöras i domen. Allas bön på kontoret borde vara: ”Oh Gud, gör dessa livsviktiga sanningar tydliga, så att de kan förstås av de enklaste människor! Måtte änglar följa dessa tysta predikanter och välsigna deras inflytande, så att människor kan räddas med dessa enkla medel!” rätt

(592)Hjärtat borde lyftas i innerlig bön medan händerna är sysselsatta. Då skulle Satan inte så lätt få tillträde. Själen kommer ständigt bli uppfriskad och bli som en vattenrik trädgård, i stället för att vara ytlig. Änglar kommer att finna ett nöje i att vara nära sådana arbetare, för deras närvaro kommer hela tiden att uppmuntras av dem. En kraft kommer att följa de sanningar som publiceras. Gudomliga ljusstrålar från den himmelska helgedomen kommer att följa de dyrbara sanningar som sänds ut, så att de som läser dem blir upplivade och stärkta, och människor som motsätter sig sanningen kommer att bli överbevisade och tvingas säga: Det är verkligen så. Detta kan inte motbevisas. rätt

(592)Alla borde känna att förlagskontoret är en helig plats, lika helig som Guds hus. Men Gud har blivit vanärad genom den ytlighet och det lättsinne som somliga ägnats sig åt, som är involverade i detta arbete. Jag såg att främlingar som kom från andra platser ofta var besvikna när de lämnade kontoret. De har förknippat det med allt som är heligt. Men när de såg att ungdomarna, eller andra som har anknytning till kontoret, inte visade allvar, att de var slarviga med sina ord och handlingar, fick det dem att tvivla på att detta trots allt verkligen är Guds verk, för att bereda ett folk att förvandlas för himlen. Måtte Gud göra så att detta blir till välsignelse för alla berörda.

-----------
rätt

nästa kapitel