Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 106. Från sida 106ren sida tillbaka

Respons från församlingen i Battle Creek

(106)Vi betraktar det både som en förmån och som en plikt att svara på syster Whites föregående uttalande. Vi har varit gynnade av en mångårig bekantskap med dessa Herrens tjänares (broder och syster Whites) arbete. Vi har (610) känt till en del av deras uppoffringar tidigare och har bevittnat Guds välsignelse som har åtföljt deras tydliga, rannsakande och trofasta vittnesbörd. Vi har länge varit övertygade om att den Helige Andes undervisning i dessa syner var oumbärlig för de människors framgång som förbereder sig för att förvandlas för Guds rike. Det finns inget annat sätt att tillrättavisa dolda synder och att avslöja och motarbeta usla människors planer, som ”obemärkt smyger sin in” i Guds flock. Lång erfarenhet har lärt oss att en sådan gåva är ovärderlig för Guds folk. Vi tror också att Gud har kallat broder White att framföra ett tydligt vittnesbörd genom att tillrättavisa fel som på så sätt framkommit, och att han i detta arbete borde ha stöd av dem som uppriktigt fruktar Gud. rätt

(610)Vi har genom smärtsam erfarenhet även lärt oss att när dessa vittnesbörd tystnar eller när deras varningar förringas, tar kyla, avfall, världslighet och andligt mörker församlingen i besittning. Vi vill inte ge ära åt människor, men vi skulle svika vår plikt om vi inte kraftfullt och tydligt uttryckte vår övertygelse när det gäller betydelsen av dessa vittnesbörd. Det fruktansvärda avfallet bland dem som har ringaktat och föraktat dem har gett många sorgliga bevis på faran med att trotsa nådens Ande. rätt

(610)Vi har varit vittnen till det stora lidande som broder och syster White har gått igenom under broder Whites svåra och farliga sjukdom. Guds hand i hans tillfrisknande har varit mycket tydlig för oss. Sannolikt har ingen annan som drabbats av ett sådant slaganfall någonsin tillfrisknat. Ändå har en svår förlamning som allvarligt påverkade hjärnan, avlägsnats av Guds hand från hans tjänare, och han har fått ny kraft till både kropp och själ. rätt

(610)Vi tror att syster Whites åtgärd, när hon tog sin sjuka man med sig på sin resa norrut i december förra året, var dikterad av Gud Ande, och att vi inte agerade enligt Guds vilja (611) när vi motsatte oss ett sådant handlande. Vi saknade himmelsk visdom när det gällde detta och förirrade oss därför från den rätta vägen. Vi erkänner att vi själva vid det tillfället saknade den djupa kristna medkänsla som behövdes i ett så stort lidande, och att vi har varit alltför långsamma med att se Guds hand i broder Whites tillfrisknande. Hans arbete och hans lidanden för vår skull, gjorde honom berättigad till vår varmaste medkänsla och vårt stöd. Men vi har varit förblindade av Satan när det gäller vårt eget andliga tillstånd. rätt

(611)En fördomsfull anda beträffande pengar kom över oss förra vintern, vilket fick oss att tro att broder W bad om pengar trots att han inte behövde dem. Nu är vi förvissade om att han vid detta tillfälle verkligen led brist, och vi gjorde fel när vi inte undersökte saken som vi borde. Vi erkänner att denna inställning var ogrundad och grym, även om den berodde på att vi missuppfattat fakta i ärendet. rätt

(611)Vi accepterar nu med djup sorg i våra hjärtan, den tillrättavisning som riktats mot oss i detta vittnesbörd. Vi ber att vi måtte få Guds och folkets förlåtelse för det som vi gjort fel på grund av vår brist på andlig urskiljningsförmåga. rätt

(611)Broder och syster Whites arbete med oss för några få dagar sedan, har åtföljts av Guds rikliga välsignelse. Det har inte bara gjorts djupa och innerliga bekännelser av avfall och fel, utan dessa har också följts av allvarliga löften om bättring och att vända tillbaka till Gud. Guds Ande har satt sitt sigill på detta arbeta på ett sådant sätt att vi inte kan tvivla. Många av de unga har förts till Kristus och nästan alla med anknytning till denna församling har fått del av denna himmelska välsignelse. rätt

(611)Må våra bröder på andra platser förstå att vi innerligt sympatiserar med broder och syster White. Vi tror att de är kallade av Gud till det ansvarstyngda arbete som de är engagerade i och vi lovar att själva stå vid deras sida i detta arbete.(612) För församlingens räkning,
J.N.Andrews,
J.N.Loughborough,
Joseph Bates,
D.T.Bourdeau,
A.S.Hutchins,
John Byington,
Kommitté
Vid ett församlingsmöte måndag kväll den 21oktober, blev ovanstående rapport enhälligt godtagen.
Uriah Smith,
G.W.Amadon,
Pastorer

-----------
rätt

nästa kapitel