Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 110. Från sida 630ren sida tillbaka

Att publicera personliga vittnesbörd

(630)(630) I Vittnesbörd nr 13 gav jag en kort skildring av vårt arbete och våra prövningar från den 19 december 1866 till den 21 oktober 1867. På dessa sidor vill jag skriva ner de senaste månadernas mindre plågsamma erfarenheter. rätt

(630)Under denna tid har jag skrivit många personliga vittnesbörd. Och till många personer som jag har mött på vårt arbetsfält under de senaste fem månaderna har jag fortfarande vittnesbörd att skriva, när jag får tid och kraft. Men exakt vad som är min plikt när det gäller dessa personliga vittnesbörd har länge varit något som jag oroat mig ganska mycket för. Med några få undantag har jag sänt vittnesbörden till dem som de angick och låtit dessa personer använda dem så som de velat. Resultatet har varierat: rätt

(630)1. Somliga har tacksamt tagit emot vittnesbörden och har reagerat på dem i en god anda och har haft nytta av dem. Dessa personer har varit villiga att låta sina bröder se vittnesbörden och har frimodigt och fullständigt bekänt sina fel. rätt

(630)2. Andra har bekräftat att vittnesbörden till dem var sanna, men sedan de läst dem har de lagt undan dem och förbigått dem med tysthet, medan de inte har gjort några större förändringar i sina liv. Dessa vittnesbörd angick mer eller mindre de församlingar som dessa personer tillhörde, och de kunde också ha haft nytta (631) av dem. Men allt detta gick om intet eftersom vittnesbörden hölls privata. rätt

(631)3. Ytterligare andra människor har gjort uppror mot vittnesbörden. Några av dem har svarat i en kritisk anda. Några har visat bitterhet, ilska och vrede och som svar på mina strävanden och ansträngningar att skriva vittnesbörden har de vänt sig emot oss för att skada oss så mycket de kunde. Andra åter har uppehållit mig i timmar med personliga samtal för att fylla mina öron och mitt ömma hjärta med sin klagan och sitt knotande, och för att försvara sig själva. Kanske har de velat vinna sympati från sig själva med sin gråt, och på så vis förlora sina egna fel och synder ur sikte. Detta har påverkat mig på ett förfärligt sätt och ibland har det gjort att jag blivit alldeles ifrån mig. Följderna av dessa ohelgade och otacksamma personers beteende har kostat mig mer lidande och tärt på mitt mod och min hälsa tio gånger mer än allt arbete med att skriva vittnesbörden. rätt

(631)Allt detta har jag stått ut med och mina bröder och systrar har i allmänhet inte vetat något om det. De har inte haft någon riktig uppfattning om hur mycket tungt arbete av det här slaget som jag har varit tvungen att utföra, inte heller om de bördor och det lidande som orättvist har lagts på mig. Jag har återgett några personliga meddelanden i flera volymer av mina vittnesbörd, och i vissa fall har personer känt sig förolämpade för att jag inte publicerade alla sådana meddelanden. På grund av deras antal skulle detta knappast ha varit möjligt. Det skulle dessutom ha varit olämpligt eftersom några av dem handlar om synder som inte behöver, och inte bör offentliggöras. rätt

(631)Men jag har till slut bestämt att många av dessa vittnesbörd borde publiceras, eftersom de alla, i olika omfattning, innehåller tillrättavisningar och undervisning som gäller hundratals eller tusentals andra i liknande situationer. Dessa personer borde få det ljus som Gud har ansett det lämpligt att ge, och som passar in på deras situation. Det vore fel att undanhålla dem vittnesbörden genom att sända dem bara till en person (632) eller en plats, där det förvaras som ett ljus under en skäppa. Min övertygelse om min plikt när det gäller detta har stärkts avsevärt genom följande dröm: rätt

(632)En dunge av vintergröna träd visades för mig. Flera personer, däribland jag själv, arbetade bland dem. Jag hade blivit ombedd att inspektera träden ingående och se efter om de växte bra. Jag la märke till att några böjdes och deformerade av vinden och behövde stöttas med stolpar. Jag tog försiktigt bort smutsen från de träd som var svaga och döende för att ta reda på orsaken till deras tillstånd. Jag upptäckte larver vid rötterna på en del. Andra hade inte blivit ordentligt vattnade och höll på att dö av torka. Andra träds rötter hade trängts ihop, vilket skadade dem. Min uppgift var att förklara de olika anledningarna till varför dessa träd inte trivdes, för arbetarna. Detta var nödvändigt eftersom träd på andra platser också löpte risk att påverkas på samma sätt som dessa hade blivit. Orsaken till att de inte frodades, och hur de skulle odlas och skötas måste göras känt. rätt

( 632)I detta vittnesbörd talar jag frimodigt om syster Hannah Mores fall, inte för att jag vill göra församlingen i Battle Creek ledsen, utan av pliktkänsla. Jag älskar den församlingen trots dess fel. Jag känner inte till någon församling som gör så väl ifrån sig när det gäller välgörenhet och allmänna plikter. Jag presenterar de fruktansvärda omständigheterna i detta fall för att väcka vårt folk överallt så att de förstår sin plikt. Inte en på tjugo av dem som anses som goda medlemmar av sjundedagsadventisterna, lever efter Guds ords självuppoffrande principer. Men låt icke deras fiender, som saknar grundprinciperna i Kristi undervisning, dra nytta av att de tillrättavisas. Detta är bevis på att de är Herrens barn. De som inte tuktas, säger aposteln, är oäkta barn och inte söner. Så låt inte dessa illegitima barn göra sig märkvärdiga över den Allsmäktiges lagliga söner och döttrar.

-----------
rätt

nästa kapitel