Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 117. Från sida 687ren sida tillbaka

Böcker och traktater

(687)Att sprida och distribuera våra publikationer på rätt sätt är en av de viktigaste grenarna av vårt nuvarande arbete. Utan det kan vi inte uträtta så mycket. Och våra pastorer kan uträtta mer i detta arbete än någon annan grupp. Det är sant att för några år sedan gick många av våra pastorer till överdrift när det gällde att sälja böcker. Somliga av dem utökade sina lager med saker att sälja, inte bara med publikationer som inte hade något verkligt värde utan även med handelsvaror som var lika värdelösa. rätt

(687)Men nu har en del av våra pastorer en extrem uppfattning av (688) vad jag har sagt i Testimony , volym 1, Nr 11 om försäljning av vår litteratur. En pastor i staten New York, som inte har en speciellt tung arbetsbörda, som hade varit ombud för förlaget och som hade ett stort urval av litteratur, beslutade sig för att inte sälja något mer. Han skrev till förlagskontoret att de fick besluta om vad som skulle ske med litteraturen. Det är fel. Här vill jag ge ett utdrag från Testimony nr 11: rätt

(688) ”Ansvaret för att sälja våra trycksaker borde inte vila på pastorer som arbetar med att predika och undervisa. Deras tid och krafter bör sparas så att de kan göra en kraftfull insats under en serie av möten. Deras tid och krafter borde inte användas till att sälja våra böcker, när de kan presenteras för allmänheten av dem som inte har ansvar för att förkunna ordet. När han börjar arbeta på nya fält kan det vara nödvändigt för pastorn att ta med sig trycksaker för att erbjuda folk att få köpa dem, och det kan vara nödvändigt även under vissa andra omständigheter att sälja böcker och material från förlaget. Men sådant arbete bör undvikas när det kan utföras av andra.” rätt

(688)Den första delen i detta utdrag förklaras av den sista delen. För att vara litet mer exakt, min syn på denna sak är, att sådana pastorer som pastor Andrews, Waggoner, White och Loughborough som har huvudansvar för arbetet och följaktligen har extra mycket bekymmer, bördor och arbete, inte borde öka sina bördor genom att sälja vår litteratur, särskilt inte vid lägermöten och generalkonferenser. Syftet med mitt uttalande var att korrigera dem som vid sådana möten glömmer värdigheten i sitt arbete, så att de erbjuder det samlade folket handelsvaror som inte har något med Guds verk att göra. rätt

(688)Våra pastorer som är vid god hälsa kan mycket väl, vid lämpliga tillfällen engagera sig i att sälja våra viktiga publikationer. I synnerhet bör energiska ansträngningar göras för att sälja och sprida sådana böcker som man nyligen har (689) dragit folkets uppmärksamhet till. På fyra veckor har min man, på våra resor i Gratiot, Saginaw och Tuscola Counties, sålt och gett bort litteratur till de fattiga för fyrahundra dollar. Först berättade han för folket hur viktiga böckerna var. Sedan var de beredda att ta emot böckerna lika fort som han och flera medhjälpare hann dela ut dem. rätt

(689)Varför är inte våra bröder mer frikostiga med att skriva upp sig för gåvor till fonden för böcker och traktater? Och varför tar inte våra pastorer tag i detta arbete på allvar? Vårt folk borde inse att dessa böcker är precis vad som behövs för att hjälpa dem som behöver hjälp. Här finns en chans att investera pengar enligt den välsignade gåvoplanen. Ibland kan vi läsa människor nästan lika tydligt som vi läser böcker. Det finns de ibland oss som investerar från etthundra till ett tusen dollar eller mer i hälsoinstitutet, men som bara har tecknat sig för fem till tjugofem dollar till den stora verksamhet som publicera böcker, broschyrer och traktater, som presenterar sanningar som har med evigt liv att göra. Det ena tror man ska bli en lönande investering. Det andra tror man ska bli fullständig förlust, om man ska döma av de små summor som folk lovar att bidra med. rätt

(689)Vi ska inte hålla tyst om detta. Vårt folk kommer att delta i arbetet. Pengarna kommer att komma in. Och vi borde säga till dem som är fattiga och vill ha böcker: Skicka in era order, och uppge er ekonomiska förmåga när det gäller denna världens ägodelar. Vi kommer att sända er ett bokpaket som innehåller Spiritual Gifts, How to Live, Appeal to Youth, Appeal to Mothers, Sabbath Readings och de två stora planscherna med Key of Explanation. Om ni redan har någon av dessa, skriv vilka ni har och vi kommer att sända andra böcker i stället för dem, eller bara sända er dem som ni inte redan har. Skicka femtio cent för portot och vi kommer att skicka dig paketet som är värt fem dollar och debitera fonden fyra dollar. (Se Appendix) rätt

(689)I detta välgörenhetsprojekt för böcker, måste alla delta i den stora gåvoplanen, på samma sätt som man gör när det gäller utgivning och (690) försäljning av de amerikanska biblarna och traktaterna. I många avseenden är dessa jättestora sällskaps tillvägagångssätt värda att ta efter. Givmildheten märks i testamenten och donationer, och den genomförs när man säljer och ger bort biblar och traktater. Sjundedagsadventisterna borde ligga lika långt före dessa organisationer när det gäller spridning av böcker, som vi gör på andra områden. Måtte Gud hjälpa oss. Hundratals av våra traktater borde erbjudas till självkostnadspris, med en liten marginal för att täcka kostnader för emballage och frakt. Pastorer och vanliga medlemmar borde ägna sig åt att sprida böcker, broschyrer och traktater som aldrig förr. Sälj där människor kan och är villiga att köpa, och ge bort dem där de inte kan.

-----------
rätt

nästa kapitel