Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 120. Från sida 707ren sida tillbaka

Den äkta mannens ställning

(707)Kära broder och syster D, När jag talade på mötet på söndagseftermiddagen kunde jag nästan inte låta bli att ropa på er och berätta några saker, som har visats mig. Jag såg att broder D inte hade den ställning i sin familj som Gud skulle vilja att han har. Syster D tar ledningen. Hon har en stark vilja, som inte har dämpats så som Gud begär. För att behaga sin hustru och undvika att hon blir missmodig, har broder D gett efter för henne. Hennes omdöme har styrt honom och han har inte varit en fri man på åratal. rätt

(707)När broder D först engagerade sig i arbetet med att undervisa om sanningen, var han liten i sina egna ögon och Gud använde honom som sitt redskap. Men jag såg att han under en tid inte har ödmjukat sig under Guds hand. Han har litat på sitt eget förstånd och sitt dåliga omdöme och Satan har fått övertaget över honom. I stället för att lita enbart på Gud och hålla sig uppe med hjälp av hans kraft, har han fått sitt eget omdöme förvridet genom sin hustrus påverkan. Hon har haft möjlighet att se, höra och förstå allt som försiggick omkring henne. Om hon hade haft ett helgat omdöme och himmelsk vishet, då skulle hon ha sett med helgade ögon och hört med helgade öron. Hon skulle ha använt sina ögon och öron på rätt sätt. Det har hon inte gjort. ”Vem är så blind som min tjänare och så döv som min budbärare som jag sänder?” Gud vill inte att vi ska höra allt som finns att höra eller se allt som finns att se. Det är en stor välsignelse att stänga till öronen, så att vi inte hör och ögonen, så att vi inte ser. Vi borde vara mest angelägna om att vara klarsynta så att vi kan urskilja våra egna tillkortakommanden och (708) lyhörda så att vi uppfattar all tillrättavisning och undervisning som vi behöver. Annars missar vi den på grund av vår ouppmärksamhet och likgiltighet och blir glömska hörare i stället för verkets görare. rätt

(708)Broder D, ditt arbete har under en tid inte varit så klokt och framgångsrikt styrt som tidigare. Ditt agerande har inte burit Guds sigill. Din hustru har skött dina världsliga angelägenheter och burit bördor som var för tunga för henne att bära, medan du var bortrest. Detta har väckt din sympati och har haft en tendens att förvränga ditt omdöme, så att du har överskattat hennes kompetens på grund av hennes förmåga att sköta dina världsliga angelägenheter. Satan har väntat på ett tillfälle att kunna utnyttja din tillit till din hustru så mycket som möjligt, till hans egen fördel. Hans avsikt har varit att fjättra dig och att förgöra er båda. Du har till stor del lämnat över ditt ledarskap till din hustru. Det är fel. Hon har fullt upp med att bära sin del av ansvaret, utan att bära det som vilar på dig och som Gud kommer att hålla dig ansvarig för. rätt

(708)Syster D har blivit bedragen i vissa avseenden. Hon har trott att Gud har undervisat henne på ett särskilt sätt, och ni har båda trott och handlat därefter. Den urskiljningsförmåga som hon har trott sig ha i en speciell mening, är fiendens bedrägeri. Hon är av naturen snabb att se, snabb att förstå, snabb att förutse och har en extremt känslig natur. Satan har utnyttjat dessa karaktärsdrag och har lett er båda vilse. Broder D, du har varit slav ganska länge. Mycket av det som syster D har trott var urskiljningsförmåga har varit avund. Hon har varit benägen att betrakta allt med avundsjuka ögon, att vara misstänksam, att förvänta sig det som är ont och att misstro nästan allt. Detta skapar missnöje, förtvivlan och tvivel, där det borde finnas förtröstan och tillit. Dessa olyckliga karaktärsdrag leder hennes tankar (709) i mörka banor, där hon ägnar sig åt onda föraningar, samtidigt som ett överkänsligt temperament får henne att inbilla sig att hon bliver försummad, ringaktad och sårad, när det inte är så. Allt detta står i vägen för den andliga tillväxten hos er båda, och påverkar andra i precis den omfattning som ni är knutna till Guds sak och verk. Ni har ett arbete att utföra: Ödmjuka er under Guds mäktiga hand, så att ni så småningom kan bli upphöjda. Dessa olyckliga karaktärsdrag i kombination med en stark och bestämd vilja, måste korrigeras och reformeras. Annars kommer de till sist att få er båda att lida skeppsbrott i tron. rätt

(709)Broder D, du har en plikt att göra. Ta på dig det ansvar som du har avsagt dig och inta din plats som familjens överhuvud, i gudsfruktan. Du måste skakas loss från din hustrus inflytande och lita mer fullständigt på Gud, och vända dig till honom och att han ska leda och visa dig vägen. Gud har inte undervisat syster D på något särskilt sätt eller gett henne ljus för att hon ska lära andra deras plikt. Varken du eller din hustru kan ha den ställning som Gud skulle vilja att ni har, så länge saker och ting förblir som de är nu. Du kommer aldrig att bli etablerad, stärkt och stadig, förrän du låter din hustru inta den ställning som en hustru borde. När hon har intagit sin rätta plats, respektera då hennes omdöme, rådgör med henne om dina planer, men var mycket försiktig med att ta för givet att hennes omdöme är som Guds omdöme. Rådgör med dina bröder, som Gud ansett vara lämpliga att lägga ansvar för verket på. Om du hade rådgjort på det sättet med dem vars råd du borde ha sökt, skulle du inte ha begått ett så stort fel och gjort ett så tragiskt misstag, som du gjorde när det gällde E. I det fallet skadades Guds verk och blev vanärat. Din hustru trodde att hon hade ljus angående denna sak, men hennes intryck kom inte från Gud, utan från fienden, eftersom han såg att du kunde påverkas i den riktningen. Att du litar så fullständigt på din hustrus bedömning strider mot himlens ordning. Satan har planerat att på det sättet (710) i stor utsträckning avskära dig från dina medarbetares inflytande och från dina bröder i allmänhet. rätt

(710)Du har haft prövningar som du inte skulle ha haft om du inte hade ansett att din hustru har en position som Gud inte har gett henne. Du har alltför stort obetingat förtroende för hennes omdöme och visdom. Hon har inte varit överlåten till Gud och därför har inte heller hennes omdöme varit överlåtet. Hon är inte någon lycklig kvinna och den olyckliga bana som hennes tankar har tagit, har skadat både hennes fysiska och mentala hälsa. Satan har planerat att göra dig förvirrad och att få dina bröder att tappa förtroendet för dig. Satan försöker störta dig. När Gud speciellt kallar din hustru till arbetet med att undervisa om sanningen, då bör du stödja dig på hennes råd och anvisningar och lita på hennes instruktioner. Gud kan ge er båda lika stor förmåga att spela en framträdande roll i det allvarliga arbetet med att vinna själar, om ni har lika stort intresse och lika stor hängivenhet för uppdraget. Hennes stora uppgift är att ivrigt göra sin kallelse och utkorelse fast, att sluta bevaka andra och nu börja arbetet med att ängsligt vaka över sig själv. Hon borde försöka vara till välsignelse för andra genom sitt gudfruktiga exempel, sin gladlynthet, sin framåtanda, sitt mod, sin tro, tillförsikt och glädje, i den fullständiga förtröstan, det fullkomliga förtroende för Gud, som kommer att bli resultatet av helgelse genom sanningen. Hon måste helt anpassa sig efter Guds vilja. Kristus säger till henne: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det främsta och största budet. 39 Och det andra är detta likt: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” rätt

(710)Ovanstående skrevs i Mount Pleasant, Iowa, den 4 oktober 1867. Jag kunde inte få tid att avsluta vittnesbördet och kopiera det, så jag lade det åt sidan och fick inte tid att avsluta det förrän jag återvände från de östra staterna till Greenville, Michigan, där jag tog tag i det den 30 januari 1868. rätt

(711)Kära broder och syster D: Ni skulle ha haft detta för länge sedan, men vi har arbetat så hårt att jag omöjligt kunde få tid att skriva. På varje plats som vi besökte påminde mig om mycket som jag hade blivit visad om olika individer, och jag har suttit och skrivit under mötena, och till och med medan min man predikade. rätt

(711)Synen gavs till mig för omkring två år sedan. Fienden har hindrat mig på alla sätt han kunnat, för att se till att människor inte fick det ljus som Gud hade gett mig för dem. Först var situationen med min man så förvirrande och oroande, att jag inte kunde skriva. Sedan gjorde de besvikelser som mina bröder utsatte mig för, så bedrövad och plågad att jag var oförmögen till arbete överhuvudtaget. När vi började resa förra sommaren började jag skriva, men vi har rest från plats till plats så snabbt att allt vi hann göra var att delta i möten. Det var mycket arbete som måste utföras. Jag brukar gå upp klockan fyra på morgonen, för att ta itu med mitt skrivande. Men det ständiga, stressande arbetet under mötena är så ansträngande för hjärnan att jag är oförmögen att skriva, för jag är så trött i huvudet. rätt

(711)Jag beklagar att ni inte kunde få detta tidigare, men det är min uppriktiga bön att Gud ändå måtte göra det till en välsignelse för er. Du, min käre broder, kan ha sett dessa saker och redan rättat till dem. Åtminstone hoppas jag det. Både du och din hustru har vår sympati och våra böner. Vi bryr oss om henne likaväl som av dig. Hennes själ är dyrbar. Vi ber henne enträget i Kristi ställe, att söka en ödmjuk och stilla ande, som i Guds ögon är mycket värdefull. En ängel pekade på syster D och upprepade dessa ord: ”Allt som är sant, allt som är värt aktning, allt som är rätt, allt som är rent, allt som är värt att älska, allt som är lovvärt, och om det finns någon dygd och något som förtjänar att prisas, tänk på det.” Detta är den hälsosamma tankebanan för sinnet att följa. När (712) tankarna vill löpa i en annan bana, för dem tillbaka. Kontrollera ditt sinne. Uppfostra det till att bara uppehålla sig vid sådant som ger frid och kärlek.
Jag överlämnar detta till er och hoppas och ber om att Gud måtte göra det till en välsignelse för er och att ni båda måtte bli lämpade att anses värdiga evigt liv.

-----------
rätt

nästa kapitel