Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 13. Från sida 97ren sida tillbaka

Vi flyttar tillbaka till Michigan

(97)År 1855 gjorde bröderna i Michigan det möjligt att flytta förlagskontoret tillbaka till Battle Creek. Vid den tiden var min man skyldig mellan två och tre tusen dollar, och allt han hade förutom böckerna i lagret var fordringar för böcker, och några av dem var osäkra. Det verkade som om verket hade stannat upp. Beställningarna av böcker var mycket få och små och han var rädd att han skulle dö skuldsatt. Bröder i Michigan hjälpte oss att få tag på en tomt och att bygga ett hus. Avtalet utfärdades i mitt namn, så att jag skulle kunna sälja det om jag ville, efter min mans död. rätt

(97)Detta var en dyster tid. Jag såg på mina tre små pojkar och jag fruktade att de snart skulle vara faderlösa. Tankar som dessa tvingade sig på mig: Min man dör av överansträngning i verket för sanningens för vår tid, och vem inser hur han har lidit och vilka bördor han har burit i åratal? Vem förstår de oerhört stora bekymmer som har brutit hans mod och förstört hans hälsa, vilket lägger honom i en för tidig grav och lämnar hans familj utblottad och beroende av hjälp. Jag har ofta frågat mig om Gud inte bryr sig om detta. Går han förbi utan att lägga märke till dem? Jag fann tröst i vetskapen om att (98) det finns en som dömer rättvist och att varje uppoffring, varje självförnekelse, all förtvivlan som vi uthärdar för hans skull, blir noggrant bokförd i himlen och kommer att få sin belöning. Herrens dag kommer att uppenbara och föra saker, som ännu inte visats, fram i ljuset. rätt

(98)Jag blev visad att det var Guds plan att gradvis ge min man hälsan tillbaka, att vi måste ha stark tro, för i alla våra ansträngningar skulle vi bli häftigt motarbetade av Satan. Vi måste bortse från hur allt verkade vara och tro. Tre gånger om dagen drog vi oss undan i avskildhet inför Gud och bad enträget om att min man skulle återfå hälsan. Ofta hände det att en av oss föll till golvet genom Herrens kraft. Herren var nådig och hörde våra allvarliga rop, och min man började återhämta sig. I många månader steg våra böner om hälsa för att göra Guds vilja, upp till Gud tre gånger om dagen. Dessa bönestunder var mycket värdefulla. Vi fick en helig närhet till Gud och upplevde en ljuvlig gemenskap med honom. Jag kan inte beskriva för mina känslor vid den tiden på ett bättre sätt än så som de uttrycks i följande brev till syster Howland: rätt

(98)”Jag känner mig tacksam för att jag kan ha barnen hos mig nu. Jag kan ta hand om dem och bättre fostra dem på rätt sätt. Under flera veckor har jag känt hunger och törst efter frälsning och vi har haft en nästan oavbruten gemenskap med Gud. Varför håller vi oss borta från källan, när vi kan komma och dricka? Varför dör vi av brist på bröd, när det finns ett helt förrådshus fullt? Det är näringsrikt och gratis. O, min själ, festa på det brödet och drick dagligen av de himmelska glädjeämnena. Jag vill inte hålla tyst. Jag prisar Gud i mitt hjärta och med mina läppar. Vi kan glädja oss i vår Frälsares rika kärlek. Vi kan njuta av hans underbara härlighet. Min själ vittnar om detta. Mitt svårmod har skingrats av detta dyrbara ljus och det kan jag aldrig glömma. Herre hjälp mig att hålla det levande i minnet. Vakna, all livskraft i min själ. Vakna och tillbe din Återlösare för hans underbara kärlek! rätt

(99)(99) Människor runt omkring oss måste väckas och bli frälsta, annars kommer de att gå under. Vi har inte ett ögonblick att förlora. Vi har alla ett inflytande som talar för sanningen eller emot den. Jag önskar ge tydliga bevis på att jag är en av Jesu lärjungar. Vi önskar något mer än en religion som bara gäller på sabbaten. Vi behöver den levande principen och dagligen känna individuellt ansvar. Många undviker detta och frukten blir blir nonchalans, likgiltighet, brist på vaksamhet och andlighet. Var finns andligheten i församlingen? Var finns män och kvinnor som är fyllda av tro och den helige Ande? Min bön är: Rena din församling, O Gud. I månader har jag känt mig fri, och jag är fast besluten att se till att allt som jag säger och allt som jag gör är rätt rätt

(99)Våra fiender kanske triumferar. De kan tala bittra ord och komma med förtal, falskhet och lögner, men vi kommer ändå inte att rubbas. Vi vet vem vi har trott på. Vi har inte löpt förgäves, inte heller arbetat förgäves. Det kommer en räkenskapens dag, då alla kommer att dömas efter sina handlingar i detta liv. Det är sant att världen är mörk. Motståndet kan växa sig starkt. De lättsinniga och hånfulla kan bli allt fräckare i sin synd. Ändå kommer vi inte att rubbas av allt detta, utan stödja oss på den Mäktiges arm för att få styrka. rätt

(99)Gud sållar sitt folk. Han vill ha en ren och helig församling. Vi kan inte läsa människors hjärtan. Men Herren har gett oss medel att hålla församlingen ren med. Ett fördärvat folk har uppstått som inte kan leva tillsammans med Guds folk. De föraktade tillrättavisning och ville inte bli korrigerade. De hade möjlighet att förstå att de förde en orättfärdig strid. De hade tid att ångra sina fel, men de älskade det egna jaget för mycket för att låta det dö. De gav det näring och det växte sig starkt och de skilde sig från Guds förtröstansfulla folk, som han renar åt sig själv. Vi har alla orsak att tacka Gud för att det har öppnats en väg för att rädda församlingen, för Guds vrede skulle ha kommit över oss, om dessa falska hycklare hade stannat kvar hos oss. rätt

(100)(100) Varje ärlig människa, som skulle kunna bli bedragen av dessa upproriska människor, kommer att få verkligt ljus beträffande dem, om så varenda ängel från himlen måste besöka dem för att upplysa dem. Vi har ingenting att frukta när det gäller detta. När vi närmar oss domen kommer alla att visa sin sanna karaktär och det kommer att bli tydligt vilken grupp de tillhör. Sållningen pågår. Låt oss inte säga: Sluta, Gud. Församlingen måste renas och det kommer den att bli. Gud regerar, må folket prisa honom. Jag har inte minsta tanke på att låta mig nedslås. Jag tänker vara rättfärdig och göra rätt. Domen ska genomföras, böckerna ska öppnas och vi ska dömas efter våra gärningar. Alla de lögner som man kan hitta på om mig kommer inte att göra mig sämre, och inte bättre heller, om de inte driver mig närmare min Frälsare.” rätt

(100)När vi flyttade till Battle Creek började Herren vända våra motgångar. Vi fann förstående vänner i Michigan, som var beredda att dela våra bördor och hjälpa oss med det vi behövde. Gamla beprövade vänner i centrala New York och New England, särskilt i Vermont, visade medkänsla med oss i våra lidanden och var beredda att hjälpa oss när vi hade det svårt. Vid konferensen i Battle Creek i november 1856 verkade Gud för oss. Hans tjänare uppmärksammades på gåvorna i församlingen. Om Guds missnöje hade drabbat hans folk för att gåvorna hade ignorerats och försummats, var utsikterna goda att han återigen skulle le emot oss, att han nådigt skulle återuppväcka gåvorna och att de skulle finnas i församlingen för att uppmuntra den som var kraftlös, och korrigera och tillrättavisa den som gått vilse. Verket fick nytt liv och våra predikanters arbete hade framgång. rätt

(100)Trycksakerna efterfrågades och de visade sig vara just vad verket behövde.The Messenger ofTruth. lades snart ned, och de människor som hade avvikande åsikter och som hade använt tidningen för att sprida dem, skingrades. Min make kunde betala (101) alla sina skulder. Hans hosta upphörde, smärtan och irritationen försvann från hans lungor och strupe, och han återfick hälsan successivt, så att han lätt kunde predika tre gånger på sabbaten och på veckans första dag. Hans fantastiska tillfrisknande var Guds verk och han ska ha hela äran för det. rätt

(101)När min man blev så svag, innan vi flyttade från Rochester, önskade han avsäga sig ansvaret för förlagsarbetet. Han föreslog att samfundet skulle ta hand om arbetet och att det skulle skötas av en förlagskommitté, som de skulle utse, och att ingen som hade anknytning till förlaget skulle ha någon ekonomisk vinning från det, förutom lönen för sitt arbete. rätt

(101)Fastän han upprepade gånger gjorde dem uppmärksamma på frågan, gjorde våra bröder ingenting åt saken förrän 1861. Fram till dess hade min man varit laglig ägaren till förlaget och ensam ledare för arbetet. De som aktivt stödde saken, hade förtroende för honom. De anförtrodde honom de pengar som de donerade då och då när det växande verket behövde stöd, för att förlagsverksamheten skulle kunna byggas upp. Men trots att detta ofta upprepades i Review, att förlaget egentligen var samfundets egendom, utnyttjade våra fiender situationen eftersom min man var den enda lagliga ledaren. Genom att anklaga honom för att ha spekulerat gjorde de allt som stod i deras makt för att skada honom och för att försena verkets utveckling. Under dessa omständigheter tog han upp frågan om organisation, vilket resulterade i bildandet av Seventh-day Adventist Publishing Association, enligt Michigans lagstiftning, våren 1861. rätt

(101)Även om ansvaret som lades på oss när det gällde förlagsverksamheten och andra grenar av verket medförde många bekymmer, var den största uppoffringen som jag kallades att göra i samband med arbetet, att lämna barnen i andras vård. rätt

(102)(102) Henry hade varit ifrån oss under fem år och Edson hade inte fått så mycket omvårdnad från oss. Under många år var vårt hushåll mycket stort. Vårt hem liknade ett hotell och vi var hemifrån en stor del av tiden. Jag hade varit mycket angelägen om att mina barn skulle fostras så att de var fria från dåliga vanor och jag var ofta ledsen när jag jämförde min situation med andras, som inte var villiga att bära bördor och bekymmer, utan alltid kunde vara tillsammans med sina barn för att ge dem råd och undervisa dem. De var tillsammans med sina egna familjer nästan hela tiden. Jag har frågat mig: Begär Gud så mycket av oss medan han låter andra slippa bördor? Är det jämlikt? Ska vi skynda från det ena ansvaret till det andra på det viset, från en del av verket till en annan, och bara ha minimalt med tid till att uppfostra våra barn? Jag har spenderat många nätter i bitter gråt, medan andra sov. rätt

(102)Jag brukade ha planerat något som var bättre för mina barn, men så kom hinder i vägen som sopade undan dessa planer. Jag var mycket känslig för fel hos mina barn och varje felsteg gav mig sådan hjärtesorg att det påverkade min hälsa. Jag har önskat ibland att en del mödrar kunde ha fått vara i samma omständigheter under en kort tid, som jag har varit i åratal. Då skulle de värdesätta de välsignelser de har och lättare kunna sympatisera med mig i mina umbäranden. Vi bad och arbetade för våra barn och satte gränser för dem. Vi försummade inte riset, men innan vi agade dem ansträngde vi oss för att de skulle inse sina fel och sedan bad vi med dem. Vi försökte få våra barn att förstå att vi skulle dra på oss Guds missnöje om vi ursäktade dem i deras synd. Och våra ansträngningar välsignades och blev till deras bästa. Deras största nöje var att göra oss glada. De var inte felfria, men vi var övertygade om att de ändå skulle vara lamm i Kristi fålla. rätt

(102)År 1860 steg döden över vår tröskel och bröt av den yngsta grenen på vårt familjeträd. Lille Herbert, född (103) den 20 september 1860, dog den 14 december samma år. Hur våra hjärtan blödde, när den späda grenen bröts, det kan ingen förstå utom de som har följt sina små löftesbarn till graven. rätt

(103)Men när vår ädle Henry dog, [Henry N. White avled i Topsham, Maine, den 8 december 1863.] när han var 16 år gammal, när vår ljuvlige sångare bars till graven och vi inte längre hörde hans sång tidigt på morgonen, kändes vårt hem så ensamt. Både föräldrarna och de två återstående sönerna drabbades mycket hårt av slaget. Men Gud tröstade oss i vår sorg och med tro och mod strävade vi framåt i det arbete som Gud hade gett oss. Vi hade ett ljust hopp om att vi skulle få möta våra barn, som slitits ifrån oss av döden, i den värld dit sjukdom och sorg aldrig kommer. rätt

(103)I augusti 1865 blev min man plötsligt förlamad. Detta var ett tungt slag, inte bara för mig och mina barn, utan även för Guds verk. Församlingarna berövades både min mans och mitt eget arbete. Satan triumferade, när han såg att sanningens verk hindrades på detta sätt. Men tack Gud, han tilläts inte att förgöra oss. Efter att ha varit avstängda från allt aktivt arbete i femton månader, vågade vi oss ännu en gång ut tillsammans för att arbeta bland församlingarna. rätt

(103)Efter att jag blivit helt övertygad om att min man inte skulle bli återställd från sin långvariga sjukdom om han förblev overksam, och att det verkligen var hög tid att jag reste ut och avgav mitt vittnesbörd inför folket, bestämde jag mig för att göra en rundresa i norra Michigan, tillsammans med min man i hans mycket svaga tillstånd, i den strängaste vinterkylan. Det krävde inte så litet moraliskt mod och tro på Gud för attjag skulle fatta beslutet att ta en så stor risk. Men jag visste att jag hade ett arbete att utföra och jag tyckte att det verkade som att Satan var fast besluten att hålla mig ifrån det. Jag hade väntat länge på att det skulle bli ett slut på vår instängdhet, och jag var rädd att dyrbara (104) själar skulle gå förlorade på grund av dröjsmålet. Att stanna borta från fältet ännu längre tycktes mig värre än döden, och om vi reste ut kunde vi inte mer än dö. Därför lämnade vi Battle Creek för att resa till Wright i snöstorm den 19 december 1866. Min man klarade den drygt fjorton mil långa resan mycket bättre än jag hade befarat, och verkade må lika bra när vi nådde fram till vårt mål som han hade gjort när vi lämnade Battle Creek. rätt

(104)Här började vårt första effektiva arbete sedan han insjuknat. Här började han arbeta som i gångna tider, fast han var mycket svag. Han brukade tala trettio eller fyrtio minuter på sabbatsförmiddagen och på den första dagen, medan jag fyllde resten av tiden, och sedan talade han ungefär en och en halv timme på eftermiddagen varje dag, Man lyssnade mycket uppmärksamt till oss. Jag såg att min man blev starkare, klarare och mer fokuserad på det han talade om. När han vid ett tillfälle talade en timma klart och kraftfullt, med samma engagemang för arbetet som innan sin sjukdom, kände min tacksamhet inga gränser. Jag reste mig upp i församlingen och under nästan en halvtimme försökte jag gråtande att tala till dem. Församlingen var djupt rörd. Jag kände mig förvissad om att detta var början till en bättre tid för oss. rätt

(104)Guds ingripande i samband med hans tillfrisknande var mycket tydligt. Förmodligen har ingen annan som drabbats av ett sådant slaganfall, någonsin blivit bra igen. Ändå tog Guds goda hand bort den svåra och plötsliga stroke, från sin tjänare, som allvarligt påverkade hjärnan. Han förunnades ny styrka till både kropp och sinne. rätt

(104)Under de år som följde på min mans tillfrisknande öppnade Herren ett vidsträckt arbetsfält för oss. Fastän jag i början var blyg som talare, fick jag självförtroende nog att stå inför stora skaror av åhörare när Gud öppnade vägen för mig genom sin försyn. Tillsammans deltog vi i våra lägermöten och andra stora samlingar från Maine till Dakota, från Michigan till Texas och Kalifornien. rätt

(105)(105) Det verk som hade börjat svagt och obemärkt har fortsatt att växa och bli starkare. Förlagshus i Michigan och Kalifornien och verksamheter i England, Norge och Schweiz vittnar om dess tillväxt. Istället för den utgåva av vår första tidning som bars till kontoret i en tygväska, skickas nu cirka 140.000 exemplar av våra olika tidskrifter varje månad från våra förlag. Guds hand har varit med sitt verk för att ge det framgång och bygga upp det. rätt

(105)Den senare delen av mitt livs historia skulle inkludera berättelserna om de olika företag som har växt fram bland oss, och som mitt livsverk varit tätt sammankopplat med. För att bygga upp dessa institutioner arbetade jag och min man med både penna och röst. Men att ens kortfattat beskriva våra erfarenheter under dessa aktiva och intensiva år, skulle vida överskrida denna redogörelses begränsningar. Satans ansträngningar att hindra verket och förgöra arbetarna har inte upphört, men Gud har haft omsorg om sina tjänare och om sitt verk.

-----------
rätt

nästa kapitel