Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 17. Från sida 116ren sida tillbaka

Sanningens motståndare

(116)Jag fick se historien om Stephenson och Hall från Wisconsin. Jag såg att medan vi var i Wisconsin, i juni 1854, blev de var överbevisade om att synerna var från Gud. Men de granskade dem och jämförde dem med sina egna uppfattningar om den tid som ska komma, och eftersom synerna inte stämde med dem offrade de synerna till förmån för Age-to-Come . Och under sin resa österut, förra våren, hade de båda fel och de var beräknande. De har snubblat över Age-to-Come och de (117) är redo att göra vad som helst för att skada Review. Dess vänner måste vara vakna och göra vad de kan för att rädda Guds barn från att bli lurade. Dessa män har förenat sig med ett lögnaktigt och fördärvat folk. De har fått bevis för detta. Och medan de gav uttryck för sympati och enighet med min man, högg de (i synnerhet Stephenson) som en huggorm bakom hans rygg. Medan de talade vänligt med honom, hetsade de upp Wisconsin mot Review och dess ledare. Särskilt Stephenson var aktiv i denna fråga. Deras mål har varit att få Review att ge ut Age-to-Come - teologin, eller att förstöra dess inflytande. Och medan min man var öppenhjärtig och inte misstänkte något utan försökte finna sätt att avlägsna deras avund, och öppet visade dem förlagets affärer och försökte hjälpa dem, hade de onda avsikter och betraktade alltsammans med avundsjuka ögon. Ängeln sa, när jag iakttog dem: ”Tror ni, svaga människa, att du kan hindra Guds verk? Svaga människa, en enda beröring av hans finger kan slå omkull dig. Han kommer bara att låta dig hållas en liten tid.” rätt

(117)Jag blev visad tillbaka till den adventistiska lärans begynnelse, och även före den tiden, och jag såg att det inte hade funnits någon motsvarighet till det bedrägeri, den förvanskning och den falskhet som har utövats av Messenger-gruppen, och inte heller någon liknande sammanslutning av fördärvade människor under religionens täckmantel. Några uppriktiga människor har påverkats av dem och dragit slutsatsen att de måste ha åtminstone någon grund för sina påståenden, och trott att de inte skulle kunna komma med så grova lögner. Jag såg att sådana människor kommer att få bevis för sanningen när det gäller detta. Guds församling bör gå sin väg rakt fram, som om det inte fanns sådant folk i världen. rätt

(117)Jag såg att beslutsamma ansträngningar bör göras för att visa de människor som lever okristna liv, deras fel, och att om de inte ändrar sig bör de skiljas från det dyrbara och heliga, så att Gud kan ha ett obefläckat och rent folk, som han kan glädja sig över. (118) Vanära honom inte genom att förknippa eller förena de rena med de orena. rätt

(118)Jag blev visad några som kommer från de östra staterna till de västra. Jag såg att det inte borde vara deras målsättning, som lämnar de östra staterna för de västra, att bli rika, utan att vinna själar för sanningen. Ängeln sa: ”Låt era gärningar visa att det inte är för ära, eller för att samla skatter på jorden, som ni har flyttat västerut, utan för att stödja och upphöja sanningens standar.” Jag såg att de som flyttar västerut skulle vara som människor som väntar på sin Herre. Ängeln sa: ”Var ett levande exempel för dem som bor i de västra staterna. Låt era gärningar visa att ni är Guds speciella folk och att ni har ett särskilt uppdrag, att förkunna det sista nådebudskapet till världen. Låt era gärningar visa dem som är runt omkring er att den här världen inte är ert hem.” Jag såg att de som har snärjt in sig själva borde bryta sig loss ur fiendens snara och göra sig fria. Samla inte skatter på jorden, utan visa genom era liv att ni samlar skatter i himlen. Om Gud har kallat er västerut har han ett uppdrag, en upphöjd uppgift för er att utföra. Låt er tro och er erfarenhet hjälpa dem som inte har en levande erfarenhet. Låt er inte attraheras av denna fattiga värld som bara är som en mörk fläck, utan låt er längtan riktas uppåt mot Gud, härligheten och himlen. Låt inte omsorger och bekymmer för jordegendomar uppta era sinnen, men ni kan tryggt hänger er åt att begrunda Abrahams egendom. Vi är arvingar till det odödliga arvet. Vänd er hängivenhet bort från jorden och tänk på himmelska ting.

-----------
rätt

nästa kapitel