Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 25. Från sida 141ren sida tillbaka

Visa iver och vänd om

(141)Kära bröder och systrar, Herren har i en syn visat mig några saker angående församlingen i dess nuvarande ljumma tillstånd, som jag vill återge för er. Jag fick se församlingen i en syn. Ängeln sa till församlingen: ”Jesus talar till dig, ‘Visa iver och vänd om.’” Jag såg att man borde ta tag i detta arbete på allvar. Det finns något att ångra. Världslighet, själviskhet och girighet har ätit upp Guds folks andlighet och liv. rätt

(141)Den fara som hotat Guds folk under de senaste åren har varit kärlek till världen. Från den har själviskhetens och girighetens synder spirat. Ju mer de får av denna världen, desto mer fäster de sig vid den, och försöker att få ännu mer. Ängeln sa: ” Det är lättare för en kamel att gå igenom ett nålsöga, än för en rik att komma in i Guds rike.” Ändå kämpar många som bekänner sig tro att vi hör det sista varningsbudskapet till världen, med all kraft för att sätta sig själva i en position där det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för dem att komma in i himmelriket. rätt

(141)Dessa jordiska skatter är välsignelser när de används på rätt sätt. De som har dem borde inse att de har dem till låns från Gud, och att de glatt spendera sina pengar för att föra hans verk framåt. De kommer inte att gå miste om sin belöning här. Guds änglar kommer att betrakta dem med välvilja och de kommer även att samla en skatt i himlen. rätt

(142)Jag såg att Satan iakttar den säregna, själviska och giriga läggningen hos somliga som bekänner sig till sanningen, och han kommer att fresta dem genom att lägga välstånd i deras väg och erbjuda dem jordens rikedomar. Han vet att om de inte övervinner sin naturliga läggning kommer de att snubbla och falla genom att älska Mammon och tillbe sin avgud. Satan uppnår ofta sitt syfte. Den starka kärleken till världen övervinner eller slukar kärleken till sanningen. Världens riken erbjuds dem, och de håller ivrigt fast i sin skatt och tycker att de är fantastiskt framgångsrika. Satan triumferar eftersom hans plan har lyckats. De har gett upp kärleken till Gud för kärleken till världen. rätt

(142)Jag såg att de som haft framgång på detta vis, kan kullkasta Satans plan om de övervinner sin själviska girighet genom att lägga alla sina ägodelar på Guds altare. Och när de ser var pengar behövs för att föra sanningens sak framåt och att hjälpa änkan, den faderlösa och den som drabbats av olycka, borde de ge med glatt hjärta och på så sätt samla skatter i himlen. rätt

(142)Lyd det Sanna Vittnets råd. Köp guld som är prövat i elden, så att du kan bli rik. Köp vita kläder att klä dig med, och ögonsalva så att du kan se. Ansträng dig. Dessa dyrbara skatter kommer inte att ramla över oss utan någon ansträngning från vår sida. Vi måste köpa – ” visa iver och vänd om” från vårt ljumna tillstånd. Vi måste vara vakna så att vi ser våra fel, söker efter våra synder och ivrigt omvänder oss från dem. rätt

(142)Jag såg att de bröder som har egendom har ett arbete att utföra, att slita sig loss från dessa jordiska ägodelar och övervinna sin kärlek till världen. Många av dem älskar denna världen, älskar sina skatter, men vill inte inse det. De måste bli ivriga och omvända sig från sin själviska girighet, så att kärleken till sanningen kan sluka allt annat. Jag såg att många av dem som äger rikedomar kommer att misslyckas med att köpa guldet, de vita kläderna och ögonsalvan. Deras iver har inte intensitet och allvar som står i proportion till värdet hos det som de strävar efter. rätt

(143)Jag såg dessa människor medan de strävade efter jordiska ägodelar. Vilken iver de visade, vilket allvar, vilken energi för att få en jordisk skatt som snart måste försvinna! Vilka kyliga beräkningar de gjorde! De planerar och jobbar både tidigt och sent, och offrar sin ledighet och sin bekvämlighet för världsliga skatter. Motsvarande iver från deras sida, för att skaffa sig guldet, de vita kläderna och ögonsalvan kommer att ge dem dessa åtråvärda skatter och livet, det eviga livet i Guds rike. Jag såg att om någon behöver ögonsalva så är det de som har jordiska ägodelar. Många av dem är blinda för sitt eget tillstånd, blinda för sitt fasta grep om denna värld. Oh, om de kunde se! rätt

(143)”Se, jag står för dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.” Jag såg att många har så mycket skräp uppstaplat vid sitt hjärtas dörr att de inte kan få upp dörren. Några har problem mellan sig själva och sina bröder att avlägsna. Andra har dåligt humör och själviskt habegär att avlägsna innan de kan öppna dörren. Andra har rullat fram världen framför sitt hjärtas dörr, vilket blockerar dörren. Allt detta skräp måste tas bort, och sedan kan de öppna dörren och välkomna Frälsaren in. rätt

(143)Oh, så dyrbart detta löfte var, som det visades mig i synen! Jag ska ”gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.” Vilken kärlek, Guds förunderliga kärlek! Trots all vår ljumhet och våra synder säger han: ”Vänd om till mig, och jag kommer att vända åter till er, och jag kommer att bota er från allt ert avfall.” Detta upprepades av ängeln flera gånger. ”Vänd om till mig, och jag kommer att vända åter till er, och jag kommer att bota er från allt er avfall.” rätt

(144)Jag såg att somliga gladeligen skulle vände om. Andra vill inte låta detta budskap till församlingen i Laodicea påverka dem. De vill glida vidare, ungefär på samma sätt som förut, och kommer att spys ut ur Herrens mun. Bara de som ivrigt omvänder sig kommer att få Guds gillande. rätt

(144)”Den som vinner seger, honom ska jag låta sitta med mig på min tron, såsom också jag har vunnit seger och sitter med min Fader på hans tron..” Vi kan segra, ja helt och fullständigt. Jesus dog för att skapa en utväg för oss, så att vi kan övervinna allt dåligt humör, varje synd, varje frestelse, och till slut sitta ned med honom. rätt

(144)Det är vår förmån att få tro och frälsning. Guds kraft har inte avtagit. Jag såg att han kommer att skänka sin kraft lika frikostigt nu som tidigare. Det är Guds församling som har tappat tron att begära, energin att kämpa som Jakob, och ropa ”Jag släpper dig inte utan att du välsignar mig. Den uthålliga tron har dött bort. Den måste återupplivas i Guds folks hjärtan. Vi måste göra anspråk på Guds välsignelse. Tro, levande tro, bär alltid uppåt till Gud och till härlighet. Otro drar nedåt till mörker och död. rätt

(144)Jag såg att somliga församlingsmedlemmars sinnen inte har löpt i de rätta banorna. Det har funnits människor med udda personlighet och med egna uppfattningar som de mätt sina bröder efter. Och om det var någon som inte passade dem helt och hållet, blev det omedelbart oro i lägret. Somliga har silat mygg och svalt kameler. rätt

(145)Man har haft överseende och omhuldat dessa rigida uppfattningar alldeles för länge. Man har anmärkt på småsaker. Och när det inte fanns några verkliga svårigheter i församlingen har man skapat problem. Församlingens och Herrens tjänares tankar dras ifrån Gud, från sanningen och himlen för att tänka på det som är mörker. Satan älskar att få sådant att fortsätta, han frossar i det. Men detta är inte de prövningar som kommer att rena församlingen och som kommer att öka Guds folks styrka i slutet. rätt

(145)Jag såg att somliga håller på att torka bort andligt. Ett tag har de levt för att övervaka och hålla ordning på sina bröder – spanat efter varje fel så att de kan bråka med dem. Och medan de ägnar sig åt det tänker de inte på Gud, eller på himlen eller sanningen, utan precis på det som Satan vill – på någon annan. Deras egna själar försummas. De ser eller känner sällan sina egna fel, för de har fullt upp med att övervaka andras fel, utan att så mycket som kasta en blick på sina egna själar eller granska sina egna hjärtan. En persons klädsel, hatt eller förkläde upptar deras uppmärksamhet. De måste tala med den ena eller den andra, och detta är tillräckligt för att ägna sig åt i veckor. Jag såg att hela den religion som några få stackare har, består i att övervaka andras kläder och ageranden, och att hitta fel hos dem. Om de inte ändrar sig kommer det inte att finnas någon plats för dem i himlen, för de skulle hitta fel hos Herren själv. rätt

(146)Ängeln sa: ”Det är ett individuellt arbete att ha en riktig relation med Gud.” Arbetet utförs mellan Gud och våra egna själar. Men när människor har så mycket bekymmer om andras fel, sköter de inte sig själva. Dessa människor som har åsikter om allt och hittar fel skulle ofta bota sig själva från denna vana om de gick direkt till den person som de tycker gör fel. Det skulle vara så obehagligt att de hellre skulle ge upp sina åsikter än att gå. Men det är enkelt att låta tungan löpa fritt om den ena och den andra personen, när den som anklagas inte är närvarande. rätt

(146)Jag såg att alla borde sjunga med inlevelse, och även med förståndet. Gud är inte nöjd med jargonger och disharmoni. Det rätta är alltid mer tillfredsställande för honom än det som är fel. Och ju närmare Guds folk kan komma felfri och harmonisk sång, desto mer förhärligas han. Det gagnar församlingen, och de som inte tror påverkas positivt. rätt

(146)Jag har blivit visad himlens ordning, dess perfekta ordning, och har blivit hänryckt när jag lyssnade till den perfekta musiken där. När synen var slut har sången här låtit mycket grov och disharmonisk. Jag har sett sällskap av änglar som stod i en fyrkant, var och en med en harpa av guld. I harpans ena ände fanns ett verktyg som man kunde vrida för att stämma harpan eller ändra tonen. Deras fingrar svepte inte slarvigt över strängarna, utan de rörde olika strängar för att framställa olika ljud. Det är en ängel som alltid leder, som först rör harpan och slår an tonen. Sedan stämmer alla in i himlens fylliga och perfekta musik. Det är obeskrivligt. Det är melodiskt, himmelskt och gudomligt, medan Jesu avbild strålar från varje ansikte som lyser med en outsäglig härlighet.

-----------
rätt

nästa kapitel