Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 27. Från sida 154ren sida tillbaka

Unga sabbatsfirare

(154)Den tjugoandra augusti 1857, i bönehuset i Monterey, Michigan, blev jag visad att många ännu inte hört Jesu röst, och att det frälsande budskapet inte har gripit själen och åstadkommit en reformation i livet. Många av de unga saknar Jesu anda. Guds kärlek finns inte i deras hjärtan. Därför avgår alla naturliga anfäktelser med segern, istället för Guds Ande och frälsningen. rätt

(154)De som verkligen har Jesu religion kommer inte att skämmas eller vara rädda för att bära korset inför dem som har mer erfarenhet. De kommer, om de uppriktigt längtar efter att göra rätt, att vilja ha all hjälp de kan få från äldre kristna. De kommer gladeligen att ta emot hjälp från dem. Hjärtan som är värmda av kärlek till Gud kommer inte att låta sig hindras av bagateller på den kristna vandringen. De kommer att uttrycka det som Guds Ande ger dem intryck till. De kommer att uttrycka det genom sång och bön. Det är brist på religion, brist på ett helgat liv, som gör de unga tillbakadragna. Deras liv fördömer dem. De vet att de inte lever så som en kristen borde och därför känner de inte tillförsikt gentemot Gud eller inför församlingen. rätt

(154)Orsaken till att de unga känner mer frihet när de äldre inte är närvarande är att de är tillsammans med dem som är av samma sort som de själva. Var och en tycker att han är lika bra som de andra. Alla missar målet, men bedömer sig själva i förhållande till varandra. Man jämför sig med varandra och nonchalerar den enda fullkomliga och sanna måttstocken. Jesus är den sanna Mönsterbilden. Hans självuppoffrande liv är vår förebild. rätt

(155)Jag såg hur lite man studerade Mönsterbilden, hur litet han blev upphöjd inför dem. Så lite de unga lider eller förnekar jaget för sin tros skull! Att göra någon uppoffring är knappast något de tänker på. De misslyckas fullständigt när det gäller att ta efter Mönsterbilden i detta avseende. Jag såg att deras livs valspråk är: Jaget måste tillfredsställas, stoltheten måste uppmuntras. De glömmer den Smärtornas Man som var förtrogen med lidande. Jesu lidande i Getsemane, när hans svett var som stora blodsdroppar i trädgården, den sammanvirade törnekronan som trängde in i hans heliga panna berör dem inte. De har blivit bedövade. Deras känslighet har avtrubbats och de har förlorat all uppfattning om det stora offer som gjorts för dem. De kan sitta och lyssna på berättelsen om korset, höra om hur de grymma spikarna drevs genom Guds Sons händer och fötter, utan att det påverkar dem i djupet av själen. rätt

(155)Ängeln sa: ”Om sådana människor skulle släppas in i Guds stad och få veta att de skulle få njuta av all dess underbara skönhet och härlighet för evigt, skulle de inte ha något begrepp om hur dyrköpt deras arv var. De skulle aldrig inse Frälsarens kärleks makalösa djup. De har inte druckit ur bägaren och inte heller döpts med dopet. Himlen skulle bli skadad om sådana människor skulle bo där. Bara de som har delat Guds Sons lidanden, som har genomgått den stora nöden och som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod, kan uppskatta himlens obeskrivliga härlighet och oöverträffade skönhet. rätt

(155)Bristen på denna nödvändiga förberedelse kommer att utestänga merparten av unga bekännare, för de vill inte arbeta tillräckligt ivrigt och energiskt för att vinna den vila som återstår för Guds folk. De vill inte uppriktigt bekänna sina synder så att de kan bli förlåtna och utplånade. Dessa synder kommer inom kort att avslöjas i hela sin förskräcklighet. Gud sover inte. Han känner till varje synd som är gömd för människors ögon. De skyldiga vet exakt vilka synder de ska bekänna för att deras själar ska kunna bli rena inför Gud. Jesus ger dem möjlighet att bekänna nu, att ångra med djup ödmjukhet och rena sina liv genom att lyda och leva ut sanningen. Nu är den rätta tiden för fel att rättas till och för synder att bli bekända. Annars kommer de att läggas fram inför syndaren på Guds vredes dag. rätt

(156)Föräldrar har i allmänhet för stort förtroende för sina barn, för ofta när föräldrarna litar på dem lever de med dolda synder. Föräldrar, vaka över era barn med vaksam omsorg. Förmana, tillrättavisa och ge dem råd, när ni står upp och när ni sitter ner, när ni går ut och när ni kommer in, mening efter mening och råd efter råd, litet här och litet där. Tygla era barn när de är unga. Många föräldrar försummar detta på ett sorgligt sätt. De intar inte en så fast och bestämd ståndpunkt som de borde när det gäller sina barn. De låter dem bli som världen, att älska kläder och att umgås med dem som hatar sanningen och vars inflytande är skadligt. Genom att göra så uppmuntrar de en världslig läggning hos sina barn. rätt

(156)Jag såg att kristna föräldrar alltid borde ha som princip att vara eniga när det gäller att styra sina barn. Somliga föräldrar gör fel i detta avseende – det råder brist på enighet. Ibland ligger felet hos fadern, men oftare hos modern. Den ömma modern daltar och skämmer bort sina barn. Faderns arbete drar honom ofta bort från hemmet, och från sina barns sällskap. Modern har stort inflytande. Hennes exempel spelar stor roll när det gäller att forma barnens karaktärer. rätt

(156)Somliga kärleksfulla mödrar har överseende med fel hos sina barn, som inte borde tillåtas för ett ögonblick. Barnens fel döljs ibland för fadern. Modern ger dem klädesplagg eller skämmer bort dem på andra sätt, och låter barnen förstå att fadern inte ska veta något om det, för han skulle förebrå dem för detta. rätt

(157)Här får barnen effektivt lära sig att bedra Om sedan fadern upptäcker dessa fel kommer man med ursäkter och halvsanningar. Modern är inte uppriktig. Hon tar inte hänsyn som hon borde, till att fadern har samma intresse för barnen som hon själv, och att han inte borde hållas ovetande om de fel och brister som borde korrigeras hos dem medan de är unga. Saker har hållits dolda. Barnen känner till den brist på enighet som finns mellan deras föräldrar, och det får konsekvenser. Barnen börjar tidigt att förleda, dölja och framställa saker i ett annat ljus än de verkligen är, för både sin mor och sin far. Att överdriva blir en vana och man kommer med uppenbara lögner utan att få särskilt dåligt samvete för det. rätt

(157)Dessa fel började med att modern dolde saker för fadern, som har lika stort intresse som hon av deras barns karaktärsutveckling. Fadern borde ofta ha rådfrågats. Allt borde ha lagts fram för honom. Men när man gör tvärt om, för att dölja barnens fel, uppmuntrar man en benägenhet att bedra hos dem, en brist på sanningsenlighet och ärlighet. rätt

(157)Dessa barns enda hopp, oavsett om de bekänner sig tro eller inte, är att bli fullständigt omvända. Hela deras karaktär måste förändras. Tanklösa moder, vet du att när du uppfostrar dina barn så påverkas hela deras religiösa erfarenhet av det som de lär sig när de är unga? Tygla dem när de är unga. Lär dem att lyda dig, och desto bättre kommer de att lära sig att rätta sig efter Guds krav. Uppmuntra en sanningsenlig, ärlig personlighet. Låt dem aldrig få orsak att tvivla på ditt allvar och fullkomliga ärlighet. rätt

(157)Jag såg att de unga bekänner sig tro, men saknar Guds frälsande kraft. De saknar gudstro, saknar frälsning. Och vilka tomma, meningslösa ord de talar! Det förs en sanningsenlig, skrämmande dagbok om dem och människor kommer att dömas efter de gärningar de utfört i denna kropp. Unga vänner, era handlingar och tomma ord står skrivna i boken. Era samtal har inte handlat om eviga ting, utan om det ena och det andra – vardaglig, världslig konversation som kristna inte borde ägna sig åt. Allt detta står skrivet i boken. rätt

(158)Jag såg att om det inte blir en fullständig förändring hos de unga, en grundlig omvändelse, kan de ge upp hoppet om himlen. Utifrån vad som visats mig är det inte mer än hälften av de unga som bekänner sig till religion och tro, som verkligen har blivit omvända. Om de hade varit omvända skulle de ha burit frukt till Guds ära. Många stödjer sig på ett inbillat hopp, utan verklig grund. Källan är inte rengjord, därför är de strömmar som kommer ifrån den inte rena. Gör källan ren, så kommer strömmarna att bli rena. Om hjärtat är rättfärdigt kommer både dina ord, din klädsel och dina handlingar att bli rättfärdiga. Det saknas sann gudsfruktan. Jag skulle inte vilja vanära min Mästare så mycket att jag erkände att en slarvig och ytlig person som inte ber, är en kristen. Nej, en kristen besegrar det som ansätter honom och sina lidelser. Det finns bot för den människa som är sjuk av synden. Det botemedlet finns i Jesus. Dyrbare Frälsare! Hans nåd är tillräcklig för den svagaste. Även den starkaste måste få hans nåd, eller gå under. rätt

(158)Jag såg hur man kan få denna nåd. Gå in i din kammare och vädja där i avskildhet till Gud: ”Skapa i mig, o Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande.” Var helhjärtad, var uppriktig. Innerlig bön kan uträtta mycket. Brottas i bön, som Jakob gjorde. Våndas. Jesus svettades stora blodsdroppar i trädgården. Du måste anstränga dig. Lämna inte din kammare förrän du känner dig stark i Gud. Var sedan vaksam, och så länge du vakar och ber kan du behärska dessa onda anfäktelser. Guds nåd kan och kommer att visa sig i dig. rätt

(158)Gud förbjude, att jag skulle sluta att varna er. Unga vänner, sök Herren av hela hjärtat. Var ivriga, och när ni verkligen känner att ni kommer att gå under utan Guds hjälp, när ni törstar efter honom som hjorten törstar efter vattenbäckarna, då kommer Herren att styrka er snabbt. Då kommer er frid att övergå allt förstånd. Om ni förväntar er frälsning måste ni be. Ta er tid. Var inte jäktade och slarviga när ni ber. Be Gud att genomföra en grundlig reformation i er, så att hans Andes frukter kan bo i er, och ni lyser som ljus i världen. Var inte ett hinder eller en förbannelse för Guds verk. Ni kan vara en hjälp och en välsignelse. Säger Satan till er att ni inte kan glädjas åt frälsning, fullständig och fri? Tro honom inte. rätt

(159)Jag såg att det är varje kristens förmån att kunna glädjas åt Guds Andes djupa påverkan. En ljuvlig, himmelsk frid kommer att fylla sinnet och ni kommer att älska att tänka på Gud och himlen. Ni kommer att frossa i hans ords härliga löften. Men försäkra er först om att ni har påbörjat den kristna vandringen. Var säkra på att ni tagit de första stegen på den väg som leder till evigt liv. Låt inte lura er. Jag är rädd att, ja, jag vet att många av er inte vet vad religion är. Ni har upplevt någon sinnesrörelse, någon känsla, men har aldrig sett synden i sin ohygglighet. Ni har aldrig insett ert förlorade tillstånd och vänt er bort från era onda vägar i bitter sorg. Ni har aldrig dött bort från världen. Ni älskar fortfarande dess nöjen. Ni älskar att prata om världsliga saker. Men när Guds sanning förs på tal har ni inget att säga. Varför är ni så tysta? Varför är ni så talföra när det gäller världsliga saker, och så tystlåtna när det gäller det som borde intressera er mest – ett ämne som borde engagera hela era själar? Guds sanning bor inte i er. rätt

(159)Jag såg att många ger ett gott intryck i sin bekännelse, medan insidan är fördärvad. Bedra inte er själva, ni lögnaktiga bekännare. Gud ser till hjärtat. ”Det hjärtat är fullt av, det talar munnen.” Jag såg att världen finns i hjärtat hos sådana människor, men Jesu tro finns inte där. Om bekännande kristna älskar Jesus mer än världen kommer de att älska att tala om honom, sin bästa vän som är centrum för deras starkaste kärlek. Han kom till deras hjälp när de insåg att de var förlorade och höll på att gå under. När de var trötta och nedtyngda av synd vände de sig till honom. Han lyfte av dem deras börda av skuld och synd, tog bort deras sorg och klagan, och ändrade hela riktningen på deras känslor. Det som de en gång älskade hatar de nu, och det som de hatade älskar de nu. rätt

(160)Har denna stora förändring ägt rum i dig? Lura inte dig själv. Jag skulle antingen låta bli att någonsin nämna Kristi namn, eller så skulle jag ge honom hela mitt hjärta och min odelade kärlek. Vi borde känna den djupaste tacksamhet över att Jesus vill ta emot detta offer. Han begär allt. När vi förmås att ge efter för hans krav och överlämna allt, då, och inte förrän då, kommer han att omsluta oss med sin nåds armar. Men vad ger vi när vi ger allt? En själ som är förorenad av synd, så Jesus kan rena den, rengöra den med sin nåd och rädda den från döden genom sin ojämförliga kärlek. Och ändå såg jag att somliga tyckte det var svårt att lämna över allt. Jag skäms över att höra det sägas och skäms över att skriva det. rätt

(160)Pratar ni om självförnekelse? Vad gav Kristus för oss? När ni tycker att det är svårt att Kristus begär allt, gå till Golgata och gråt där över en sådan tanke. Se på er Förlossares händer och fötter, som slitits sönder av de grymma spikarna för att ni skulle kunna tvättas rena från era synder genom hans eget blod! rätt

(160)De som upplever Guds betvingande kärlek frågar inte hur litet de kan ge och ändå få den himmelska lönen. De siktar inte på den lägsta standarden, utan siktar på att fullkomligt rätta sig efter sin Frälsares vilja. Med fast beslutsamhet ger de allt, och visar en iver som står i proportion till värdet av det mål som de försöker uppnå. Vad är målet? Odödlighet, evigt liv. rätt

(160)Unga vänner, många av er är sorgligt bedragna. Ni har varit nöjda med något sämre än ren och oförfalskad tro. Jag vill väcka er. Guds änglar försöker väcka er. Oh, om de viktiga sanningarna i Guds ord kunde väcka er så att ni inser er fara, och få er att grundligt rannsaka er själva! Era hjärtan är fortfarande köttsliga. De underkastar sig inte Guds lag, och kan inte heller göra det. Dessa köttsliga hjärtan måste förändras, och ni måste se sådan skönhet i heligheten att ni törstar efter den som hjorten törstar efter vattenbäckarna. Då kommer ni att älska Gud och älska hans lag. Då kommer Kristi ok att vara milt och hans börda lätt. Även om ni kommer att möta motgångar kommer dessa motgångar om de uthärdas väl, bara att göra vägen mer värdefull. Det odödliga arvet är ämnat för den kristne som förnekar sig själv. rätt

(161)Jag såg att den som är kristen inte ska sätta alltför högt värde, eller förlita sig för mycket, på lyckliga känslor. Dessa känslor är inte alltid pålitliga riktmärken. Varje kristen bör sträva efter att tjäna Gud av princip, och inte styras av känslor. Genom att göra det kommer tron att övas och växa. Jag visades att om den kristne lever ett enkelt, självuppoffrande liv, kommer resultatet att bli glädje i Herren. Men den största lyckan kommer att upplevas genom att göra gott mot andra och göra andra glada. Sådan glädje kommer att vara bestående. rätt

(161)Många ungdomar har inte en fast princip att tjäna Gud. De visar inte tro. De sviktar varje gång ett moln visar sig på himlen. De har ingen uthållighet. De växer inte i nåd. De ger intryck av att hålla Guds bud. De ber en formell bön då och då och kallas kristna. Deras föräldrar är så bekymrade för dem att de accepterar vad som helst som verkar positivt. De arbetar inte med dem och lär dem inte att det köttsliga hjärtat måste dö. De uppmuntrar dem att komma med och delta, men de lyckas inte få dem att granska sina egna hjärtan noga, att undersöka sig själva och beräkna vad det kostar att vara en kristen. Resultatet blir att de unga bekänner sig vara kristna utan att ha prövat sina motiv tillräckligt. rätt

(162)Det sanna Vittnet säger: ”Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, ska jag spy ut dig ur min mun.” Satan vill gärna att ni ska vara kristna till namnet, för då kan ni passa hans syften bättre. Om ni har en skenbar, men inte sann gudsfruktan kan han använda er för att locka andra in på samma självbedragna väg. Några stackars människor kommer att se på er istället för att se på den bibliska standarden, och kommer inte att nå högre. De är lika bra som ni, och är nöjda med det. rätt

(162)De unga övertalas ofta att utföra olika uppgifter, att tala eller be på möten. Man försöker övertala dem att dö ifrån stoltheten. Man måste övertala dem för varje steg. Sådan religion är inte värd någonting. Låt det köttsliga hjärtat förvandlas, och det kommer inte att vara så jobbigt, ni hårdhjärtade bekännare, att tjäna Gud. All denna kärlek till kläder och stolthet över utseende kommer att försvinna. Den tid som ni tillbringar framför spegeln för att ordna håret så att det ska se vackert ut, borde ägnas åt bön och att granska hjärtat. Det kommer inte att finnas någon plats för yttre utsmyckning i det helgade hjärtat. Men det kommer att finnas en uppriktig, ivrig strävan efter inre utsmyckning, de kristna nådegåvorna – Guds Andes frukter. rätt

(162)Aposteln säger: ”Er prydnad ska inte vara något utvärtes, med håruppsättningar och påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats fördolda människa med den milda och stilla andens oförgängliga skönhet. Det är dyrbart inför Gud.” rätt

(162)Kuva det köttsliga sinnet, reformera livet, och den stackars dödliga kroppen kommer inte att bli så avgudad. Om hjärtat reformeras kommer det att synas i utseendet. Om Kristus är vårt hopp och vår härlighet, kommer vi att upptäcka en så makalös utstrålning hos honom att själen blir förälskad. Vi kommer att hålla oss till honom, välja att älska honom och jaget kommer att värdesättas mindre och ödmjukas. Men en bekännelse utan denna djupa kärlek är bara prat, torr formalism och tungt slavgöra. Många av er kan ha kvar en uppfattning om tro i huvudet, en utvärtes religion, medan hjärtat inte är renat. Gud ser till hjärtat. ”Allt är blottat och uppenbart för hans ögon, inför vilken vi ska stå till svars.” Kommer han att vara nöjd med något annat än sanning inom oss? Varje verkligt omvänd människa kommer att visa tydliga tecken på att det köttsliga sinnet har kuvats. rätt

(163)Jag talar rakt ut till er. Jag tror inte det kommer att göra en verklig kristen missmodig, och jag vill inte att någon av er når nödens tid utan ett välgrundat hopp på er Återlösare. Besluta dig för att ta reda på dina värsta sidor. Försäkra dig om att du har ett arv därovan. Var uppriktig mot din egen själ. Kom ihåg att Jesus kommer att presentera en församling utan fläck, skrynkla eller något sådant, för sin Fader. rätt

(163)Hur kan ni veta att Gud har accepterat er? Studera hans ord under bön. Lägg det inte åt sidan för någon annan bok. Denna bok överbevisar om synd. Den visar frälsningens väg tydligt. Den beskriver en ljus och härlig belöning. Den uppenbarar en fullkomlig Frälsare för er, och lär er att ni bara kan förvänta er frälsning genom hans gränslösa nåd. rätt

(163)Försumma inte enskild bön, för det är trons själ. Bönfall om en ren själ i uppriktig, brinnande bön. Bönfall lika uppriktigt och lika ivrigt som du skulle göra om ditt dödliga liv stod på spel. Stanna kvar inför Gud tills du känner en outsäglig längtan efter frälsning inom dig, och du får det ljuvliga beviset på att dina synder är förlåtna. rätt

(163)Hoppet om evigt liv ska inte vila på en svag grund. Det är en fråga som ska göras upp mellan Gud och din egen själ – göras upp för evigheten. Ett inbillat hopp, och inget mer, kommer att visa sig bli din undergång. Eftersom du kommer att stå eller falla i förhållande till Guds ord är det till detta ord du måste vända dig för att få bevis på hur det förhåller sig i ditt fall. Där kan du se vad som krävs av dig för att bli kristen. Lägg inte av dig din rustning och lämna inte slagfältet förrän du har vunnit seger och triumferar i din Fräsare.

-----------
rätt

nästa kapitel