Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 32. Från sida 179ren sida tillbaka

Sållningen

(179)Den 20 november 1857 blev jag visad Guds folk, och jag såg dem kraftigt sållade. Några bönföll Gud med stark tro och kvalfyllda rop. Deras ansikten var bleka och märkta av djup oro som avspeglade deras inre kamp. Fast beslutsamhet och stort allvar syntes i deras ansikten, medan stora svettdroppar föll från deras pannor. Då och då lyste deras ansikten upp av tecken på Guds gillande, och därefter fick de åter samma allvarliga, uppriktiga och bekymrade utseende. [“Stöt i basun på Sion, pålys en helig fasta, kalla samman en högtidssamling. Samla folket, helga församlingen, kalla samman de äldste … låt prästerna, HERRENS tjänare, gråta mellan förhuset och altaret, och låt dem säga: Skona, ditt folk, o HERRE, och låt inte din arvedel hånas, så att hedningarna får råda över dem. Varför skulle man få säga bland folken: var finns deras Gud?" Joel 2:15-17 rätt

(180) ”Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly bort från er. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och gör era hjärtan rena, ni tvehågsna. Känn ert elände och sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg, och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er inför Herren, så ska han upphöja er.” Jakobs brev 4:7-10 rätt

(180) ”Samla er och kom samman du folk som inte skäms, innan beslutet genomförs, innan dagen passerar som agnar, innan HERRENS vredesglöd drabbar er, innan HERRENS vredes dag drabbar er. Sök HERREN, alla ni ödmjuka i landet, som håller hans lag. Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet. Kanske ska ni få skydd på HERRENS vredes dag.” Sefanja 2:1-3.] rätt

(181)Onda änglar trängdes omkring dem och pressade sitt mörker på dem, för att hindra dem från att se Jesus, för att deras ögon skulle dras till det mörker som omgav dem och de skulle misstro Gud och sedan knorra mot honom. De var bara trygga när de höll blicken riktad uppåt. Guds änglar hade hand om hans folk, och när den giftiga atmosfären från de onda änglarna pressades på dessa bekymrade personer, rörde de himmelska änglarna oupphörligt sina vingar över dem för att skingra det tjocka mörkret. rätt

(181)Jag såg att somliga inte deltog i detta arbete, att våndas och be. De verkade ointresserade och bekymmerslösa. De stod inte emot mörkret omkring dem, och det omslöt dem som ett tjockt töcken. Guds änglar lämnade dessa människor, och jag såg dem skynda för att hjälpa dem som kämpade med all sin kraft för att stå emot de onda änglarna, och som försökte hjälpa sig själva genom att uthålligt åkalla Gud. Men änglarna lämnade dem som inte gjorde några ansträngningar att hjälpa sig själva, och jag förlorade dem ur sikte. När de som bad fortsatte sina allvarliga rop nådde en ljusstrimma från Jesus ibland fram till dem, för att ge dem mod och lysa upp deras ansikten. rätt

(181)Jag frågade om betydelsen av den sållning som jag hade sett, och jag visades att den skulle orsakas av det raka vittnesbördet som framkallades av det sanna Vittnets råd till församlingen i Laodicea. Det kommer att ha sin verkan på mottagarens hjärta, och kommer att leda honom att höja standarden och låta den raka sanningen flöda ut. Somliga kommer inte att stå ut med detta raka vittnesbörd. De kommer att resa sig upp emot det, och detta kommer att utlösa en sållning bland Guds folk. rätt

(182)Man har inte brytt sig om det sanna Vittnets vittnesbörd som man borde. Det allvarliga vittnesbörd som församlingens öde hänger på, har ringaktats, om inte helt och hållet ignorerats. Detta vittnesbörd måste leda till djup ånger, och alla som verkligen tar emot det kommer att lyda det och bli renade. rätt

(182)Ängeln sa: ”Lyssna! Strax hörde jag en röst som lät som om den kom från många musikinstrument i perfekt harmoni, ljuvlig och harmonisk. Den överträffade all musik som jag någonsin hört. Den verkade så full av barmhärtighet, medlidande och upplyftande, helig glädje. Den gjorde mig hänförd. Ängeln sa: ”Se!” Min uppmärksamhet riktades då mot den grupp som jag hade sett, som blev kraftigt sållade. Jag fick se dem som jag tidigare hade sett gråta och be i själsnöd. Antalet skyddsänglar omkring dem hade fördubblats, och de var klädda i en rustning från huvudet till fötterna. De rörde sig i perfekt ordning, beslutsamt, som ett kompani soldater. Deras ansikten speglade den svåra strid som de hade utkämpat, den ångestfyllda kamp som de hade genomgått. Ändå lyste deras anletsdrag, som var märkta av svåra inre kval, nu med himlens ljus och härlighet. De hade vunnit seger, och det framkallade den djupaste tacksamhet och helig, helgad glädje. rätt

(183)Antalet personer i denna grupp hade minskat. Somliga hade sållats bort och lämnats utefter vägen. [“Jag vet om dina gärningar, att du varken är kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, ska jag spy ut dig ur min mun. För du säger: Jag är rik och har överflöd och behöver inget, och du vet inte att du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.” Uppenbarelseboken 3:15-17] De ointresserade och likgiltiga, som inte deltog med dem som värdesatte seger och frälsning tillräckligt för att uthålligt be och lida för att vinna den, fick den inte. De lämnades kvar i mörkret, men deras platser fylldes omedelbart av andra som grep tag i sanningen och tog plats i leden. De onda änglarna tryckte sig fortfarande på dem, men de kunde inte få makt över dem. [“För vår strid är inte mot kött och blod utan mot furstendömen, mot makterna, mot mörkrets världshärskare i denna världen, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen, och förbli stående när ni har fullgjort allt. Stå därför fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och ha som skor på fötterna den beredskap som fridens evangelium ger. Framför allt ta trons sköld, med vilken ni kan släcka alla den ondes brinnande pilar. Och ta frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord, under all bön och åkallan, be alltid i Anden. Och vaka med all uthållighet och bön för alla de heliga. Efesierbrevet 6:12-18] rätt

(183)Jag hörde dem som var klädda i rustningen förkunna sanningen med stor kraft. Det gav resultat. Jag såg dem som hade varit bundna. Somliga hustrur hade varit bundna av sina män, och somliga barn hade varit bundna av sina föräldrar. De uppriktiga som hade hållits tillbaka eller hindrats från att höra sanningen, grep nu ivrigt tag i den. All rädsla för deras släktingar var borta. Sanningen enbart, var upphöjd för dem. Den var kärare och dyrbarare än livet självt. De hade hungrat och törstat efter sanningen. Jag frågade vad som hade åstadkommit denna stora förändring. En ängel svarade: ”Det är det sena regnet, vederkvickelsen från Herren, den tredje ängelns höga rop.” rätt

(184)Stor kraft var med dessa utvalda. Ängeln sa: ”Se! Min uppmärksamhet vändes mot de onda eller otroende. De var allihop i rörelse. Den beslutsamhet och kraft som var med Guds folk hade väckt dem och gjort dem rasande. Förvirring, det var förvirring på alla håll. Jag såg åtgärder som vidtogs mot denna grupp, som hade Guds kraft och ljus. Mörkret tätnade omkring dem, men ändå stod de kvar där, accepterade av Gud i förtröstan på honom. Jag såg hur de blev förvirrade. Strax hörde jag dem ropa enträget till Gud. De slutade inte, varken dag eller natt. [“Skulle då inte Gud ge rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, även om han har tålamod med dem? Jag säger er: Han ska snart ge dem rätt. Men ska Människosonen finna tro på jorden när han kommer? " Lukas 18:7,8. Se även Uppenbarelseboken 14:14,15.] Jag hörde dessa ord: ”Ske din vilja, o Gud! Om det kan förhärliga ditt namn, skapa en flyktväg för ditt folk! Rädda oss från hedningarna omkring oss! De har pekat ut oss för att dödas, men din arm kan rädda oss.” Det är alla ord som jag kan dra mig till minnes. Alla verkade ha en djup känsla av sin ovärdighet, och visade fullständig underkastelse för Guds vilja. Ändå bad var och en enträget, utan undantag, och brottades för att bli räddade, som Jakob gjorde. rätt

(185)Strax efter att de hade börjat sina ivriga rop ville änglarna, av medkänsla komma till deras räddning. Men en lång, befallande ängel tillät dem inte att göra det. Han sa: ”Guds vilja är ännu inte uppfylld. De måste dricka ur bägaren. De måste döpas med dopet.” rätt

(186)Strax hörde jag Guds röst som skakade himlarna och jorden. [“HERREN ska också ryta från Sion, och låta sin röst höras från Jerusalem, och himlarna och jorden ska skaka, men HERREN ska vara sitt folks tillflykt och ett värn för Israels barn.” Joel 3:16. Se även Hebreerbrevet 12:26; Uppenbarelseboken 16:17.] Det blev en kraftig jordbävning. Byggnader raserades och föll överallt. Därefter hörde jag ett triumferande segerrop, högt, melodiskt och klart. Jag såg på denna grupp, som nyss hade varit i sådan nöd och fångenskap. Deras fångenskap förbyttes till frihet. Ett underbart ljus lyste på dem. Så vackra de såg ut då! All trötthet och alla tecken på bekymmer var borta. Hälsa och skönhet syntes i alla ansikten. Deras fiender, hedningarna runt omkring dem, föll som döda till marken. De kunde inte uthärda ljuset som lyste på de befriade, heliga. Detta ljus och denna härlighet blev kvar över dem tills Jesus sågs på himlens skyar, och det trofasta, prövade sällskapet förvandlades i ett nu, på ett ögonblick, från härlighet till härlighet. Gravarna öppnades och de heliga kom fram, klädda i odödlighet, och de ropade: ”Seger över döden och graven!” Och tillsammans med de levande heliga togs de upp för att möta sin Herre i luften, medan starka, melodiska rop om härlighet och seger kom från varje odödlig tunga. br>

-----------
" rätt

nästa kapitel