Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 37. Från sida 201ren sida tillbaka

Att avlägga ed

(201)Jag såg att en del av Guds barn har gjort ett misstag när det gäller att avlägga ed, och Satan har dragit nytta av detta för att förtrycka dem och ta ifrån dem Herrens pengar. Jag såg att Herrens ord, Ni ska inte svära alls”, inte har något med domstolseden att göra. ”Ert tal ska vara ja, ja, nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde.” Detta syftar på vanligt samtal. En del överdriver när de talar. En del svär vid sitt eget liv. Andra svär vid sitt huvud - lika säkert som att de lever, lika säkert som att de har ett huvud. En del tar himmel och jord till vittne på att saken är så. Andra säger att Herren må döda dem, om det de säger inte är sant. Det är denna sorts svärjande som Jesus varnar sina lärjungar för. rätt

(201)Vi har människor över oss som makthavare, och lagar som styr folket. Om det inte vore för dessa lagar skulle förhållandet i världen vara värre än det är nu. En del av dessa lagar är goda, andra är dåliga. De dåliga lagarna har blivit fler, och vi kommer i framtiden att hamna i svårigheter. Men Gud kommer att upprätthålla sitt folk så att de kan vara orubbliga och leva upp till principerna i hans ord. När människors lagar strider mot Guds ord och hans lag, ska vi lyda de senare, oavsett (202) konsekvenserna. Den lag i vårt land som kräver att vi ska lämna ut slaven till hans herre ska vi inte lyda. Och vi måste ta konsekvenserna av att vi överträder denna lag. Slaven är inte någon människas egendom. Gud är hans rättmätige Herre, och människan har ingen rätt att ta den som Gud skapat och påstå att det är hans egendom. rätt

(202)Jag såg att Herren fortfarande har en del att göra med landets lagar. Så länge Jesus är kvar i helgedomen, påverkar Guds återhållande Ande makthavare och folk. Men Satan kontrollerar i hög grad människomassorna i denna värld, och om det inte vore för landets lagar skulle vi få utstå mycket lidande. Jag visades att när det verkligen är nödvändigt, och när de uppmanas att vittna enligt lagen, då är det ingen överträdelse av Guds ord för hans barn att allvarligt ta Gud till vittne på att vad de säger är sanning, och inget annat än sanning. rätt

(202)Människor är så fördärvade att lagar stiftats för att ställa dem till svars. Somliga fruktar inte att ljuga för sina medmänniskor, men de har fått lära sig, och Guds tillbakahållande Ande har intalat dem, att det är en fruktansvärd sak att ljuga för Gud. Fallet med Ananias och hans hustru Safira har getts som ett exempel. Ärendet tas från människa till Gud, så om någon bär falskt vittnesbörd är det inte inför människor, utan inför den store Guden som läser hjärtat och som känner den exakta sanningen i varje fall. Våra lagar gör det till ett grovt brott att begå mened. Gud har många gånger straffat den som svurit falskt, och till och med medan den falska eden fortfarande var på deras läppar har dödsängeln dödat dem. Detta skedde för att sätta skräck i dem som gör det som är ont. rätt

(202)Jag såg att om det finns någon på jorden som konsekvent kan vittna under ed, är det den som är kristen. Han lever i ljuset från Guds ansikte. Han växer sig stark i hans kraft. Och när viktiga frågor måste avgöras inför lagen, finns det ingen som kan vädja så väl till Gud som den som är kristen. Jag uppmanades av ängeln att lägga märke till att Gud svär vid (203) sig själv. (1 Mosebok 22:16; Hebreerbrevet 6:13, 17) Han svor inför Abraham (1 Mosebok 26:3), inför Isak (Psalm 105:9; Jeremia 11:5) och David (Psalm 132:11; Apostlagärningarna 2:30). Gud krävde av Israels barn en ed människor emellan (2 Mosebok 22:10, 11). Jesus underkastade sig eden när han stod inför rätta. Översteprästen sa till honom: ”Jag befaller dig under edsplikt inför den levande Guden, att du säger oss om du är Kristus, Guds Son.” Jesus sa till honom: ”Du sa det.” Om Jesus i sin undervisning till sina lärjungar syftade på domstolseden, skulle han ha tillrättavisat översteprästen och där understrukit sin undervisning, för att hjälpa sina efterföljare som var närvarande. Satan har varit nöjd med att somliga har haft en felaktig uppfattning när det gäller att avlägga ed inför domstol, för det har gett honom tillfälle att förtrycka dem och ta ifrån dem deras Herres pengar. Guds förvaltare måste vara förståndigare, lägga sina planer och förbereda sig för att stå emot Satans knep, för han kommer att göra ännu större ansträngningar än någonsin tidigare. rätt

(203)Jag såg att somliga har fördomar mot våra makthavare och lagar, men om det inte vore för lagarna skulle denna värld vara i ett förskräckligt tillstånd. Gud tyglar våra makthavare, för allas hjärtan är i hans händer. Gränser dras, som de inte kan överträda. Många av makthavarna kontrolleras av Satan, men jag såg att Gud har sina redskap även bland dem som regerar. En del av dem kommer så småningom att omvändas till sanningen. De spelar nu den roll som Gud vill att de ska ska ll göra. När Satan verkar genom sina redskap läggs förslag fram, som om de genomfördes skulle hindra Guds verk och åstadkomma mycket ont. De goda änglarna påverkar dessa Guds redskap att motverka sådana förslag med starka argument, som Satans redskap inte kan stå emot. Några få av Guds redskap kommer att ha stor makt att hålla tillbaka en massa ont. På så sätt kommer verket att fortsätta tills det tredje budskapet har utfört sitt verk, och under den tredje ängelns höga rop kommer dessa redskap att få tillfälle att ta emot sanningen. En del av dem kommer att bli omvända och tillsammans med de heliga genomgå den stora vedermödans tid. (204) När Jesus lämnar det allra heligaste dras hans återhållande Ande bort från makthavare och folk. De lämnas att kontrolleras av onda änglar. Då kommer sådana lagar att stiftas genom Satans råd och anvisningar, att om inte tiden vore mycket kort kunde ingen människa räddas.

-----------
rätt

nästa kapitel