Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 54. Från sida 260ren sida tillbaka

Stor bedrövelse kommer

(260) Jag såg större bedrövelse i landet än vi hittills gjort. Jag hörde plågade jämranden och rop och jag såg stora skaror under pågående strid. Jag hörde kanonernas muller, vapenskrammel, strid man mot man och stönanden och böner från de döende. Marken var täckt av sårade och döda. Jag såg ödelagda, förtvivlade familjer och en skriande nöd i många hem. Redan nu lider många familjer nöd, men detta kommer att tillta. Många människors ansikten såg slitna ut, bleka och plågade av svält. rätt

(260) Det visades för mig att Guds folk borde vara tätt förenade med den kristna gemenskapens och kärlekens band. Endast Gud kan vara vårt skydd och vår styrka i denna tid av nationella olyckor. Guds folk borde vakna upp. De borde ta vara på sina möjligheter att sprida sanningen, för de kommer inte att vara länge. Jag fick se nöd och förtvivlan och svält i landet. Satan söker nu hålla kvar Guds folk i ett tillstånd av overksamhet, för att hindra dem ifrån att spela sin roll när det gäller att sprida sanningen, så att de till sist kan vägas och befinnas vara för lätta. rätt

(260) Guds folk måste ta varning och lägga märke till tidens tecken. Tecknen på Kristi ankomst är alltför tydliga för att betvivlas, och med tanke på dessa ting borde var och en som bekänner sig tro på sanningen vara en levande förkunnare. Gud uppmanar alla, både predikanter och folket, att vakna upp. Hela himmelen är i rörelse. Jordens historia håller snabbt på att avslutas. Vi är mitt i de sista dagarnas farliga händelser. Större faror ligger framför oss, men ändå är vi inte vakna. Denna brist på aktivitet och hängivenhet (261) i Guds verk är fruktansvärd. Denna dödens förlamning kommer från Satan. Han kontrollerar ohelgade sabbatsfirares sinnen, och får dem att vara avundsjuka på varandra, kritiska och fördömande. Det är hans speciella verk, att åstadkomma splittring bland människor för att Guds tjänares inflytande, styrka och arbete ska ägnas åt icke helgade sabbatsfirare, och att deras dyrbara tid ska användas för att reda ut små dispyter, när deras tid borde användas till att förkunna sanningen för icke-troende. rätt

(261) Jag fick se Guds folk som väntade på att någon sorts förändring skulle äga rum – att en betvingande kraft skulle gripa dem. Men de kommer att bli besvikna, för de har fel. De måste agera, de måste själva ta sig an arbetet och enträget ropa till Gud om sann kunskap om sig själva. De händelser vi bevittnar är tillräcklig omfattande för att få oss att vakna upp och framhålla sanningen för alla som vill lyssna. Jordens skörd är nästan mogen. rätt

(261) Jag blev visad hur viktigt det är att pastorerna som är engagerade i det viktiga och ansvarsfyllda arbetet med att förkunna den tredje ängelns budskap, lever på rätt sätt. Herren saknar inte medel eller redskap för att utföra sitt eget verk. Han kan tala när som helst, genom vem han vill och hans ord är mäktigt och kommer att åstadkomma det som det är utsänt för att göra. Men om sanningen inte har helgat och renat händer och hjärta hos den som gör tjänst med heliga ting, är han böjd att tala enligt sin egen ofullkomliga erfarenhet. Och när han talar av sig själ, enligt sitt eget ohelgade omdöme, är hans råd inte från Gud utan från honom själv. Liksom den som är kallad av Gud kallas att vara helig, så är den som erkänts och avskilts av människor, tvungen att ge bevis på sin heliga kallelse och genom sina himmelska samtal och sitt beteende visa att han är trogen mot honom som har kallat honom. rätt

(261)Det uttalas fruktansvärda varningar för dem som predikar sanningen, (262) men som inte har blivit helgade genom den. Det gäller även dem som samtycker till att ta emot och underhålla de ohelgade, så att de kan tjäna dem i ord och undervisning. Jag är förskräckt över Guds folk som bekänner sig tro upphöjda och viktiga sanningar, för jag vet att många av dem varken är omvända eller helgade genom dem. Människor kan höra och erkänna hela sanningen, och ändå inte veta något om Guds kraft. Alla som predikar sanningen kommer inte själva att bli frälsta genom den. Ängeln sa: "Rena er, ni som bär HERRENS kärl." rätt

(262) Tiden har kommit när de som valt Herren för nuet och framtiden måste förlita sig helt på honom. Alla som säger sig frukta Gud måste skaffa sig en egen erfarenhet. Ängeln som antecknar gör noggranna noteringar om Guds folks ord och handlingar. Änglar bevakar karaktärens utveckling och bedömer dess moraliska styrka. De som bekänner sig tro på sanningen borde själva leva rättfärdigt och använda hela sitt inflytande för att upplysa och vinna andra till sanningen. Deras ord och handlingar är den kanal genom vilken sanningens och helighetens rena principer förmedlas till världen. De är jordens salt och dess ljus. Jag såg att när vi lyfter blicken mot himmelen kommer vi att se ljus och frid, men om vi ser till världen kommer vi att finna att varje skydd snart måste tas ifrån oss och allt gott snart försvinna. Det finns ingen hjälp för oss utom hos Gud. I detta förvirrade tillstånd på jorden kan vi vara samlade, starka eller trygga bara genom styrkan i en levande tro. Vi kan inte heller ha frid utom då vi vilar i Gud och väntar på hans frälsning. Större ljus lyser över oss än det gjorde över våra fäder. Vi kan inte accepteras eller bli ärade av Gud genom att tjäna på samma sätt, eller att göra samma arbete som våra förfäder gjorde. För att vi ska accepteras och välsignas av Gud som de blev, måste vi ta efter deras trohet och nit – ta vara på vårt ljus som de tog vara på sitt – och göra som de skulle ha gjort om de levt på vår tid. Vi måste vandra i det ljus som lyser över oss, annars kommer det ljuset att bli mörker. Gud begär av oss att vi (263) ska visa för världen, genom vår karaktär och våra gärningar, det mått av enighetens och gemenskapens anda som står i proportion till de heliga sanningar vi bekänner och till andan i de profetior som går i fullbordan i dessa yttersta dagar. Den sanning som vi förstått och det ljus som har lyst över själen, kommer att döma och fördöma oss, om vi vänder oss bort och vägrar att låta oss ledas av dem. rätt

(263)Vad ska jag säga för att väcka återstoden av Guds folk? Jag fick se att fruktansvärda händelser väntar oss. Satan och hans änglar använder all sina krafter mot Guds folk. Han vet att om de sover litet längre kan han var säker på att de är hans, för deras undergång är säker. Jag varnar alla som bekänner Kristi namn att de noga ska granska sig själva och fullständigt och grundligt bekänna alla sina fel, så att de kan gå före dem till domen, och den ängel som för anteckningar kan skriva ”förlåten” vid deras namn. Min broder, min syster, om du inte tar vara på dessa dyrbara nådens ögonblick kommer du att vara utan ursäkt. Om du inte gör någon särskild ansträngning att vakna och inte visar allvar när det gäller att ångra dig, kommer dessa gyllene ögonblick snart att vara förbi, och du kommer att vägas på vågen och konstateras vara för lätt. Då kommer inte dina ångestfyllda rop att vara till någon nytta. Då kommer Herrens ord att gälla: "Alla mina råd har ni struntat i och mina tillrättavisningar ville ni inte veta av. Därför ska också jag skratta åt er olycka, och jag ska håna när förskräckelsen drabbar er. När det fasansfulla drabbar er som en plötslig ödeläggelse och er olycka kommer som en storm, när nöd och ångest drabbar er. Då ska de ropa på mig, men jag ska inte svara. De ska ivrigt söka mig, men ska inte finna mig. Eftersom de hatade kunskap och valde att inte frukta HERREN. De ville inte veta av mitt råd och föraktade alla mina tillrättavisningar. Därför ska de få äta sina gärningars frukt och bli mättade av sina egna planer. För de oförståndigas avfällighet ska kosta dem livet och dårarnas sorglöshet ska förgöra dem. Men den som lyssnar till mig ska bo i trygghet och behöver inte vara rädd för något ont."

-----------
rätt

nästa kapitel