Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 60. Från sida 287ren sida tillbaka

Helgelse

(287) Guds folk kommer att testas och prövas. Ett noggrant och analyserande arbete måste fortsätta bland sabbatshållare. Liksom det gamla Israel glömmer vi snabbt Gud och hans förunderliga gärningar och gör uppror mot honom. Somliga ser på världen och vill följa dess vanor och delta i dess (288) nöjen, precis som Israels barn såg tillbaka till Egypten och längtade efter de goda saker som de hade njutit av där och som Gud valde att undanhålla dem, för att testa dem och därigenom pröva deras trohet mot honom. Han ville se om hans folk värdesatte hans hjälp och den frihet som han så mirakulöst hade gett dem, mer än de fördelar de hade i Egypten medan de befann sig i träldom under ett tyranniskt avgudadyrkande folk. rätt

(288) Alla sanna efterföljare till Jesus kommer att få göra uppoffringar. Gud kommer att testa dem och pröva om deras tro är äkta. Jag har blivit visad att Jesu sanna efterföljare kommer att avstå från utflykter, donationer, shower och andra nöjesarrangemang. De kan inte finna Jesus där eller något inflytande som kommer att göra dem himmelskt sinnade och öka deras tillväxa i nåden. Om vi lyder Guds ord kommer det att få oss att överge alla sådana saker och skilja oss från dem. Alla de som inte hängivet älskar korset och tillber en korsfäst Jesus, söker efter världsliga ting och anser dem värda att njuta av och beundra. rätt

(288) Det finns agnar ibland oss, och det är därför vi är så svaga. Somliga drar sig hela tiden mot världen. Deras synpunkter och känslor stämmer mycket bättre överens med världens anda än med Kristi självförnekande efterföljares anda. Det är fullständigt naturligt för dem att föredra umgänget med dem, vars anda bäst stämmer överens med deras egen. Och sådana människor har alldeles för stort inflytande bland Guds folk. De deltar tillsammans med dem, har ett ansett namn bland dem och är en lärobok för icke-troende, svaga och ohelgade i församlingen. Dessa tvehågsna personer kommer alltid att ha invändningar mot det klara och skarpa vittnesbördet som kritiserar personliga fel. I denna förädlingstid kommer dessa personer antingen att bli helt omvända och helgade genom att lyda sanningen, eller så kommer de att lämnas i den värld där de hör hemma, för att få sin lön tillsammans med den. rätt

(289) (289) ”Därför ska ni känna dem av deras frukt.” Alla Kristi efterföljare bär frukt till hans ära. Deras liv vittnar om att ett gott verk har utförts i dem av Guds Ande och deras frukt leder till helighet. Deras liv är upphöjda och rena. De som inte bär någon frukt har inte någon erfarenhet av det som hör till Gud. De är inte förenade med Vinstocken. Läs Johannes 15:4-5: ”Förbli i mig, och jag i er. Såsom grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte förblir i vinträdet, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinträdet, ni är grenarna. Den som förblir i mig, och jag i honom, han bär rik frukt. För utan mig kan ni ingenting göra.” rätt

(289) Om vi vill tillbe Jesus Kristus andligt, måste vi offra varje avgud och helt lyda de första fyra buden. Matteus 22:37-38: ”Då sa Jesus till honom: Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det främsta och största budet.” De första fyra buden tillåter inte en delad kärlek till Gud. Inget tillåts heller att splittra eller ha del i vår enastående glädje i honom. Vad det än är som delar tillgivenheten och tar bort den överordnade kärleken till Gud från själen, blir en avgud. Våra köttsliga hjärtan skulle vilja klänga sig fast vid våra avgudar och försöka bära dem med oss, men vi kan inte göra framsteg förrän vi lägger bort dem, för de skiljer oss från Gud. Församlingens Överhuvud har valt ut sitt folk från världen och kräver att de ska vara avskilda. Hans tanke är att andan i hans budord ska dra dem till honom själv och skilja dem från världens element. Att älska Gud och hålla hans bud är något helt annat än att älska världens nöjen och dess vänskap. Det finns ingen gemenskap mellan Kristus och Beliar. Guds folk kan tryggt lita enbart på honom och utan fruktan tränga fram på lydnadens väg.

-----------
rätt

nästa kapitel