Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 63. Från sida 311ren sida tillbaka

Avund och kritiklust

(311) (311) Broder G,
I ____ ställde du mig några frågor till mig som jag har tänkt mycket på. Utifrån mitt samtal med dig är jag övertygad om att du inte inser vilken roll du har spelat och vilken skada du har vållat Guds verk. Det som hade visats mig när det gäller dig, blev levande för mig och jag har jämfört det som nyligen visats mig med det vittnesbörd som gavs ut med hänsyn till dig i Vittnesbörd nr 6, och jag kan inte finna den minsta ursäkt för det du gjort. Innan du deltog i, och lånade ditt inflytande åt, den fanatism som nyligen förekommit i Wisconsin, levde du inte på rätt sätt i Guds ögon. rätt

(311)Broder G, om du uppriktigt hade följt ljuset, skulle du aldrig ha slagit in på den väg du nu har valt. Du har envist och istadigt gått din egen väg. Du har litat på ditt eget omdöme och vägrat att bli ledd. Herren sände dig hjälp men du vägrade att ta emot den. Vad mer kunde himlen ha gjort för dig, än vad som gjorts? När du har tyckt att andra blivit mer uppskattade än du själv, har du känt dig missnöjd och irriterad och har varit kinkig och har dragit dig undan som ett bortskämt barn. Du har velat bli högt ansedd, men har valt en väg som gett dig själv lägre anseende i deras ögon som du önskar bli uppskattad av. rätt

(311)Före ditt fanatiska agerande var du avundsjuk på dem i Battle Creek, och har kommit med antydningar som var ämnade att väcka misstänksamhet. Du har varit avundsjuk på min man och mig själv, och dragit negativa slutsatser. Avund och misstänksamhet har förenats. Under förevändning av att vara samvetsgrann har du uttryckt tvivel, när det gäller deras agerande som bär ansvaret för arbetet i Battle Creek. Du har kommit med antydningar om saker som du var helt okunnig om, och fullständigt oförmögen att bedöma. Ansvaret för det som gjordes där var inte lagt på dig. (312) Jag blev visad att Gud inte skulle välja en person med ditt sinne, lägga tunga bördor på honom och kalla honom till de mest ansvarsfyllda positionerna, för hans självgodhet skulle få så stor inverkan att den skulle förstöra både för honom själv och för Guds folk. Om du hade haft lägre tankar om dig själv skulle du ha varit mindre avundsjuk och misstänksam. rätt

(312)Broder G, om du helt och fullt hade förenat dig med samfundskroppen och stått enad och sympatiserat med dem som Gud ansett lämpliga att placera i ledningen för arbetet, om du hade accepterat de gåvor som Gud placerat i församlingen och stöttat dem helt och hållet, om du beslutsamt hade tagit fasta på alla delar av sanningen för vår tid och dragit jämnt med dem som har erfarenhet av verket, då hade både du och de dina varit fullständigt fria och skyddade från denna villfarelse. Du skulle ha haft ett ankare som skulle ha hållit dig på fast. Men du har intagit en vag ståndpunkt, rädd att du skulle vara dem till lags som har lagt sin själ i Guds sak och hans verk. Gud kräver att du ska stå fast och beslutsamt på den fasta grunden tillsammans med dina bröder. Gud och heliga änglar var missnöjda med ditt agerande och stod inte längre ut med din dårskap. Du fick följa ditt eget omdöme som du hade värderat så högt, tills du utan att vara avundsjuk och envis, utan att kritisera eller fördöma andra, skulle vilja lära dig av dem som har känt ansvaret och bördan för Guds verk. Du har strävat efter en egen speciell ställning där du skulle blir erkänd och upphöjd, och har sökt din egen väg oberoende av församlingskroppen. Du har fortsatt med det tills jag såg att Gud hade låtit dig använda och visa den visdom som du ansåg var överlägsen andras. Du lämnades åt ditt eget blinda omdöme och fick figurera i den mest oförnuftiga, dåraktiga och vilda fanatism som någonsin förbannat Wisconsin. rätt

(312)Trots det blev jag visad att du inte insåg vilket inflytande ditt tidigare agerande haft på Guds verk, och din nuvarande ståndpunkt och plikt när det gäller den där fanatismen. I stället för att arbeta (313) med all din kraft för att frigöra dig själv och motverka det inflytande du haft, reagerade du med att ursäkta dig själv och kritisera dem som Gud hade sänt till dig. Du var beredd att diktera, och till och med föreslå ett sätt som Herren borde ha använt för att stoppa dig, genom att hans tjänare skulle ha agerat på ett annat sätt än de gjorde. Ditt omdöme var förvridet genom Satans makt och medan du var inhöljd i mörker var du oförmögen att bedöma vilket sätt som var bäst att hantera dig på. Om du visste exakt hur Guds tjänare borde ha agerat för att hjälpa dig, då hade du tillräcklig kunskap för att ta dig loss själv. Gud gav dig frihet att välja, att bli undervisad och instruerad av hans tjänare på det sätt som han själv bestämt, eller att fortsätta och att hålla fast vid din egen istadiga kurs och dras in i förvirrande fanatism. rätt

(313)Du valde att få din vilja fram. Och nu har du bara dig själv att skylla. Du påstår dig vara en väktare på Sions murar, en herde för hjorden. Ändå såg du de stackars fåren rivna och skingrade utan att varna. ”Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. När jag säger till den ogudaktige: Du skall dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då skall den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då skall han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ.” ”Men om du varnar den rättfärdige för att synda och han avhåller sig från synd, då skall han få leva därför att han lät varna sig, och själv har du räddat ditt liv.” Hesekiel 3:17-19, 21 rätt

(313) Deras synd i Wisconsin som drogs med i fanatism, vilar tyngre på dig broder G, än på någon annan. Du var en otrogen väktare. Du la inte märke till det onda, eftersom du inte var trogen. Gud sände sina trofasta (314) väktare, som stod i ljuset och kunde urskilja det onda, för att varna dig och den vilseförda hjorden. Om du då hade lyssnat på varningen skulle mycket ont ha undvikits. Ditt inflytande skulle ha upprätthållits. Du skulle ha hållit dig ur vägen, så att Guds tjänares vittnesbörd skulle kunnat nå den förvirrade flocken. De som gjorde fel ville inte lyssna till Guds röst genom hans utvalda tjänare. De stod envist emot varningarna från de väktare som sändes till dem, och befäste sig själva på sin oförnuftiga och självbedragna kurs. Herden ville inte lyssna. Han var kränkt över att denna fanatism hanterades med så stor beslutsamhet. Han insåg inte faran. Han såg ingen brådska när det gällde detta. Han hade tillräckligt ljus för att fatta beslut, men var för egensinnig och för misstänksam mot Guds tjänare för att rätta sig efter deras vittnesbörd. rätt

(314) Broder G ville vänta tills fanatismen hade utvecklat sig, och den fortsatte precis så som Satan ville, ända tills den utvecklade sig med fruktansvärda resultat. Det fanns inga förnuftiga, vettiga tecken som tydde på att detta verk var från Gud. Herrens tjänare utförde sitt uppdrag, befriade sina kläder från själars blod och höll sig själva fria från det förbannade inflytandet, medan du själv bär det fruktansvärda ansvaret för synden i denna bedrövliga fanatism. Du har ångrat den djupt, men ser ändå inte dina egna fel i relation till den. Du kritiserar och beskyller de svaga, vilsegångna fåren för att ha lett dig bort från vägen. Vad är en väktare till för, om inte för att hålla vakt emot det onda och varna? Vad är en herde till för, om han inte ska hålla vakt emot varje fara, så att inte fåren skadas och dödas av vargar? Hur låter en herdes ursäkt när han menar att fåren ledde honom vilse? De lämnade de riktiga betesmarkerna och ledde honom på fel väg? Ett sådant påstående skulle tala starkt emot den (315) herdens förmåga att vaka över fåren. Man skulle inte längre ha förtroende för honom som en trofast herde som skulle ha omsorg om fåren och föra dem tillbaka när de riskerar att irra bort från den rätta stigen. rätt

(315)Den skam som vilar över Guds sak när det gäller syster A vilar tungt på dig. Du gav mycket uppmärksamhet åt det hon gjorde och upplevde. Hon var svag, men kunde ändå i viss mån fylla sin plats i sin familj och hålla samman sina barn. Men hon hade bara varit borta från sitt hem en kort tid innan hon förlorade förståndet. Sabbatshållarnas avfallna tillstånd i ___ fick dig att påverka syster A att lämna sin familj som behövde hennes omsorg, och att komma till ___ så att hennes inflytande skulle kunna hjälpa sabbatshållarna där. Hennes agerande karakteriserades av osund upphetsning. En del av de oerfarna blev bedragna. Syster A´s svaga sinne blev överansträngt och hon blev psykiskt sjuk. Guds verk har blivit djupt skadat och vanärat på grund av detta. Broder A har blivit orättvist behandlad. Han måste nu ta konsekvenserna av detta verkliga elände, och hans barn måste skingras. De människor vars inflytande fick dessa sorgliga konsekvenser, har ett arbete att utföra med att få broder A att må bättre, och att motverka det onda så mycket som möjligt genom att uppriktigt och fullständigt erkänna det syndiga i sitt agerande och de fel som har begåtts mot honom. rätt

(315)Om du hade rådgjort med Gud och erkänt att hans Andes gåvor har sin rätta plats i församlingen, om du hade varit enig med Review i dess anda och principer, fast grundad i de starka sanningarna för vår tid, om du hade gett mat i rätt tid till Guds folk, då skulle ditt inflytande i ___ och dess omgivning ha varit helt annorlunda. Du kunde ha haft ett skarpt vittnesbörd att frambära, i överensstämmelse med dem som leder detta stora arbete. Olika personers fel skulle ha tillrättavisats. Troget arbete kunde ha fört sabbatshållarna framåt där (316) så att de inte hade legat efter andra församlingar. Men de har nästan allt kvar att lära. Du borde ha framfört ett skarpt vittnesbörd och fått dem att förstå hur nödvändigt det är att göra uppoffringar och att alla behöver ta sin del av ansvaret för Guds verk. Du borde ha undervisat dem om systematisk välgörenhet och fått alla att spela en roll, att anstränga sig för att göra något för att främja sanningens sak. Din vacklande ståndpunkt och att du har skött saker så slarvigt och slappt i ___ har påverkat saken negativt där. Det motstånd du kände och argumenterade för när det gäller organisation och Guds folks framsteg, har burit frukt som kan ses på många platser i norra Wisconsin. rätt

(316) Om du hade varit en snabb och noggrann arbetare, och hållit jämna steg med Guds försyn som öppnade möjligheter, skulle den frukt som nu visar sig vara av en helt annan karaktär. Människor skulle ha tagit ställning för ena eller andra sida, antingen helt för eller emot Guds bud eller andra sanningar som hör ihop med den tredje ängelns budskap. De skulle inte ha hängt Sion i kjolarna för att tynga ner dem som skulle vilja göra rätt. Men du har inte visat trofasthet. Ett rakt och noggrant arbete har inte utförts. Du har inte, genom att tydligt tillämpa sanningen, uppmuntrat var och en i församlingen att i praktiken, och i harmoni med varandra, leva upp till sin bekännelse. Många är inte lika villiga att anstränga sig för att göra något för att främja sanningen som de är njuta av att lyssna till sanningen. De älskar Guds verk i ord och bekännelse, men inte i handling och i sanning. rätt

(316)Din ståndpunkt har fått många i och omkring ___ att ha lägre tankar om Review, än de annars skulle ha haft, och de har tagit mycket lätt på de sanningar som de funnit i tidningen. På så sätt har Review inte haft det inflytande på dem som Gud avsett att den skulle ha. Var och en har gått sin egen väg och gjort det som verkade rätt i deras egna ögon. Därför har alla kommit långt efter, och om inte (317) ett genomgripande arbete utförs för dem, kommer de att vägas på vågen och befinnas vara för lätta. rätt

(317)Jag blev visad att du försöker skylla konsekvenserna av dina egna fel på andra, men i egenskap av väktare håller Gud dig ansvarig. Du har mycket ödmjuka bekännelser att göra i ___, ___, ___ och på andra platser där du har använt ditt inflytande emot Guds tjänare. Broder och syster B har skadats mycket av denna fanatism. De har tagit skada såväl i vardagliga ting som andligt och nästan gått under genom detta Satans bedrägeri. Broder G, du har gått långt i denna sorgliga fanatism. Din kropp har påverkats likasom ditt sinne, och nu försöker du att lägga hela skulden på andra. Du saknar verklig insikt beträffande din tidigare ställning och ditt agerande. Du är fri att bekänna det som andra har gjort och det som du inte gjorde. Men du har låtit bli att bekänna det som du gjorde. rätt

(317)Ditt inflytande i ___ har varit skadligt. Du var motståndare till att organisera samfundet och predikade emot det på ett tvetydigt sätt, inte så modigt som somliga skulle ha gjort, men du gick precis så långt som du vågade. På detta sätt har du många gånger tillfredsställt din avundsjuka och skapat misstro och osäkerhet i många människors sinnen. Om du hade varit öppen skulle man ha förstått dig tydligt och du hade inte kunnat göra så mycket skada. När du beskylldes för att försvara åsikter som stod i motsättning till samfundets tro, ville du inte erkänna det, utan gjorde ditt ställningstagande otydligt. Du fick det att verka som om bröderna missförstod dig, när du vet att beskyllningen var korrekt. Sådan som du är nu, kan församlingen inte lita på dig. När du visar frukterna av en fullständig reform, och ger bevis på att du är omvänd och har övervunnit din avundsjuka, då kommer Gud på nytt att anförtro sin flock i din vård. Men tills du noggrant har ställt allt till rätta, har du bäst inflytande genom att stanna hemma och inte vara ”trög när det gäller nit.” rätt

(317)Genom din oengagerade inställning och genom ditt agerande i (318) denna fanatism har du tillfogat Guds verk i Wisconsin mer skada än du har gjort gott i hela ditt liv. Vår tro har gjorts till något avskyvärt för icke-troende. Guds verk har tillfogats ett sår, ett obotligt sår. Ändå verkar många, inklusive du själv, vara förvånade över att så mycket har sagts och gjorts beträffande denna fanatism. Ett ont frö som såtts gror, växer till en hög planta och bär frukt, och det blir en riklig skörd. Ondskan frodas och behöver inte skötas om, medan den goda säden som såtts behöver vattnas, omsorgsfullt skötas och ständigt få näring. Annars kommer den värdefulla plantan att dö. Satan, onda änglar och gudlösa människor försöker rycka upp det goda med rötterna och förstöra det och det kräver största uppmärksamhet och ständig omsorg för att det ska leva och blomstra. Ett ont frö som såtts är inte lätt att rycka upp med rötterna. Det sprider sig och växer åt alla håll för att kväva den dyrbara sådden. Om det lämnas i fred kommer det att växa sig starkt och skymma solens strålar för de dyrbara plantorna, tills de blir sjuka och dör. rätt

(318)Vi bemötte ditt inflytande i ___. Den splittring som fanns där skulle inte ha existerat om du hade tagit ställning för det som är rätt, och tagit emot Herrens ord genom hans tjänare. Men det ville du inte. Guds tjänare blev tvungna att hantera ditt felaktiga agerande på ett tydligt sätt. Hade de varit ännu tydligare och mycket hårdare när det gäller ditt agerande, skulle de ha haft Guds stöd. Det hade varit bättre om du hade hållit dig borta från ___ helt och hållet, för varje gång Guds tjänare avslöjade denna fanatism, drabbade tillrättavisningen broder G och du drog dig tillbaka, kände dig illa behandlad, ignorerad o.s.v. Du fortsatte din blinda kurs bland olika familjer i ___. Du strävade efter sympati och skapade motstridiga känslor mot bröderna C, D och E. Du ansåg att de behandlat dig fel och du kände dig nedvärderad. Du talade om dina känslor och levde ut dem, och skapade på så sätt avund och misstro hos många när det gällde Guds tjänare som han sänt speciellt till dig. Ditt agerande förstörde kraften i deras vittnesbörd i somliga människors tankar. Men några (319) kände tacksamhet över att ljus hade kommit och att Satans snara brutits sönder och att de hade undkommit. Andra var hårdhjärtade och tog ställning emot det vittnesbörd som lagts fram och det uppstod splittring i församlingskroppen. Du kan ta ansvar för detta. Vi har varit tvungna att arbeta med sorg i hjärtat för församlingen i ___ för att få bort det felaktiga inflytande och intryck som du har skapat. Du har ett arbete att utföra där. rätt

(319)Jag såg att somliga har varit mycket måna om dig. De var rädda att du inte skulle bli rätt behandlad och inte få rättvisa från dina pastorsbröder. Sådana människor borde hålla sig undan och vara ärliga nog att bekänna sina egna fel och låta all kritik och ansvaret för dina fel komma över ditt eget huvud. Gud menar att de ska bli kvar där tills du avlägsnar dem fullständigt, genom att ångra dig och innerligt bekänna. De som känner en missriktad sympati med dig kan inte hjälpa dig. Låt dem visa iver genom att ångra sitt eget avfall, och lämna dig att stå på egna ben. Du har gått helt och hållet vilse, och om du inte ändrar dig fullständigt, bekänner dina fel utan att klandra dina bröder och är villig att bli undervisad, kan du inte ha någon del med Guds folk. rätt

(319)Du har hållit distans till dem som Gud har lagt det tunga ansvaret för sitt verk på. När min man redan hade så mycket arbete och ansvar att tre män borde ha delat det, har du skadat honom genom anmärkningar och antydningar, och har hjälpt andra att lägga ytterligare bördor på honom. Du måste inse detta. Du har inte haft något särskilt ansvar lagt på dig, utan har haft tid till eftertanke och studier, vila och sömn. Min man däremot har tvingats slita dag efter dag, ofta långt in på natten. Ibland när han lade sig för att vila, kunde han inte sova, utan kunde bara gråta och jämra sig över sanningens sak och hans bröders orättvisa mot honom, vars hela intresse och liv var ägnat åt Guds verk. rätt

(320) (320) Han har haft bekymmer och ansvar för arbetet på kontoret, bekymmer för tidningen och mycket att ta hand om i församlingarna i olika stater. Trots detta har somliga av hans tjänande bröder bidragit till att förvirra och skapa svårigheter genom sitt oförståndiga agerande. Du och några andra har sett på broder White som en affärsman, som inte förstår sig så mycket på religion. De som tror det känner honom inte. Satan bedrar många när det gäller honom. Gud har funnit det lämpligt att lägga ansvaret för sitt arbete på honom och att välja honom till att leda olika företag. Han har valt en som är känslig och som kan ha medkänsla med den olycklige, en som är samvetsgrann men ändå oberoende, som inte kommer att dölja synd utan är snabb att se och förstå vad som är fel och att tillrättavisa det och inte ge plats för det, även om han till följd av detta måste stå ensam. Det är därför han lider så svårt. Hans bröder vet i allmänhet inget om hans bördor, och somliga bryr sig inte utan skapar ytterligare bekymmer och oro genom sitt eget oförståndiga och krokiga agerande. Himlen lägger märke till dessa ting. Människor som inte har något som tynger dem eller något ansvar, som kan vara lediga i flera timmar utan något särskilt att göra, som kan sitta och tänka och studera och utveckla sina tankar, kan visa stor måttfullhet. De ser inget som driver dem till att vara särskilt nitiska och kan spendera timmar på privata samtal. Somliga betraktar sådana människor som de bästa och heligaste på jorden. Men Gud ser inte på samma sätt som människor ser. Gud ser till hjärtat. De som har en så behaglig tillvaro kommer att bli belönade i förhållande till sina gärningar. rätt

(320)Den ställning som min man har är inte avundsvärd. Den kräver den största uppmärksamhet, omsorg och mentalt arbete. Den kräver att man har gott omdöme och är klok. Den kräver självförnekelse, att man är helhjärtad och viljestark så att man kan driva igenom saker och ting. På den viktiga positionen vill Gud ha en man som vill satsa, som vågar riskera något och står upp för det som är rätt, oavsett konsekvenserna, som försöker övervinna hinder och som inte vacklar även om livet står på spel. rätt

(321)(321) Tyngden och ansvaret för detta arbete kräver stor noggrannhet, ger sömnlösa nätter och framkallar allvarlig, innerlig och kvalfylld bön till Gud. Herren har lett min man framåt, till att ta den ena ansvarsfulla positionen efter den andra. Kritik från hans bröder ger honom svåra själsliga kval. Trots det får han inte vackla i arbetet. Medarbetare som har ett sken av gudsfruktan, motsätter sig varje steg framåt som Gud leder honom att ta. Hans dyrbara tid måste användas till att resa från plats till plats och med oro arbeta bland församlingarna för att rätta till det som dessa påstådda bröder har ställt till med. Stackars människor! De missuppfattar saker och ting. De har ingen verklig uppfattning om vad det innebär att vara kristen. De som har tvingats komma med ett tydligt och skarpt vittnesbörd, att i gudsfruktan tillrättavisa fel, att arbeta med all sin energi för att bygga upp Guds folk och ge dem en säker grund när det gäller viktiga punkter i sanningen för vår tid, har alltför ofta fått ta emot kritik i stället för förståelse och hjälp. Men de som i likhet med dig själv, har intagit en vag ståndpunkt, anses vara helgade och ha en saktmodig ande. Gud betraktar dem inte på det sättet. Förelöparen för Kristi första ankomst var en man som talade mycket tydligt. Han tillrättavisade synd och kallade saker och ting vid deras rätta namn. Han satte yxan till trädets rot. Han tilltalade en grupp människor som påstod sig vara omvända och kom för att bli döpta av honom i Jordan, så här: ”Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att ni ska slippa undan den kommande vreden? Bär därför sådan frukt som tillhör omvändelsen … Och redan är också yxan satt till roten på träden. Därför blir vart och ett träd som inte bär god frukt avhugget och kastat i elden.” rätt

(321)I denna fruktansvärda tid, strax innan Kristus ska komma för andra gången, måste Guds trofasta förkunnare framföra ett ännu skarpare vittnesbörd än det som förkunnades av Johannes Döparen. Ett ansvarsfullt och viktigt arbete ligger framför dem, och de som talar det som är behagligt kommer Gud inte att erkänna som sina herdar. En fruktansvärd varning riktas till dem. rätt

(322)(322) Denna märkliga fanatism i Wisconsin växte fram ur den falska uppfattningen om helighet, förespråkad av broder K - en helighet som inte vilar på den tredje ängelns budskap, utan står utanför sanningen för vår tid. Syster G tog emot denna falska teori från honom, genomförde den själv och lärde ivrigt ut den till andra. Detta utplånade nästan hennes kärlek till de heliga och viktiga sanningarna för vår tid. Om hon hade älskat och lytt dem skulle de ha visat sig vara ett ankare som hade hållit kvar henne på den rätta grunden. Men hon, tillsammans med många andra, gjorde denna teori om helighet eller helgelse till den enda stora angelägenheten och de viktiga sanningarna i Guds ord hade liten betydelse, ”om bara hjärtat var rättfärdigt”. Och stackars själar lämnades utan ankare, att drivas omkring av känslor. Satan kom in och kontrollerade människors sinnen och ingav dem intryck och känslor som passade honom själv. Förnuft och omdöme föraktades och Guds verk blev mycket vanärat. rätt

(322) Den fanatism som du har fallit offer för borde leda dig och andra att undersöka, innan ni fattar beslut när det gäller detta som har ett sken av helgelse. Ett sken är inte något verkligt bevis på kristen karaktär. Du och andra är rädda för att ni ska få litet mer kritik än ni förtjänat, och ni ser noga på sådant som verkar vara ett misstag eller ett fel hos andra, eller en försummelse från deras sida, och ni känner er sårade. Du är alltför krävande. Du har haft fel och har bedragit dig själv. Om andra har missbedömt dig när det gäller vissa saker, är det inte annat än man kan förvänta sig, med hänsyn till omständigheterna. Du borde, i djupaste sorg och ödmjukhet, sörja över din sorgliga avvikelse från det som är rätt, som gett upphov till olika känslor, åsikter och uttalanden när det gäller dig. Om du inte anser dem vara korrekta i varje detalj, måste du låta det passera och inte fördöma andra. Du måste bekänna dina fel utan att kritisera någon annan, och sluta att klaga över att dina bröder har försummat dig. De har gett dig mer uppmärksamhet än du förtjänade, med tanke på den ställning du haft i åratal. Om du (323) kunde se saker så som Gud betraktar dem, skulle du för alltid förakta de klagomål som du kommer med och ödmjuka dig själv under Guds hand. ”Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi”.

-----------
rätt

nästa kapitel