Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 64. Från sida 323ren sida tillbaka

Enhet i tron

(323)De som bekänner sig vara troende i och omkring ___ deltar inte i verket och praktiserar inte de sanningar som de bekänner. Verket i norra Wisconsin är utsatt för ett skadligt inflytande. Om alla kände det förtroende för tidningen Review som Gud har tänkt sig, skulle de ha fått nytta och undervisning genom de sanningar som den förespråkar. De skulle ha haft en korrekt tro, en fast förankrad ståndpunkt när det gäller sanningen för vår tid, och de skulle ha varit beskyddade och räddade undan denna fanatism. Många är avtrubbade. Falsk upphetsning har förstört deras omdöme och andliga synförmåga. Det är nu av största betydelse att de handlar förståndigt, så att Satans avsikter att störta dem som han har haft makt att bedra, inte fullständigt förverkligas. rätt

(323)När de som har sett och upplevt falsk trosutövning blir övertygade om sitt misstag, drar Satan nytta av deras villfarelse och framhåller den ständigt för dem för att skrämma dem för all sorts andligt utövande. På det sättet försöker han ödelägga deras tro på sann gudsfruktan. Eftersom de en gång har blivit bedragna är de rädda för att göra någon ansträngning genom allvarlig, innerlig bön till Gud om särskild hjälp och seger. Sådana människor får inte låta Satan uppnå sina avsikter, att driva dem till kall formalism och otro. De måste komma ihåg att Guds grundval står fast. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Deras enda trygghet är att ställa sina fötter på säker (324) grund, att se och förstå den tredje ängelns budskap och att värdesätta, älska och lyda sanningen. rätt

(324)Kristus leder ett folk ut, och för dem in i trons enhet så att de kan vara ett på samma sätt som han är ett med Fadern. Olikheter när det gäller åsikter måste överges, så att alla kan bli ett med församlingen, så att de kan ha ett sinne och göra en bedömning. 1 Korintierbrevet 1:10: ”Men jag förmanar er, bröder, i vår Herre Jesu Kristi namn, att ni alla är eniga i ert tal och inte låter någon splittring finnas bland er, utan är fullkomligt förenade i samma sinnelag och samma mening.” Romarbrevet 15:5-6: ”Och må tålamodets och tröstens Gud ge er samma sinne inbördes i överensstämmelse med Kristus Jesus, så att ni i full enighet och med en mun kan prisa Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader.” Filipperbrevet 2:2: ”Gör min glädje fullkomlig, genom att ni har samma tankesätt, samma kärlek och sinnelag i full enighet.” rätt

(324)Alla som tillhör Guds folk borde ha intresse för hans verk. Det har rått brist på intresse bland bröderna i Wisconsin. Det har också varit brist på energi. Somliga tror att det inte är någon synd att slösa bort sin tid, medan andra som älskar sanningens dyrbara sak, tar vara på sin tid och i Guds kraft anstränger sig och arbetar hårt för att deras familjer ska vara välvårdade och ha det bekvämt och att de dessutom har något extra att investera i Guds sak, så att de kan göra sin del för att hålla Guds verk i gång och samla skatter i himlen. Den ene ska inte vara sysslolös medan andra är betungade. Gud kräver, att de som har hälsa och kroppskrafter gör vad de kan och använder sin kraft till hans ära, för de är inte sina egna. De är ansvariga inför Gud för hur de använder sin tid och sina krafter, som de får från himlen. rätt

(324)Ansvaret för att hjälpa till för att främja sanningen vilar inte bara på de rika. Alla har en roll att spela. Den människa som har använt sin tid och kraft till att skaffa sig ägodelar (325) är ansvarig för hur han använder dessa ägodelar. Om någon har hälsa och krafter så är det hans kapital, och han måste använda dem på rätt sätt. Om han tillbringar timmar i overksamhet och meningslöst umgänge och prat, då är han trög när det gäller nit, vilket Guds ord förbjuder. Sådana människor har en uppgift att utföra genom att sörja för sina egna familjer, och att sedan lägga undan för välgörenhet, allteftersom Gud har gett dem framgång. rätt

(325) Vi ha inte satts i den här världen bara för att bry oss om oss själva, utan vi ska hjälpa till i det stora frälsningsverket och på så sätt ta efter Kristi självförnekande, självuppoffrande och nyttiga liv. De som älskar sin egen bekvämlighet mer än de älskar Guds sanning, kommer inte att bekymra sig om att använda sin tid och sina krafter på ett förståndigt och bra sätt, så att de kan hjälpa till att sprida sanningen. Många av de unga i Wisconsin har inte känt ansvar för Guds verk eller tyckt av de måste offra något för att främja den. De kan aldrig bli starka förrän de ändrar sin kurs och gör särskilda ansträngningar för att främja sanningen, så att själar kan bli frälsta. En del förnekar sig själva och visar intresse, och har dubbla arbeten, på grund av sina outtröttliga ansträngningar att stödja den sak de älskar. De gör Guds sak till en del av sig själva. Om den lider, lider de med den. När den har framgång, är de glada. rätt

(325)Ordspråksboken 3:9-10: ”Ära HERREN med dina ägodelar och med det första från alla dina skördar. Då ska dina lador fyllas av stora skördar och dina vinpressar flöda över av nytt vin.” De som är lata kanske lugnar sig själva med den tanken att Gud inte kräver något av dem eftersom de inte har någon inkomst. Detta kommer inte att vara någon ursäkt för dem, för om de hade använt sin tid väl, om de inte hade varit tröga när det gäller att arbeta, då skulle de ha haft inkomster. Om de beslutsamt hade ansträngt sig för att tjäna något som de kunde lägga i Guds skattkammare, skulle vägar ha öppnats för dem och de skulle ha tjänat något som de kunde ge till Guds verk och därmed samlat skatter i himlen.

-----------
rätt

nästa kapitel