Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 65. Från sida 326ren sida tillbaka

Norra Wisconsin

(326) (326) När jag var i Roosevelt i New York den 3 augusti 1861, presenterades olika församlingar och familjer för mig. De olika inflytanden som har utövats, och deras nedslående konsekvenser visades för mig. Satan har som redskap använt enskilda personer som bekänner sig tro en del av sanningen för vår tid, samtidigt som de bekämpar en annan del. Sådana personer kan han använda mer framgångsrikt än dem som bekämpar hela vår tro. Hans listiga sätt att sprida villfarelse genom personer som delvis tror på sanningen, har bedragit många, gjort dem förvirrade beträffande sin tro och splittrat den. Detta är orsaken till stridigheterna i norra Wisconsin. Somliga tar emot en del av budskapet och avvisar en annan del. Somliga accepterar sabbaten och avvisar den tredje ängelns budskap. Men bara för att de har tagit emot sabbaten gör de anspråk på att tillhöra dem som tror på hela sanningen för vår tid. Sedan arbetar de på att föra andra in i samma mörker som de själva befinner sig i. De hålls inte ansvariga inför någon. De har en egen oberoende tro. Sådana människor tillåts få inflytande, trots att de inte borde få någon plats alls, oavsett deras låtsade ärlighet. rätt

(326)Ärliga människor kommer att se den raka kedjan i sanningen för vår tid. De kommer att se dess harmoniska samband, länk efter länk som förenas till en stor helhet, och de kommer att ta gripa tag i den. Sanningen för vår tid är inte svår att förstå och det folk som Gud leder kommer att vara förenade på denna breda och fasta grund. Han kommer inte att använda personer med olika tro, åsikter och uppfattningar för att splittra och dela. Himlen och heliga änglar arbetar för att förena, för att skapa enhet i tron, i den enda församlingskroppen. Satan motsätter sig detta och är fast besluten att splittra, dela och föra in olika uppfattningar, så att Kristi bön inte ska bli besvarad: ”Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig, att de alla ska vara ett, såsom du Fader är i mig, och jag i dig, att också de ska vara ett i oss, för att världen (327) ska tro att du har sänt mig.” Johannes 17:20- 21. Jesus har avsett att hans folks ska ha en och samma tro. Om en går ut och förkunnar en sak och en annan skiljer sig från honom och förkunnar något annat, hur kan de som kommer till tro genom deras ord bli ett? Det kommer att råda olika uppfattningar. rätt

(327) Jag såg att om Guds folk i Wisconsin skulle ha framgång, måste de inta en bestämd ståndpunkt när det gäller dessa saker och därigenom förhindra inflytandet från dem som orsakar förvirring och splittring genom att lära ut uppfattningar som skiljer sig från församlingskroppens. Dessa är irrande stjärnor. Det verkar sprida en aning ljus. De bekänner och förkunnar litet sanning och bedrar på det sättet de oerfarna. Satan förser dem med sin ande, men Gud är inte med dem. Hans Ande bor inte i dem. Jesus bad, att hans lärjungar skulle vara ett, såsom han är ett med Fadern, ”för att världen ska förstå att du har sänt mig.” Enheten och samhörigheten i Guds kvarleva, som tror på sanningen, ger världen ett kraftfullt bevis på att de har sanningen och är Guds särskilda och utvalda folk. Enheten och samhörigheten förbryllar fienden och han är fast besluten att den inte ska bestå. Sanningen för vår tid gör Guds folk till ett, när den tas emot i hjärtat och tillämpas i livet. Det ger dem ett mäktigt inflytande. rätt

(327)Om bekännande sabbatshållare i Wisconsin allvarligt hade sökt och arbetat på att handla enligt Kristi bön, att vara ett såsom han är ett med Fadern, skulle Satans arbete ha omintetgjorts. Om alla hade försökt vara eniga med samfundskroppen skulle den fanatism som har satt en så stor skamfläck på sanningen för vår tid i norra Wisconsin, aldrig ha uppstått. För det är resultatet av att dra sig undan från samfundskroppen och att försöka ha en originell och oberoende tro, utan hänsyn till samfundets tro. rätt

(327) I den senaste synen som gavs i Battle Creek blev jag visad att (328) man tagit en oförnuftig kurs i ___, när det gäller synerna vid tiden för organisation av församlingen där. Det fanns somliga i ___ som var Guds barn men som ändå tvivlade på synerna. Andra var inte motståndare, men vågade inte beslutsamt ta ställning för dem. Somliga var skeptiska och de hade skäl att vara det. De falska synerna, de fanatiska övningarna och de bedrövliga konsekvenser som följde, påverkade Guds verk i Wisconsin. De gjorde människor ängsligt vaksamma mot allt som kallades syner. Allt detta borde ha beaktats och hanterats klokt. Det ska inte hållas några rättegångar eller göras påtryckningar mot dem som aldrig har sett när personen ha syner, och som inte har haft någon egen kunskap om synernas inflytande. Sådana personer borde inte bli fråntagna församlingens fördelar och privilegier, om deras kristna liv i övrigt är korrekt och de har utvecklat en god kristen karaktär. rätt

(328)Jag blev visad att somliga kunde ta emot de syner som publicerats och bedöma trädet utifrån dess frukter. Andra är som den tvivlande Thomas. De kan inte tro de publicerade Vittnesbörden och är inte heller mottagliga för bevis genom andras vittnesbörd. De måste se och få bevis själva. Sådana människor får inte skjutas åt sidan, utan ska behandlas med stort tålamod och broderlig kärlek tills de tagit ställning och bestämt sig för om de är för eller emot. Om de kämpar mot synerna, som de inte har någon kunskap om, om de driver sitt motstånd så långt att de motsätter sig det som de inte har någon erfarenhet av, och blir irriterade när de som tror att synerna är från Gud talar om dem under möten och tröstar sig själva med undervisning som har förmedlats genom syner, då kan församlingen veta att det inte står rätt till med dem. Guds folk bör inte fjäska och ge efter, och ge upp sin frihet för sådana missnöjda personer. Gud har placerat gåvorna i församlingen för att församlingen ska ha nytta av dem och när troende som bekänner sig till sanningen motsätter sig dessa gåvor och kämpar emot synerna, är själar i fara på grund av deras inflytande. Då är det (329) dags att arbeta med dem, så att de svaga inte leds vilse på grund av deras påverkan. rätt

(329)Det har varit mycket svårt för Guds tjänare att arbeta i ___, för det har funnits en grupp självgoda, pratsamma och motsträviga personer där, som har stått i vägen för Guds verk. Om dessa personer togs emot i församlingen skulle de slita den i stycken. De skulle inte underkasta sig församlingskroppen och skulle aldrig bli nöjda förrän de tyglar som styr församlingen låg i deras egna händer. rätt

(329)Broder G försökte agera med stor försiktighet. Han visste att den grupp som motsatte sig synerna hade fel och att de inte verkligen trodde på sanningen. För att bli av med dem som hindrade, föreslog han att ingen skulle tas in i församlingen som inte trodde på den tredje ängelns budskap och synerna. Detta uteslöt några få dyrbara själar som inte hade kämpat emot synerna. De vågade inte förena sig med församlingen, eftersom de var rädda för att de skulle stödja något som de inte förstod och helt och fullt trodde på. Och det fanns de som var beredda att fördöma dessa samvetsgranna människor och lägga fram saker och ting för dem i värsta möjliga ljus. Somliga har känt sig bedrövade och kränkta på grund av villkoren för medlemskap och deras missnöje har ökat kraftigt efter organisationen. De har styrts av starka fördomar. rätt

(329) Jag blev visad fallet med syster H. Hon framställdes för mig tillsammans med en bekännande syster som hade starka fördomar mot min man och mig och var motståndare till synerna. Denna anda hade fått henne att älska och ta emot varje lögnaktigt rykte om oss och synerna. Hon har fört detta vidare till syster H. Hon har hyst en bitter stridslystnad mot mig, trots att hon inte kände mig personligen. Hon var inte bekant med mitt arbete men har ändå hyst de mest ondskefulla fördomar mot mig, och har påverkat syster H. De har enats i sina bittra kommentarer och uttalanden. Den person som visades mig (330) i samband med syster H, var en viljestark kvinna, sangvinisk och upphöjd i sina egna ögon. Hon har tyckt att hennes åsikter var korrekta och att andra måste lita på hennes ord, när hon genom sina ord bara spred mörker över råd som getts, och visade den anda som råder i drakens härskara, att föra krig mot dem som skulle vara eniga när det gäller Guds bud och Jesu vittnesbörd. rätt

(330)Efter att syster H har varit i ___ har hon föraktat synerna och spritt rykten som bara varit hörsägner, som om hon visste att de var sanna. Hon har inte stått emot något inflytande som varit avsett att skada mig. Hon visste inte annat än att synerna var från Gud. Hon var inte personligen bekant med det ödmjuka redskapet, och ändå har hon förenat sig med ohelgade personer i ___, för att få ett starkt inflytande emot mig. De har stärkt varandra genom att älska och sprida falska rykten från olika källor, och på så sätt har de gett näring åt sina fördomar. Det kan inte råda någon enighet mellan deras anda och anden i de budskap som Herren har funnit lämpliga att ge, till nytta för sitt ödmjuka folk. Den ande som bor i deras hjärtan kan inte harmoniera med det ljus som Gud har gett. rätt

(330)Många stackars människor vet inte vad de gör. De förenar sitt inflytande med Satans krafter och hjälper honom i hans arbete. De visar stor iver och nit i sitt blinda motstånd, som om de verkligen tjänade Gud genom att kämpa mot synerna. Alla som vill göra så kan bekanta sig med frukterna av dessa syner. I sjutton år har Gud bedömt det lämpligt att låta dem överleva och bli starkare, trots motståndet från Satans styrkor och inflytandet från mänskliga redskap som har hjälpt Satan i hans arbete. rätt

(330)Andra kvinnor visades mig i ___, som krigade mot sanningen. En blev framställd för mig, som tog emot några få delar av sanningen och sedan inte utvecklades mer tillsammans med kvarlevan av Guds folk. Hon var upphöjd i sina egna ögon och (331) trodde att hon förstod alltihop. Hon tyckte själv att hon var klok, och jag blev visad att hon ständigt såg tillbaka och hänvisade till en gammal erfarenhet. Eftersom hon hade tagit emot en del ljus tidigare, hade hon blivit högmodig, och trodde att hon hade tillräckligt mycket ljus och kunskap för att instruera hela församlingen. Hennes tro är splittrad och osammanhängande. Många av hennes föreställningar om sanningen är felaktiga. Trots det är hon egocentrisk och rättfärdig enligt egen uppfattning. Hon är snabb att undervisa andra, men vill inte själv bli undervisad. Hon har föraktat instruktioner och ignorerat Guds undervisning genom hans tjänare. Jag såg henne när hon pekade på sin egen rättfärdighet, sin hängivenhet och sitt fromma liv. Hon räknar upp sina goda gärningar, precis som fariséerna. ”Jag tackar dig Gud, att jag inte är som andra människor, roffare, orättfärdiga, horkarlar och inte heller som denne tullindrivare. Jag fastar två gånger i veckan och ger tionde av allt det jag tjänar.” Fariséns bön togs inte emot. Men den stackars publikanen, som bara kunde säga ”Gud, var nådig mot mig, en syndare”, väckte Herrens medkänsla. Hans bön accepterades, medan den skrytsamma fariséns bön avvisades. ”För var och en som upphöjer sig ska bli ödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.” rätt

(331)Uppenbarelseboken 3:17-18: ”För du säger: Jag är rik och har överflöd och behöver inget, och du vet inte att du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig, som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att klä dig i, så att din skamliga nakenhet inte ska synas, och smörj dina ögon med ögonsalva, så att du kan se.” rätt

(331)Denna person, vars ansikte jag kände igen då jag såg henne, fick jag veta var fru I. Jag såg att hennes liv inte präglades av den ödmjukhet som alltid borde karakterisera Kristi efterföljare. När stackars dödliga människor, oavsett hur hög deras bekännelse är, blir rättfärdiga i sina egna ögon, då låter Jesus dem bli bedragna i fråga om sig själva, Jag blev (332) visad att denna kvinna har påverkat andra, och somliga har förenat sig med henne för att framställa visionerna i löjets skimmer. De måste stå till svars för allt detta inför Gud, för varje hånfullt ord mot det ljus som Gud har valt att förmedla på sitt eget sätt, blir nedtecknat. rätt

(332)Jag blev visad ännu en annan kvinna, som inte är förenad med det folk som Gud leder. Sanningens ande bor inte i hennes hjärta och hon har varit flitig med att utföra det arbete som behagar honom som är fiende till allt gott. Hon har gjort människor distraherade och förvirrade. (Jag kände igen denna kvinna den sista mötesdagen. Hon gick innan mötet var slut.) Hon är en pratkvarn och är alltid beredd att lyssna och berätta nya saker, då hon pratar om det som hon kallar andras fel. Hon kallar sina onda antaganden för klarsynthet. Hon gör ljus till mörker och mörker till ljus, och hycklar genom att be långa böner. Hon älskar att bli uppskattad och betraktad som rättfärdig, och har lurat somliga. Hon vill undervisa andra och tror att Gud undervisar henne framför andra människor. Men sanningen har ingen plats i hennes hjärta. rätt

(332)Några andra personer visades för mig, och att de låter sitt inflytande samverka med deras som jag har nämnt. Tillsammans gör de vad de kan för att dra sig undan från församlingsgemenskapen och orsaka förvirring. Deras inflytande ger Guds sanning dåligt rykte. Jesus och heliga änglar uppfostrar och förenar Guds folk i en tro, för att de alla ska vara enade i sinne och omdöme. Medan de blir förda in i enheten i tron, för att vara överens om de allvarliga och viktiga sanningarna för vår tid, arbetar Satan för att motverka deras framsteg. Jesus är verksam genom sina redskap, för att samla och förena. Satan arbetar genom sina redskap för att skingra och splittra. ”För se, jag ska befalla, och jag ska sålla Israels hus bland alla hednafolk, som man skakar säd i ett såll, men inte minsta korn ska falla till marken.” rätt

(332)Gud håller nu på att testa och pröva sitt folk. Karaktären håller på att utvecklas. Änglar bedömer människors moraliska kvaliteter och (333) för noggranna anteckningar över alla människobarns handlingar. Bland Guds bekännande folk finns fördärvade människor, men de kommer att testas och prövas. Den Gud som läser allas hjärtan kommer att föra fram mörkrets dolda gärningar i ljuset, där man minst förväntar sig att finna dem. Han gör det för att stötestenar som hindrat sanningens spridning ska tas bort, och Gud ska få ett rent och heligt folk som förkunnar hans lagar och domar. rätt

(333)Han som är befälhavare för vår frälsning leder sitt folk framåt steg för steg, medan han renar dem och gör dem lämpliga att förvandlas. Han lämnar dem bakom sig som är benägna att dra sig bort från församlingen och inte vill låta sig ledas och som är nöjda med sin egen rättfärdighet. "Är det nu så, att ljuset som är i dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret?" Ingen större förvillelse kan bedra det mänskliga sinnet än den som får människor att bli självsäkra, att tro att de har rätt och lever i ljuset, när de är på väg bort från Guds folk och det ljus de omhuldar är mörker. rätt

(333)Den grupp i ___ som dragit sig undan från församlingen har visat en hård och bitter anda mot dem som Gud använder som sina redskap för att ena sitt folk på den enda sanna grunden. Deras anda motsätter sig Guds verk och deras inflytande har dragit skam över Guds sak och har gjort vår tro motbjudande för icke-troende och fått Satan att jubla. De som har befogenheter i församlingen och som försöker tjäna Gud, kan en tid känna sig irriterade över de människor omkring dem som inte gör rätt och som för mig har visats vara självgoda och fariseiska. Men om de är tålmodiga och vandrar ödmjukt inför Gud medan de innerligt ber om hans kraft och Ande, kommer de att göra framsteg, och de som inte är sunda i tron kommer att lämnas efter. rätt

(333)Broder J presenterades för mig, och jag blev visad att hans agerande inte har behagat Gud. Han var instabil. Han har blivit förvirrad av Age-to-Come-teorin och eftersom det inte finns den minsta överensstämmelse mellan Age-to-Come-teorin och den tredje ängelns budskap, förlorade han sin kärlek till budskapet och sin tro på det, och blev irriterad eftersom det har talats så mycket om det. Den tredje ängelns budskap förkunnar ett mycket allvarligt budskap för jordens invånare. Ska Guds utvalda folk vara likgiltigt för det, och inte förena sina röster för att ge denna allvarliga varning? Broder J har blivit förledd och han förleder andra. Hans har talat om hängivenhet, samtidigt som han inte haft det rätt ställt i sitt hjärta. Han har inte varit helhjärtad. Han har inte haft något ankare som kunnat hålla honom kvar, utan har flutit omkring utan en stadig tro. Han har ägnat mycket tid åt att sprida rykten till den ena och den andra, och berättelser som varit avsedda att distrahera och göra människor osäkra. Han har haft mycket att säga om mig och min man, och emot synerna. Hans inställning har varit: ”berätta, … och vi ska berätta för andra.” Gud har inte gett honom ett sådant uppdrag. Han har inte haft klart för sig vem han har tjänat. Satan har använt honom för att göra människor förvirrade. Det lilla inflytande han hade har han använt för att väcka fördomar mot den tredje ängelns budskap. Han har genom att sprida falska rykten framställt synerna i ett felaktigt ljus, och svaga människor som inte var förankrade i hela sanningen för vår tid, har fått näring från detta istället för från ren mat som sållats ordentligt. Han har blivit vilseledd när det gäller helgelse. Om han inte ändrar sin kurs nu och är villig att låta sig undervisas och tar vara på det ljus som getts, kommer Gud att lämna honom att fortsätta på sin egen väg och följa sitt eget ofullkomliga omdöme tills han lider skeppsbrott i tron. Genom sitt oförståndiga agerande blir han en varningssignal för dem som väljer att agera oberoende av församlingskroppen. Gud kommer att öppna ögonen på ärliga människor så att de förstår det grymma verk som utförs av dem som splittrar och söndrar. Han kommer att peka ut dem som orsakar splittring, så att varje uppriktig människa kan undkomma Satans snara. rätt

(334)Broder J fick en falsk teori om helgelse från pastor K, som inte ingår i den tredje ängelns budskap och (335) som förstör kärleken till budskapet överallt där den tas emot. Det visades för mig att äldste K var illa ute. Han är inte i harmoni med den tredje ängeln. En gång i tiden hade han Guds välsignelse, men det har han inte nu, för han har inte uppskattat och tagit vara på sanningens ljus som har lyst på hans väg. Han har tagit till sig en metodistisk teori om helgelse och framhåller den och gör den mycket betydelsefull. De heliga sanningarna som gäller denna tid betraktar han som oviktiga. Han har följt sitt eget ljus och det har blivit mörkare och mörkare, och han har gått längre och längre bort från sanningen, tills den inte har mycket inflytande över honom. Satan har kontrollerat hans sinne och han har gjort sanningens sak stor skada i norra Wisconsin. rätt

(335)Det var denna teori om helgelse som syster G hörde av pastor K, som hon försökte praktisera och som ledde henne in i denna fruktansvärda fanatism. Pastor K har förvillat och förbryllat många med denna teori om helgelse. Alla som accepterar den förlorar i stor utsträckning sitt intresse och sin kärlek för den tredje ängelns budskap. Denna syn på helgelse är en teori som ser mycket vacker ut. Den skönmålar stackars människors som lever i mörker, villfarelse och stolthet. Den gör att de framstår som goda kristna, som om de vore helgade, när deras hjärtan är fördärvade. Det är en frid-och-trygghetsteori, som inte drar fram det onda i ljuset eller tillrättavisar och fördömer det som är fel. Den tar lätt på att hela dottern Guds folks skada och säger: Allt står väl till, allt står väl till. Men allt står inte väl till. Män och kvinnor med fördärvade hjärtan sveper in sig i helgelsens klädnad, och betraktas som föredömen för flocken, medan de är Satans redskap som används av honom för att förleda och lura ärliga människor på avvägar, så att de inte ska känna kraften och betydelsen av de allvarliga sanningar som förkunnas av den tredje ängeln. rätt

(335)Man har sett upp till pastor K som ett föredöme, medan han har skadat Guds verk. Hans liv har inte varit fläckfritt. Hans har inte levt efter (336) Guds heliga lag eller Kristi fläckfria liv. Hans fördärvade natur har inte kuvats, och ändå talar han mycket om helgelse och förvillar på så sätt många. Min uppmärksamhet riktades mot hans tidigare arbete. Han har misslyckats med att leda människor in i sanningen och att förankra dem i den tredje ängelns budskap. Han framställer en teori om helgelse som en ytterst viktig sak, medan han nedvärderar den kanal genom vilken Guds välsignelse kommer. "Helga dem genom din sanning, ditt ord är sanning." Man bryr sig inte om sanningen för vår tid som är kanalen, utan trampar den under fötterna. Människor kan ropa: "Helighet! Helighet! Helgelse! Helgelse! Avskildhet! Avskildhet!" utan att ha mer erfarenhet av vad de talar om än syndaren med sina fördärvade lustar. Gud kommer snart att slita av denna skönmålade klädnad av påstådd helgelse, som en del människor som är köttsligt sinnade har svept in sig i för att dölja själens missbildningar. rätt

(336)En noggrann minnesbok förs över människors handlingar. Ingenting kan döljas för den Höge och Heliges ögon. En del väljer en väg som är tvärs emot Guds lag, och sedan, för att försöka dölja sitt syndiga handlande bekänner de sig vara helgade åt Gud. Detta påstående om helighet visar sig inte i deras dagliga liv. Det har ingen tendens att höja deras tankar och få dem att hålla sig "borta från allt slags ont". Vi är ett skådespel för världen, för änglar och för människor. Vår tro hånas som resultat av de köttsligt sinnades krokiga vägar. De bekänner sig tro på en del av sanningen, som kan ge dem inflytande. Men de inte har någon gemenskap med dem som tror på hela sanningen och är förenade i den. Vilket inflytande har pastor K haft? Vad har blivit frukten av hans arbete? Hur många har han fört till enhet i sanningen för vår tid? Han har inte samlat tillsammans med Kristus. Hans inflytande har lett till (337) splittring. Det finns en brist i hans förkunnelse och de som omvänt sig genom hans arbete saknar det som skulle visa sig vara deras klippa och försvar på Guds vredes dag. Hans förkunnelse saknar saltet, doften. Han för inte fram människor som är grundligt omvända till sanningen, medan han skiljer dem från världen och förenar dem med Guds särskilda folk. De som omvänts genom honom har inte något ankare som håller dem fast, och de driver hit och dit, tills många av dem blir förvirrade och går vilse i världen. rätt

(337)Pastor K förstår inte vilken ande som bor i honom. Han använder sitt inflytande för att samarbeta med drakens härskara för att motsätta sig dem som håller Guds bud och som har Jesu vittnesbörd. Han har en hård strid framför sig. När det gäller sabbaten har han samma inställning som sjundedagsbaptisterna. Skilj sabbaten från budskapen, och den förlorar sin kraft. Men när den är förenad med den tredje ängelns budskap åtföljs den av en kraft som övertygar skeptiker och otroende och får dem att med kraft stå fasta, leva, växa och blomstra i Herren. Det är på tiden att Guds folk i Wisconsin tar ställning. ”Vem vill stå på Herrens sida?” Frågan borde ställas av de trofasta och erfarna på varje plats. Gud kräver att de ska lämna och göra sig fria från de olika inflytanden som skulle skilja dem från varandra och från den mäktiga sanningens grundval som Gud ställer sitt folk på. rätt

(337)Jag fick se fallet med herr L. Han har mycket att säga om helgelse, men han har lurat sig själv, och andra har blivit lurade genom honom. Hans helgelse kanske varar medan han deltar i möten, men den kan inte klara provet. Biblisk helgelse renar livet, men L´s hjärta är inte renat. Det onda finns i hjärtat och genomförs i livet, och de som är fiender till vår tro har fått tillfälle att klandra dem som håller sabbaten. De bedömer trädet efter dess frukt. rätt

(337) 2 Korintierbrevet 4:2: ”Vi har avsagt oss allt skamligt hemlighetsmakeri och går inte listigt tillväga. Inte heller förfalskar vi Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och överlämnar oss själva inför Guds åsyn åt varje människas samvete." rätt

(338)Många handlar i direkt strid med bibeltexten ovan. De går listigt till väga och förfalskar Guds ord. De ger inte exempel på sanningen genom sina liv. De har särskilda helgelseövningar, men förkastar ändå Guds ord. De ber om helgelse, sjunger om helgelse och ropar om helgelse. Människor med syndiga hjärtan ger ett sken av oskuld och utger sig för att vara helgade. Men detta är inget bevis för att det står rätt till med dem. Deras gärningar vittnar om dem. Deras samveten är förhärdade, men Guds domedag kommer, och det ska visa sig av vilken sort varje människas gärningar är. Och varje människa ska belönas efter sina gärningar. rätt

(338)Ängeln sa, medan han pekade på L: "Hur kan du tala om mina stadgar och ta mitt förbund i din mun, du som hatar tillrättavisning och kastar mina ord bakom dig? Om du såg en tjuv, så följde du med honom och med äktenskapsbrytare slår du följe. Du använder din mun till att sprida ondska och spinner svek med din tunga." (Psalm 50:16-19) Gud kommer att skingra och skaka bort dessa inflytanden som separerar. Han kommer att frigöra sitt folk, om de som bekänner sig tro på hela sanningen kommer till Herrens hjälp. rätt

(339)Det finns ingen biblisk helgelse för dem som ignorerar en del av sanningen. Det har getts tillräckligt med ljus i Guds ord, så att ingen behöver gå vilse. Sanningen är så upphöjd att den kan beundras av de intelligentaste, och ändå så enkel att Guds ödmjukaste och svagaste barn kan fatta den, och undervisas genom den. De som inte ser den skönhet som finns i sanningen, och som inte lägger någon vikt vid den tredje ängelns budskap, kommer att vara utan ursäkt, för sanningen är tydlig. rätt

(338) 2 Korintierbrevet 4:3, 4: "Men även om vårt evangelium är dolt, så är det för dem som går förlorade som det är dolt, bland vilka denna världens gud har förblindat sinnena hos dem som inte tror, så att inte ljuset kan lysa för dem från Kristi härlighets evangelium, han som är Guds avbild.” rätt

(339)Johannes 17:17, 19: "Helga dem genom din sanning, ditt ord är sanning” Och jag helgar mig själv för dem, för att också de ska vara helgade genom sanningen." rätt

(339)1 Petrusbrevet 1:22: ”När ni har renat era själar i sanningens lydnad genom Anden, till uppriktig broderlig kärlek, ska ni älska varandra innerligt av ett rent hjärta.” rätt

(339)2 Korintierbrevet 7:1: "Eftersom vi nu har dessa löften, älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande, och i gudsfruktan fullborda helgelsen.” rätt

(339)Filipperbrevet 2:12-15: " Därför, mina älskade, såsom ni alltid har varit lydiga så ska ni med fruktan och bävan arbeta på er frälsning, inte bara i min närvaro utan ännu mycket mer nu i min frånvaro. För Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, efter sin goda vilja. Gör allting utan att klaga och tveka, så att ni må vara oklanderliga och rena, Guds fläckfria barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser såsom ljus i världen.” rätt

(340)Johannes 15:3: "Ni är redan nu rena på grund av det ord som jag har talat till er.” rätt

(340)Efesierbrevet 5:25-27: "Ni män, älska era hustrur såsom också Kristus har älskat församlingen, och utgivit sig själv för henne för att han skulle helga henne, genom att han renar henne i vattnets bad, genom ordet, för att kunna ställa fram henne inför sig själv, en härlig församling, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant, utan för att hon skulle vara helig och fläckfri." rätt

(340) Här beskrivs biblisk helgelse. Det är inte bara uppvisning eller ett yttre verk. Det är helgelse som tas emot genom sanningens kanal. Det är sanning som tagits emot i hjärtat och praktiserats i livet. rätt

(340)Jesus var fullkomlig, som människa betraktad, och ändå växte han till i (340) nåd. Lukas 2:52: "Och Jesus växte till i vishet och ålder och välbehag inför Gud och människor." Till och med den mest fullkomliga kristna människa kan ständigt växa till i kunskap om Gud och i hans kärlek. rätt

(340) 2 Petrusbrevet 3:14,18: "Därför, älskade, medan ni väntar på detta, så gör allt ni kan för att ni ska bli funna av honom i frid, utan fläck och oklanderliga. " ”Utan väx till i nåd och i kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Honom tillhör äran både nu och för evigt. Amen.” rätt

(340) Helgelse är inte ett ögonblicks verk, inte en timmes eller en dags. Det är en ständig tillväxt i nåd. Vi vet inte den ena dagen hur hård striden kommer att bli nästa dag. Satan lever och är aktiv, och varje dag behöver vi ropa innerligt till Gud om hjälp och kraft att motstå honom. Så länge Satan regerar kommer vi att ha jaget som måste kuvas och anfäktelser att övervinna. Det finns ingenstans där vi kan stanna upp, ingen punkt dit vi kan komma och säga att vi nått målet helt och hållet. rätt

(340) Filipperbrevet 3:12: "Inte som om jag redan har uppnått det eller redan är fullkomlig, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus." rätt

(340) Det kristna livet är en ständig marsch framåt. Jesus är den som förädlar och renar sitt folk, och när hans bild på ett fullkomligt sätt avspeglas i dem, är de fullkomliga och heliga och beredda att förvandas. Det krävs ett stort arbete av den som är kristen. Vi uppmanas att rena oss själva från all köttets och andens orenhet, och att fullkomna vår helighet i gudsfruktan. Här upptäcker vi vem arbetet vilar på. Det är ett ständigt arbete för den kristne. Varje gren från moderplantan måste hämta liv och kraft från den vinstocken för att kunna bära frukt.

-----------
rätt

nästa kapitel