Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 66. Från sida 341ren sida tillbaka

Satans makt

(341) (341) Den fallna människan är Satans lagliga fånge. Kristi uppdrag var att rädda henne från hennes mäktiga fiendes makt. Människan är av naturen böjd att följa Satans förslag och hon kan inte framgångsrikt motstå en så fruktansvärd fiende om inte Kristus, den mäktige Segraren, bor i henne, styr hennes önskningar och ger henne kraft. Bara Gud kan begränsa Satans makt. Han rör sig över hela jorden och vandrar omkring där. Han upphör inte att vara vaksam ett enda ögonblick, av fruktan att gå miste om något tillfälle att förgöra människor. Det är viktigt att Guds folk förstår detta, så att de kan undkomma hans snaror. Satan förbereder sina förvillelser, så att Guds folk i hans sista strid mot dem inte ska kunna förstå att det är han. 2 Korintierbrevet 11:14 ”Och det är inte underligt, för Satan själv förvandlar sig till en ljusets ängel." Medan en del bedragna människor hävdar att han inte existerar tar han dem till fånga och verkar i stor utsträckning genom dem. Satan känner bättre än Guds folk till den makt de kan ha över honom, när de har sin styrka i Kristus. När de ödmjukt vädjar till den mäktige Segraren om hjälp kan den svagaste i tron, som litar fullt och fast på Kristus, framgångsrikt driva tillbaka Satan med hela hans här. Han är alltför listig för att närma sig öppet och framfusigt med sina frestelser. Då skulle den kristnes sömniga energi väckas och han skulle förtrösta på den starke och mäktige Befriaren. Men han kommer oförmärkt och verkar förklädd genom olydnadens barn som utger sig för att vara gudfruktiga. rätt

(341) Satan kommer att anstränga sig till det yttersta för att trakassera, fresta och vilseleda Guds folk. Han som vågade möta, fresta och håna vår Herre och som hade makt att ta honom i sina armar och föra honom till ett av templets torn och upp på ett mycket högt berg, kommer att utöva sin makt i (342) mycket stor utsträckning över den nuvarande generationen, som är långt underlägsen sin Herren i förstånd och som är nästan helt ovetande om Satans förslagenhet och styrka. På ett förunderligt sätt kommer han att påverka deras kroppar, som av naturen är böjda att göra hans vilja. Satan jublar över att man betraktar honom som en fantasifigur. När man skämtar om honom och han avbildas med någon barnslig illustration, eller som ett djur, passar det honom väl. Man betraktar honom som så underlägsen att människor är helt och hållet oförberedda på hans försåtliga planer. Och han lyckas nästan alltid väl. Om man förstod hans makt och förslagenhet skulle många vara beredd att framgångsrikt stå emot honom. rätt

(342)Alla borde förstå att Satan en gång var en upphöjd ängel. Hans uppror utestängde honom från himmelen men förstörde inte hans kraft och gjorde honom inte till ett djur. Efter sitt fall har han använt sin mäktiga styrka mot himmelens regering. Han har blivit skickligare och skickligare, och han har lärt sig det mest framgångsrika sättet att påverka människor med sina frestelser. rätt

(342) Satan har hittat på fabler att förvilla med. Han började i himmelen att strida mot Guds regerings grundvalar. Allt sedan han föll har han fortsatt med sitt uppror mot Guds lag. Han har fått majoriteten av bekännande kristna att trampa det fjärde budet under sina fötter, det bud som pekar på den levande Guden. Han har rivit ner dekalogens ursprungliga sabbat, och satt en av veckans arbetsdagar i dess ställe. rätt

(342) Den stora ursprungliga lögnen som han uttalade för Eva i Eden, "Ni ska visst inte döden dö," var den första predikan som någonsin hölls om själens odödlighet. Hans predikan hade framgång och fick förskräckliga följder. Han har fått många att ta emot denna predikan som sanning och pastorer förkunnar den, sjunger om den och ber om den. rätt

(342) Att det inte finns någon bokstavlig djävul, och att det blir en prövotid efter det att Jesus har kommit, blir snabbt populära fabler. Bibeln förklarar klart och tydligt att varje persons öde för alltid är bestämt när Herren (343) kommer tillbaka. Uppenbarelseboken 22:11, 12 "Den som gör orätt han fortsätter att göra orätt, och den som är oren han fortsätter att vara oren. Och den som är rättfärdig han fortsätter att vara rättfärdig och den som är helig han fortsätter att vara helig. Och se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar." rätt

(343) Satan har dragit nytta av dessa populära fabler för att dölja sig själv. Han kommer till stackars, bedragna, dödliga människor genom den moderna spiritismen, som inte lägger några band på dem som är köttsligt sinnade. Om den följs skiljer den familjer åt, väcker avundsjuka och hat och ger frihet åt de mest förnedrande böjelser. Världen har än så länge liten kunskap om spiritismens nedbrytande inflytande. Ridån drogs åt sidan och mycket av dess förskräckliga verk uppenbarades för mig. Jag fick se några som hade erfarenhet av spiritism och som sedan tagit avstånd från den och som bävar när de tänkte på hur nära fullständig undergång de var. De hade förlorat kontrollen över sig själva, och Satan fick dem att göra det som de avskydde. Men även de har bara en vag uppfattning om spiritismen sådan som den verkligen är. Pastorer som inspireras av Satan kan vältaligt försköna detta ohyggliga monster, dölja dess missbildningar och få den att framstå som vacker för många. Men den kommer så direkt från hans sataniska majestät att han tar sig rätten att kontrollera alla som befattar sig med den, för de har vågat sig in på förbjuden mark och har förlorat sin Skapares beskydd. rätt

(343) Några svaga människor som har blivit så fascinerade av spiritistiska lärares vältaliga ord och som har gett efter för dess inflytande, upptäcker senare dess livsfarliga natur och skulle vilja förkasta och fly från den, men kan inte. Satan håller dem kvar genom sin makt och vill inte släppa dem fria. Han vet att de helt säkert är hans, så länge han har dem under sin särskilda kontroll, men om de en gång frigör sig från hans makt kan han aldrig mer få dem att tro på spiritism igen, och ställa sig själva så direkt under hans kontroll. Det enda sättet för sådana arma människor att övervinna (344) Satan är att urskilja rena bibliska sanningar från fabler. När de erkänner sanningens anspråk placerar de sig själva där de kan få hjälp. De borde vädja till dem som har andlig erfarenhet, och som har tro på Guds löften, att bönfalla den mäktige Befriaren å deras vägnar. Det kommer att bli en hård strid. Satan kommer att skicka förstärkning till sina onda änglar som har kontrollerat dessa personer. Men om Guds heliga, med djup ödmjukhet fastar och ber kommer deras böner att få övertaget. Jesus kommer att befalla heliga änglar att stå emot Satan, och han kommer att drivas tillbaka och hans makt över de plågade människorna kommer att brytas. Markus 9:29: "Då svarade han dem: Detta slag kan inte drivas ut annat än genom bön och fasta." rätt

(344) Det populära prästerskapet kan inte stå emot spiritismen framgångsrikt. De har ingenting att skydda sina flockar med från dess fördärvliga inflytande. Mycket av spiritismens sorgliga resultat kommer att vila på denna tids förkunnare, för de har trampat sanningen under sina fötter och har i dess ställe föredragit fabler. Den predikan som Satan höll för Eva om själens odödlighet - "Ni skall visst inte döden dö" - har de upprepat från talarstolen, och folket tar emot den som ren biblisk sanning. Det är spiritismens grundval. Guds ord lär ingenstans att människans själ är odödlig. Odödlighet är en egenskap som bara Gud äger. 1 Timoteusbrevet 6:16: "som ensam har odödlighet och bor i ett ljus dit ingen kan komma, han som ingen människa har sett, och inte heller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen." rätt

(344) Guds ord, rätt förstått och tillämpat, är ett skydd mot spiritismen. Ett evigt brinnande helvete som predikas från talarstolarna, och som framhålls för folket, är en orätt beskrivning av Guds välvilliga karaktär. Det framställer honom som den värsta tyrannen i universum. Denna vitt spridda lära har vänt tusentals människor till universalism, otro och (345) ateism. Guds ord är entydigt. Det är en rak kedja av sanningar, och kommer att visa sig vara ett ankare för dem som är villiga att ta emot det, även om de måste offra sina omhuldade fabler. Det kommer att rädda dem från denna farliga tids förskräckliga villfarelser. Satan har fått pastorerna i olika samfund att envist hålla fast vid sina populära irrläror, på samma sätt som han fick judarna att i sin blindhet hålla fast vid offersystemet och att korsfästa Kristus. Att förkasta sanningens ljus gör att människor lämnas som fångar, underkastade Satans bedrägerier. Ju större ljus de förkastar, desto större kommer förvillelsens och mörkrets makt som kommer över dem att bli. rätt

(345) Jag blev visad att Guds sanna folk är jordens salt och världens ljus. Gud begär av dem att de ska göra ständiga framsteg i sin kunskap om sanningen och helighetens väg. Då kommer de att förstå när Satan uppenbarar sig och i Jesu kraft kommer de att stå emot honom. Satan kommer att kalla på legioner av sina änglar för att hindra en enda människa från att göra framsteg, och om möjligt vrida honom ur Kristi hand. rätt

(345) Jag såg onda änglar strida om människor och Guds änglar stå emot dem. Striden var hård. Onda änglar fördärvade atmosfären med sitt giftigt inflytande, och trängdes omkring dessa människor för att döva deras fattningsförmåga. Heliga änglar vakade bekymrat och väntade på att få driva Satans härskara tillbaka. Men det är inte de goda änglarnas uppgift att kontrollera människors sinnen mot deras vilja. Om de ger efter för fienden och inte gör någon ansträngning att stå emot honom, då kan Guds änglar inte göra mycket mer än att hålla Satans härskaror tillbaka, så att de inte ska förgöra förrän ytterligare ljus har getts åt dem som är i fara, för att få dem att vakna och vända sig till himlen för att få hjälp. Jesus kommer inte att befalla heliga änglar att befria dem som inte gör någon ansträngning för att hjälpa sig själva. rätt

(345) Om Satan ser att han riskerar att förlora en människa kommer han att anstränga sig till det yttersta för att hålla fast just denna. Och när personen (346) inser sin fara och i bedrövelse och iver vänder sig till Jesus för att få kraft, fruktar Satan att han ska förlora en fånge. Han kallar då på förstärkning från sina änglar för att omringa den stackars människan och bilda en mur av mörker omkring henne, för att himmelens ljus inte ska nå henne. Men om den som är i fara håller ut och i sin hjälplöshet förlitar sig på Kristi blods förtjänster, då lyssnar vår Frälsare till trons allvarliga bön och sänder förstärkning från de änglar som är överlägsna i styrka, för att befria honom. Satan kan inte stå ut med att man vädjar till hans mäktiga rival, för han fruktar och darrar inför hans styrka och majestät. Vid ljudet av allvarlig bön darrar hela Satans härskara. Han fortsätter att kalla på legioner av onda änglar för att uppnå sitt syfte. Och när änglar som äger all makt, iklädda himlens rustning, kommer till den uttröttade och förföljda människans hjälp, drar sig Satan och hans härskara tillbaka, väl medvetna om att slaget är förlorat. Satans frivilliga undersåtar är trogna, aktiva och förenade för att uppnå ett syfte. Och trots att de hatar varandra och strider inbördes, tar de varje tillfälle att främja sitt gemensamma intresse. Men den store Befälhavaren i himlen och på jorden har begränsat Satans makt. rätt

(346) Min erfarenhet har varit ovanlig och i åratal har jag fått lida märkliga sinneskval. Guds folks tillstånd och mitt nära samband med Guds verk har ofta gett mig en börda av sorg och missmod som inte kan beskrivas. I åratal har jag betraktat graven som en ljuvlig viloplats. I min senaste syn frågade jag min ledsagande ängel varför jag tilläts att plågas av sådana rådlöshet, och så ofta kastades in på Satans slagfält. Jag vädjade om att ifall jag måste vara så nära förbunden med sanningens sak, skulle jag befrias från dessa svåra prövningar. Det finns kraft och styrka hos Guds änglar, och jag bad att jag måtte bli beskyddad. rätt

(346) Då visades vårt tidigare liv för mig, och jag fick se att Satan hade försökt att på olika sätt fördärva vår (347) användbarhet. Många gånger hade han lagt planer för att ta bort oss från Guds verk. Han hade på olika sätt och genom olika redskap försökt uppnå sina avsikter, men genom heliga änglars hjälp hade han besegrats. Jag såg att under våra resor från plats till plats, hade han ofta placerat ut sina änglar på vår väg för att orsaka olyckor som skulle ödelägga våra liv. Men heliga änglar hade sänts till platsen för att rädda oss. Åtskilliga olyckor har försatt mig och min make i stor fara, och Gud har bevarat oss på ett underbart sätt. Jag såg att vi varit särskilda måltavlor för Satans attacker, på grund av vårt intresse för, och vår förening med Guds verk. När jag såg den stora omsorg som Gud i varje ögonblick har för dem som älskar och fruktar honom, inspirerades jag med förtröstan och tro på Gud och jag kände mig tillrättavisad för min brist på tro.

-----------
rätt

nästa kapitel